БЗ N2 3—97/66


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ
ЧАСУ І ЧАСТОТИ

ДСТУ 3538—97

Видання офіційнеДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ
ЧАСУ І ЧАСТОТИ

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об’єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України

ВНЕСЕНО Управлінням метрології Держстандарту України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 18 квітня 1997 р. № 215

 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням дії ПМГ 18—96)

 3. РОЗРОБНИКИ: О. Клейман, д-р техн, наук (керівник теми); В. Соловйов, д-р техн, наук; О. Тка­чук, канд. техн, наук; Є. Єрьомін, канд. техн, наук; О. Попович, канд. техн, наук

f

17.080; 39.040.20

ДСТУ 3538-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу та частоти

Місце поправки Надруковано

Повинно бути

С. 1 Видання офіційне

Видання офіційне(ІПС № 10-99)

© Держстандарт України, 1997

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений
як офіційне видання без дозволу Держстандарту УкраїниЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Еталони 1

  1. Державний еталон 1

  2. Вторинні еталони 2

 3. Зразкові засоби вимірювальної техніки 2

  1. Зразкові засоби вимірювальної техніки 1-го розряду 2

  2. Зразкові засоби вимірювальної техніки 2-го розряду 2

 4. Робочі засоби вимірювальної техніки З

Додаток А Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти 4ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ЧАСУ І ЧАСТОТИ

МЕТРОЛОГИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

METROLOGY

STATE VERIFICATION SCHEDULE
FOR MEANS MEASURING TIME AND FREQUENCY

Чинний від 1998—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему (додаток А) для засобів вимірювань часу і частоти та встановлює призначення державного первинного еталона одиниці часу — секунди (с), одиниці частоти — Герца (Гц) та національної шкали координованого часу України, комплекс основ­них засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розмірів одиниць часу і частоти та національної шкали координовано­го часу України від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок і ос­новних методів повірки.

 1. ЕТАЛОНИ

  1. Державний еталон

   1. Державний первинний еталон призначено для відтворення і зберігання одиниць часу і час­тоти та національної шкали координованого часу України і передавання розмірів одиниць та шкали часу за допомогою робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки, які застосовуються з метою забезпечення єдності вимірювань часу і частоти в країні.

   2. За основу вимірювань часу і частоти в Україні повинні бути покладені одиниці часу і часто­ти, відтворювані державним первинним еталоном.

Національною шкалою координованого часу України є шкала координованого часу державного первинного еталона UTC (UA).

В шкалі UTC (UA) повинні передаватись сигнали часу за допомогою будь-яких технічних засобів в Україні.

 1. Державний первинний еталон складається з комплексу таких засобів вимірювальної техніки:

 • квантових мір часу і частоти, призначених для відтворення і зберігання розмірів одиниць часу і частоти та шкал часу;

 • Видання офіційнеапаратури внутрішніх і зовнішніх звірянь, призначеної для контролю незмінності розмірів оди­ниць часу і частоти та передавання розмірів одиниць і національної шкали координованого часу;

 • апаратури забезпечення, призначеної для створення умов відтворення і зберігання одиниць та шкал часу.

 1. Діапазон значень інтервалів часу, які відтворюються еталоном, становить від 1-Ю’10 до 1-Ю8 с, діапазон значень частоти — від 1 до 7-Ю10 Гц.

 2. Державний первинний еталон забезпечує відтворення одиниць часу і частоти з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювань Se, яке не перевищує 5-Ю’14 під час 20 незалеж­них спостережень за три місяці.

Невилучена систематична похибка 0В не повинна перевищувати 1-Ю'13.

Нестабільність еталона за інтервали часу вимірювань від 1000 с до 1 доби vB не перевищує 2-Ю-14. -

Різниця між національною шкалою координованого часу України UTC (UA) і шкалою координова­ного всесвітнього часу UTC, яка формується Міжнародним бюро мір та ваги, повинна знаходитися в границях від мінус 2 до 2 мкс, а різниця між шкалою UTC (UA) і шкалою координованого часу держав­ного первинного еталона часу і частоти Російської Федерації UTC (SU) — в границях від мінус 1 до 1 мкс.

 1. Для забезпечення відтворення одиниць часу і частоти та національної шкали координова­ного часу з зазначеною точністю повинні виконуватися правила зберігання та застосування еталона, затверджені в установленому порядку.

 2. . Державний первинний еталон застосовують для передавання розмірів одиниць часу і час­тоти та національної шкали координованого часу України робочим еталонам, зразковим та робочим засобам вимірювальної техніки звірянням за допомогою компаратора (транспортовного квантового годинника, еталонних сигналів часу і частоти, які передаються по телебаченню, спеціальними радіостанціями, наземними та супутниковими радіонавігаційними системами, а також по радіометеор- ному та іншим каналам зв'язку).

Середнє квадратичне відхилення результату вимірювань під час передавання розміру одиниці від первинного еталона до робочих еталонів Scve повинно бути від 1-Ю-14 до 1-Ю-10.

 1. Вторинні еталони

  1. Як робочі еталони часу і частоти застосовують комплекси засобів вимірювальної техніки, які складаються з квантових мір часу і частоти, апаратури внутрішніх і зовнішніх звірянь та апаратури забезпечення, в діапазоні вимірювань інтервалів часу від 1-Ю'8до 1-10’с і частоти від 1 до 1-Ю8 Гц.

  2. Середні квадратичні відхилення результатів звірянь робочих еталонів з державним пер­винним еталоном Sx,, не повинні перевищувати 5-Ю'13.

Різниці між шкалами координованого часу, які зберігаються робочими еталонами, і національ­ною шкалою координованого часу України ДТ повинні знаходитися в границях від мінус 5 до 5 мкс.

  1. Робочі еталони застосовують для передавання розмірів одиниць часу і частоти та шкали часу зразковим та робочим засобам вимірювальної техніки звірянням за допомогою компаратора.

 1. ЗРАЗКОВІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  1. Зразкові засоби вимірювальної техніки 1-го розряду

   1. Як зразкові засоби вимірювальної техніки 1-го розряду застосовують квантові стандарти частоти і часу в діапазоні вимірювань частоти від 1 до 1-Ю8 Гц і часу від 1-Ю'8 до 1-Ю5 с.

   2. Границі допустимих відносних похибок зразкових засобів вимірювальної техніки 1-го розря­ду Двстановлять від Т10'12до 1-Ю'9.

Границя допустимої абсолютної похибки визначення часу зразкових засобів вимірювальної техніки 1-го розряду ДТ не повинна перевищувати 1 мс.

  1. Зразкові засоби вимірювальної техніки 1-го розряду застосовують для повірки зразкових засобів вимірювальної техніки 2-го розряду звірянням за допомогою компаратора та методом прямих вимірювань.

 1. Зразкові засоби вимірювальної техніки 2-го розряду

  1. Як зразкові засоби вимірювальної техніки 2-го розряду застосовують міри частоти, синте­затори частоти, електронні цифрові частотоміри та синхронометри в діапазоні вимірювань частоти від 5-Ю'3до 7-Ю10 Гц і часу від ТЮ'10 до 1-Ю6 с.Границі допустимих відносних похибок зразкових засобів вимірювальної техніки 2-го розря­ду під час вимірювань частоти Двстановлять від 1-Ю'11 до 5-Ю'7, а границі допустимих абсолютних похибок вимірювань інтервалів часу Д( — від 1-Ю’10 до 1-Ю’3 с.

Границя допустимої абсолютної похибки визначення часу зразкових засобів вимірювальної техніки 2-го розряду ДТ не повинна перевищувати 10 мс.

  1. Зразкові засоби вимірювальної техніки 2-го розряду застосовують для повірки і калібруван­ня робочих засобів вимірювальної техніки звірянням за допомогою компаратора, методом прямих вимірювань і безпосереднім звірянням.

 1. РОБОЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  1. Як робочі засоби вимірювальної техніки застосовують стандарти частоти і часу, компарато­ри, приймачі-компаратори, синхронометри, синтезатори частоти, перетворювачі, поділювачі та помножувачі частоти, електронні цифрові частотоміри, вимірювачі інтервалів часу, вимірювальні та інші генератори, резонансні та аналогові частотоміри, приймачі сигналів часу, електронні, електричні та механічні секундоміри, секундоміри-калібратори та хронометри (годинники), а також інші засоби вимірювальної техніки в діапазоні вимірювань частоти від 1-Ю'3 до 3-Ю11 Гц і часу від 1-Ю'10 до 1-10’с.

  2. Границі допустимих відносних похибок робочих засобів вимірювальної техніки під час вимірювань частоти Двстановлять від 5-10'13 до 5-Ю'2, а границі допустимих абсолютних похибок вимірювань інтервалів часу д' — від 1-Ю'10 до 2 с.

Границя допустимої абсолютної похибки визначення часу робочих засобів вимірювальної техні­ки ДТ не повинна перевищувати 1 с.ДОДАТОК А (обов’язковий)

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ЧАСУ І ЧАСТОТИ


УДК 529.786:53.089.68:006.354


17.080:39.040.20


Т84Ключові слова: повірочна схема, засоби вимірювань часу і частоти, еталон одиниць часу і час­тоти, шкала часу, сигнали часу і частоти, стандарт частоти і часу, частотомір, секундомірГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Метрология

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

Издание официальное

Киев
ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ
1997


ПРЕДИСЛОВИЕ

 1. РАЗРАБОТАН Государственным научно-производственным объединением «Метрология» (ГНПО «Метрология») Госстандарта Украины

ВНЕСЕН Управлением метрологии Госстандарта Украины

 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 18 апреля 1997 г. № 215

 2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой действия ПМГ 18—96)

 3. РАЗРАБОТЧИКИ: А. Клейман, д-р техн, наук (руководитель темы); В. Соловьев, д-р техн, наук;

А

17.080; 39.040.20

ДСТУ 3538-97

. Ткачук, канд. техн, наук; Е. Еремин, канд. техн, наук; А. Попович, канд. техн, наук

Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

С

Место поправки


Напечатано


Должно быть


С. 1


Издание официальное


Издание официальное


(ІПС № 10-99)


Этот стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
как официальное издание без разрешения Госстандарта Украины


ОДЕРЖАНИЕ

с.

 1. Область применения 1

 2. Эталоны 1

  1. Государственный эталон 1

  2. Вторичные эталоны 2

 3. Образцовые средства измерительной техники 2

  1. Образцовые средства измерительной техники 1-го разряда 2

  2. Образцовые средства измерительной техники 2-го разряда 3

 4. Рабочие средства измерительной техники 3

Приложение А Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты 4ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

МЕТРОЛОГИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

МЕТРОЛОГІЯ

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ ЧАСУ І ЧАСТОТИ

METROLOGY

STATE VERIFICATION SCHEDULE
FOR MEANS MEASURING TIME AND FREQUENCY

Дата введения 1998—01—01

 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему (приложение А) для средств измерений времени и частоты и устанавливает назначение государственного первично­го эталона единицы времени — секунды (с), единицы частоты — Герца (Гц) и национальной шкалы координированного времени Украины, комплекс основных средств измерительной техники, входящих в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размеров еди­ниц времени и частоты и национальной шкалы координированного времени Украины от государ­ственного первичного эталона при помощи рабочих эталонов и образцовых средств измерительной техники рабочим средствам измерительной техники с указанием погрешностей и основных методов поверки.

 1. ЭТАЛОНЫ

  1. Государственный эталон

   1. Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения еди­ниц времени и частоты и национальной шкалы координированного времени Украины и передачи раз­меров единиц и шкалы времени при помощи рабочих эталонов и образцовых средств измерительной техники рабочим средствам измерительной техники, применяемых с целью обеспечения единства измерений времени и частоты в стране.

   2. В основу измерений времени и частоты в Украине должны быть положены единицы вре­мени и частоты, воспроизводимые государственным первичным эталоном.