ISЗакінчення таблиці А.1

Марке сталі

Галузь викорнстанмя

4ХЗЄМФ

Для дрібних молотових штампі», молотових та пресових вставок (товщиною або діаметром від 300ДО 400 ммХ Інструменту гориоонтальнокувапкник машин для гарячого деформування конструкційних сталей та жаротривких сталей; інструменту для висохошвииоеноговишин- ного штампування конструкційних сталей

ЗХЗМЗ®

Для Інструменту гарячого деформування на кривошипних пресах та горнзснтальномувальних машинах» які під час роботи зазнають інтенсивного охолодження (як правило. дрібного Інструменту); прес-форм лиття під тиском мідних сплавів

4Х5М<РС

Для дрібних молотових штампів, великих (товщиною або діаметром понад 200 мм) моло­тових та пресових вставок для гарячого деформування конструкційних сталей та кольоро­вих сплавів в умовах крупносерийного масового виробництва

4Х4ВМФС

Для інструменту високошвидкісиого машинного штампування, висаджування на горизок* тальнокувальних машинах; вставок штампів для гарячого деформування легованих конст­рукційних сталей та жаротривких сплавів на молотах та кривошипних пресах (замість менш теплостійких сталей марок 4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С» 4ХЗВМФ): прес-форм лиття під тис­ком мідник сплавів

4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС

Для прес-форм пиття лід тиском цинкових» алюмінієвих та магнієвих сплавів; молотових та пресових вставок (товщиною або діаметром від 200 до 250 мм) для гарячого деформуван­ня конструкційних сталей; інструменту для висаджування заготовок з легованих конструк­ційних та жаротривких матеріалів на горизонтальнокуеапьник машинах

4Х2В5МФ

Для важконавантаженого пресового інструменту (дрібних вставок остаточного штампово­го ручая, дрібних вставних знаків, матриць та пуансонів для видавлювання тощо) для гаря­чого деформування легованих конструкційних сталей та жаротривких сплавів

зхзєзмфс

Для важконавантаженого пресового інструменту (прошивних та формувальних пуансонів, матриць тощо); інструменту для висаджування на горизснтапьнокуеальних машинах та вставок штампів напружених конструкцій, для гарячого об'ємного деформування конст­рукційних сталей та жаротривких металів та сплавів (замість менш теплостійких сталей марок ЭХ2В8Ф та 4Х285МФ). Найвищі лрогартовуваність та теплостійкість має сталь марки 5ХЗВЗМФС

05Х12НЄД2МФСГГ

Для інструменту формфтаірних деталей прес-форм формування тумотехнічних та пласт­масових виробівДОДАТОК Б
(доеїд козий)

ТВЕРДІСТЬ ПІСЛЯ ГАРТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

Твердість зразків після гартування від оптимальних температур для різних марок інструментальної легованої сталі наведена у таблиці 61.

Таблиця Б і.

Марка сталі

Температура, “С, та середовище гартування зраїків

Теердіс.ть^іійбї'' (HftC). не менше


1ЭХ

780—810, вода

65^0І)


ЄХФ

800—820, вода

59j5Sl830—880, олива

59j58<810—830, вода

59^5вГ


9ХФ

850—680. олиаа

6і(БОТ820—840. вода

611601


X

840—860, олива

53(62}


6ХС

840—860, олива

57 4вб)


9Г2Ф

780—900. олива

61 (бОГ


6ХВГ

850—900. олива

58 iSTf


В2Ф

800—850, вода

Закінчення таблиці Б.1

Мвр«а сталі

Температура, та середовище гартування зразків

Твердість jWflC, (MRCX н» менш*

4ХС хвг 6ХВ2С 5ХВ2СФ 6ХЭМФС 7ХГ2ВМФ 9Х5ВФ 8Х6НФТ 6Х4М2ФС ХВВФ 8Х4В2МФС2

иххвгмФзсг 6Х6ВЗМФС хіг Х12МФ Х12Ф1 хігвмФ 5ХНМ 5ХНВ 5ХНВС 7X3 8X3 4ХМФС 5Х2МНФ 4X3 вмФ ЗХЗМЗФ 4Х5МФС 4Х4ВМФС 4Х5МФ1С 4Х5В2ФС 4Х205МФ 5ХЭВЭМФС 05Х12Н5Д2МФСГТ

880—900, олим 830—850, олива 860—900. олива 860—900, олива 980—1020. олива 840—880, повітря 950—1000, олива 950—1000, олива 1050—1070, олива 980—1000, олива 1060—1090, олива 1000—1030. олива 1055—1075. олива 950—1000, олива 950—1000. олива 1050—1100, олива 1020—1040, олива 830—860, олива 840—860. опива 860—880. опива 850—860. олива 850—880. олива 920—930. олива 960—980. опива 1040—1060, опива 1030—1050, олива 1000—1020. олива 1050—1070. олива 1020—1040, олива 1030—1050, олива або повітря 1060—1080, опива 1120—1140, олива

990—1020, олива або повітря

48(477 63 («ґ 58 .(STJ" 56(557" 57(587" 59(587" 59(58)" 59І(М7" eojsor 627617' 6f(6or вз^гг si (wr 61 дог 61 (60)" 61 (68Ґ 61J&3)' 57 (МГ 57(587 57(587" 55(547 56(557 56J567" 57.(567" 5з‘(5гГ 48(49< 51 (58Г 56(53f 51(567 51>»Г 5lj58< 54(587" 28Примітка. Степь 05X12Н6Д2МФСГТ мартенситноетаріюча. 8*сод твердість мегалопрод>»іції а цієї етапі забезпечується старінням за температури 480—500 °С протягом 4 год.ДОДАТОК В
(донідковий)

КРИВІ ЗАЛЕЖНО011 ТВЕРДОСТІ ЗА РОКВЕЛЛОМ (HRC)
Вщ ТЕМПЕРАТУРИ ВІДПУСКУ

Рисунок В.4


Рисунок 8.2


Температура відпуску, X


Рисунок 8.3


Т$м пера (у па відпуску. “с


Рисунок В. 7


Рисунок В.5


Температура аідпуску, 'С


Рисунок В. 6


Температура відпуску, *С


Температура Відпуску.


Рисунок 8.9


Рисунок В-8вмґіератфа відпуску, *С


я ни яц ід> «co scd «по яс до


ТвыП40ЯГур4 Аійлусх^ *с


T^UMtiatycn 'G


Рисунки В, 13


Рисунок ВЛ4


Рисунок S.t5


Рисунок SJS


Рисунок ВЛ7


Рисунок В. 19


Рисунок 5,20


Рисунок Є.13


Рисунок в.21

Рисунок В.23


X І DCWM


Температура йдлусху, °С


Рисунок В.24


Рисунок В.25


Температура напуску. °С


Рисунок В-27


Рисунок В.26


Q ^ходааэозоовотсеа Т^парагург віапусту. *С


Рисунок В.28


Рисунок S.29


Рисунок Э J0Твердість. HRC ТкрДІСЛ, Mtff


Рисунок В,31


Рисунок 8.32


Рисунок В.33


Температура відпуск *С


Рисунок В. 34


Рисунок В.35


Рисунок В.36


Рисунок В.37
ДОДАТОК Г
(обов’язковий)

ОПИС ШКАЛИ № t ТА ШКАЛА № 1 ДЛЯ ОЩНЄННЯ МІКРОСТРУКТУРИ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ (х 500)

Шкала № 1 містить 10 оцінок у балах можливих мікроструктур відпаленої" або енсокоаідпущеноі сталі.

Мікроструктури балів від 1 до S — структури зернистого перліту з розмірами зерен цементиту менше 1 ДО 10 мкм.

Мікроструктури балів від 6 до 10 — структури зернистого перліту з «остійно зростаючою кількістю пластинчастого перліту (за площею):

бал 6 —до 10 % пластинчастого перліту;

бал 7 — до ЗО % пластинчастого перліту;

бал 8 — до 50 % пластинчастого перліту;

бал 9 — до 80 % пластинчастого перліту;

бал 10 — до 100 % пластинчастого перліту.

Мікроструктури сталі, які знаходяться між сусідніми балами шкапи, відносять до більшого балу.

Бал 1
Бал З


Бал 4


Бал 5

Бал 7
Бал 9

Бал 10

ДОДАТОК Д
(обов'язковий)

ОПИС ШКАЛИ № 2 ТА ШКАЛА № 2 ДЛЯ ОЦІНЕННЯ КАРБІДНОЇ
НЕОДНОРІДНОСТІ СТАЛІ МАРОК Х12, Х12ВМФ, Х12МФ, Х12Ф1(х100)

За шкалою № 2 мікроструктура карбідної неоднорідності сталі оцінюється 10 балами, причому кожен бал має два еталони мікроструктур. Верхня мікроструктура призначена для оцінки карбідної неоднорідності сталі на зразках після термічного оброблення (гартування — відпуск).

Нижня мікроструктура призначена для оцінки карбідної неоднорідності відпалених зразків сталі.

Опис мікроструктур, що відповідають окремим балам шкапи:

бал 1 — рівномірне розподілення карбідів:

бал 2 — слабо виявлена смугастість, тонкі рядки карбідів;

бал 3 — рядкове розміщення карбідів;

бал 4 — різко виявлена смугастість, грубі рядки карбідів;

бал 5 — значно деформована, місцями розірвана сітка карбідів;

бал 6 — деформована сітка евтектичних карбідів;

бал 7 — суцільна деформована сітка карбідів з ділянками евтектики;

бал в — слабо деформована сітка карбідів з ділянками евтектики;

бал 9 — слабо деформована сітка з грубою карбідною евтектикою;

бал 10 — структура, що відповідає структурі литої сталі.

Бал 1Бал 2Бал З

Бал 4


ЗО


-Ж.-’

Бэл 5

San 7


Бал ЗДОДАТОК Є
(обов'язковий)

ОПИС ШКАЛИ № З ТА ШКАЛА № З ДЛЯ ОЦІНЕННЯ КАРБІДНОЇ
НЕОДНОРІДНОСТІ СТАЛІ МАРОК 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 8Х4В2МФС2, Х68Ф,
6Х6ВЗМФС, 11Х4В2МФЗС2, 6Х4М2ФС (хЮО)

За шкалою № 3 карбідна неоднорідність сталі оцінюється 10 балами.

Олис мікроструктур, що відповідають окремим балам шкали:

бал 1 — рівномірне розподілення карбідів;

бал 2 — слабо виявлена смугастість;

бал 3 — смугастість;

бал 4 — різко виявлена смугастість;

бал 5 — різко виявлена смугастість із скупченнями;

бал 6 — різко виявлена смугастість із скупченнями, сильнодеформоеана розірвана сітка вате» тичних карбідів;

бал 7 — деформована сітка евтектичних карбідів, місцями розірвана;

бал 8 — суцільна деформована сітка евтектичних карбідів;