Осіб, які працюють на холодильних установках із вогненебезпечними холодоагентами, має бути навчено для досягнення компетентності щодо питань убезпечення поводження з вогненебезпеч­ними холодоагентами. Це охоплює такі вимоги:

 • знання законодавства, правил і стандартів, пов’язаних із вогненебезпечними холодоагентами;

 • детальне знання та вміння поводження з вогненебезпечними холодоагентами, засобами інди­відуального захисту, запобігання витокам холодоагенту, оброблення циліндрів, завантаження, ви­явлення витоків, вилучення та видалення.

Відповідальні особи повинні розуміти й застосовувати на практиці вимоги цього стандарту.

Регулярне підвищення кваліфікації може виявитися необхідним для підтримання цієї кваліфікації.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. EN 1127-1 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

 2. EN ISO 12100-1 Safety of machinery— Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

 3. EN ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

 4. EN 10204 Metallic products —Types of inspection documents

 5. EN 13313 Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personnel

 6. ISO 817 Refrigerants — Designation system

 7. prEN 60335-2-104 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-104: Particular requirements from air conditioning and refrigeration equipment (IEC 60335-2-104:2002).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

 1. EN 1127-1 Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибуху і захист. Частина 1. Основні поняття та методологія

 2. EN ISO 12100-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

З EN ISO 12100-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

 1. EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролювання

 2. EN 13313 Холодильні установки та теплові насоси. Компетентність персоналу

 3. ISO 817 Холодоагенти. Система позначання

prEN 60335-2-104 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-104. Додаткові вимоги до кондиціонерів та холодильного устатковання (ІЕС 60335-2-104:2002)

.ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ
ІЗ МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ EN 378-1:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність і екологічні вимо­ги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору (EN 378-1:2008 + + А2:2012, IDT)

ДСТУ EN 378-2:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність і екологічні вимо­ги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація (EN 378-2:2008 + А2:2012, IDT)

ДСТУ EN 378-3:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність і екологічні вимо­ги. Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу (EN 378-3:2008 + А1:2012, IDT)

ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1995, IDT)

ДСТУ EN 13313:2009 Установки холодильні та теплові насоси. Компетентність персоналу (EN 13313:2001, IDT).Код УКНД 27.080; 27.200

Ключові слова: холодильні установки, теплові насоси, безпечність, екологічні вимоги, захисні пристрої.

Редактор Л. Ящук

Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 14.11.2016. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 2,32. Зам. 2345. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК № 1647