5,5 Приведення в дію

 1. Якщо замовник не обумовив іншого, арматуру поставляють із маховиком. Арматуру закривають поворотом маховика за Годинниковою стрілкою

 2. Якщо використовують ланцюговий привід, редуктор або виконавчий механізм, замов­ник повинен вказати таке:

 • для ланцюгового приводу — відстань від центральної осі шпинделя арматури до нижньої точки петлі ланцюга;

 • тип передачі (циліндрична чи конічна) й положення приводу відносно осі труби;

 • тип виконавчого механізму — електричний, гідравлічний, пневматичний або інший;

 • максимальне значення робочої температури й перепаду тиску по перетину корпусу та кришки арматури;

 • параметри енергоносія (для виконавчих механізмів).

Усі особливі умови, такі як розміри виконавчого механізму, мають відповідати ISO 5210.

 1. МАТЕРІАЛИ

  1. Матеріали, крім матеріалів основних деталей

Матеріали деталей потрібно обирати відповідно до таблиці 10.

 1. Основні деталі

  1. Основні деталі включають наступне:

 1. шпиндель (опорні кільця на шпинделі арматури із внутрішньою ходовою наріззю корпу­су мають бути єдиним цілим зі шпинделем);

 2. поверхні сідла перекривального елемента;

 3. поверхні сідла корпусу.

 1. Хімічний склад стандартних матеріалів основних деталей має відповідати зазначено­му в таблиці 11.

Примітка 1. За узгодженням між виробником і замовником допустимо застосування інших основних матеріалів.

 1. Шпиндель арматури треба виготовляти з ковких матеріалів чи поковок.

Таблиця 10 — Матеріали деталей

Деталь

Матеріал

Кришка корпусу

Обирати згідно з ISO 7005-1

М'яке ущільнення

Усі наявні ущільнювальні кільця треба виготовити з матеріалу, сумісного з матеріа­лом сідла, а всі кріпильні болти — зі сталі типу 18-8 CrNi

Перекривальний елемент

Сталь, стійкість якої до корозії не нижча, ніж матеріалу корпусу

Пробки допоміжних з’єднань

Чавунні пробки не застосовують

Бугель окремо від кришки

Вуглецева сталь або той самий матеріал, з якого виготовлено кришку

Маховик

Сталь

Ковкий чавун

Високоміцний чавун (зі сферичним графітом)

Кріпильна гайка маховика

Мідний сплав

Сталь

Ковкий чавун

Високоміцний чавун (зі сферичним графітом)

Гайки шпинделя

Мідний сплав

Нержавка сталь

Високоміцний чавун (зі сферичним графітом)

Ковкий чавун

ідентифікаційна табличка

Виготовляють із корозійностійкого матеріалу, кріплять до корпусу арматури за до­помогою деталей із корозійностійкого матеріалу чи приварюють


Таблиця 11 — Стандартні матеріали основних деталей

Розташування

‘Матеріал

Мінімальна твердість за Бринелем

Опис матеріалу

Шпиндель

CrNi


Хромонікелевий сплав

Сг13


Сталь, уміст хрому не менше ніж 11,5 %

NiCu


Нікельмідний сплав

Посадкові поверхні

СПЗ

250 НВ 1>

Сталь, уміст хрому не менше ніж 11,5 %

HF

350 НВ

HF — твердий сплав

NiCu


Нікельмідний сплав

CrNi


Хромонікелевий сплав

1) Якщо обидві посадкові поверхні корпусу й перекривального елемента виготовлено зі сталі Сг13, різниця між їхньою твердістю має становити 50 НВ.

Національна примітка

HF — скорочення терміносполуки hardfacing alloy твердий сплав. 1. ВИПРОБУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРЯННЯ

  1. Кожну одиницю арматури потрібно випробувати тиском відповідно до вимог ISO 5208, крім того, випробування оболонки корпусу тиском щонайменше у 1,5 разу вищим від тиску, вста­новленого за температури 20 °С, є обов’язковим для арматури всіх розмірів.

  2. Відповідність кожної одиниці арматури вимогам, наведеним у таблиці 12, перевіряє виробник.

 2. МАРКОВАННЯ

  1. Чіткість

Кожна одиниця арматури, виготовлена відповідно до вимог цього стандарту, повинна мати чітке марковання.

 1. Обов’язкові марковання корпусу

У частині положень. 8.3 обов'язкові такі марковання корпусу:

 1. назва чи торговельна марка виробника;

 2. матеріал корпусу;

 3. номінальний тиск (PN з наступною цифровою познакою);

 4. номінальний діаметр (DN з наступною цифровою познакою).

 1. Відсутність деяких даних марковання корпусу

Для арматури, меншої за DN 50, якщо її форма чи розмір не дають змоги розмістити всі •потрібні марковання, деякі з них можна не подавати за умови, що їх зазначено на табличці з да­ними. Допускають відсутність даних у такому порядку:

 1. номінальний діаметр (DN);

 2. номінальний тиск (PN);

 3. матеріал корпусу.

 1. Марковання кінцевих фланців труб’із канавкою під ущільнювальне кільце

На кінцевих фланцях труб із канавкою для ущільнювального кільця вказують відповідний номер прокладки (наприклад R25). Марковання наносять на обід фланця з обох боків. Інформа­цію про номери кільцевих ущільнювальних прокладок наведено в ISO 7005-1.

Таблиця 12 — Вимоги до перевіряння

Позиція

Вимога

Тип арматури й основні деталі Арматура має відповідати вимогам замовлення та стандарту на виріб

Виконати зовнішнє оглядання арматури, її корпусу та допоміжного устатко­ваний (наприклад маховиків) й інших пунктів замовлення (наприклад ущіль­нювальних деталей)


Кінець таблиці 12

Позиція

Вимога

Марковання

Марковання має відповідати поло­женням розділу 8

Виконати зовнішнє оглядання повноти й чіткості марковання

Стан поверхні

Перевірити зовнішнім огляданням перед нанесенням будь-якого покриття та фарбування, що поверхні не мають дефектів, які можуть вплинути на роботоздатність і безпечність арматури

Покриття

Якщо зазначено захисні покриття, їхня наявність обов’язкова

Перевірити зовнішнім огляданням, щоб переконатись у наявності потрібного покриття

Керування

Перевірити роботоздатність арматури під час відкривання та закривання 1. Ідентифікаційна табличка

Відповідно до цього стандарту ідентифікаційну табличку має бути надійно прикріплено до корпусу арматури й містити щонайменше такі відомості:

 1. номер цього стандарту;

 2. матеріали основних деталей, зазначених в такій послідовності, з використанням познак із таблиці 11:

 • шпиндель;

 • перекривальний елемент;

 • сідло.

Приклади:

Шпиндель Сг13

Перекривальнйи елемент HF

Сідло Сг13

або

Сг13 HF Сг13,

або

Сг13

HF

Сг13;

с) обмеження температури чи тиску, які може встановлювати виробник, внаслідок обмеже­них можливостей матеріалу чи конструкції, наприклад, максимально допустима температура та відповідний їй допустимий тиск.

8.6 Додаткове марковання

На розсуд виробника можливо додаткове марковання за умови, що воно не суперечить мар- кованню, встановленому в цьому стандарті.

Код УКНД 23.060.30

Ключові слова: сталева продукція, трубопровідна арматура, фланцева арматура, засуви, технічні умови, розміри, марковання.

Редактор І. Копацька

Технічний редактор О. Марченко

Коректор Т. Калита

Верстальник Т. Неділько

Підписано до друку 17.01.2013 Формат 60 х 84 1/8.

~Ум. друк, арк, 1,86. Зам. gg,Ціна договірна

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем'стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про-внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівнихів і розповсюджувачів видавничої продукції від 14 01.2006 серія ДК Na 1647

1 Розміри подано лише для відома