БЗ № 9—


2014

10-2013/242


ДСТУ 7302:2013


О
J>

т

>


гп


£ о X > їз сг X s S‘ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень» (ДП ДІКТЕД)

РОЗРОБНИКИ: М. Гречко (науковий керівник); В. Сологуб, канд. техн, наук; Л. Голуб

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. № 1231

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку України, 2014

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальне пояснення 1

 4. Загальні поняття 2

 5. Технічні засоби захисту від статичної електрики, електроди З

 6. Характеристики електростатичного розряду 5

 7. Електростатичні характеристики матеріалів і виробів 6

 8. Критерії безпечності 9

Додаток А Загальнотехнічні терміни 11

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів 12

Додаток В Абетковий покажчик німецьких термінів 14

Додаток Г Абетковий показчик англійських термінів 14

Додаток Д Абетковий показчик французьких термінів 16

Додаток Е Абетковий покажчик російських термінів 16

Додаток Ж Бібліографія 18ДСТУ 7302:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАТИЧНА ЕЛЕКТРИКА

Терміни та визначення основних понять

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Термины и определения основных понятий

STATIC ELECTRICITY

Terms and definitions of conceptions

Чинний від 2014-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять стосовно статичної електрики.

Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів госпо­дарювання, які розробляють, експортують і перевіряють нормативні документи.

Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються статичної електрики, у роботах зі стандартизування, у науковій, на­вчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ і органі­зацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2156-93 Система стандартів безпеки праці. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2888-94 Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на тер­міни та визначення понять

ДСТУ ISO 2251-2001 Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови (ISO 2251:1991, IDT).

З ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартизовані тер­міни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомендо­вано вживати лише один із поданих синонімів.

Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволен! тер­міни — світлим курсивом з познакою (Нд).Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у другій парі квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст пер­шої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику су­міщені терміни подано окремо без дужок з посиланнями на той самий номер терміностатті.

Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підресленням і поряд з ними справа в дужках зазначено їхні но­мери, що відповідають класифікаційним номерам термінологічних статей цього стандарту.

Подані в цьому стандарті визначення термінів в інших документах, за потреби, можна зміню­вати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, які нале­жать обсягові позначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати змісту й обсягу термінів, визначених у стандарті.

Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідні для розуміння тексту стандар­ту, наведено в додатку А.

Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) та російські (ги) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і національ­них стандартів, із фахових словників.

У стандарті наведено абетковий показчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток Б) й абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (до­датки В, Г, Д і Е).

Бібліографію (перелік термінологічних джерел) подано в додатку Ж.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

  1. статична електрика

Сукупність явищ, пов’язаних з виникненням, збереженням і релаксацією (4.4) вільного елект­ричного заряду на поверхні чи в об’ємі діелект­ричних і напівпровідникових речовин, мате­ріалів, виробів чи на ізольованих, зокрема диспергованих у діелектричному середовищі провідниках

 1. електризація

Розділення в просторі зарядів протилежного знака

 1. трибоелектричне заряджання

Електричне заряджання, за якого заряд гене­рується через розділення двох поверхонь.

Примітка. Поверхні можуть бути твердими, рідкими чи газоподібними з домішками мікрочастинок

 1. релаксація; спадання заряду

Зменшення електричного заряду чи потенці­алу твердих, рідких чи газоподібних матері­алів унаслідок міграції заряду

 1. стала часу спадання заряду; стала ча­су релаксації

Проміжок часу, протягом якого заряд тіла або речовини зменшується в е разів.

П

еп static electricity [23]

ru статическое электричество [13]

еп electrostatic charging [23]

ru электризация [19]

еп triboelectric charging [6]

ru трибоэлектрическая зарядка [24]

еп relaxation [12]; charge decay [2] ru релаксация [22]

en relaxation constant [9]; charge decay time con­stant [2]

ru постоянная времени релаксации [13]

римітка, е = 2,7183 — основа натурального логарифма
 1. електропровідність

Здатність речовини проводити електричний струм.

Примітка. Одиниця вимірювання — сіменс (См)

 1. масова густина електричного заряду Кількість заряду, який міститься в одиниці маси матеріалу.

Примітка. Одиниця вимірювання — кулон на кілограм (Кл/кг)

 1. поверхнева густина електричного за­ряду

Кількість заряду на одиницю площі поверхні твердого тіла чи рідкої речовини.

Примітка. Одиниця вимірювання — кулон на квадратний метр (Кл/м2)

 1. об’ємна густина електричного заряду Кількість заряду на одиницю об’єму твердої, рідкої чи газоподібної речовини.

Примітка. Одиниця вимірювання — кулон на кубічний метр (Кл/м3)

 1. поверхневий електричний заряд Електричний заряд, розподілений по по­верхні

 2. схильність до електризації

Здатність до накопичення заряду статичної електрики (4.1)

 1. пристрої, чутливі до електростатич­ного розряду; ПЧЕСР

Дискретний прилад, інтегрована схема чи блок, які можуть бути пошкоджені дією електроста­тичних полів (А.4) чи електростатичного роз­ряду (6.1) під час роботи, випробовування чи переміщення.


еп conductivity [6]

ru электропроводность [22]


еп mass charge density [6]

ru массовая плотность электрического заря­

да [25]

еп surface charge density [6]

ru поверхностная плотность электрического заряда [19]


еп volume charge density [8]

ru объемная плотность электрического заря­да [25]


еп surface electric charge [8]

ru поверхностный электрический заряд [19]

еп static electrical propensity [9]

ru склонность к электризации [26]

еп electrostatic discharge sensitive device;

ESDS [7]

ru чувствительные к электростатическому раз­

ряду устройства [27]


 1. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ, ЕЛЕКТРОДИ

  1. нейтралізатор статичної електрики ги нейтрализатор статического электричества [15]

Пристрій, призначений для зняття зарядів статичної електрики (4.1) через іонізацію на­вколишнього повітря

 1. аеродинамічний нейтралізатор статич- ги нейтрализатор статического электричества ної електрики аэродинамический [15]

Нейтралізатор, у якому іонізоване середови­

ще подається до поверхні зарядженого ма­теріалу потоком повітря5.3 індукційний нейтралізатор статичної електрики

Нейтралізатор, який забезпечує іонізацію ма­теріалу чи середовища через дію електро­статичного заряду

еп ги

static electricity induction eliminator [28] нейтрализатор статического электричества индукционный [15]

5.4 високовольтний нейтралізатор статич­ної електрики

Нейтралізатор, який забезпечує іонізацію матеріалу чи середовища під дією високої напруги, яку подають на електроди (5.14)

ги

нейтрализатор статического электричества высоковольтный [15]

5.5 променевий нейтралізатор статичної електрики

Нейтралізатор, який забезпечує іонізацію матеріалу чи середовища під дією випромі- нення.

Примітка. Випромінення може бути радіоактивне, ультра­фіолетове, лазерне, теплове тощо

ги

нейтрализатор статического электричества лучевой [15]

5.6 радіоактивний нейтралізатор статичної електрики

Нейтралізатор, принцип дії якого ґрунтуєть­ся на іонізації повітряного середовища радіо­активними джерелами

еп

ги

radioactive static eliminator [29]

нейтрализатор статического электричества радиоактивный [15]

5.7 заземлення; земля (Нд)

Електричне з’єднання устатковання чи його частин із заземлювачем (5.8)

еп ги

earth [6]; grounding [23] заземление [19]

5.8 заземлювач

Металевий провідник чи група провідників, які перебувать у безпосередньому контакті із землею

еп ги

earth lead [23] заземлитель [15]

5.9 заземлювальний провідник

Металевий провідник, який з'єднує устатко­вання із заземлювачем (5.8)

еп ги

ground cord [6]

заземляющий проводник [15]

5.10 заземлювальний пристрій

Сукупність заземлювача (5.8) і заземлювань- них провідників (5.9)

еп ги

grounding connection [23]

заземляющее устройство [15]

5.11 точка заземлення

Точка, що має електричний контакт із землею і до якої під’єднують вироби і устатковання в зоні захисту від статичної електрики (4.1)

еп

groundable point [6]; grounding point [23]

5.12 екранувальний пристрій

Пристрій, який забезпечує зниження напру­женості електростатичного поля (А.4) та зменшення кількості аеронів у робочій зоні до допустимих значень в обмеженому об’ємі

еп ги

shadowing device [23]

экранирующее устройство [15]

чи за межею цієї зони5.13 зволожувальний пристрій

Пристрій, який забезпечує необхідну во­логість поверхні чи об’єму зарядженого ма­теріалу

еп ги

water sprinkler [23]

увлажняющее устройство [15]

5.14 електрод

еп

electrode [8]

Струмопровідна деталь, призначена для кон­такту із середовищем з іншою питомою про­відністю.

Примітка. Між двома електродами зазвичай є різниця потенціалів і може протікати струм

ги

электрод [22]

5.15 вимірювальний електрод

еп

measuring electrode [8]

Провідник певного виду, розміру та конфігу­рації, який перебуває в контакті з дослідним зразком

ги

измерительный электрод [22]

5.16 заряджений пластинчатий монітор

Прилад, у якому використовують заряджену металеву пластину певної щільності та кон­фігурації, призначений для оцінювання вла­стивостей розсіювання чи нейтралізації заря­ду на продуктах і матеріалах

еп

charge plate monitor [1]

5.17 вимірювальна чарунка

еп

measuring cell [23]

Посудина для рідини з розміщеними в ній на

ги

измерительная ячейка [22]