1. а

  1. апаратна відеожурналістики; АВЖ

  Апаратна, що містить комплекс апаратури, яка забезпечує студійне відеовиробництво та (або) компонування інформаційних програм


  de еп ru


  1. апаратна озвучування

  Апаратна, що містить комплекс апаратури відео- та звукозапису й забезпечує зведення фоно­грам, а також подальшу синхронізацію зобра­ження та звуку


  de
  еп
  fr
  ru


  1. комутаційно-розподільча апаратна (телебачення)

  Апаратна, що містить комплекс апаратури для подання вихідних сигналів апаратно-студійного комплексу на телевізійні сполучні лінії

  Примітка. За відсутності центральної апаратної може слугувати також для сполучення апаратних, що входять до складу апаратно-студійного комплексу


  de еп ru


  нитофонов и предназначенная для записи, мон­тажа и (или) воспроизведения видеофонограмм

  Fernsehvideoausstattungsraum electronic journalist suite аппаратная видеожурналистики; АВЖ Аппаратная, содержащая комплекс аппарату­ры, обеспечивающей студийное видеопроиз­водство и (или) компоновку информационных программ

  Vertonungsraum dubbing suite salle

  аппаратная озвучивания

  Аппаратная, содержащая комплекс аппаратуры видео- и звукозаписи, обеспечивает сведение фонограмм, а также последующую синхрониза­цию изображения и звука

  Fernsehschaltungsraum switchroom

  коммутационно-распределительная аппарат­ная телевидения, коммутационно-распредели­тельная аппаратная

  Аппаратная, содержащая комплекс аппарату­ры, предназначенной для подачи выходных сиг­налов аппаратно-студийного комплекса на теле­визионные соединительные линии

  Примечание, При отсутствии центральной аппаратной может служить также для соединения аппаратных, входя­щих в аппаратно-студийный комплекс


  паратна відеомонтажу; ВМА

Апаратна відеозапису, обладнана системою елект­ронного відеомонтажу, для компонування теле­візійних програм

 1. п

  de en fr ru

  ересувна телевізійна [відеозаписна] станція; ПТС [ПВС]

Транспортний засіб Із комплексом апаратури для телевізійного виробництва в позастудійних умовах [запису, відтворювання та прямого мон­тажу відеопрограм]

Fernsehvideornontageraum

recording [editing] room salle d'enregistrement video видеомонтажная аппаратная; ВМА Аппаратная видеозаписи, оборудованная систе­мой электронного видеомонтажа и предназна­ченная для компоновки телевизионных программ

F

de

еп fr

ru

emsehubertragungs- [Femsehaufzeichnuns-] wagen

TV mobile unit [recording station]

voiture pour television [station d’Snregistrement video]

передвижная телевизионная [видеозаписываю­щая] станция; ПТС [ПВС]

Транспортное средство с комплексом аппарату­ры, предназначенной для телевизионного про­изводства во внестудийных условиях [записи, воспроизведения и прямого монтажа видео­программ] 1. телевізійна з'єднувальна лінія

Лінія зв'язку для передавання телевізійних, зву­кових та службових сигналів між апаратними або пересувними телевізійними станціями в межах одного міста

 1. с

  de еп ru

  умісність ТВ-системи

Властивість ТВ-системи забезпечувати: приймання телевізором однієї системи сигналу іншої системи; приймання телевізором іншої системи сигналу даної системи

П

de
еп
fr
ru

римітка. Сумісність ТВ-системи зі складнішою ТВ-систе- мою називається сумісністю вгору; з простішою ТВ-систе- мою — сумісністю униз. Сумісність двох ТВ-систем, яка за­безпечується без будь-яких перетворювань, називається поєною. Якщо умовою сумісності є перетворювання части­ни специфікацій, вона називається частковою

Fernsehverbindungstinie television local line телевизионная соединительная линия Линия связи для передачи телевизионных, зву­ковых и служебных сигналов между аппаратны­ми или передвижными телевизионными станци­ями в пределах одного города

Kompatibilitat

compatibility compatibilite (совместимость ТВ-системы Способность ТВ-системы обеспечивать: прием телевизором одной системы сигнала дру­гой системы; прием телевизором другой систе­мы сигнала данной системы)

Примечание. Совместимость ТВ-системы с более слож­ной ТВ-системой называется совместимостью вверх; с более простой ТВ-системой — совместимостью вниз. Совместимость двух ТВ-систем, обеспечиваемая без ка­ких-либо преобразований, называется полной. Если усло­вием совместимости является преобразование части спецификаций, она называется частичной

)

5 СИСТЕМИ, СЛУЖБИ, МЕРЕЖІ ТА ЇХНІ СКЛАДНИКИ


5.1 компонентна система (кольорового ТБ)

Система кольорового ТБ, у якій передаються сигнали колірних компонентів


5.2 композитна система (кольорового ТБ)

Система кольорового ТБ, сумісна Із системою чорно-білого телебачення з передаванням кольо- рорізницевих сигналів на піднесівному коливанні, розміщеному в спектрі сигналу яскравості


5.3 система SECAM

Композитна система з частотною модуляцією піднесівного коливання кольорорізницевими сигналами, які передаються через рядок


5.4 система NTSC

Композитна система з квадратурною модуля­цією піднесівного коливання кольорорізнице­вими сигналами


komponentes Fernsehsystem component television system systeme de television de component (компонентная система цветного ТВ Система цветного ТВ, в которой передаются сигналы цветовых компонент)

komposites Fernsehsystem composite television system systeme de tetevision de composite (композитная система цветного ТВ Система цветного ТВ, совместимая с системой черно-белого телевидения, с передачей цвето­разностных сигналов на поднесущем колеба­нии, расположенном в спектре сигнала яркости)

SECAM System

SECAM system

systeme SECAM [Sequential Couleur a memoire] (система SECAM

Композитная система с частотной модуляцией поднесущего колебания цветоразностными сиг­налами, передаваемыми через строку)

de NTSC System

еп National Television System Committee system, NTSC system

fr systeme NTSC

ru (система NTSC


de
en
fr
ru


de en fr ru


de en fr ru

Композитная система с квадратурной модуляци­ей поднесущего колебания цветоразностными сигналами)

P

5.5 система PAL

Композитна система з квадратурною модуля­цією піднесівного коливання кольорорізнице- вими сигналами, фаза одного з яких змінюється на 180° від рядка до рядка

de еп fr ги

AL System

Phase Alternation Line system; PAL system systeme PAL (система PAL

Композитная система с квадратурной модуля­цией поднесущего колебания цветоразностны­ми сигналами, фаза одного из которых изменя­ется на 180° от строки к строке)

E

5.6 система ENHANCED SECAM; система

SECAMplus

Композитна система ТБПЯ, сумісна із системою

SECAM

de
еп
fr
ги

NHANCED SECAM System

ENHANCED SECAM System systeme ENHANCED SECAM (система ENHANCED SECAM, система SECAMplus

Композитная система ТВПК, совместимая с си­стемой SECAM)

P

5.7 система PALplus

Композитна система ТБПЯ, сумісна із системою PAL

de еп fr ги

ALplus System

PALpius system systeme PAL plus (система PALplus Композитная система ТВПК, совместимая с сис­темой PAL)

E

5.8 система ENHANCED NTSC

Композитна система ТБПЯ, сумісна із системою NTSC

de еп fr ги

NHANCED NTSC System

ENHANCED NTSC system systeme ENHANCED NTSC (система ENHANCED NTSC Композитная система ТВПК, совместимая с сис­темой NTSC)

M

5.9 система МАС

Компонентна система з часовим ущільненням аналогового відеосигналу, що складається з сигналу яскравості та кольорорізницевих сиг­налів, які передаються послідовно, а також циф­рових сигналів синхронізування, звукового су­проводу та додаткових даних

de еп

fr
ги

AC System

Multiplexed Analog Components system;

MAC system

systeme MAC

(система MAC

Компонентная система с временным уплотнени­ем аналогового видеосигнала, состоящего из сигнала яркости и цветоразностных сигналов, которые передаются последовательно, а также цифровых сигналов синхронизации, звукового сопровождения и дополнительных данных)

В

5.10 система В-МАС

Система МАС із частотною модуляцією неявно­го коливання аналоговим відеосигналом І циф­ровим сигналом синхронізування, звукового суп­роводу та додаткових даних

de еп fr ги

-МАС System

В-МАС system systeme В-МАС (система В-МАС

Система МАС с частотной модуляцией несуще­го колебания аналоговым видеосигналом и циф­ровым сигналом синхронизации, звукового со- прововдения и дополнительных данных)

de
еп
fr
ГЦ

de
еп
fr
ги

de
еп
fr
ги

 1. система С-МАС

Система МАС Із частотною модуляцією несівно- го коливання аналоговим відеосигналом І з фа­зовою маніпуляцією несівного коливання циф­ровими сигналами синхронізації, звукового суп­роводу та додаткових даних

 1. система D- [D2-] МАС

Система МАС із частотною модуляцією несівно­го коливання аналоговим відеосигналом і циф­ровим сигналом синхронізації, звукового супро­воду та додаткових даних з подвійним бінарним кодуванням [з дуобінарним кодуванням]

 1. система S-MAC

Система МАС з часовим ущільненням сигналу яскравості та кольорорізницевих сигналів, яка використовується на телецентрах

С-МАС System С-МАС system systems С-МАС (система С-МАС Система МАС с частотной модуляцией несуще­го колебания аналоговым видеосигналом и с фазовой манипуляцией несущего колебания цифровыми сигналами синхронизации, звуково­го сопровождения и дополнительных данных)

D-JD2-] МАС System

D-[D2-j МАС system

systems D-[D2-] MAC

(система D-[D2-] MAC

Система MAC с частотной модуляцией несуще­го колебания аналоговым видеосигналом и циф­ровым сигналом синхронизации, звукового со­провождения и дополнительных данных с двой­ным бинарным кодированием [с дуобинарным кодированием])

S-MAC System

S-MAC system

systeme S-MAC

(система S-MAC

Система MAC с временным уплотнением сигна­ла яркости и цветоразностных сигналов, ис­пользуемая на телецентрах

)

 1. система HD-MAC

Система ТБВЧ, сумісна з системою D2-MAC, з багаторазовою субдискретизацією і окремим обробленням телевізійних сигналів рухомого та нерухомого зображень

de HD-MAC System

еп High Definition on M ultiplexed Analog Components system; HD-MAC system

fr systdme HD-MAC

ru (система HD-MAC

Система ТВВЧ, совместимая с системой D2- МАС, с многократной субдискретизацией и от­дельной обработкой телевизионных сигналов подвижного и неподвижного изображений

)

de еп

fr ru


 1. система MUSE

Система ТБВЧ з часовим ущільненням анало­гового відеосигналу, який складається Із сигна­лу яскравості та кольорорізницевих сигналів, що передаються послідовно, і цифрових сигналів синхронізації, звукового супроводу та додатко­вих даних із багаторазовою субнайквістовою дискретизацією І з роздільним оброблянням телевізійних сигналів рухомого та нерухомого зображень

MUSE System

Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding system;

MUSE system

systeme MUSE

(система MUSE

Система ТВВЧ с временным уплотнением ана­логового видеосигнала, состоящего из сигнала яркости и цветоразностных сигналов, передава­емыми последовательно, и цифровых сигналов синхронизации, звукового сопровождения и до­полнительных данных с многократной субнайкви- стовой дискретизацией и с раздельной обработ­кой телевизионных сигналов подвижного и непод­вижного изображений

)


 1. система JPEG

Система цифрового ТБ для передавання чорно- білих або кольорових нерухомих зображень чи послідовності нерухомих зображень, кодованих згідно з міжнародним стандартом JPEG, який передбачає внутрішньокадрове просторове стис­нення зображення

Примітка. Система JPEG може використовуватися як система ТБ або як аудіовізуальна система зв'язку

 1. с

  de en

  fr ru

  истема MPEG-1 [MPEG-2]

Система цифрового ТБ, в якій здійснюється ко­дування зі стисненням джерела зображень та звукового супроводу, мультиплексування даних зображень, звукового супроводу та додаткових даних і побудова транспортного потоку за міжна­родним стандартом MPEG-1 [MPEG-2]

 1. с

  de en

  fr ru

  истема ATSC

Система цифрового ТБ з кодуванням відеоін- формації за стандартом MPEG-2 і звукового суп­роводу за стандартом АС-3

Примітка. АС-3 є стандартом кодування звукового супро­воду, прийнятим у США

 1. система DVB

Система цифрового ТВ-мовлення, в якій вико­ристовують систему ТБ MPEG-2, а також ка­нальне кодування для передавання супутнико- вими, кабельними і наземними лініями та мере­жами зв'язку за європейським стандартом DVB Примітка. Розрізняють:

 • наземні системи (DVB-T System);

 • супутникові системи (DVB-S System);

 • кабельні системи (DVB-C System);

 • супутниково-кабельні системи (DVB-SC System)

5.20 служба ТВ-мовлення [БПТМ]

Організаційно-технічний комплекс, який забез­печує ТВ-мовлення [БПТМ]

J

de en

fr ru

de en fr ru

de
en
fr

PEG System

Joint Photographic Expert Group system; JPEG system systeme JPEG

(система JPEG

Система цифрового ТВ для передачи черно­белых или цветных неподвижных изображений или последовательности неподвижных изобра­жений, кодированных по международному стан­дарту JPEG, предусматривающему внутрикад- ровое пространственное сжатие изображения Примечание. Система JPEG может использоваться как система ТВ или как аудиовизуальная система связи)

MPEG-1 [MPEG-2] System

Motion Picture Expert Group system; MPEG-1 (MPEG-2] system

systeme MPEG-1 (MPEG-2]

(система MPEG-1 [MPEG-2]

Система цифрового ТВ, в которой осуществля­ется кодирование со сжатием источника изоб­ражений и звукового сопровождения, мульти­плексирование данных изображений, звуково­го сопровождения и дополнительных данных и построение транспортного потока по междуна­родному стандарту MPEG-1 [MPEG-2])