НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИКА
ЗАХИСНЕ

З

БЗ № 6-2005/411

агальні технічні вимоги
та методи випробування

ДСТУ 4446:2005

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України

РОЗРОБНИКИ: Б. Болібрух, канд. техн, наук; М. Климюк; С. Кухарішин (керівник розробки);

В. Обрізай; В. Присяжнюк; В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 липня 2005 р. № 201

З УВЕДЕНО ВПЕРШЕЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

З Терміни та визначення понять З

4 Загальні технічні вимоги З

 1. Вимоги призначеності З

 2. Вимоги надійності З

 3. Вимоги до стійкості до зовнішніх чинників 4

 4. Вимоги ергономіки 4

 5. Конструктивні вимоги 4

 6. Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів 6

 7. Комплектність 7

 8. Маркування 7

 9. Пакування 7

 1. Вимоги безпеки 7

 2. Вимоги охорони довкілля 7

 3. Методи випробовування 7

  1. Визначання зовнішнього вигляду 7

  2. Визначання маси 8

  3. Визначання розмірів 9

  4. Визначання стійкості до дії теплового випромінювання 9

  5. Визначання стійкості до дії відкритого полум’я 9

  6. Визначання теплостійкості 10

  7. Визначання стійкості підошви до контакту з нагрітою до 400 °С твердою поверхнею 11

  8. Визначання водопромокання 11

  9. Визначання стійкості до дії розчинів поверхнево-активних речовин 12

  10. Визначання електричного опору 12

  11. Визначання міцності кріплення підошви • 12

  12. Визначання стійкості підошви до багаторазового згинання 12

  13. Визначання гнучкості підошви захисного взуття 12

 1. Визначання внутрішнього безпечного зазору підноска під час динамічної навантаги 12Визначання стійкості підошви до проколювання 12

 2. Визначання міцності швів 12

 3. Визначання розривального зусилля матеріалу деталей верху 12

 4. Визначання опору багаторазовому згинанню матеріалу верху 12

 5. Визначання коефіцієнта зниження міцності кріплення підошви після дії розчинів кислот та лугів 12

 6. Визначання збільшення маси зразка захисного взуття після дії розчинів кислот та лугів 13

 7. Визначання коефіцієнта зниження міцності кріплення підошви після дії нафтопродуктів 13

 8. Визначання збільшення маси зразка захисного взуття після дії нафтопродуктів 13

 9. Визначання стійкості до низької температури 13

 10. Перевіряння відповідності сировини, матеріалів та покупних виробів 13

 11. Перевіряння показників надійності 13

 12. Порядок проведення експлуатаційних випробовувань 13

Додаток А Номенклатура показників якості захисного взуття пожежника та програми випробовувань 14

Додаток Б Приклад визначання розмірів захисного взуття пожежника 16

Додаток В Контрольні точки для випробовування взуття на стійкість до дії відкритого полум'я 17

Додаток Г Картка експлуатаційних випробовувань захисного взуття пожежника 17

Додаток Д Бібліографія 1

8ДСТУ 4446:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ПОЖЕЖНИКА ЗАХИСНЕ

Загальні технічні вимоги та методи випробування

ОБУВЬ ПОЖАРНОГО ЗАЩИТНАЯ

Общие технические требования и методы испытаний

FIREFIGHTER’S PROTECTIVE FOOTWEAR

General technical requirements and test methods

Чинний від 2006-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до виготовлення та методи випробову­вання захисного взуття для захисту ніг пожежника під час гасіння пожеж та проведення аварійно- рятувальних робіт (далі — захисне взуття).

  2. Стандарт не поширюється на інші види спеціального або захисного взуття.

  3. Вимоги щодо безпечності захисного взуття пожежника викладено у 4.1 — 4.9 цього стан­дарту.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2519-94 Виробництво взуттєве. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експерименталь­ними даними

ДСТУ 3021-95 Випробовування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для га­сіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 Взуття. Маркування, пакування, транспортування і збе­рігання

ДСТУ ISO 8782-1-2002 Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. Частина 1. Вимоги і методи випробовування

ДСТУ EN 532-2001 Одяг захисний. Захист від високої температури та полум’я. Метод ви­пробовування на обмеженість поширення полум’я

ГОСТ 9.030-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоя­нии к воздействию жидких агрессивных сред (ЄСЗКС. Гуми. Методи випробовування на стійкість у ненапруженому стані до дії рідких агресивних середовищ)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, зануления)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура по­казателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначання)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних пошкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 12.4.165-85 ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред (ССБП. Взуття спеціальне шкіряне. Метод визначання коефіцієнта зниження міцності кріплення від впливу агресивних се­редовищ)

ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие техни­ческие требования и метод испытания антипрокольных свойств (ССБП. Засоби індивідуального за­хисту ніг від проколювання. Загальні технічні вимоги та метод випробовування антипрокольних властивостей)

ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защиты (Система розробляння та постачання продукції на виробництво. Засо­би індивідуального захисту)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірю­вальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 938.14-70 Кожа. Метод кондиционирования пробы (Шкіра. Метод кондиціювання проби)

ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия (Шкіра для підкладки взуття. Технічні умови)

ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия (Шкіра зі спилку. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования, контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги, контроль за якістю)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швейні бавовняні і синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 9277-79 Шарголин. Технические условия (Шарголін. Технічні умови)

ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха (Взуття. Метод визначання міцності ниткових швів з’єднання деталей верху)

ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления (Взуття. Метод визначання міцності кріплення підошв для взуття хімічного методу кріплення)

ГОСТ 9333-70 Кирза обувная. Технические условия (Кирза взуттєва. Технічні умови)

ГОСТ 9718-88 Обувь. Метод определения гибкости (Взуття. Метод визначання гнучкості)

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры (Взуття. Розміри)

ГОСТ 26362-84 Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях (Взуття. Метод визначання водостійкості в динамічних умовах)

ГОСТ 28735-90 Обувь. Метод определения массы (Взуття. Метод визначання маси)

ГОСТ 29277-92 Кожа для низа обуви. Технические условия (Шкіра для низу взуття. Технічні умови).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ 2157, ДСТУ 2273, ДСТУ 2519 та ДСТУ 3021.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

 1. захисне взуття з верхом зі шкіри

Спеціальне взуття, виготовлене із верхом зі шкіри

 1. гумове захисне взуття

Спеціальне взуття, виготовлене з гуми або полімерних матеріалів

 1. матеріал верху захисного взуття

Зовнішній термо- та водостійкий матеріал із натуральної шкіри, який забезпечує захист від дії високотемпературного середовища, відкритого полум’я, води, розчинів поверхнево-активних речовин, кислот, лугів та нафтопродуктів

 1. фурнітура для захисного взуття

Деталі, застосовувані як застібки для регулювання ширини халяви та інші елементи додат­кових кріплень і оздоблення захисного взуття

 1. захисні деталі

Деталі захисного взуття, які захищають ноги пожежника від дії механічних пошкоджень

 1. тривалість залишкового горіння або тління

Проміжок часу, протягом якого матеріал верху горить з утворенням полум’я або тліє після видалення джерела запалювання в умовах проведення спеціальних випробовувань.

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Захисне взуття повинне відповідати вимогам цього стандарту, нормативному докумен­ту на конкретний вид захисного взуття, зразку-еталону, затвердженому згідно з ГОСТ 15.004, тех­нічному опису на модель, та його треба виготовляти згідно з технічною документацією, затвер­дженою у встановленому порядку.

  2. Вимоги призначеності

   1. Вимоги щодо показників призначеності захисного взуття наведено в таблиці 1.

  3. Вимоги надійності

   1. Вимоги надійності, вихідні дані до планування випробовувань на надійність установлюють у нормативному документі на конкретний вид захисного взуття згідно з ДСТУ 3004. При цьому критеріями граничного стану захисного взуття вважають механічне і (або) термічне пошкодження будь-якого з матеріалів, ниток у швах і (або) деформацію фурнітури, внаслідок яких воно не підлягає ремонту за місцем експлуатування.

   2. Середній строк служби за умов застосовування захисного взуття, як засобу індивідуаль­ного захисту ніг під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт, має станови­ти для:

 • шкіряного взуття — не менше ніж 6 міс.;

 • гумового взуття — не менше ніж 1 рік.

 1. Вимоги до стійкості до зовнішніх чинників

  1. Вимоги до показників стійкості захисного взуття до зовнішніх чинників наведено в таб­лиці 1.

 2. Вимоги ергономіки

  1. Вимоги до показників ергономіки захисного взуття наведено в таблиці 1.

 3. Конструктивні вимоги

  1. Захисне взуття треба виготовляти у вигляді чобіт або напівчобіт чорного кольору. Доз­волено за узгодженням зі споживачем виготовляти чоботи із завищеними халявами.

  2. Висота чобіт повинна бути не менше ніж 320 мм, а напівчобіт — не менше ніж 240 мм.

  3. Захисне взуття повинне складатися з однієї пари взуття однакового розміру, повноти та однієї моделі.

  4. Взуття треба виготовляти різної повноти та розмірів від 245 (38) до 307 (47) згідно з ГОСТ 11373.

  5. Конструкція захисного взуття повинна забезпечувати можливість його використовування зі спорядженням, зокрема із захисним одягом, згідно з вимогами нормативних документів і не перешкоджати одяганню його по тривозі за нормативний час, передбачений для всіх видів захис­ного одягу.

  6. Для захисту від механічних дій шкіряне захисне взуття повинне мати підносок та про- колозахисну пластину згідно з ДСТУ ISO 8782-1.

  7. Умови розміщення та внутрішня довжина підносків згідно з ДСТУ ISO 8782-1.

  8. Взуття з внутрішнім захисним підноском повинне бути з амортизувальною прокладкою, розміщеною по верхньому краю захисного носка.

  9. Підошви шкіряного та гумового захисного взуття повинні мати проколозахисну пластину.

  10. Фурнітура, застосовувана під час виготовляння захисного взуття, не повинна торка­тися внутрішньої поверхні взуття.

  11. Металева фурнітура та захисні деталі захисного взуття повинні бути з корозійностій­ких матеріалів і (або) мати антикорозійний покрив згідно з ГОСТ 9.301.

  12. Захисне взуття треба виготовляти литтєвим та рядково-литтєвим методами кріплення.

  13. Зовнішні деталі захисного взуття треба виготовляти з водостійких та термостійких на­туральних шкір.

  14. Дозволено виготовляти халяву шкіряного захисного взуття з взуттєвої кирзи згідно з ГОСТ 9333, з шарголіну згідно з ГОСТ 9277, а також із натуральної водостійкої та термостійкої шкіри згідно з чинними нормативними документами.

  15. Деталі підкладки взуття треба виготовляти зі шкіри, призначеної для підкладки взут­тя згідно з ГОСТ 940 або зі спілка згідно з ГОСТ 1838.

  16. Укладну устілку треба виготовляти зі шкіри для низу взуття згідно з ГОСТ 29277.

  17. Для скріплення деталей заготовки верху взуття треба використовувати нитки згідно з ГОСТ 6309.

  18. Дозволено застосовувати на зовнішні та внутрішні деталі верху взуття інші матеріа­ли, які за фізико-механічними, теплофізичними та гігієнічними властивостями не поступаються вищезазначеним.