НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБудівельні матеріали
БЛОКИ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ
СТІНОВІ ДРІБНІ

Технічні умовиДСТУ Б В.2.7-137:2008

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008


ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" 

РОЗРОБНИКИ: Т. Багаєва; А. Філатов, канд. техн. наук керівник розробки),
Ю. Червяков, канд. техн. наук 


2 ВНЕСЕНО: Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О. Авдієнко, О. Бродко, канд. техн. наук) Мінрегіонбуду України 


3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 20 лютого 2008 № 85; чинний з 2008-10-01 


4 Національний стандарт відповідає EN 771-4 "Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units" ("Технічні умови на стінові блоки – Частина 4: Стінові блоки з пропареного в автоклаві газобетону") в частині класів бетону за міцністю на стиск, марок бетону за середньою густиною, допустимих відхилень за розмірами блоків.
Ступінь відповідності – нееквівалентний (NEQ). 


5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21520-89
Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України


© Мінрегіонбуд України, 2008 
Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні
Технічні умови

Строительные материалы

Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие
Технические условия

Building materials

Blocks from cellular concrete wall small
Specifications


Чинний від 2008-10-01 


1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 


1.1 Цей стандарт поширюється на блоки стінові дрібні (далі – блоки) з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного і неавтоклавного тверднення, які: 

– виготовляють із застосуванням цементних, вапнякових, шлакових та змішаних в'яжучих, кремнеземистого компонента (пісок природний, золи та інші вторинні продукти промисловості), а також газо- та піноутворювачів; 

– випускають партіями за різальною або касетною технологіями; 

– використовують у житловому, цивільному та промисловому будівництві для мурування на розчині або клеї одношарових і багатошарових зовнішніх стін, внутрішніх стін та перегородок у будинках з неагресивним середовищем і відносною вологістю повітря приміщення не більше 75 %. У приміщеннях із вологим режимом на внутрішню поверхню стін із блоків необхідно наносити пароізолююче покриття відповідно до СНиП ІІ-22. 


1.2 Стандарт встановлює технічні вимоги до виробів, методи контролю, правила приймання, вимоги безпеки, вказівки щодо транспортування, зберігання і застосування, а також гарантії виробника. 


1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації. 


2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 


У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи: 

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування в будівництві 

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

ДБН В. 1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва 

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва 

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування 

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції 

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість 

ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем 

ДСТУ Б В.2.7-45-96 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі 

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности  (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту) 

ГОСТ 12.1.044-89 (ІСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення) 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ.Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности (ССБП. Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація) 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги) 

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками) 

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности (Бетони. Методи визначення густини) 

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности (Бетони. Метод визначення вологості) 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів) 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища) 

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги) 

ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы (Крани вантажопідйомні. Класифікація механізмів за режимами роботи) 

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення) 

ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия (Контейнери та засоби пакетування у будівництві. Загальні технічні умови) 

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови) 

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови). 

СНиП ІІ-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції) 

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві) 

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 

3  ТИПИ ТА РОЗМІРИ БЛОКІВ 


3.1 Блоки мають форму прямокутного паралелепіпеда, торці якого можуть бути плоскими або мати профіль "паз-гребінь" (додаток А). 


3.2 Типи і розміри блоків наведено в таблиці 1. 


Таблиця 1 


Типи блоків

Розміри блоків, мм

довжина

товщина

висота

А – для мурування стін

1C

600

500

200

600

450

300

2С-1

588

450

288

ЗС

600

450

250

600

450

200

600

400

300

5С-1

588

400

288

600

400

250

600

400

200

600

350

300

8С-1

588

350

288

600

350

250

10С

600

350

200

11С

600

300

300

11С-1

588

300

288

12С

600

300

250

13С

600

300

200

14С

600

250

250

15С

600

250

200

16С

600

200

200

16С-1

588

200

288

17С

550

400

400

18С

550

400

300

19С

550

400

200

20С

550

300

300

21С

550

300

250

22С

550

300

200

23С

500

400

400

24С

500

400

300

25С

500

400

200

26С

500

300

300

27С

500

300

250

28С

500

300

200

29С

400

400

300

30С

400

400

200

3

Продовження таблиці 1 


400

300

300

32С

400

300

200

33С

400

250

200

34С

400

200

200

35СЦ

600

350

370

36СЦ

600

300

370

37СЦ

600

350

190

38СЦ

600

300

190

Б – для мурування міжкімнатних перегородок

600

100

600

600

100

400

ЗП

600

100

300

ЗП-1

588

100

288

600

100

200

600

150

600

600

150

400

600

150

300

7П-1

588

150

288

600

150

200

500

100

500

10П

500

100

400

11П

500

100

300

12П

500

150

500

13П

500

150

400

14П

500

150

300

В – добірні (1/2 довжини блока)

ІД

300

500

200

300

450

300

2Д-1

300

450

288

300

450

250

300

450

200

300

400

300

5Д-1

300

400

288

300

400

250

300

400

200

300

350

300

8Д-1

300

350

288

300

350

250

10Д

300

350

200

11Д

300

300

300

11Д-1

300

300

288

12Д

300

300

200

12Д-1

300

200

288

Примітка. Блоки, що позначені літерою Ц (цегла) призначені для влаштування зовнішніх стін з облицюванням цеглою [1].