8.4.3 Вимоги до охорони довкілля під час виконування технологічних операцій повинні містити:

— гранично допустимі норми хімічних, фізичних, біологічних і механічних чинників впливу на довкілля технологічних процесів, небезпечних для екології;

— вимоги до зменшення (запобігання) шкідливих впливів на довкілля технологічних процесів (умов застосовування, використовуваної сировини, матеріалів, покупних виробів, небезпечних стосовно екології, їх зберігання, транспортування, поховання відходів тощо);

— характеристики ефективності роботи водо- і (або) газоочищального устатковання;

— вимоги щодо запобігання аварійним скидам (викидам) і ліквідації їх наслідків, а також гранично допустимі норми скидів (викидів) забруднювальних речовин зі стічними водами у системи каналізації.


9 ПОЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ІНШИХ РІВНІВ ПРИЙМАННЯ


9.1 Позначення національних стандартів

9.1.1 Повне позначення національних стандартів України, кодексів усталеної практики та інших нормативних документів загальнодержавного застосовування, прийнятих національним органом стандартизації, складається з індексу згідно з ДСТУ 1.0, реєстраційного номера, наданого йому при прийняті (до п'яти цифр), і відокремлених знаком «двокрапка» чотирьох цифр року прийняття.

Примітка 1. У наведених у цьому розділі прикладах зазначено умовні реєстраційні номери для унаочнення побудови позначення стандарту.

Примітка 2. Познаки застосовують до національних стандартів, які перевидають, та національних стандартів, ухвалених після 01.07.2003р


Приклади

ДСТУ 3145:2001;

ДСТУ 13472:2004

9.1.2 Якщо група стандартів утворює комплекс стандартів, то реєстраційний номер стандарту складають з номера комплексу і номера стандарту в комплексі, які сполучають крапкою:

ДСТУ ККККК.ННН:РРРР, де ККККК — номер комплексу стандартів (від 1 до 99999);

ННН — номер стандарту в комплексі (від 1 до 999).

Приклади

ДСТУ 3.27:2000;

ДСТУ 2617.5:2004

9.1.3 Якщо стандарт складено з кількох самостійних частин, їхні реєстраційні номери складають з номера стандарту і номера частини, відокремлених знаком «дефіс»:

ДСТУ ННННН-ЧЧЧ:РРРР,

де ННННН — реєстраційний номер багаточастинного стандарту, ЧЧЧ — номер частини.

Приклад

ДСТУ 4287-25:2002

9.1.4 Національні стандарти України — впровадження міжнародних чи регіональних стандартів позначають згідно з ДСТУ 1.7.

9.1.5 Національні стандарти, які затверджує Держбуд України, позначають відповідно до рекомендацій цього розділу з урахуванням положень класифікації нормативних документів України в галузі будівництва, наведеної в ДБН А 1.1-1.

9.1.6 Якщо стандарт скасовано, його реєстраційний номер заборонено надавати Іншим стандартам протягом тридцяти років з дня скасування.

9.2 Позначення інших нормативних документів

9.2.1 Позначання стандартів, які затверджують (приймають) інші суб'єкти стандартизації, визначають нормативні документи цих суб'єктів.

9.2.2 Позначання технічних умов — згідно з ДСТУ 1.3.

9.2.3 Позначання державних класифікаторів — згідно з ДСТУ 1.10.


ДОДАТОК А (обов'язковий)


ДОДАТОК А. ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ


А.1 Форма титульного аркуша стандарту


Державний Герб України

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

назва стандарту позначення стандарту

Видання офіційне

Київ

назва центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації

Рік опублікування
A.2 Форма титульного аркуша збірника національних стандартів


Державний Герб України

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

назва збірника позначення стандартів

Видання офіційне

Київ

назва центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації

Рік опублікування
А.З Приклад оформлення титульного аркуша національного стандарту, підготовленого до публікування окремою брошурою

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Груповий складник

ОСНОВНИЙ СКЛАДНИК

Частина 1. Додатковий складник

ДСТУ НННН-1:2003

(у трьох томах)

Том 1

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003
A.4 Приклад оформлення титульного аркуша національного стандарту, підготовленого до публікування у збірнику стандартів

ДСТУ НННН-1:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Груповий складник

ОСНОВНИЙ СКЛАДНИК

Частина 1. Додатковий складник

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2003


ДОДАТОК Б (обов'язковий)

ДОДАТОК Б. СКЛАДАННЯ НАЗВИ СТАНДАРТУ

Б.1 Складники назви

Назву стандарту згідно з 4.6 можна складати не більше, ніж з трьох складників:

1) групового складника;

2) основного складника;

3) додаткового складника.

Б.2 Груповий складник

Б.2.1 Груповий складник означує загальну сферу, до якої належить стандарт, або є його груповою назвою, спільною для всіх стандартів групи. Наприклад, назва комплексу стандартів є груповою назвою всіх стандартів комплексу.

Б.2.2 Груповий складник потрібен тоді, коли без нього неможливо чітко означити об'єкт стандартизації. Інакше йсго не зазначають

Б.З Основний складник

Б.3.1 Основний складник назви стандарту означує об'єкт стандартизації. В основному складнику треба наводити необхідні й достатні ознаки, що відрізняють цей об'єкт стандартизації від інших.

Б.3.2 Основний складник назви стандарту на групу однорідної продукції формують із урахуванням вимог ДК 004.

Б.3.3 Для повнішої характеристики об'єкта стандартизації треба вводити в основний складник додаткові означення, що вказують на характерні особливості:

— належність об'єкта до певної групи продукції

Приклад

НАВАНТАЖУВАЧІ УНІВЕРСАЛЬНІ

— виготовляння продукції тільки одним певним способом

Приклад

СТРІЧКИ ГАРЯЧОВАЛЬЦЬОВАНІ

— виготовляння продукції з означеного матеріалу

Приклад

ТРУБИ З АЛЮМІНІЮ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ЗВАРНІ

— виготовляння продукції певних розмірів, форм тощо.

Приклад

КІНЦІ ВАЛІВ КОНІЧНІ З КОНУСНІСТЮ 1:10

В основному складнику перед познакою типу, марки, моделі продукції треба друкувати слова «типу», «марки», «моделі», а потім подавати їх познаку.

Приклад

ЛИНВА ПОДВІЙНОГО ЗВИВАННЯ ТИПУ ТЛК-0

Якщо об'єктом стандартизації є частка цілого, то на початку основного складника зазначають частку, а потім ціле дають як ознаку.

Приклад

КОРПУСИ ЩИТОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Б.3.4 В основному складнику першим словом має бути іменник (назва об'єкта стандартизації), дальшими словами (за наявності) — іменник, залежний від першого іменника, далі — прикметники у порядку їх значущості (родово-видової підпорядкованості на підставі принципу «від загального до конкретного»), тобто основний складник треба подавати за зворотним порядком слів.

Приклад

КРАНИ МОСТОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ ЛИВАРНІ

Б.3.5 Прямий порядок слів в основному складнику треба зберігати в таких випадках:

— у назві об'єкта стандартизації іменник без прикметника в даному значенні не вживають. Приклад

ЦІННІ ПАПЕРИ

— ознаку об'єкта стандартизації подано сполукою іменника в непрямому відмінку з прикметником

Приклад

БАКИ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ

— у стандарті на терміни та визначення понять і літерні познаки величин зазначають галузь знань, техніки або виробництва, до якої вони належать

Приклади

ВАКУУМНА ТЕХНІКА. Терміни та визначення понять

ФІЗИЧНА ОПТИКА. Познаки основних величин

Б.3.6 Назву об'єкта стандартизації в основному складнику необхідно подавати в однині. Якщо стандарт поширюється на декілька однойменних об'єктів стандартизації, назву об'єкта стандартизації треба зазначати в множині.

Б.3.7 У разі поширення стандарту на два і більше об'єктів стандартизації основний складник необхідно подавати в такому порядку:

— якщо об'єкти стандартизації характеризуються однаковими ознаками, спочатку зазначають іменники, об'єднані сполучником «і» («та», «й») (комою та сполучником, якщо є більш ніж два іменники), далі — ознаки за порядком їх значущості в порядку від загального до конкретного.

Приклади

1 ПРИЛАДИ ТА ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ЦИФРОВІ

2 МАШИНИ, МЕХАНІЗМИ, АПАРАТИ, ПРИСТРОЇ Й ФУНДАМЕНТИ СУДНОВІ

— якщо ознаки належать до одного з перелічених об'єктів стандартизації, цей об'єкт треба подавати останнім, зберігаючи прямий порядок слів.

Приклади

МІКРОФОНИ Й МІКРОФОННІ З'ЄДНУВАЧІ

КАБЕЛІ, ДРОТИ, ШНУРИ ТА КАБЕЛЬНА АРМАТУРА

— якщо кожний об'єкт стандартизації має власні ознаки, то за зворотним порядком слів дають тільки словосполуку, що визначає перший об'єкт стандартизації.

Приклад

ІЗОЛЯТОРИ ПОРЦЕЛЯНОВІ ТА ВИСОКОВОЛЬТНІ ВВОДИ

Б.3.8 Якщо стандарт поширюється на продукцію різних видів, які належать до одного класифікаційного угруповання продукції, ознаки треба подавати через кому і сполучник «і» перед останньою ознакою продукції.

Приклад

ПІДДОНИ ПЛОСКІ, ЯЩИКОВІ ТА СТОЯКОВІ

Б.4 Додатковий складник

Б.4.1 Додатковий складник необхідний тоді, коли стандарт охоплює лише один чи декілька аспектів теми, означеної в основному складнику, або якщо треба підкреслити його відміну від Іншого стандарту.

Б.4.2 Додатковий складник вводять, щоб зазначити вид стандарту, перелік яких наведено в розділі 8, а також щоб означити певні характеристики конкретної продукції, процесу чи послуги — об'єкти стандартизації.

Приклади

ФОТОЗНІМКИ ПІД ПЛІВКОЮ. Загальні технічні умови

ВІДБИТКИ ФОТОГРАФІЧНІ. Обслуговування фотолюбителів

Б.4.3 Якщо вид стандарту не визначено (наприклад, у разі об'єднання в одному стандарті вимог до об'єкта стандартизації, означеного основним складником, що можуть бути подані в стандартах інших видів), або якщо вид стандарту є основним складником і уточнення не потребує, додатковий складник дозволено не подавати.

Приклади

Неправильно:

1 КОДИ ДЛЯ ПОДАВАННЯ ВАЛЮТ І ФОНДІВ.

Термінологія, умовні познаки, класифікаційні ознаки та коди

2 Засоби обчислювальної техніки

РОЗТАШОВАННЯ ЗНАКІВ НА КЛАВІАТУРІ

Загальні вимоги

Правильно:

1 КОДИ ДЛЯ ПОДАВАННЯ ВАЛЮТ І ФОНДІВ

2 Засоби обчислювальної техніки

РОЗТАШОВАННЯ ЗНАКІВ НА КЛАВІАТУРІ

Б.4.4 Якщо стандарт багаточастинний, додаткові складники застосовують для того, щоб відрізнити та назвати частини. У цьому разі груповий і основний складники назви кожної частини повинні бути однакові.

Приклад

1 ДСТУ 8888-1:2002

Лічильники витрати води Складник Б.1. 1)

ЛІЧИЛЬНИКИ УЛЬТРАЗВУКОВІ Складник Б.1, 2)

Частина 1. Загальні технічні вимоги Складник Б. 1, 3)

2 ДСТУ 8888-2:2002

Лічильники витрати води Складник Б. 1. 1)

ЛІЧИЛЬНИКИ УЛЬТРАЗВУКОВІ Складник Б.1. 2)

Частина 2. Методи випробовування Складник Б.1. 3)

Примітка. Позначення і назву стандарту подано умовно.


Б.4.5 Якщо стандарт охоплює декілька аспектів теми, означеної основним складником, додаткові складники називають або загальним терміном, наприклад, «технічні характеристики», або одним реченням, наприклад, «загальні технічні вимоги і методи випробовування», а не перелічують аспекти окремими реченнями.


ДОДАТОК В (обов'язковий)


ДОДАТОК В. ФОРМИ СТОРІНОК НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ


В.1 Форма першої сторінки

верхній колонтитул

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

назва стандарту українською мовою назва стандарту російською мовою назва стандарту англійською мовою

Чинний від_____________

рік-місяць-число

ТЕКСТ

Видання офіційне

ділянка для розміщення знака використовності

стандарту для цивільної та військової сфер


Примітка. Для проекту стандарту у верхньому колонтитулі зазначають «ДСТУ_________», а

текст «Видання офіційне» в нижньому колонтитулі не подають


В.2 Форми парних і непарних сторінок стандарту


В.2.1 Парні сторінки В.2.2 Непарні сторінки


В.3 Форма останньої сторінки проекту стандарту

Код УКНД___________________________________________________

класифікаційні угруповання (згідно з ДК 004)Ключові слова:______________________________________________________________________
Керівник (заст. керівника)

організації-розробника та її назва особистий підпис Ім'я, прізвище

Керівник розробки (теми),

посада особистий підпис Ім'я, прізвище

Відповідальний виконавець.

посада особистий підпис Ім'я, прізвище


Примітка 1. Проект стандарту підписують керівники (або заступники керівників) організації-розробника та орга-нізації-співвиконавця, керівник розробки, всі розробники проекту, зазначені у Передмові.

Примітка 2. У стандарті, підготовленому до тиражування, інформацію щодо осіб, відповідальних за розроблення стандарту, не наводять.

ДОДАТОК Г (довідковий)


ДОДАТОК Г. ПРИКЛАД НУМЕРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СТАНДАРТУ АБО ЙОГО ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ


ДОДАТОК Д (обов'язковий)


ДОДАТОК Д. ФОРМИ СТОРІНОК «ЗМІНИ» ДО СТАНДАРТУ Д.1


Форма першої сторінки «Зміни» до стандарту

Зміна №_______________ ____________________

чергове число позначення стандарту


Сторінка 1

Сторінок___