НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИЗахист від пожежі

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

Метод середньомасштабних

вогневих випробувань

(ISO 13785-1:2002, MOD)

ДСТУ Б В.1.1-22-2009

Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України

РОЗРОБНИКИ: А. Довбиш, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Долішній (відповідальний виконавець); Л. Нефедченко; С. Новак, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.09 № 27

3 Національний стандарт відповідає міжнародному стандарту

ISO 13785-1:2002 (Е) Reaction-to-fire tests for facades – Part 1: Intermediate-scale test (Вогневі

випробування на фасадах – Частина 1: Середньомасштабне випробування), крім розділів 1, 8, 9, 14, пунктів 5.2, 7.3, 11.2, 12.3.

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ V

Вимоги безпеки 1

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

З Терміни та визначення понять 2

4 Суть методу випробування 2

5 Випробувальне обладнання 2

6 Джерело вогню та умови вогневого впливу 4

7 Зразок для випробування 4

8 Засоби вимірювальної техніки 4

9 Кондиціювання зразка 6

10 Умови навколишнього середовища 6

11 Проведення випробування 7

12 Оцінювання результатів випробування 7

13 Точність методу 8

14 Протокол випробування 8

Додаток НА

Перелік технічних відхилів та їх пояснень 9

Додаток НБ

Правило прийняття рішення за результатами випробування 12

Додаток НВ

Перелік національних нормативних документів, на які є посилання у стандарті 13


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є перекладом ISO 13785-1: Reaction-to-fire tests for facades Part 1: Intermediate-scale test (Вогневі випробування фасадів – Частина 1: Середньомасштабне випробування) з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 25 "Пожежна безпека та протипожежна техніка".

Увага привертається до можливості того, що деякі елементи цієї частини ISO 13785 можуть бути предметом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію частини чи всіх таких патентних прав.

Міжнародний стандарт ISO 13785-1 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 92, Пожежна безпека, Підкомітет SC 1, Початок та розвиток пожежі.

ISO 13785 складається з таких частин під загальною назвою "Вогневі випробування фасадів":

 • Частина 1: Середньомасштабне випробування

 • Частина 2: Великомасштабне випробування

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами та конкретними потребами будівництва в Україні. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою і заголовком "Національний відхил" або "Національне пояснення". Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в інформаційному додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "ця частина ISO 13785-1" замінено на "цей стандарт";

 • назву міжнародного стандарту змінено на "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань" для узгодження назви з назвами чинних національних стандартів України у сфері методів вогневих випробувань будівельних конструкцій, класифікацію яким надано відповідно до ДБН А.1.1;

 • для відображення звичного використання висловів, прийнятих у національних чинних стандартах України, зроблено заміну висловів: "Principle (Правило)" у змісті та у розділі 4 на вислів "Суть методу випробування"; "Fire source and exposure (Джерело вогню та експозиція)" у змісті та у розділі 6 на "Джерело вогню та умови вогневого впливу"; "Test specimen instrumentation (апаратура для випробувань зразка)" у змісті та у розділі 8 на "засоби вимірювальної техніки"; "Test environment (навколишнє середовище під час випробування)" у змісті та у розділі 10 на "Умови навколишнього середовища". Вищевказані вислови за технічним змістом ідентичні таким, що наведені в IS013785-1;

 • змінено назву розділу "Терміни та визначення" на назву "Терміни та визначення понять"; назву розділу "Warning (Попередження)" – на "Вимоги безпеки" відповідно до 3.3 ДСТУ 1.7 та згідно з вимогами ДСТУ 1.5;

 • згідно з правилами орфографії та пунктуації у розділах 11 та 12 відповідними переліками замінено крапку на двокрапку та переліки один від одного відокремлені крапкою з комою замість крапки.

Структурні елементи національного стандарту "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ" і сам національний стандарт оформлено відповідно до ДСТУ 1.5 та ДСТУ 1.7.

Стандарт доповнений національним додатком НБ "Правило прийняття рішення за результатами випробування" через відсутність у міжнародному стандарті аналогічних положень.

Стандарти (ISO, IEC), на які є посилання у цьому стандарті, замінено на національні стандарти, які приведено у відповідність до цих стандартів за основними положеннями, що впливають на отримання відтворюваних результатів випробувань. Перелік цих стандартів наведено у додатку НВ.


ВСТУП

Пожежа – це складне явище. Характеристика пожежі і її вплив залежать від багатьох взаємозв'язаних факторів. Реагування матеріалів та виробів на вогневу дію залежить від характеристики пожежі, матеріалів, що застосовують, та навколишнього оточення, в якому відбувається дія. Теорія "вогневих випробувань" пояснюється в ISOTR 3814.

Необхідність поліпшення теплової ізоляції одноповерхових та багатоповерхових будівель, а також промислових будівель призвела до більш широкого застосування теплоізолювальних, у тому числі вентильованих фасадів.

Стінам та покриттям будівель із такими фасадами можуть загрожувати такі початкові джерела пожежі:

 1. полум'я, що виривається через вікно з внутрішнього приміщення;

 2. зовнішнє полум'я матеріалів, що горять біля стіни (наприклад, сміття, рослинність);

 3. пожежа у прилеглій будівлі.

Пункт а) вважають найсуттєвішим та найважливішим.

Пожежа може поширюватися декількома шляхами. Найістотнішим способом її поширення є поширення по горючій зовнішній поверхні або через вертикальні чи горизонтальні повітряні порожнини між облицюваннями або фасадами, або безпосередньо через ізоляцію. Однак не можна передбачити реальної поведінки конструкцій фасадів зовнішніх стін в умовах всіх видів вогневої дії.

Метод випробування, який описано в цьому стандарті, є сценарієм пожежі з фасадними конструкціями, який моделює пожежу всередині будівлі з виходом полум'я через вікно та потраплянням його на фасад.

У цьому стандарті та ДСТУ В.1.1-21:2009 визначено два методи випробувань: середньомасштабне випробування, яке наведено в цьому стандарті, застосовують для відбирання або оцінювання складових чи "сімейства матеріалів" фасадної теплоізоляції, та великомасштабне випробування, визначене в ДСТУ В.1.1-21:2009, застосовують для оцінювання всіх аспектів практичного використання конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Ці методи випробування призначені для оцінювання систем, які не застосовують у внутрішньому облицюванні.

Випробування, наведене в цьому стандарті, може використовуватись з метою порівняння фасадної теплоізоляції або з метою підтвердження наявності будь-якої властивості (характеристики), яка може мати відношення до пожежонебезпечних характеристик фасадів у цілому. Іншої мети у цьому випробуванні не ставиться. Метод великомасштабного випробування згідно з ДСТУ В.1.1-21:2009 застосовують для більш точної оцінки застосування фасадної теплоізоляції.

Метод випробування, який надано в цьому стандарті, не поширюється на застосування матеріалів на основі азбесту.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Захист від пожежі

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією

Метод середньомасштабних вогневих випробувань

Защита от пожара

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией

Метод среднемасштабных огневых испытаний

Fire protection

Structures of the exterior walls with thermal insulation

Intermediate-scale fire test method

Чинний від 2009-08-01

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Попередження. Весь персонал, який підготовлює та проводить ці випробування, має бути попереджений про можливість появи токсичних або шкідливих газів протягом випробування, і для збереження здоров'я має бути вжито відповідних заходів безпеки.

Через небезпеку, яка може виникнути під час оцінювання показників пожежної небезпеки деяких виробів у процесі проведення випробувань, необхідно, щоб було вжито заходів безпеки.

Особливу увагу слід звернути на потенційну можливість виділення димових та токсичних газів, а також на те, що іноді можливе інтенсивне горіння (спалахування) зразка, яке може спричинити механічні пошкодження з'єднань та можливе руйнування всієї конструкції.

Необхідно передбачити наявність засобів пожежогасіння, що придатні для гасіння зразка.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод, призначений для визначення характеристик реакції на вогонь складових та конструкцій фасадів або облицювань, що піддаються нагріванню від модельованої зовнішньої пожежі, полум'я якої потрапляє безпосередньо на фасад.

Цей стандарт призначений для виробників фасадів, які за рахунок усування тих систем, для яких отримано негативний результат за випробуванням, описаним у цьому стандарті, можуть зменшити витрати на проведення випробувань за частиною 2 ISO 13785.


Національний відхил

Замінити "за частиною 2 ISO 13785" на "ДСТУ В.1.1-21:2009"

.

Цей стандарт призначений тільки для фасадів та облицювань, які закріплені до існуючої зовнішньої стіни та використовуються як її додаток.


Національний відхил

Долучити "Цей метод застосовують для випробування зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією таких конструктивних рішень, як з опорядженням штукатуркою, дрібноштучними виробами, а також індустріальними непрозорими тонкостінними елементами".

Цей стандарт застосовний тільки до вертикальних елементів, і не застосовний для визначення конструктивної міцності фасаду або облицювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи містять положення, які через посилання в даному тексті утворюють положення цього стандарту.

Для датованих посилань подальші поправки або перегляди будь-яких публікацій не додаються, однак частини, які ґрунтуються на цьому стандарті та підлягають узгодженню, можуть бути узгоджені з найновішими виданнями нормативних документів, наведеними нижче. Для недатованих посилань використовують найновіші видання відповідної публікації. Реєстрацію чинних міжнародних стандартів забезпечують члени ISO та ІЕС.

ISO 13943, Fire safety – Vocabulary

EC 60584-2, Thermocouple – Part 2: Tolerance


Національне пояснення

ISO 13943 Пожежна безпека – Словник.

ІЕС 60584-2 Термопари – Частина 2: Допуски.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять, які подано в ISO 13943, а також такі, що подано нижче:

 1. складений вузол (assembly)

Виріб із матеріалів та/або їх композицій

Приклад: сандвіч панель (багатошарова панель)

Примітка. Складений вузол може включати повітряний зазор

 1. композиція (суміш матеріалів) (composite)

Комбінація матеріалів, яку звичайно вважають у будівництві окремим виробом

Приклад: виріб із облицюванням або багатошаровий виріб

3.3 постійна маса (constant mass)

Стан зразка для випробування, в якому два виміри маси зразка, проведені з інтервалом у 2 год, не відрізняються більш ніж на 0,1 % від маси зразка або на 0,1 г залежно від того, що більше

 1. поверхня, яка експонована до вогню (exposed surface)

Поверхня виробу, яка піддається нагріванню за умовами випробування

 1. фасад, зовнішнє облицювання будинку (facade, cladding)

Вироби та конструкції, що кріпляться до зовнішньої поверхні стіни або корпусу.

Примітка. Конструкція може бути з бетону, легких бетонних блоків, цегли, деревини тощо. Облицювання може кріпитися безпосередньо до внутрішньої конструкції або може включати повітряний зазор чи шар ізоляції.

3.6 матеріал (material)

Єдина речовина або однорідна дисперсна суміш

Приклад: речовина з металу, каміння, деревини, бетону, мінерального волокна або полімери

3.7 виріб (product)

Матеріал, композиція матеріалів або складений вузол, про які потрібна інформація

3.8 зразок (specimen)

Фасад або облицювання, яке включає з'єднання та фіксувальні елементи, й відповідає такому, що використовується на практиці

Примітка 1. Зразок не включає стіни випробувальної установки, виконаної з блоків легкого бетону

Примітка 2. Зразок може включати повітряний зазор

3.9 поверхня виробу (surface product)

Така частина будівлі, яка представляє поверхню стіни або покриття, що піддаються дії вогню

Приклад: панель або дошка (щит)

4 СУТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ