— місце маркування (безпосередньо на продукції, ярликах, етикетках, тарі тощо);

— спосіб нанесення знаків маркування (карбування, гравірування, травлення тощо);

— перелік знаків маркування;

— якщо мова маркування відрізняється від державної, має бути зазначено мову маркування Маркування звичайно має містити:

— назву продукції;

— назву країни-виробника;

— назву підприємства-виробника;

— основну призначеність продукції;

— за потреби: умови безпечного зберігання, транспортування, використовування, ремонту відновлювання, утилізування, захоронения, знищення;

— основні спожиткові властивості та характеристики:

— відомості про сертифікацію;

— юридичну адресу підприємства-виробника, та місце виготовлення;

— масу нетто, основні розміри, об'єм чи кількість одиниць продукції;

— склад чи комплектність:

— товарний знак підприємства-виробника;

— дату виготовлення;

— строк придатності (реалізації чи служби);

— позначення стандарту (технічних умов), за яким продукцію вироблено та помарковано;

— засоби автоматичного розпізнавання, наприклад, штриховий код продукції.

Щоб убезпечити життя і здоров'я людей під час використовування деякої продукції, в цьому розділі викладають вимоги до змісту знаків маркування, а саме:

— умов застосовування, застерігальних засобів під час транспортування, зберігання та вживання;

— безпеки (пожежо- і вибухобезпеки тощо);

— строків періодичного оглядання, контролю, переконсервовування тощо.

8.2.7 У розділі (стандарті) «Пакування» установлюють вимоги до пакувальних матеріалів, способу пакування продукції тощо. Зокрема у ньому наводять:

— правила готування продукції до пакування (і за потреби, до консервування), зазначаючи використовувані засоби;

— вимоги до спожиткової тари та матеріалів для її виготовлення;

— вимоги до транспортної тари, враховуючи вимоги щодо використовування найощадніших її видів, зокрема тари багаторазового використовування, уніфікації її розмірів, допоміжні матеріали, що їх використовують під час пакування, а також вимоги технічної естетики (для товарів народного споживання);

— відомості про можливість утилізувати тару та вимоги до утилізування тари;

— вимоги до допоміжних матеріалів, використовуваних під час пакувальних робіт;

— номінальну кількість продукції в одиниці споживчого пакування та граничні відхили;

— способи пакування продукції залежно від умов транспортування (у тарі, без тари тощо);

— порядок і спосіб укладання продукції;

— перелік документів, які вкладають у тару, та спосіб їх пакування.

У розділі поряд з вимогами до спожиткової і транспортної тари викладають вимоги до використовування транспортних пакетів, контейнерів або піддонів.

8.2.8 У розділі (стандарті) «Транспортування і зберігання» установлюють вимоги до забезпечення збережності продукції під час її транспортування і зберігання, зокрема щодо безпеки під час транспортування та зберігання.

У розділі (стандарті) зазначають види транспорту (повітряний, залізничний, морський, автомобільний тощо) і транспортних засобів (накриті або відкриті вагони, рефрижераторні вагони, цистерни, трюми або палуби суднові, накриті автомашини тощо), способи кріплення та накривання продукції у цих засобах, а також вимоги щодо перевезення продукції в універсальних чи спеціалізованих контейнерах, спеціалізованим транспортом і в пакетах, кількість місць (масу) продукції в контейнері, габаритні розміри пакетів, кількість місць у пакеті, порядок розміщування пакетів, наношення застерігальних написів, пов'язаних з безпечністю робіт, виконуваних під час усіх транспортних операцій тощо.

У розділі (стандарті) зазначають доцільні параметри транспортування (допустиму дальність, швидкість тощо) та допустимі механічні дії під час транспортування, кліматичні умови, спеціальні вимоги до продукції під час транспортування (потреба захищати від зовнішніх чинників і від ударів під час навантажування та розвантажування, пов'язаних з особливостями цих операцій, потреба дотримувати

правил зберігання продукції після транспортування та потреба витримувати в нормальних умовах після транспортування за низької (високої) температури, порядок розконсервовування тощо).

У розділі (стандарті) зазначають умови зберігання продукції, які забезпечують її збережність, зокрема вимоги до місця зберігання продукції (навіс, крите сховище, опалюване приміщення), до захисту продукції від впливу середовища зберігання (вологості, шкідливих випарів тощо), температурний режим зберігання, а за потреби — строки переконсервування продукції.

Крім того, наводять спосіб укладання продукції (штабелями, стосами, на підкладки, на стелажі, тощо), а також спеціальні правила зберігання продукції, що швидко псується, отруйної, пожежоне-безпечної, вибухонебезпечної і подібної продукції.

Правила зберігання продукції викладають у такій послідовності:

— місце зберігання;

— умови зберігання;

— умови складування;

— спеціальні правила і термін зберігання (у разі потреби).

Приклад

Запаковані резистори потрібно зберігати у критих сховищах за температури від 5 °С до З0 °С

і відносної вологості повітря до 85 %.


8.2.9 У розділі (стандарті) «Методи контролювання» установлюють засоби, способи, режими контролювання (випробовування, вимірювання, аналізування тощо) продукції на відповідність вимогам, наведеним у стандарті.

Розділ (стандарт) «Методи контролювання» викладають згідно з 8.3.

8.2.10 У розділі (стандарті) «Правила приймання» установлюють вимоги до приймання продукції за її якістю і кількістю, вимоги до планування контролю, а також види випробовування і, за потреби, програми випробовування.

У розділі (стандарті) установлюють правила стосовно того, як треба подавати до приймання та приймати продукцію і послуги, обсяг подаваних партій, контрольні нормативи, необхідність і тривалість витримування продукції до початку приймання, а також порядок оформлювання результатів приймання (документ про якість, тавро).

У розділі (стандарті), за потреби, установлюють порядок і місце таврування, що підтверджує

приймання продукції органами контролю.

У розділі (стандарті), залежно від характеру продукції, установлюють програми випробовування (приймально-здавального і періодичного), а також зазначають порядок використовування (зберігання) продукції, яку випробовували, потребу відбирання і зберігання зразків для наступного (додаткового) випробовування тощо.

Для кожного випробовування встановлюють періодичність його проведення, а також характеристики продукції, що її перевіряють, властивості й послідовність їх перевіряння.

Під час вибіркового та статистичного контролювання якості зазначають план контролювання (обсяг контрольованої парти, обсяг проб продукції чи вибірок для поштучної продукції, контрольні нормативи та правила).

8.2.11 У розділі (стандарті) «Правила експлуатування, ремонту, утилізування» установлюють вимоги, дотримування яких забезпечує в певних умовах і режимах працездатність і безпечність продукції та гарантує спожиткові (експлуатаційні) характеристики.

У розділі передбачають основні вимоги до підготування й уведення в дію, правила монтування виробу на місці експлуатування, а також основні норми і правила експлуатування виробу, щоб зберегти працездатність і безпечність відповідно до технічних характеристик, зокрема тривалість безперервної й циклічної роботи, види (календарні, за ресурсом, за технічним станом тощо), періодичність та обсяг технічного обслуговування, ремонту тощо.

Вимоги до експлуатування, технічного обслуговування й ремонту продукції мають бути придатні для виконування робіт з установлювання відповідності.

8.2.12 У розділі «Гарантії виробника» зазначають обов'язки виробника (постачальника) продукції (виконавця послуг) гарантувати відповідність виробленої чи відремонтованої продукції (наданих послуг) вимогам стандарту, а також установлюють вид, тривалість і момент відліку гарантійного строку.

Гарантійний строк експлуатування на комплектувальні вироби і складові частини (комплектат) вважають таким, що відповідає гарантійному строкові на основний виріб, якщо інше не передбачено стандартом на основний виріб, а також угодами на постачання.

Дозволено в стандартах на основний виріб установлювати гарантійний строк експлуатування на комплектувальні вироби більшої або меншої тривалості, ніж на основний виріб.

8.2.13 Стандарти на послугу поряд з вимогами, установленими у 8.2.1, можуть мати вимоги до якості та асортименту послуг, зокрема до точності та своєчасності виконання, естетичності, комфортності й комплексності обслуговування.

8.3 Зміст стандартів на методи контролювання

8.3.1 Методи контролювання (випробовування, вимірювання, аналізування тощо), які встановлюють у стандартах на продукцію і (або) у стандартах на методи контролювання, повинні забезпечувати об'єктивне перевірення всіх обов'язкових вимог до якості продукції, які встановлено в стандартах на неї.

Вони повинні бути об'єктивні, чітко сформульовані, точні і забезпечувати послідовні й відтворні результати.

Для кожного методу, залежно від специфіки проведення контролювання, установлюють

— засоби та допоміжні пристрої;

— правила готування до нього;

— методику та правила його проведення;

— правила опрацювання результатів;

— правила оформлювання результатів;

— допустиму похибку.

8.3.2 Стандарт на методи контролювання може встановлювати методи контролювання одного показника декількох груп однорідної продукції або методи контролювання комплексу показників груп однорідної продукції. У цьому разі має бути гарантовано відповідність результатів контролювання.

У стандарті, що встановлює вимоги до методів контролювання одного показника, дозволено передбачати декілька методів контролювання, один з яких визначають як арбітражний.

Якщо встановлені методи не взаємозамінні, для кожного з них треба навести дані, що характеризують їх відмінність або призначеність.

Якщо для декількох методів контролювання зміст окремих вимог збігається, відповідні вимоги наводять тільки для першого методу, а для решти дають посилку на перший метод.

8.3.3 Зазначаючи засоби контролювання та допоміжні пристрої, наводять перелік застосовуваного обладдя (пристроїв, приладів, приладдя, інструменту тощо) або основні технічні характеристики устатковання (діапазон вимірювання, систематичну похибку тощо), необхідні для забезпечення контролю з належною точністю, а також перелік матеріалів (реактивів) або дані про їхні властивості.

За потреби однозначно обумовити конкретні марки матеріалів (реактивів) потрібно подати їхню умовну познаку.

Застосовуючи універсальне устатковання, зазначають його назву і познаку, а також тип устатковання та робочий діапазон його технічних характеристик.

Застосовуючи устатковання або реактиви, що їх виготовляють спеціально для цього випробову-вання, а масово не виробляють, у тексті стандарту або в додатку наводять опис, схеми, рецептуру тощо.

8.3.4 Викладаючи правила готування до контролювання, зазначають дані, що стосуються готування до контролювання продукції, а також місце та спосіб відбирання зразків (проб), форму, вид, розміри або масу, а за потреби, умови їх зберігання і (або) транспортування.

За потреби наводять структурну й функційну схеми засобу вимірювальної техніки, а також схеми сполучення приладів чи апаратів.

8.3.5 Викладаючи вимоги до методики контролювання, наводять характеристики умов контролювання, їхні значення та границі допустимих похибок їх відтворення, а також послідовність виконуваних операцій, якщо ця послідовність впливає на результати контролювання та їх опис.

Підготовленість і безпека персоналу під час випробовування мають відповідати вимогам, зазначеним у 8.2.4.

8.3.6 Викладаючи правила обробляння результатів контролювання, наводять розрахункові формули.

8.3.7 Викладаючи вимоги до оформлення результатів контролювання, установлюють вимоги до журналів (протоколів) контролю, змісту й послідовності зазначуваних даних.

8.3.8 Викладаючи вимоги до точності методу контролювання, зазначають границі допустимих похибок методу, точність розрахунків і ступінь округлення даних, а також наводять дані про відтворення й дублювання результатів, що забезпечує цей метод.

8.3.9 Викладаючи вимоги до контролювання (випробовування, вимірювання, аналізування тощо), необхідно викласти вимоги до підготовленості та безпеки персоналу згідно з вимогами 8.2.4.

8.4 Зміст стандартів на процеси та послуги

8.4.1 Стандарти на процеси (роботи), послуги встановлюють вимоги до методів (способів, прийомів, режимів, норм) виконування різного виду робіт у технологічних процесах розробляння, виготовляння, зберігання, транспортування, експлуатування, ремонту та утилізування продукції (послуг), що забезпечують їх технічну однаковість і оптимальність, зокрема:

— до технологічних операцій, що мають самостійне значення;

— до сукупності послідовно виконуваних технологічних операцій. Ці стандарти зокрема встановлюють:

— методи автоматизованого проектування продукції та інформаційного обслуговування;

— методи блоково-модульного конструювання;

— технологічні методи виготовлення (вирощування, добування) продукції;

— принципові технологічні схеми вироблення продукції та використовувані технологічні режими (норми) тощо.

8.4.2 Стандарт на процеси (роботи), послуги повинен містити вимоги безпеки для життя і здоров'я людини під час виконування технологічних операцій, а також, за потреби, вимоги до обладнання, приладдя, інструменту та допоміжних матеріалів, що повинні відповідати положенням інших стандартів та нормативних актів про охорону праці.