– для будівельних матеріалів, в тому числі арматури стрижневої і дротяної, закладних та накладних деталей, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів та конструкцій (крім металевих конструкцій) – 2 відсотки від суми відпускної ціни та транспортних витрат;

– для металевих конструкцій, металевих виробів (металеві труби, двотавр, швелер, кутик, лист, полоса) – 0,75 відсотка від суми відпускної ціни та транспортних витрат.

Маса заготівельно-складських витрат, визначена за наведеними показниками, у середньому забезпечує покриття зазначених витрат.


6 ВИЗНАЧЕННЯ ПРЯМИХ ВИТРАТ ПРИ СКЛАДАННІ ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ, ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ, ПРИ проведенні РОЗРАХУНКів ЗА ОБСЯГИ ВИКОНАНИХ РОБІТ

6.1 Заробітна плата

6.1.1 Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується підрядником на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

6.1.1.1 Середній нормативний розряд по видах робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників приймається за ресурсними елементними кошторисними нормами, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, – за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів.

6.1.1.2 Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об’єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, і розраховується за формулою (1): ЗПп

Влюд.год = –––––––––– , (1)

ПСНТРЧ

де Влюд.год – вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт, грн.;

ЗПп – середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об'єкті будівництва, грн.;

ПСНТРЧ – показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, люд.год.

Визначена таким чином вартість людино-години відповідає певному середньому нормативному розрядові робіт. Для визначення вартості людино-години, яка відповідає будь-якому іншому розряду робіт, що передбачені проектною документацією, до цієї вартості застосовуються міжрозрядні коефіцієнти, наведені у додатку А.

6.1.1.3 По об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється із залученням державних коштів, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається з урахуванням показників, рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

6.1.1.4 Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням рівня цін споживчих товарів та послуг, що надаються населенню, та показника, рекомендованого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

6.1.2 Заробітна плата в складі прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі нормативних трудовитрат, фізичних обсягів виконаних робіт та вартості людино-години, що відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, розрахованої та погодженої в договірній ціні.

6.1.3 Уточнення рівня середньомісячної заробітної плати здійснюється на умовах, передбачених договором.

6.2 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів

6.2.1 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат підрядник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, у тому числі, зазначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів.

6.2.1.1 Нормативний час роботи будівельних машин та механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

6.2.1.2 Вартість машино-години власної будівельної техніки підрядника визначається на підставі ресурсних нормативних показників експлуатації будівельних машин та механізмів, і відповідних поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань; витрат на заміну частин, що швидко спрацьовуються; вартості матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин; інших витрат, пов’язаних з експлуатацією і утриманням будівельних машин та механізмів, що враховуються в складі прямих витрат, а саме: амортизація будівель і споруд дільниць механізації та витрати на їх утримання і експлуатацію; податків, зборів та обов’язкових платежів, установлених законодавством, що враховуються у вартості машино-години власної будівельної техніки підрядника (податок на землю, що її зайнято дільницею механізації, збір за спеціальне використання води, плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення тощо).

Зазначені витрати розраховуються із застосуванням ДСТУ-Н Б Д.1.1-4.

Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних машин та механізмів будівельної організації.

6.2.1.3 Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та наближених до нього територіях.

У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цієї будівельної техніки, не враховуються.

6.2.1.4 Заробітна плата в складі ціни машино-години розраховується на підставі нормативних трудовитрат ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, що визначаються як сума нормативних трудовитрат машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні і перебазуванні будівельних машин та механізмів, і вартості людино-години відповідного середнього розряду ланки.

Середній нормативний розряд для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, визначається за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки, визначається з урахуванням положень 6.1.1; 6.1.1.1 – 6.1.1.3.

6.2.1.5 При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, якщо внаслідок об’єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів тощо) будівельні (ремонтно-будівельні) роботи планується виконувати без застосування машин та механізмів як для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виконання робіт) та економічними обґрунтуваннями.

В економічному обґрунтуванні провадиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні та наближених до нього територіях, або (за їх відсутності) за усередненими показниками, рекомендованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, з відповідною вартістю зазначених робіт, що планується виконувати із застосуванням ручного труда чи наявних у підрядній організації машин та механізмів. Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток.

У випадку, якщо обґрунтовані витрати підрядника, спричинені зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову вартість робіт, підрядник може вносити пропозицію щодо розроблення та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм в складі проектної документації.

6.2.2 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт визначається на підставі фізичних обсягів виконаних робіт, нормативного часу роботи машин та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година), передбаченої в договірній ціні.

6.2.3 Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) може уточнюватися відповідно до умов, передбачених договором.

6.3 Вартість матеріалів, виробів та конструкцій

6.3.1 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.

6.3.1.1 Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та чинних тарифів.

Якщо перевезення планується здійснювати власними транспортними засобами підрядника, витрати з транспортування матеріальних ресурсів визначаються на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 тонну на необхідну відстань відповідними транспортними засобами, складених з використанням ДСТУ-Н Б Д.1.1-9. Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об’єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власного автомобільного транспорту, відповідно до положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3.

6.3.1.2 Заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об’єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об’єкту будівництва або за домовленістю сторін за усередненими відсотковими показниками, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

6.3.1.3 Якщо для виконання будівельних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об’єкту будівництва і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації – виготовлювача цих матеріальних ресурсів з урахуванням положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3.

При цьому відповідні ціни на такі матеріальні ресурси разом з прибутком не повинні перевищувати ціни інших виробників на ті ж самі ресурси, що склалися в регіоні.

6.3.1.4 Якщо внаслідок об’єктивних причин будь-які матеріали або вироби, передбачені державними ресурсними елементними кошторисними нормами, замінюються на інші, розробляються та затверджуються в установленому порядку індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми.

6.3.2 При розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

6.3.3 Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та їх вартості за договірною ціною.