Е - число поділок водомірної трубки, відповідне об'єму вилитої води;

Vч - місткість чаші, см3.

6.2 Об'ємний метод визначення об'єму втягнутого повітря

6.2.1 Відбирають наважку бетонної суміші тсм, масою, г, що обчислюють за формулою

где m4,т3, - масса стакана с водой и без воды, г;

Е - число делений водомерной трубки, соответствующее объёму вылитой воды;

Vч- вместимость чаши, см3.

6.2 Объёмный метод определения объема вовлеченного воздуха

6.2.1 Отбирают навеску бетонной смеси тсм, массой, г, вычисляемой по формуле

mсм=см Vсм , (5)

де см – густина бетонної суміші, г/см3;

Vсм - об'єм суміші в ущільненому стані, який приймають таким, що дорівнює 0,3 Vч,см3;

Vч– місткість чаші, см2.

6.2.2 Наважку бетонної суміші розміщують у посудині об'ємоміра і ущільнюють за ГОСТ 10180.

где см – плотность бетонной смеси, г/см3;

Vсм - объем смеси в уплотненном состоянии, принимаемый равным 0,3 Vч, см3;

Vч– вместимость чаши, см2.

6.2.2 Навеску бетонной смеси помещают в сосуд объёмомера и уплотняют по ГОСТ 10180.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.166.2.3 У об'ємомір з наважкою бетонної суміші наливають зважену кількість води (з похибкою не більше 1 г) об'ємом у 1,5-2 рази більшим ніж об'єм суміші, яку випробовують.

Протягом 2-3 хв ретельно перемішують бетонну суміш з водою металевим стрижнем. Після перемішування знімають утворену у посудині піну і розміщують її у попередньо зважену скляну склянку місткістю 100-200 мл.


6.2.4 Перемішування і відбирання піни повторюють не менше двох разів з проміжком часу 2-3 хв, після чого встановлюють сумарну масу відібраної піни з похибкою не більше 1 г.


6.2.5 При випробуванні бетонної суміші на пористому заповнювачі перед кожним зніманням піни у посудину опускають привантажу-вальний пуансон для запобігання спливанню зерен заповнювача.

6.2.6 Після останнього знімання піни у посудину опускають привантажувальний пуансон, на посудину накладають пластину зі стрілкою так, щоб обмежувачі дотикались до стінок посуду. Потім поступово невеликою цівкою доливають у посудину воду за 6.2.3. Після цього зважуванням визначають сумарну масу всієї налитої у посудину води з похибкою до 1 г.

6.2.7 При випробуванні бетонної суміші на пористому заповнювачі після закінчення випробування піднімають пуансон, відбирають з випробуваної суміші 20-50 зерен крупного заповнювача, які обтирають вологою тканиною, зважують з похибкою не більше 1 г, висушують до постійної маси і обчислюють водо-поглинання крупного заповнювача Wщ, %, за час від початку приготування бетонної суміші до закінчення випробування за формулою

6.2.3 В объёмомер с навеской бетонной смеси наливают взвешенное количество воды (с погрешностью не более 1 г) объёмом в 1,5-2 раза большим чем объём испытываемой смеси.

В течение 2-3 мин тщательно перемешивают бетонную смесь с водой металлическим стержнем. После перемешивания снимают образовавшуюся в сосуде пену и помещают ее в предварительно взвешенный стеклянный стакан вместимостью 100-200 мл.

6.2.4 Перемешивание и отбор пены повторяют не менее двух раз с промежутком времени 2-3 мин, после чего устанавливают суммарную массу отобранной пены с погрешностью не более 1 г.

6.2.5 При испытании бетонной смеси на пористом заполнителе перед каждым снятием пены в сосуд опускают пригружающий пуансон для предотвращения всплывания зерен заполнителя.

6.2.6 После последнего снятия пены в сосуд опускают пригружающий пуансон, на сосуд накладывают пластину со стрелкой так, чтобы ограничители соприкасались со стенками сосуда. Затем постепенно небольшой струёй доливают в сосуд воду по 6.2.3. После этого взвешиванием определяют суммарную массу всей налитой в сосуд воды с погрешностью до 1 г.

6.2.7 При испытании бетонной смеси на пористом заполнителе после окончания испытания поднимают пуансон, отбирают из испытанной смеси 20-50 зерен крупного заполнителя, которые обтирают влажной тканью, взвешивают с погрешностью не более 1 г, высушивают до постоянной массы и вычисляют водопоглощение крупного заполнителя Wщ, %, за время от начала приготовления бетонной смеси до окончания испытания по формуле

, (6)

де Щ1- маса відібраної проби крупного заповнювача у водонасиченому стані, г;

Щ2- те саме, у сухому стані, г.

6.2.8 Пористість бетонної суміші Vв,%, обчислюють з округленням до 0,1 % за формулою

где Щ1- масса отобранной пробы крупного заполнителя в водонасыщенном состоянии, г;

Щ2- то же, в сухом состоянии, г.

6.2.8 Пористость бетонной смеси Vв , %, вычисляют с округлением до 0,1 % по формуле

, (7)

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.17де Vсм - об'єм бетонної суміші, яку випробовують в ущільненому стані, см3;

mв - маса всієї влитої води, г;

в- густина води, яку приймають такою, що дорівнює 1,0 г/см3;

Vо- стала об'ємоміра, см3, яку визначають за 6.1.2;

тn- маса відібраної піни, г;

Wщ- водопоглинання крупного пористого заповнювача за час від моменту приготування суміші до закінчення випробування, %, маси;


п - коефіцієнт, що дорівнює 0,4 - для пористого гравію і 0,75 - для пористого щебеню;

Щ - вміст крупного пористого заповнювача у номінальному складі бетонної суміші, кг/м3.


Для бетонної суміші на щільному заповнювачі величини п, Wщ і Щ приймають такими, що дорівнюють нулю.

6.3 Компресійний метод визначення об'єму втягнутого повітря

6.3.1 Бетонну суміш вкладають у чашу по-роміра і ущільнюють за ГОСТ 10180. Після ущільнення надлишок бетонної суміші зрізають сталевою лінійкою. Потім фланець ретельно обчищають від бетонної суміші, встановлюють на чаші кришку приладу, притискують її накидними болтами. Зливний вентиль при цьому повинен бути закритим.

6.3.2 Через воронку заливають у прилад воду до відмітки (50 ± 30) % шкали. Потім відхиляють прилад приблизно на 30° від вертикалі і, використовуючи дно чаші як точку опори, описують 10 повних кругів верхнім кінцем приладу, одночасно постукуючи рукою по конічній кришці для видалення пузирчиків повітря. Далі прилад повертають у вертикальне положення і доливають через воронку воду до рівня вище нульової риски шкали.

Якщо на поверхні води з'являється піна, то її необхідно ліквідувати шляхом вливання через воронку від 1 до 3 мл спирту (етилового, метилового або ін.).

Відкривши зливний вентиль, приводять рівень води до нульової поділки шкали приладу.

6.3.3 Закривають вхідний і зливний вентилі і насосом піднімають тиск у приладі до (110 ± 5) кПа. Постукують рукою по стінкам чаші і, коли тиск знизиться до 100 кПа, відмічають за шкалою приладу рівень води Н1.

где Vсм- объём испытываемой бетонной смеси в уплотненном состоянии, см3;

mв- масса всей влитой воды, г;

в - плотность воды, принимаемая равной 1,0 г/см3;

Vо- постоянная объёмомера, см3, определяемая по 6.1.2;

тn - масса отобранной пены, г;

Wщ- водопоглощение крупного пористого заполнителя за время от момента приготовления смеси до окончания испытания, %, массы;

п - коэффициент, равный 0,4 - для пористого гравия и 0,75 - для пористого щебня;

Щ - содержание крупного пористого заполнителя в номинальном составе бетонной смеси, кг/м3.

Для бетонной смеси на плотном заполнителе величины п, Wщ и Щ принимают равными нулю.


6.3 Компрессионный метод определения объема вовлеченного воздуха

6.3.1 Бетонную смесь укладывают в чашу поромера и уплотняют по ГОСТ 10180. После уплотнения излишек бетонной смеси срезают стальной линейкой. Затем фланец тщательно очищают от бетонной смеси, устанавливают на чаше крышку прибора, прижимают ее накидными болтами. Сливной вентиль при этом должен быть закрыт.

6.3.2 Через воронку заливают в прибор воду до отметки (50 ± 30) % шкалы. Затем отклоняют прибор примерно на 30° от вертикали и, используя дно чаши как точку опоры, описывают 10 полных кругов верхним концом прибора, одновременно постукивая рукой по конической крышке для удаления пузырьков воздуха. Далее прибор возвращают в вертикальное положение и доливают через воронку воду до уровня выше нулевой риски шкалы.

Если на поверхности воды появляется пена, то ее необходимо ликвидировать путем вливания через воронку от 1 до 3 мл спирта (этилового, метилового или др.).

Открыв сливной вентиль, приводят уровень воды к нулевому делению шкалы прибора.

6.3.3 Закрывают входной и сливной вентили и насосом поднимают давление в приборе до (110 ± 5) кПа. Постукивают рукой по стенкам чаши и, когда давление опустится до 100 кПа, отмечают по шкале прибора уровень воды Н1.


ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.186.3.4 Відкривши вхідний вентиль, зменшують надмірний тиск до нуля, постукуючи рукою протягом 1 хв по стінках чаші, і потім відмічають рівень води Н2.

6.3.5 Пористість бетонної суміші Vв,%, обчислюють за формулою

6.3.4 Открыв входной вентиль, уменьшают избыточное давление до нуля, постукивая рукой в течение 1 мин по стенкам чаши, и затем отмечают уровень воды Н2.

6.3.5 Пористость бетонной смеси Vв,%, вычисляют по формуле

, (8)

де С - ціна поділки шкали приладу, яку вста- новлюють за 6.1.3;

Н1и Н2 - рівні води, відмічені у 6.3.3 і 6.3.4.


6.3.6 Пористість бетонної суміші обчислюють з округленням до 0,1 %, як середньоарифметичне значення результатів двох визначень з однієї відібраної проби бетонної суміші, які відрізняються між собою не більше ніж на 20 % середнього значення. При більшій розбіжності визначення повторюють на новій пробі бетонної суміші.

6.4 Розрахунковий метод визначення об'єму втягнутого повітря

Пористість ущільненої бетонної суміші Vn, %, обчислюють з округленням до 0,1 % за формулою

где С - цена деления шкалы прибора, устанавливаемая по 6.1.3;

Н1 и Н2- уровни воды, отмеченные в 6.3.3 и 6.3.4.

6.3.6 Пористость бетонной смеси вычисляют с округлением до 0,1 %, как среднеарифметическое значение результатов двух определений из одной отобранной пробы бетонной смеси, отличающихся между собой не более чем на 20 % среднего значения. При большем расхождении определение повторяют на новой пробе бетонной смеси.

6.4 Расчетный метод определения объема вовлеченного воздуха

Пористость уплотненной бетонной смеси Vn, %, вычисляют с округлением до 0,1 % по формуле

(9)

де Ц, П, Щ, В і В1- фактична маса, кг, відповідно, цементу, сухих піску і щебеню (гравію), води і розчину добавок у 1 м3 ущільненої бетонної суміші, обчислені за формулами 1-4 ГОСТ 27006;

ц- дійсна густина цементу, г/см3, яку визначають за ГОСТ 310.2 або приймають такою, що дорівнює 3,1 для портландцементу і його різновидностей, і 3,0 - для шлакопортландцементу;

n, щ- середня густина зерен піску і щебеню (гравію), г/см3, яку визначають для щільного заповнювача, відповідно, за ГОСТ 8735 і ДСТУ Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), а для пористого заповнювача - за ГОСТ 9758 у цементному тісті;

n - коефіцієнт, який враховує збільшення середньої густини зерен крупного заповнювача у результаті його часткового дроблення при перемішуванні бетонної суміші у змішувачі примусової дії, приймається таким, що дорівнює 1 для щільного заповнювача; 1,05 - для пористого заповнювача з маркою за міцністю П75 і більше; 1,1 - для пористого заповнювача з маркою за міцністю менше П75.

где Ц, П, Щ, В и В1- фактическая масса, кг, соответственно, цемента, сухих песка и щебня (гравия), воды и раствора добавок в 1 м3 уплотненной бетонной смеси, вычисленные по формулам 1-4 ГОСТ 27006;

ц- истинная плотность цемента, г/см3, определяемая по ГОСТ 310.2 или принимаемая равной 3,1 для портландцемента и его разновидностей, и 3,0 - для шлакопортланд-цемента;

n, щ - средняя плотность зерен песка и щебня (гравия), г/см3, определяемая для плотного заполнителя, соответственно, по ГОСТ 8735 и ГОСТ 8269.0, а для пористого заполнителя - по ГОСТ 9758 в цементном тесте;

п - коэффициент, учитывающий увеличение средней плотности зерен крупного заполнителя в результате его частичного дробления при перемешивании бетонной смеси в смесителе принудительного действия, принимается равным 1 для плотного заполнителя; 1,05 - для пористого заполнителя с маркой по прочности П75 и более; 1,1 - для пористого заполнителя с маркой по прочности менее П75.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.196.5 Визначення об'єму міжзернових порожнин у бетонній суміші

Об'єм міжзернових порожнин, які залишились в ущільненій бетонній суміші внаслідок її неповного ущільнення або недостатнього вмісту розчинової складової (у порівнянні з об'ємом міжзернових порожнин у крупному заповнювачі), який виражається у відсотках до загального об'єму суміші, визначають експериментальним способом.

6.5.1 Об'єм міжзернових порожнин визначають у послідовності, наведеній нижче.

6.5.2 Ущільнену бетонну суміш, після визначення середньої густини за 5.2, вивантажують з циліндричної посудини (або форми) на лист, розтирають грудки, ретельно перемішують з додаванням 2000 г цементу і 600-800 г води. Після цього визначають середню густину одержаної суміші в ущільненому стані відповідно до 5.2.