НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Б удівельні матеріали

БЕТОНИ

МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ НА СТИСК

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10) 3Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук; А. Гурківський, канд. техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; Т. Мірошник; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Н. Петренко; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тараскж, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Шарапов, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.2009 p. № 632

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22783-77)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ Б В.2.7-219:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Сутність методу 2

 4. Обладнання і матеріали 2

 5. Підготовка і проведення випробувань 2

 6. Установлення градуювальної залежності "міцність при прискореному

твердненні - міцність у проектному віці" 3

 1. Обробка результатів 5

 2. Вимоги безпеки 5

Додаток А

Приклад установлення градуювальної залежності 6

Додаток Б

Приклад розрахунку перехідного коефіцієнта 8
III

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 22783-77, який був розроблений Всесоюзним інститутом з проектування організації енергетичного будівництва (Оргэнергострой) та Науково-дослідним інститутом бетону та залізобетону (НИИЖБ).

IV

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Б удівельні матеріали

БЕТОНИ

МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ НА СТИСК

Строительные материалы

БЕТОНЫ

МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ

Building materials

CONCRETES

METHOD OF ACCELERATED DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH

Ч инний від 2010-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт розповсюджується на важкі і ніздрюваті бетони, що застосовуються для виготовлення монолітних конструкцій і установлює метод прискореного визначення міцності бетону на стиск, що очікується у віці, який відповідає його проектному класу (28, 90, 180 діб або у іншому віці, поіменований у подальшому "проектний вік"), за результатами випробувань контрольних зразків, що тверднули у воді за спеціальним температурним режимом.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.3.2-2-2009 Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності по контрольним зразкам

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие ранитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия (Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови)


1

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів та розчинів. Технічні умови)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтяг, стиск та згин. Загальні технічні вимоги)

3 СУТНІСТЬ МЕТОДУ

 1. Міцність бетону на стиск, що очікується у проектному віці, визначають згідно з експеримен-
  тально установленою градуювальною залежністю між міцністю бетону при прискореному твер-
  дненні fct та міцністю цього бетону у проектному віці fcj.

 2. Результати прискореного визначення міцності бетону використовують для регулювання
  його складу у процесі виробництва.

4 ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ

Для проведення випробувань застосовують:

 • атестовану лабораторну камеру згідно з рисунком 1, що забезпечує підтримування темпера-
  тури води у камері з похибкою ± 2 °С і час відновлювання заданої температури води у камері після
  установлення контрольних зразків не більше 5 хв;

 • випробувальну машину згідно з ГОСТ 28840;

 • форми для виготовлення контрольних зразків згідно з ГОСТ 22685, оснащені сталевими
  кришками товщиною не менше 5 мм;

 • воду для прогріву зразків згідно з ГОСТ 23732.

5 ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

 1. Зразки для прискореного визначення міцності та для визначення міцності бетону в проект-
  ному віці виготовляють згідно з ДСТУ Б В.2.7-214 з однієї тієї ж проби бетону, що відібрана у
  відповідності з ДСТУ Б В.2.7-224.

 2. Кришки на форми зі зразками для прискореного визначення міцності установлюють не
  пізніше ніж через 15 хв після завершення формування, притираючи їх до поверхні бетону.

2

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

 1. Форми зі зразками розміщують в один ряд у камері для теплової обробки. При цьому
  відстань від бічних граней форм до сусідніх форм або стінок камери, а також від днища форм до
  нагрівачів повинна бути не менше 5 см. Рівень води в камері повинен перевищувати верхній рівень
  зразків не менше ніж на 10 см.

 2. Теплову обробку ззроадзчкиійв проводять згідно з режимами, наведеними в таблиці 1.
  Таблиця 1 - Режими теплової обробки зразків

5.5 Основним є режим І, що забезпечує отримання результатів контролю протягом доби.
Для отримання результатів у більш короткі строки допускається застосовувати режим II.

 1. Розпалубку і витримування зразків після теплової обробки здійснюють при температурі
  згідно з таблицею 1. При цьому зразки після теплової обробки укладають на прокладки товщиною
  не менше 10 мм. Площа контакту зразків з прокладками повинна бути не більша 30 % від площі грані
  зразка.

 2. Випробування зразків на стиск здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-214.

6 УСТАНОВЛЕННЯ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ "МІЦНІСТЬ ПРИ ПРИСКОРЕНОМУ ТВЕРДНЕННІ - МІЦНІСТЬ У ПРОЕКТНОМУ ВІЦІ"

 1. Градуювальну залежність установлюють експериментально для бетонів одного проектного
  віку та виготовлених з однакових матеріалів незалежно від складу бетону і його класу.

 2. При контролюванні бетону одного класу за міцністю на стиск допускається замість градую-
  вальної залежності установлювати перехідний коефіцієнт.

 3. Для установлення градуювальної залежності або перехідного коефіцієнта виготовляють з
  однієї й тієї ж проби бетону дві паралельні серії зразків. Зразки однієї серії повинні тверднути за при-
  скореним режимом, а другої-у нормальних умовах згідно з ДСТУ Б В.2.7-214 до досягнення бето-
  ном проектного віку.

Розміри контрольних зразків та конструкція форм для їх виготовлення повинні бути однаковими.

 1. При виробничому контролі міцності бетону проби бетону для установлення градуювальної
  залежності або перехідного коефіцієнта повинні відбиратись рівномірно протягом не менше одного
  місяця.

 2. Кількість проб бетону для установлення градуювальної залежності повинна бути не менше
  25, а для установлення перехідного коефіцієнта - не менше 10. При цьому кількість проб бетону
  кожного класу, які використовуються для установлення градуювальної залежності, повинна бути
  однаковою.


3

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

6.11 Приклади установлення градуювальної залежності і розрахунку перехідного коефіцієнта наведені в додатках А і Б.

7 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

7.1 За результатами випробувань прискореним методом міцність бетону на стиск, що очікується в проектному віці, визначають:

 • при використанні градуювальної залежності за формулою (1);

 • при використанні перехідного коефіцієнта k за формулою:

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1 Усі роботи з прискореного визначення міцності бетону на стиск за результатами випробу-
вань контрольних зразків, що тверділи у воді за спеціальним температурним режимом, слід прово-
дити у відповідності до вимог ДБН А.3.2-2.

8.2 Форми для виготовлення контрольних зразків бетону мають відповідати вимогам
ГОСТ 22685.

 1. Випробування спеціально виготовлених контрольних зразків бетону здійснюється на випро-
  бувальних машинах, які повинні задовольняти вимоги нормативних документів щодо безпеки елек-
  трообладнання та шумових характеристик.

 1. Рівень шуму у робочій зоні не повинен перевищувати значень, які наведені у ГОСТ 12.1.003.

8.5 Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони повинні відповідати вимогам
ГОСТ 12.1.005.

 1. Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони і контроль за їх вмістом
  повинні здійснюватись згідно з ГОСТ 12.1.005.

 2. Виробничі приміщення та параметри виробничого середовища повинні відповідати вимогам
  державних санітарних норм і норм пожежної безпеки ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042,
  ГОСТ 12.1.004, ДСТУ Б А.3.2-12, ДБН В.1.1-7.

 3. Персонал має бути забезпечений засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011.

5

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

ДОДАТОК А (довідковий)

ПРИКЛАД УСТАНОВЛЕННЯ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

З одних і тих же матеріалів завод виготовляє бетон класів С25 та С30 з міцності на стиск. Міцність бетону, що очікується у віці 28 діб, визначають прискореним методом (режим тверднення 1).

Для установлення градуювальної залежності між міцністю бетону при прискореному твердненні fct та у проектному віці при нормальному твердненні fcj були випробувані 25 паралельних серій контрольних зразків різних класів бетону, виготовлених з однакових матеріалів.

Результати випробувань серій контрольних зразків наведені у таблиці А.1

Графік градуювальної залежності і результати випробувань зразків наведені на рисунку А.1.Т

6

аблиця А.1 - Результати випробувань серій контрольних зразків

7


ДСТУ Б В.2.7-219:2009

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

ДОДАТОК Б (довідковий)

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНОГО КОЕФІЦІЄНТА

Завод виготовляє в основному бетон класу С15. Тому для прискореного визначення міцності (режим твердення І) розраховують перехідний коефіцієнт k.

8


Для визначення коефіцієнта k були випробувані 13 серій контрольних зразків бетону класу С15 за міцністю на стиск. Середні результати випробувань контрольних зразків для кожної серії наведені у таблиці Б.1

ДСТУ Б В.2.7-219:2009

Код УКНД 91.100.30

Ключові слова: бетон, градуювальна залежність, лабораторна камера, міцність бетону, перехідний коефіцієнт, прискорене тверднення, проектний вік.

Р едактор - А.І. Луценко

Коректор - А.І. Луценко

Комп'ютерна верстка - І.С. Дмитрук

Формат 60х841/8. Папір офсетний. Гарнітура "АгіаІ". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".

вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ - 37, 03037, Україна.

Тел.249 - 36 - 62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК№ 690 від 27.11.2001 р.

9