5.4 Вимоги до сировини і матеріалів

5.4.1 Сировина і матеріали, що використовуються для виготовлення профілів, повинні відповідати вимогам нормативних документів, технічних свідоцтв і контрактів на постачання та мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, та документ про якість.

Дозволяється використовувати технологічні відходи за умов відповідності фізико-механічних властивостей профілів вимогам цього стандарту.

5.5 Маркування

5.5.1 На кожен головний профіль повинно бути нанесено шляхом карбування розбірливе маркування не менше ніж через 1000 мм по всій довжині профілю. Маркування слід наносити так, щоб забезпечувалась можливість його візуального контролю після виготовлення і монтажу виробу із профілів. Дозволяється нанесення маркування у зонах профілю, що дають змогу візуального контролю після демонтажу склопакета.

Маркування повинно містити:

 • номер екструдера, партії і (чи) зміни (в закодованому вигляді);

 • дату виготовлення (в закодованому вигляді);

 • розшифрування закодованої інформації повинно міститись у документації контролю якості
  виробника;

 • умовне позначення профілів згідно з 4.6.

Дозволяється включати до маркування додаткові відомості згідно з вимогами конструкторської документації підприємства-виробника або замовника.9

ДСТУ Б В.2.7-130:2007

5.5.2 На кожну упаковку (пачку, піддон) головних і добірних профілів прикріплюють етикетку з
маркуванням, яка повинна містити:

 • умовне позначення профілю;

 • юридичну або фактичну адресу підприємства - виробника;

 • дату виготовлення:

 • кількість профілів;

 • довжину профілів;

 • знак відповідності (якщо такий надано при сертифікації);

 • штамп ВТК;

 • масу нетто і брутто;

 • гарантійний термін зберігання.

Кожне вантажне місце повинно мати транспортне маркування у відповідності з вимогами ГОСТ 14192.

5.5.3 Маркування повинно виконуватись українською мовою. При постачанні на експорт – від-
повідно до договору (контракту).

5.6. Пакування

 1. Пакування повинно забезпечити запобігання профілів і їх поверхні від забруднення, дефор-
  мації та механічних пошкоджень.

 2. Для пакування застосовують:


 • контейнери масою до 1000 кг згідно з ГОСТ 18477, ГОСТ 22225;

 • ящики дерев'яні для вантажів масою від 200 кг до 2000 кг згідно з ГОСТ 10198;

 • м'яку тару з водостійкого картону для вантажів масою до 200 кг згідно з чинною нормативною
  документацією;

 • тару, виготовлену згідно з чинною нормативною документацією, яка забезпечує зберігання
  профілів.


 1. Для пакування профілів використовують картон гофрований згідно з ГОСТ 7376, плівку
  поліетиленову згідно з ГОСТ 10354.

 2. При укладанні профілів у тару вони повинні бути відділені один від одного шаром плівки чи
  картоном згідно з ГОСТ 7376, а вільне місце в тарі повинно бути заповнено підкладковим картоном
  згідно з ГОСТ 9347 чи іншим матеріалом, який не призводить до пошкодження.

 3. Для обв'язування вантажних місць застосовують сталеву стрічку згідно з ГОСТ 3560 або
  стрічку зі штучних матеріалів згідно з чинною нормативною документацією, яка забезпечує збе-
  рігання вантажу.

Скріплення профілів та формування вантажного місця повинно відповідати ГОСТ 21650.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Профілі повинні відповідати гігієнічним вимогам.

Профілі за умов експлуатації У1 згідно з ГОСТ 15150 не виділяють у навколишнє середовище токсичних речовин і не завдають при безпосередньому контакті шкідливого впливу на організм людини.

При виробництві профілів під впливом підвищених температур (більше 140 °С) у повітрі робочої зони можливе виділення летких продуктів, наведених у таблиці 4.

6.2 Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень пови-
нен проводитись у відповідності з графіком, який затверджує керівник підприємства, і погоджений
з органами Держнагляду, згідно з методиками, затвердженими центральним органом виконавчої
влади в сфері охорони здоров'я (таблиця 4).

10

ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Таблиця 4Найменування речовини

ПДК, мг/м3, у повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005

Клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005

Метод контролювання

Водень хлористий

5

II

МУ 1645

Вініл хлористий (вінілхлорид)

5/1*

І

МУ 4174

Оксид вуглецю

20

IV

МУ 2905

Пил полівінілхлориду

6

III

МУ 4436

* у чисельнику - максимальне значення, у знаменнику - середньозмінне значення

Допускається вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони визначати за іншими методичними вказівками, затвердженими центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я.

 1. Профілі відносяться до групи Г4 згідно з ДБН В.1.1-7. Група горючості визначається згідно з
  ДСТУ Б В.2.7-19 і підтверджується протоколом випробувань. Профілі повинні мати клас токсичності
  продуктів горіння - помірнонебезпечний згідно з ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589).

 2. Вимоги пожежної безпеки - згідно з ГОСТ 12.1.004. У випадку пожежі для гасіння слід
  застосовувати воду зі змочувачем, піну і вогнегасний порошок.

 3. Категорія виробничих приміщень визначається згідно з НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24), а клас
  зони - згідно з ДНАОП 0.00-1.32.

 4. Необхідність облаштування приміщень, в яких виготовляють і зберігають профілі, автома-
  тичними установками пожежогасіння і сигналізації визначається згідно з НАПБ Б.06.004, а вико-
  нання - згідно з ДБН В.2.5-13.

 5. У виробничих і складських приміщеннях, де існує небезпека вибуху, згідно з ГОСТ 12.1.010
  (2.6) і НАПБ. А.01.001 (7.7.14) необхідно використовувати механічний інструмент, виготовлений з
  матеріалу, що при ударі не висікає іскри, чи інструменту відповідному вибухозахищеному виконанні.

 6. Виробничі і складські приміщення повинні бути обладнані згідно з НАПБ А.01.001 (6.4.8)
  первинними засобами пожежогасіння. Оснащення приміщень первинними засобами пожежогасін-
  ня - згідно з НАПБ А.01.001 (6.4 і додаток № 2) і НАПБ Б.03.001, а експлуатація вогнегасників
  повинна здійснюватися відповідно до НАПБ Б.01.008.

 7. Технологічний процес виготовлення профілів повинен проводитись згідно з ГОСТ 12.3.002,
  ГОСТ 12.3.030, ДНАОП 0.03-1.07.

Не допускається виконувати виробничі операції на несправному обладнанні і при відключених контрольно-вимірювальних приладах, за якими визначаються технологічні параметри: температура, тиск тощо.

Виробниче обладнання повинно відповідати ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.4.026. Загороджувальні засоби та запобіжні пристрої - згідно з ГОСТ 12.2.062.

 1. Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною та місцевою венти
  ляцією згідно з вимогами ГОСТ 12.4.021 і СНиП 2.04.05.

 2. Виробничі процеси виготовлення, випробувань і зберігання профілів повинні проводи
  тися з урахуванням вимог пожежної безпеки, електростатичної іскронебезпеки, електронебезпеки
  і виробничої безпеки згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.018,
  ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.124.


 1. Устаткування і комунікації повинні бути заземлені згідно з ГОСТ 12.1.018 і ГОСТ 12.4.124.

 1. Освітлення виробничих приміщень повинно відповідати ДБН В.2.5-28, контроль освітле-
  ності - згідно з ДСТУ Б В.2.2-6 (ГОСТ 24940).

 1. Мікроклімат приміщень повинен відповідати ДСН 3.3.6.042.

 2. Виробничі приміщення повинні бути забезпечені питною водою згідно з ГОСТ 2874.

6.16 Засоби індивідуального захисту працюючих повинні відповідати вимогам ДСТУ 3835
(ГОСТ 28507), ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 12.4.100,
ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 23134, ГОСТ 24760, ГОСТ 25194, ГОСТ 27574, ГОСТ 27575.

6.17 Рівень шуму і вібрації має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037
і ДСН 3.3.6.039. Вимірювання шуму на робочих місцях - згідно з ГОСТ 12.1.050.

11

ДСТУ Б В.2.7-130:2007

 1. Профілі повинні відповідати гігієнічним вимогам згідно з СанПиН 6027-А та мати висновок
  державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

 2. Попередні і періодичні медичні огляди працюючих - відповідно до наказу МОЗ України від
  23.07.2002 р. № 280.

 3. У процесі виготовлення профілів при переробці полівінілхлоридних композицій утворюються
  технологічні відходи під час запуску та зупинки обладнання, а також у вигляді бракованих профілів.

Технологічні відходи складуються, при накопиченні подрібнюються і повертаються у технологічний цикл.

 1. Стічні води відсутні, тому що вода використовується у замкнутому технологічному циклі.

 2. 3 метою охорони довкілля від забруднення повинен бути організований контроль за викидами
  шкідливих речовин в атмосферне повітря населених місць згідно з ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02 і
  ДСП 201.

 3. Профілі після закінчення використання в якості складової частини будівельних конструкцій
  підлягають утилізації та вторинній переробці.

7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Приймання профілів проводить відділ технічного контролю підприємства-виробника партіями
  у відповідності з вимогами цього стандарту і комплекту технічної документації на конкретний тип
  профілів.

 2. Партією треба вважати профілі однакового перерізу, виготовлені за однією технологією з
  одних і тих самих матеріалів протягом однієї зміни.

 3. Для контролю якості і приймання виготовленої продукції проводять вхідний і приймальний
  контроль.

 4. Вхідний контроль матеріалів, наведених у 5.4, проводиться згідно з ГОСТ 24297, цим стандар-
  том та нормативними документами на конкретні види матеріалів і виробів за переліком матеріалів,
  які підлягають вхідному контролю, затвердженому за встановленим порядком, і який діє на під-
  приємстві-виробнику.

Приймальний контроль профілів проводять шляхом приймально-здавальних і періодичних випробувань.

 1. Для проведення випробувань від кожної партії профілів відбирають не менше десяти мірних
  відрізків (5.2.2) для зовнішнього огляду і визначення розмірів. Від одного з відрізків відрізають
  профіль завдовжки 2 м для виготовлення зразків для випробувань.

 2. Приймально-здавальні випробування профілів суцільним контролем проводяться у відпо-
  відності з вимогами 5.2.1, 5.2.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.5.

 3. Приймально-здавальні випробування вибірковим контролем проводяться у відповідності з
  вимогами 5.2.3-5.2.6, 5.3.2.

 4. Для вибіркового контролю геометричних розмірів профілів 5.2.3-5.2.6, 5.3.2 відбирають
  методом випадкової вибірки 2 % профілів від кожної партії, але не менше трьох профілів.

При отриманні незадовільних результатів перевірки геометричних розмірів по них проводять поштучний контроль.

При отриманні незадовільних результатів контролю проводять повторні випробування на подвоєній кількості зразків, відібраних від тієї самої партії. В разі незадовільних результатів повторних випробувань партія профілів прийманню не підлягає, а випуск виробів припиняється до виявлення причин браку та відпрацювання технологічного процесу.

7.9 Для періодичного контролю профілів за 5.3.1 (таблиця 3, рядки 1-7), 5.3.5-5.3.8 відбирають
5 % профілів від кожної партії, але не менше трьох, із яких вирізають зразки для випробувань.

Періодичність випробувань - раз на 3 роки та при заміні матеріалів або зміні технології, крім 5.3.7, які проводяться один раз на три місяці.

7.10 Періодичним випробуванням на відповідність вимогам 5.3.1 (таблиця 3, рядки 8, 9; 5.3.9,
5.3.10) підлягають профілі, які витримали приймально-здавальні випробування і проводять раз на
п'ять років.

Перевірка вимог до опору теплопередачі проводиться на виробі, що складається із профілів.

12

ДСТУБВ.2.7-130:2007

 1. Випробування на довговічність відповідно вимогам 5.3.1 (таблиця 3, рядок 10) проводять при
  постановці продукції на виробництво та при зміні сировинних матеріалів чи технології виробництва.

 2. Результати періодичних випробувань оформляються протоколом і затверджуються керів-
  ником підприємства-виробника.

 3. Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності профілів вимогам цього
  стандарту, дотримуючись при цьому наведеного порядку відбору профілів та застосовуючи вказані
  методи контролю.

 4. Кожна партія виробів повинна мати документ про якість, який складається підприємством-
  виробником і повинен містити:


 • найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження;

 • найменування профілю і його умовне позначення;

 • позначення нормативного документа, вимогам якого відповідає профіль;

 • номер партії і/або зміни;

 • дату виготовлення;

 • кількість виробів у штуках і/або в метрах;

 • колір профілів;

 • результати випробувань.

7.15 Сертифікація профілю згідно з цим стандартом здійснюється органом оцінки відповідності
з використанням модуля В (перевірка головних профілів однієї профільної системи) в комбінації
з модулем F (перевірка продукції) згідно з "Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і
споруд" (далі - Технічний регламент), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2006 р. № 1764 з використанням таких процедур.