ДСТУ Б В.2.6-121:2010 (ГОСТ 21924.1-84, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИКонструкції будинків і споруд

ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНІ ДЛЯ ПОКРИТТЯ МІСЬКИХ ДОРІГ

Конструкція і розміри

(ГОСТ 21924.1-84, MOD)


ДСТУ Б В.2.6-121:2010

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 9)


Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

ТОВ НТК "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. № 378, чинний з 2011-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 21924.1-84 "Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21924.1-84)

ЗМІСТ

с.

Національний вступ 4

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 9

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 23


Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності – модифікований до ГОСТ 21924.1-84 "Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у ДСТУ Б В.2.6-2-2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал під час роботи з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення виробів типових серій, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів (арматура, бетон).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

У додатку Б до національного вступу викладена процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку).

Базовою організацією, що супроводжує цей стандарт, є ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна.

ДОДАТОК А

до національного вступу

(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 21924.1-84 "Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры"

Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

Чинний

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций

Чинний

ГОСТ 10884-84 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-120:2010 Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови (ГОСТ 21924.0-84, MOD)

ГОСТ 21924.3-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры

ДСТУ Б В.2.6-123:2010 Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри (ГОСТ 21924.3-84, MOD)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Чинні (з 01.11.2011 p. – ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія)

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення


ДОДАТОК Б

до національного вступу

(довідковий)

Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)

Міждержавний стандарт (ГОСТ) є регіональним стандартом і підпадає під дію ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів".

Згідно з 4.3 ДСТУ 1.7 міждержавний стандарт (ГОСТ) вважають прийнятим, якщо національний стандарт (ДСТУ) є модифікованим щодо цього ГОСТ і має технічні відхили, які точно визначено і пояснено.

Згідно з додатком Б ДСТУ 1.7 одним із доцільних методів прийняття міждержавного стандарту як модифікованого є метод перевидання (передруку).

Відповідно до 5.4.2 ДСТУ 1.7 при застосуванні цього методу національний стандарт має містити:

а) національний вступ та передмову;

б) національний інформативний матеріал (у додатках чи примітках).

Згідно з 8.3 ДСТУ 1.7 познака ДСТУ при модифікованому ступені відповідності складається тільки з національного номера. Познака та скорочення ступеня відповідності подаються після назви національного стандарту та познаки міждержавного стандарту, включаючи дату його прийняття.

Наприклад:

ДСТУ Б В.2.6-121:2010 Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри (ГОСТ 21924.1-84, MOD).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССРПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

Конструкция и размеры


ГОСТ 21924.1-84
Государственный строительный комитет СССР

Москва

  1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

  2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 сентября 1983 г. № 210

  3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

Конструкция и размеры

ГОСТ

21924.1- 84

REINFORCED CONCRETE PRESTRESSED SLABS FOR PAVEMENTS OF CITY ROADS

Structure and dimensions

Дата введения 1985-01-01

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно-напряженные плиты, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для устройства покрытий постоянных и временных городских дорог под автомобильную нагрузку Н-30 и Н-10, и устанавливает конструкцию этих плит.

Плиты применяют для дорог в районах с расчетной температурой наружного воздуха (средней наиболее холодной пятидневки района строительства по СНиП 2.03.01) до минус 40 °С включ.

При применении плит в климатическом подрайоне IVA должны учитываться дополнительные требования СНиП 2.03.01 к конструкциям, предназначенным для эксплуатации в этих условиях.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Допускается применение данных плит для дорог в районах с расчетной температурой наружного взоозддчуихйа ниже минус 40 °С при соблюдении требований, предъявляемых СНиП 2.03.01 к конструкциям, предназначенным для эксплуатации в этих условиях.

  1. Форма и основные параметры плит – по ГОСТ 21924.0.

  2. Технические показатели плит приведены в табл. 1.

При применении в качестве напрягаемой арматуры термомеханически упрочненной арматурной стали классов Ат-V, Ат-IV и Ат-IVC в марке плиты необходимо приводить обозначение этой арматуры вместо соответственно A-V и A-IV.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 1

Марка плиты

Класс бетона по про-чности на сжатие

Объем бетона, м3

Напрягаемая арматура

Расход арматурной стали на плиту, кг

Пло-щадь постели, м2

Поз.

Сечение

Длина пози-ции, мм

Общая длина пози-ции, м

Арматура

Всего

Напрягаемая

Ненап-рягае-мая

На пози-цию

Общий

1П60.38-30AV

В30

3,14

Н1

24Ø10AV

6000

144,0

88,5

148,79

30,72

179,51

22,5

1П60.35-30AV

Н4

18Ø12AV

3750

67,50

59,94

2,93

Н1

22Ø10AIV

6000

132,00

81,44

137,38

30,44

167,82

21,0

Н5

18Ø12AV

3500

63,00

55,94

2П60.35-30AV

В22,5

Н1

22Ø10AV

6000

132,00

81,44

26,12

163,50

Н5

18Ø12AV

3500

63,00

55,94

1П60.30-30AV

В30

2,51

Н1

20Ø10AV

6000

120,00

74,04

121,99

30,16

152,15

17,9

Н6

18Ø12AV

3000

54,00

47,95

2П60.30-30AV

В22,5

Н1

20Ø10AV

6000

120,00

74,04

25,84

147,83

Н6

18Ø12AV

3000

54,00

47,95

1П60.19-30AV

В30

1,56

Н1

10Ø10AV

6000

60,00

37,02

37,02

70,38

107,40

11,2

1П60.18-30AV

1,46

67,48

104,50

10,4

2П60.18-30AV

В22,5

64,60

101,62

1ПБ60.18-30AV

В30

1,79

66,40

103,42

11,7

1ПББ55.20-30AV

1,76

Н2

5920

59,20

36,53

36,53

65,56

102,09

11,8

1ПТ55-30AV

1,34

Н3

5510

55,10

34,00

34,00

70,08

104,08

9,6

2ПТ55-30AV

В22,5

1П60.38-30AIV

В30

3,14

Н7

24Ø12AIV

6000

144,00

127,87

209,55

30,72

240,27

22,5

Н10

18Ø14AIV

3750

67,50

81,68

1П60.35-30AIV

2,93

Н7

22Ø12AIV

6000

132,00

117,22

193,45

30,44

223,89

21,0

Н11

18Ø14AIV

3500

63,00

76,23

2П60.35-30AIV

В22,5

Н7

22Ø12AIV

6000

132,00

117,22

26,12

219,57

21,0

Н11

18Ø14AIV

3500

63,00

76,23

1П60.30-30AIV

В30

2,51

Н7

20Ø12AIV

6000

120,00

106,56

171,90

30,16

202,06

17,9

Н12

18Ø14AIV

3000

54,00

65,34

2П60.30-30AIV

В22,5

Н7

20Ø12AIV

6000

120,00

106,56

25,84

197,74

Н12

18Ø14AIV

3000

54,00

65,34