НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріалиБЕТОНИ


Методи визначення середньої густини,

вологості, водопоглинання, пористості

і водонепроникностіДСТУ Б В.2.7-170:2008


Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)"

РОЗРОБНИКИ: М. Миколаєць; Т. Мірошник; П. Попруга канд.техн.наук; В. Тарасюк, канд.техн.наук;

Л. Шейніч, докт.техн.наук (науковий керівник)

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 25 грудня 2008 р. № 642, чинний з 2009-07-01

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.1-78; ГОСТ 12730.2-78;

ГОСТ 12730.3-78; ГОСТ 12730.4-78, ГОСТ 12730.5-84)

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування 5

2 Нормативні посилання 5

3 Підготовка до проведення випробувань 6

3.1 Загальні положення 6

3.2 Підготовка зразків 6

4 Визначення середньої густини 7

4.1 Засоби контролю, матеріали та реактиви 7

4.2 Підготовка та порядок проведення випробування 7

4.3 Обробка результатів 7

5 Визначення вологості 8

5.1 Засоби контролю, матеріали та реактиви 8

5.2 Підготовка та порядок проведення випробування 8

5.3 Обробка результатів 9

6 Визначення водопоглинання 9

6.1 Засоби контролю та матеріали 9

6.2 Підготовка та порядок проведення випробування 9

6.3 Обробка результатів 10

7 Визначення пористості 10

8 Визначення водонепроникності 11

8.1 Загальні вимоги 11

8.2 Визначення водонепроникності за методом "мокрої плями" 11

8.2.1 Засоби контролю та матеріали 11

8.2.2 Підготовка та порядок проведення випробування 11

8.2.3 Обробка результатів 12

8.3 Визначення водонепроникності за допомогою коефіцієнта фільтрації 12

8.3.1 Засоби контролю та матеріали 12

8.3.2 Підготовка та порядок проведення випробування 12

8.3.3 Обробка результатів 13

8.4 Визначення водонепроникності прискореним методом 14

8.4.1 Засоби контролю та матеріали 14

8.4.2 Підготовка та порядок проведення випробування 14

8.4.3 Обробка результатів 15

Додаток А

Визначення об'єму зразків бетону неправильної форми 17

Додаток Б

Методи випробування бетону відповідно до ISO 1920-5 19

Додаток В

Визначння водопоглинання при кип'ятінні 24

Додаток Г

Визначення пористості бетону за кінетикою його водопоглинання 25

Додаток Д

Схеми кріплення й герметизиції зразків бетону в гніздах 31

Додаток Е

Принципова схема установки для визначення коефіцієнта фільтрації 32

Додаток Ж

Прискорений метод визначення коефіцієнта фільтрації (фільтратометром) 33

Додаток К

Приклад встановлення й використання градуювальної залежності 36

Додаток Л

Бібліографія 37НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

БЕТОНИ

Методи визначення середньої густини, вологості,

водопоглинання, пористості і водонепроникності

Строительные материалы

БЕТОНЫ

Методы определения средней плотности, влажности,

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости


Building materials

CONCRETES

Methods of determination of middle density, moisture content,

water absorptions porosity and watertightness

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вимоги до методів визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності зразків бетонів та зразків бетонів із бетонних та залізобетонних виробів.

Стандарт установлює методи випробування до всіх видів бетонів, що застосовуються в промисловому, енергетичному, транспортному, водогосподарському, сільськогосподарському, житлово-цивільному й інших видах будівництва.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 4153-2003 Парафіни нафтові тверді. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 2184-77 Кислота серная техническая. Технические условия (Кислота сірчана технічна. Технічні умови)

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия (Силікагель технічний. Технічні умови)

ГОСТ 9784-75 Стекло органическое светотехническое листовое (Скло органічне світлотехнічне листове)

ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (Бетони. Методи визначення міцності на контрольних зразках)

ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности (Бетон ніздрюватий. Метод визначення сорбційної вологості)

ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия (Мастика герметизуюча нетверднуча будівельна. Технічні умови)

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия (Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

3 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

3.1 Загальні положення

3.1.1 Сфера застосування методів визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості й водонепроникності, а також норми й порядок відбору проб для виготовлення зразків і правила приймального контролю повинні вказуватися в стандартах або технічних умовах на бетонні та залізобетонні вироби, а також у робочих кресленнях монолітних конструкцій.

3.1.2 Зразки для випробування бетонів можуть мати як правильну, так і неправильну геометричну форму.

3.1.3 Середню густину, вологість, водопоглинання, пористість і водонепроникність бетону визначають випробуванням зразків, виготовлених з бетонної суміші робочого складу, або випиляних, вибурених чи виламаних з виробів і конструкцій.

Середню густину бетонів на пористих заповнювачах і ніздрюватих бетонів під час виробничого контролю визначають випробуванням зразків правильної геометричної форми, призначених для визначення міцності бетону.

Водонепроникність бетонів визначають випробуванням зразків-циліндрів, спеціально виготовлених або вибурених із конструкцій чи елементів споруд.

3.1.4 Випробування слід проводити у приміщеннях із температурою повітря (25±10) °С і відносною вологістю (60±10) %.

3.1.5 Перед випробуванням зразки, матеріали та реактиви витримують до набуття ними температури приміщення.

3.1.6 При проведенні випробувань слід застосовувати посуд, прилади та інструменти, виготовлені з матеріалів, які не реагують із в'яжучими і реактивами.

3.1.7 Засоби вимірювання, обладнання та пристрої повинні забезпечувати вимоги даного стандарту і мають бути перевірені (атестовані, повірені) в установленому порядку.

3.1.8 Похибка засобів контролю не повинна перевищувати:

1,0 г - при зважуванні матеріалів та води;

0,5 см3 - при вимірюванні об'єму води.

3.1.9 Масу зразків визначають із похибкою не більше 0,1 %.

3.1.10 Лінійні розміри зразків-кубів і циліндрів визначають із похибкою не більше 0,1 мм.

3.1.11 Об'єм зразків неправильної геометричної форми визначають з похибкою не більше 1 %.

3.1.12 Зразки висушують до постійної маси в електрошафі за температури (105±10) °С.

3.1.13 Висушування зразків до постійної маси вважається закінченим, якщо різниця між двома послідовними зважуваннями у процесі висушування не перевищує допустимої похибки відповідно до 3.1.8. Перерва між двома послідовними зважуваннями повинна бути не менше двох годин.

3.1.14 Вихідні дані та результати випробувань зразків заносять у журнал випробувань, на підставі якого показники властивостей бетону включають у паспорт або інший документ про якість бетону.

3.2 Підготовка зразків

3.2.1 Номінальні розміри зразків правильної геометричної форми, методи їх виготовлення, а також випилювання й вибурювання з виробів і конструкцій повинні відповідати вимогам ГОСТ 10180.

3.2.2 При визначенні середньої густини, вологості, водопоглинання і пористості не допускається випробування зразків, виготовлених із бетонних сумішей, з яких вилучені зерна крупного заповнювача.

3.2.3 При виготовленні зразків, призначених для визначення водонепроникності, з бетонної суміші необхідно видаляти зерна заповнювача розміром більше 40 мм.

3.2.4 Об'єм зразків неправильної геометричної форми залежно від розміру фракції заповнювача, вибурених або виламаних із виробів і конструкцій, повинен відповідати зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Розмір фракції, мм

Найменший об'єм зразка, дм3

Більше 5 до 20 включно

1

» 20 » 40 »

3

» 40 » 80 »

8

3.2.5 Зразки виготовляють і випробовують серіями. Серія повинна складатися з трьох зразків, окрім серії зразків для визначення водонепроникності.

Можливе складання серії з двох зразків для визначення середньої густини і вологості бетону, якщо ці зразки використовуються для визначення міцності бетону згідно з ГОСТ 10180.

Серія зразків для визначення водонепроникності повинна складатися з 6 зразків.


4 ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ГУСТИНИ

4.1 Засоби контролю, матеріали та реактиви

Для проведення випробування застосовують:

- ваги технічні згідно з ГОСТ 24104;

- шафу сушильну, що забезпечує температуру (105±10) °С;

- штангенциркуль згідно з ГОСТ 166 (ISO 3599);

- лінійки сталеві згідно з ГОСТ 427;

- ексикатор згідно з ГОСТ 25336;

- об'ємомір або гідростатичні ваги (додаток А);

- хлористий кальцій безводний згідно з ГОСТ 450 або сірчану кислоту густиною 1,84 г/см3 згідно з ГОСТ 2184;

- парафін згідно з ДСТУ 4153.

4.2 Підготовка та порядок проведення випробування

4.2.1 Середню густину бетону визначають випробуванням зразків у стані природної вологості або в нормованому вологому стані: сухому, повітряно-сухому, нормальному, водонасиченому.

4.2.2 При визначенні середньої густини бетону в стані природної вологості зразки випробовують відразу ж після їх відбору або зберігають у паронепроникному пакованні або герметичній тарі, обсяг якої перевищує обсяг покладених у неї зразків не більше ніж у два рази.

4.2.3 Середню густину бетону при нормованому вологому стані визначають випробуванням зразків бетону, що мають нормовану або природну вологість із наступним перерахуванням отриманих результатів на нормовану вологість відповідно до 4.3.3.

4.2.4 При визначенні вологості бетону в сухому стані зразки висушують до постійної маси відповідно до вимог розділу 5.

4.2.5 При визначенні середньої густини бетону в повітряно-сухому стані зразки перед випробуванням витримують не менше 28 діб у приміщенні за температури (25±10) °С і відносній вологості повітря (60±10) %.

4.2.6 При визначенні середньої густини бетону в нормальних вологих умовах зразки зберігають 28 діб у камері нормального твердіння, ексикаторі або іншій герметичній посудині за відносної вологості повітря не менше 95 % і температури (20±5) °С.

4.2.7 При визначенні середньої густини бетону у водонасиченому стані зразки насичують водою відповідно до розділу 6.

4.2.8 Об'єм зразків правильної форми обчислюють за їх геометричними розмірами. Розміри зразків визначають лінійкою або штангенциркулем із похибкою не більше 0,1 мм згідно з розділом ГОСТ 10180.

4.2.9 Об'єм зразків неправильної форми визначають за допомогою об'ємоміра або гідростатичним зважуванням за методикою відповідно до додатка А.

4.2.10 Масу зразків визначають зважуванням із похибкою відповідно до 3.1.8.

4.3 Обробка результатів

4.3.1 Середню густину бетону зразка з вологістю в момент випробування WM визначають із похибкою до 1 кг/м3 за формулою:


, (1)


де m - маса зразка, кг;

V - об'єм зразка, м3.

4.3.2 Середню густину бетону серії зразків визначають як середнє арифметичне значення результатів випробування всіх зразків серії.

Примітка. Якщо середню густину й міцність бетону визначають на одних і тих же зразках, то при визначенні середньої густини бетону не враховують середню густину зразків, відбракованих при визначенні міцності бетону.