ДСТУ Б А.2.4-5:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


ДСТУ Б А.2.4-5:2009Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Закрите акціонерне товариство інститут "ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД"

РОЗРОБНИКИ: Г. Гвоздецька; М. Ільюк; Н. Лахман; О. Ридван (науковий керівник)

ЗА УЧАСТЮ: Українська Академія Архітектури (С. Фадєєв)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.01.2009 р. № 28

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93)

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни та визначення понять 2

4 Призначення стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ) 2

5 Класифікація і познаки стандартів СПДБ 3

Додаток А Приклад познаки стандартів СПДБ 4

Додаток Б Перелік державних стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ) 5НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Система проектної документації для будівництва

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Система проектной документации для строительства

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


System of progect documents for building

GENERAL PRINCIPLES

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Даний стандарт установлює загальні положення з призначення Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), склад класифікаційних груп і правила познак стандартів СПДБ, що поширюються на всі види стандартів системи проектної документації для будівництва.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. Общие требования и нормы (Репрографія. Мікрографія. Документи для зйомки. Загальні вимоги та норми)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використані терміни, установлені в ДСТУ 1.1: вимога, міжнародний стандарт, національний стандарт, стандартизація, проект стандарту. Нижче наведено терміни та визначення, використані у цьому стандарті.

3.1 умовне зображення

Відтворення обумовленими графічними символами (чи символами разом з літерами і/або цифрами) різних предметів або понять у проектній документації

3.2 умовна познака

Відтворення обумовленими літерами (чи літерами разом з цифрами) різних предметів або понять у проектній документації

4 ПРИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ СИСТЕМИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА (СПДБ)

4.1 Система проектної документації для будівництва – комплекс нормативних організаційно-методичних документів, що установлюють загальнотехнічні вимоги, необхідні для розроблення, обліку, зберігання і застосування проектної документації для будівництва об'єктів різного призначення.

4.2 Головне призначення стандартів СПДБ полягає у встановленні єдиних правил виконання проектної документації для будівництва, які забезпечують:

- уніфікацію складу, правил оформлення і обігу документації з урахуванням призначення проектних документів;

- комплектність документації, що видається замовнику, з урахуванням спеціалізації підрядника, виду і призначення документів, які ним використовуються;

- максимально необхідний обсяг документації для виконання будівельно-монтажних робіт;

- загальні правила виконання креслень і текстових документів незалежно від призначення об'єкта, що проектується, і виду проектних рішень;

- уніфікацію форм проектних документів і графічних зображень з видаленням інформації, що не потрібна споживачу;

- уніфікацію термінів і понять, що застосовуються в СПДБ;

- застосування проектної документації в автоматизованих системах проектування і управління будівельним виробництвом;

- можливість якісного випуску проектної документації та її репрографії.

Крім того, вимоги стандартів СПДБ повинні бути взаємопов'язані з вимогами стандартів відповідних уніфікованих систем документації, в т.ч. державних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), стандартів системи репрографії та СФД, міжнародних стандартів ІСО і МЕК, а також з іншими взаємопов'язаними нормативними документами.

5 КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОЗНАКИ СТАНДАРТІВ СПДБ

5.1 Стандарти СПДБ згідно з класифікацією нормативних документів України в галузі будівництва (додаток 1 ДБН А. 1.1-1 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення") складають комплекс А.2.4 "Система проектної документації для будівництва".

Комплекс відноситься до підкласу А.2 "Вишукування, проектування і територіальна діяльність", класу А "Організаційно-методичні нормативні документи".

5.2 Познаки стандартів СПДБ будуються за класифікаційною ознакою і складаються з:

- категорії документа – ДСТУ (національний стандарт України);

- індексу нормативних документів в галузі будівництва – Б;

- шифру комплексу "Система проектної документації для будівництва" – СПДБ;

- реєстраційного номера, виданого Мінрегіонбудом України, при затвердженні стандарту СПДБ;

- року прийняття стандарту.

5.3 Приклад познаки стандартів СПДБ наведений у додатку А.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ПРИКЛАД ПОЗНАКИ СТАНДАРТІВ СПДБ

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

Системи проектної документації для будівництва (СПДБ)

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів

ДСТУ Б А.2.4-2:2009 СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-3:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основі вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ. Загальні положення

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-8:2009 СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б А.2.4-9:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ДСТУ Б А.2.4-11:2009 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

ДСТУ Б А.2.4-12:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

ДСТУ Б А.2.4-13:2009 СПДБ. Умовні графічні зображення в документації з інженерно-геологічних вишукувань

ДСТУ Б А.2.4-15:2008 СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель і споруд. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-16:2008 СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах

ДСТУ Б А.2.4-17:2008 СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

ДСТУ Б А.2.4-18:2008 СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-19:2008 СПДБ. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах

ДСТУ Б А.2.4-20:2008 СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

ДСТУ Б А.2.4-21:2008 СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-22:2008 СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-23:2008 СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації

ДСТУ Б А.2.4-24:2008 СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-25:2008 СПДБ. Газопостачання. Внутрішні пристрої. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-26:2008 СПДБ. Газопостачання. Зовнішні газопроводи. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-27:2008 СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-28:2008 СПДБ. Мережі теплові (тепломеханіча частина). Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-29:2008 СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-30:2008 СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-31:2008 СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-32:2008 СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-33:2008 СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-34:2008 СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд

ДСТУ Б А.2.4-35:2008 СПДБ. Нормоконтроль проектної документації

ДСТУ Б А.2.4-36:2008 СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення

ДСТУ Б А.2.4-37:2008 СПДБ. Позначення характеристик точності

ДСТУ Б А.2.4-38:2008 СПДБ. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне

ДСТУ Б А.2.4-39:2008 СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

ДСТУ Б А.2.4-40:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-42:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення

ДСТУ Б А.2.4-43:2009 СПДБ. Правила виконання проектної і робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 502-2007, МОО)


Код УКНД 01.100.30; 91.010.30


Ключові слова: комплекс нормативних документів Системи проектної документації для будівництва, призначення, склад класифікаційних груп, правила позначення державних стандартів СПДБ.

3