ДСТУ Б EN 1052-2:2011


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ

Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині

(EN 1052-2:1999, IDT)


ДСТУ Б EN 1052-2:2011

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 9)
Київ

Мінрегіон України

2012

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Жарко, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук;

В. Овчар, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд.техн. наук

  1. НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 455 та від 12.06.2012 р. № 300, чинний з 2013-01-01

  2. Національний стандарт відповідає EN 1052-2:1999 Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 2: Визначення міцності на розтяг при згині)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Суть методу випробування 2

4 Познаки 2

4.1 Терміни і визначення 2

4.2 Познаки 2

5 Матеріали 3

5.1 Елементи кам'яної кладки 3

5.2 Розчин 3

6 Випробувальне обладнання 4

7 Виготовлення зразків для випробування 5

7.1 Виготовлення зразків для випробування кам'яної кладки 5

7.2 Виготовлення і зберігання зразків для випробування 6

8 Проведення випробування 6

8.1 Встановлення зразків для випробування на випробувальне обладнання 6

8.2 Навантаження 9

8.3 Вимірювання і спостереження 9

8.4 Повторні випробування 9

9 Розрахунки 9

10 Обробка результатів 9

11 Протокол випробувань 10

Додаток НА

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1052-2:1999 12


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1052-2:1999 Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strenght (Методи випробування кам'яної кладки - Частина 2: Визначення міцності на розтяг при згині).

EN 1052-2:1999 Methods of test for masonry- Part 2: Determination of flexural strenght підготовлено Технічним комітетом CEN/ТС 125 - Masonry (Кам'яна кладка), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1052-2:2011 (EN 1052-2:1999, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 303 "Будівельні конструкції".

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

  • слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт";

  • структурні елементи стандарту: "Обкладинка", "Титульна сторінка", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст", "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 1052-2:1999" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

  • в 7.2 виправлено "." на "•";

  • у розділі 9 виправлено "." на "•";

  • у розділі 10 виправлено "N/mm2" на "N/mm2";"." на "•"; "n" на "n";

  • Національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1052-2:1999, наведено в додатку НА.

Копії європейських стандартів можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ

Частина 2. Визначення міцності на розтяг при згині

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Часть 2. Определение прочности на растяжение при изгибе

METHODS OF TEST FOR MASONRY

Part 2. Determination of flexural strenght

Чинний від 2013-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення міцності на розтяг при згині окремих зразків кам'яної кладки для двох основних осей навантаження. У стандарті наведені рекомендації щодо виготовлення зразків для випробування, їх кондиціонування перед випробуванням, випробувального обладнання, методу випробування, методики розрахунку і змісту протоколу випробування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання на стандарти, положення інших документів. Нормативні посилання, перераховані нижче, наведені у відповідних місцях у тексті. Для датованих посилань подальші їх зміни або перегляд застосовують у цьому стандарті тільки при внесенні в нього змін або перегляді. Для недатованих посилань застосовують їх останні видання (включаючи зміни).

prEN 772-1 Методи випробування будівельних блоків. Частина 1. Визначення міцності при стиску

EN 772-10 Методи випробування будівельних блоків. Частина 10. Визначення вмісту вологи силікатних блоків і блоків з автоклавного ніздрюватого бетону

prEN 998-2 Технічні умови розчину для кам'яної кладки. Частина 2. Розчин для кам'яної кладки

EN 1015-3 Методи випробування

1 SCOPE

This European standard specifies a method for determining the flexural strength of small masonry specimens for the two principal axes of loading. Guidance is given on the preparation of the specimens, the conditioning required before testing, the testing machine, the method of test, the method of calculation and the contents of the test report.


2 NORMATIVE REFERENCES

This European standard incorporates by dated or imdated.xefer.ence, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.

prEN 772-1 Methods of test for masonry units -Part 1: Determination of compressive strength

EN 772-10 Methods of test for masonry units -Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete masonry units

prEN 998-2 Specification for mortar for masonry -Part 2: Masonry mortar


EN 1015-3 Methods of test for mortar

розчину для кам'яної кладки. Частина 3. Визначення консистенції свіжоприготовленої розчинової суміші (по осіданню конуса)

EN 1015-7 Методи випробування розчину для кам'яної кладки. Частина 7. Визначення вмісту повітря у свіжоприготовленій розчиновій суміші

EN 1015-11 Методи випробування розчину для кам'яної кладки. Частина 11. Визначення міцності на згин і міцності при стиску твердого розчину.

3 СУТЬ МЕТОДУ ВИПРОБУВАННЯ

Міцність кам'яної кладки на розтяг при згині визначають за міцністю невеликих зразків кам'яної кладки, що навантажуються в чотирьох точках до руйнування. Максимальне навантаження реєструють. Характеристична міцність кам'яної кладки на розтяг при згині визначаєт-ся по максимальних напруженнях, отриманих при випробуваннях окремих зразків кладки.

4 ПОЗНАКИ

4.1 Терміни і визначення

4.1.1 кам'яна кладка

Конструкція з елементів кам'яної кладки, укладених у певному порядку і поєднаних між собою розчином

4.1.2 міцність на розтяг при згині кам'яної кладки

Міцність кам'яної кладки при чистому згині, що допускає лінійний розподіл внутрішніх напружень.

4.2 Познаки

b - висота або ширина зразка для випробування кам'яної кладки перпендикулярно до прольоту, мм

- максимальне навантаження, що прикладається на зразок при випробуванні, Н

- міцність на розтяг при згині кожного окремого зразка кам'яної кладки, Н/мм2

for masonry - Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)EN 1015-7 Methods of test for mortar for masonry - Part 7: Determination air content of fresh mortar


EN 1015-11 Methods of test for mortar - Part 11: Determination of flexurai and compressive strength of hardened mortar.


3 PRINCIPLE


The flexurai strength of masonry is derived from the strength of small specimens tested to destruction under four point loading. The maximum load achieved is recorded. The characteristic value, calculated from the maximum stresses achieved by the samples is considered to be the flexurai strength of the masonry4 SYMBOLS

4.1 Definitions

4.1.1 Masonry

An assemblage of masonry units laid in a specified pattern and jointed together with mortar.

4.1.2 Flexurai strength of masonry


The strength of masonry in pure bending assuming a linear stress distribution of internal stresses.

4.2 Symbols

b is the height or width of a masonry specimen perpendicular to the direction of span, (mm)

is the maximum load applied to an individual masonry specimen, (N)


is the flexurai strength of an individual masonry specimen, (N/mm2)

- середнє значення міцності на розтяг при згині зразків для випробування кам'яної кладки, Н/мм2

- характеристична міцність на розтяг при згині кам'яної кладки, Н/мм2

- висота елемента кам'яної кладки, мм

k- числовий коефіцієнт

- довжина зразка для випробування кам'яної кладки до прольоту, мм

- довжина елемента кам'яної кладки, мм

- відстань між зовнішніми опорами, мм

- відстань між внутрішніми опорами, мм

n - кількість зразків для випробування

s - середньоквадратичний відхил у логарифмічних величинах

- ширина елемента кам'яної кладки, мм

5 МАТЕРІАЛИ

5.1 Елементи кам'яної кладки

5.1.1 Кондиціонування елементів

Кондиціонування елементів кам'яної кладки проводять, як установлено нижче.

Вказують метод Кондиціонування елементів кам'яної кладки перед закладанням. Відповідно до EN 772-10 визначають вміст вологи за масою будівельних блоків з ніздрюватого бетону і силікатних блоків. Вказують вік неавток-лавних бетонних блоків на момент випробування зразків кам'яної кладки.

5.1.2 Випробування

Міцність при стиску вибірки будівельних блоків визначають відповідно до методу, наведеного в prEN 772-1. Міцність при стиску неавтоклав-них бетонних блоків визначають на момент випробування зразків кладки.

5.2 Розчин

Розчин, метод змішування і розтічність свіжоп-риготовленої розчинової суміші повинні відповідати вимогам prEN 998-2, якщо не встановлено іншого.

Це вказують у протоколі випробувань.

is the mean flexurai strength of the masonry specimens, (N/mm2)


is the characteristic flexurai strength of masonry, (N/mm2)

is the height of masonry unit, (mm)

k is the numerical factor

is the length of a masonry specimen in the direction of span, (mm)

is the length of masonry unit, (mm)

is the spacing of the outer bearings, (mm)

is the spacing of the inner bearings, (mm)

n is the number of specimens

s is the standard deviation of the log values


is the width of masonry unit, (mm)

5 MATERIALS

5.1 Masonry units

5.1.1 Conditioning of the units

The conditioning of masonry units shall be as specified:


Record the method of conditioning the units prior to laying. Measure the moisture content by mass of autoclaved aerated concrete and calcium silicate masonry units in accordance with EN 772-10. Record the age of non autoclaved concrete units at the time of testing the masonry specimens.


5.1.2 Testing

Determine the compressive strength of a sample of masonry units, using the method given in prEN 772-1. For non-autoclaved concrete units determine the compressive strength at the time of testing the masonry specimens.

5.2 Mortar

The mortar, its mixing procedure and its flow value shall conform to the requirements of prEN 998-2, unless otherwise specified, and these shall be reported in the test report.

Для виготовлення зразків розчину для випробування відбирають зразки свіжо-приготовленої розчинової суміші. Розтічність свіжоприго-товленої розчинової суміші визначають відповідно до EN 1015-3, вміст повітря - відповідно до ЕN 1015-7.

На момент випробування зразків кам'яної кладки на призмах визначають середню міцність при стиску відповідно до EN 1015-11.

6 ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Випробувальне обладнання повинно відповідати вимогам таблиці 1 і забезпечувати рівномірне прикладання навантаження. Випробувальне обладнання повинно мати відповідний випробувальний діапазон, шкалу вибирають так, щоб руйнівне навантаження зразка перевищувало одну п'яту максимального показання шкали. Для прикладення навантаження з установленою швидкістю обладнання оснащують пристроєм для регулювання навантаження або аналогічним пристроєм. Опори встановлюють так, щоб забезпечити контакт по всій поверхні кладки, наприклад, використовуючи прогумовану підкладку з мінімальною товщиною 7 мм і 10-міліметровий отвір, для розміщення сталевого стержня діаметром 8 мм.

Take representative samples of fresh mortar from the mason's board to make mortar prisms, to determine the flow value in accordance with EN 1015-3, and to determine the air content in accordance with EN 1015-7.


Use the prism specimens to determine the mean compressive strength at the time of testing of the masonry specimens in accordance with EN 1015-11.

6 APPARATUS


A testing machine complying with the requirements given in table 1, and accommodating variations of plane. The testing machine, shall have adequate capacity but the scale used shall be such that the ultimate load on the specimen exceeds one fifth of the full scale reading. The machine shall be provided with a load pacer or equivalent means to enable the load to be applied at the rate specified. The bearings shall be designed to ensure that contact is provided over the full width of the masonry, for example by using a hollow rubber bolster of at least 7 mm wall thickness and a 10 mm bore containing an 8 mm diameter steel rod.


Таблиця 1 - Вимоги до випробувального обладнання

Table 1 - Requirements for testing machines

Максимально допустима повторюваність впливу Maximum permissible repeatability of forces as percentage of indicated force %

Максимальний допустимий відносний відхил показників Maximum permissible mean error of forces as percentage of indicated force %

Максимальний допустимий відносний відхил від нульової відмітки Maximum permissible error of zero force as percentage of maximum force of range %

2,0

±2,0

±0,4

7 ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

7.1 Виготовлення зразків для випробування кам'яної кладки

Для кожної з основних осей навантаження виготовляють не менше п'яти зразків для випробування з розмірами, наведеними в таблиці 2 і на рисунку 1. Розмір зразків для випробування кам'яної кладки вибирають так, щоб відстань між внутрішніми і зовнішніми опорами була не менше товщини зразка для випробування. Якщо не встановлено іншого, товщина зразка для випробування має дорівнювати