2


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

від 26.10.2004р. № 236
НПАОП 10.0-5.12-04

(?НПАОП 10.0-5.28-04)

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )ІНСТРУКЦІЯ

З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ I ЗАСТОСУВАННЯ

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ В ПРОВІТРЮВАНИХ ВМП

ТУПИКОВИХ ВИРОБКАХ ШАХТ, НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ


До п. 5.2.4 Правил безпеки у вугільних шахтах


1. Приймання до експлуатації наново змонтованого електроустаткування для проведення тупикової виробки проводиться комісією, призначеною розпорядженням головного інженера шахти.

2. Розміщення електроустаткування i його підключення в кожній тупиковій виробці, що проходиться, повинно виконуватися відповідно до схем, приклади яких наведені на мал. 1, 2, 3.

У разі встановлення резервного ВМП електропостачання тупикової виробки рекомендується здiйснювати за схемою, наведеною на мал. 4, 5. Живлення робочого i резервного ВМП повинно здiйснюватися вiд рiзних ПДПП (трансформаторiв) або вiд ПДПП, що має два виводи для живлення робочого i резервного ВМП (мал. 5).

Електрична мережа резервного ВМП повинна бути вiдокремлена вiд iнших електроприймачiв ПДПП за допомогою автоматичних вимикачiв.

3. Допускається установка вибухобезпечних пересувних підстанцій у виробках, що провітрюються ВМП, за умови застосування апаратури автоматичного газового захисту i контролю подачi повiтря вентилятором, яка діє на КРП цiєї пiдстанцiї, встановленій на свіжому струменi повiтря. В електричнiй мережi напругою понад 1200 В, вiд якої живляться цi ПДПП, повинен застосовуватися захист вiд витiкання струму (замикання) на землю.


Мал. 1. Схема електропостачання і розташування електроустаткування при проведенні відкотного штреку

Мал. 2. Схема електропостачання при встановленні пересувної (ПДПП) в тупиковій виробці


Мал. 3. Схема електропостачання тупикової виробки при установці ВМП на вихідному струмені

Мал. 4. Схема електропостачання тупикової виробки при резервуванні ВМП від різних ПДПП

Мал. 5. Схема електропостачання тупикової виробки при резервуванні ВМП від однієї ПДПП з двома виводами для живлення робочого та резервного ВМП4. Груповий апарат, а також iншi апарати, включенi в мережу до нього, повиннi встановлюватися на свiжому струменi повiтря з таким розрахунком, щоб при розгазуваннi тупикової виробки вихiдний струмiнь повiтря з неї проходив не ближче за 10 м вiд цих апаратiв i кабелiв, що їх живлять. Мiсце установки цих апаратiв повинно бути погоджено з керiвництвом дiльницi ВТБ шахти. Допускається розташування групових апаратiв, крiм високовольтних вiчок, у виробках із вихiдним струменем повiтря, в яких вiдповiдно до Правил установлено ВМП. При цьому датчики метану, встановленi бiля ВМП, повиннi подавати сигнали на вимикання групового апарату при концентрацiї метану 0,5% i на вимикання ВМП і кабелю, що живить його і груповий апарат, – при концентрацiї метану 1%. В тупикових виробках розподiльний пункт повинен розмiщуватися не ближче як 20 м вiд вибою.

5. Як груповий апарат повиннi застосовуватися електричнi апарати (магнiтнi пускачi, автоматичнi вимикачi, високовольтнi вiчка, груповi контактори в комплектних розподiльних пристроях), що мають блокуюче реле витiкання, нульовий захист та iскробезпечнi параметри кола дистанцiйного управлiння.

Допускається застосування високовольтних вiчок з iскронебезпечними параметрами кола управлiння як групового апарату за умови виконання вимог п. 6 цiєї Інструкції.

6. Вентиляцiйнi установки тупикових виробок шахт, небезпечних за газом, повиннi бути спорядженi апаратурою телемеханiчного управлiння i контролю за роботою ВМП із пульта управлiння оператора (диспетчера).

У разi застосування апаратури контролю витрати повiтря i вмiсту метану включення групового апарату з iскробезпечними параметрами кола управлiння може здiйснюватися за допомогою кнопочного поста, розташованого за 20–50 м вiд вибою тупикової виробки, або телемеханiчно – диспетчером шахти за командами, що передаються по телефону з вибою тупикової виробки, з подальшим зворотним зв’язком вiд диспетчера.

Дистанцiйне управлiння груповими апаратами повинне здiйснюватися за трипровiдною схемою.

У разi використання як групового апарата високовольтного вiчка з iскронебезпечними параметрами кола управлiння включення вiчка повинне проводитися з мiсця його установки за командами, що передаються по телефону вiд пересувної підстанції в тупиковiй виробцi після контролю припустимого вмісту метану. При цьому рукоятка приводу вiчка повинна бути знятою, а управлiння нею здiйснюється за допомогою кнопкового поста, розташованого бiля вiчка.

При телемеханiчному управлiннi груповим апаратом повинно здiйснюватися телевимiрювання iз записом на стрiчцi умiсту метану у привибійному просторі та у вихідному струмені iз тупикової виробки i реєстрація команд в оперативному журналi, в якому повиннi зазначатися дата i час включення i виключення групового апарату, прiзвище особи, що подала команду, вмiст метану у вихiдному струменi повiтря перед виконанням команди, прiзвище i пiдпис особи, що виконала команду.

Управлiння груповими апаратами повинно проводитися спецiально призначеними особами (дозволяється за сумiсництвом), що мають квалiфiкацiйну групу з електробезпеки не нижче другої при напрузi мережi до 1200 В i не нижче третьої – при напрузi понад 1200 В.

Автоматичне включення групового апарату безпосередньо виконуючими реле апаратури контролю витрати повiтря i вмiсту метану не допускається.

7. Для забезпечення безперервної роботи ВМП його пускач повинен пiдключатися до вводу спiльного автоматичного вимикача розподiльного пункту дiльницi за допомогою окремого автоматичного вимикача, що не має нульового захисту. З цією метою технологiчно не зв’язанi мiж собою електроприймачi повиннi бути пiдключенi до окремих розподiльних пунктiв із встановленими на вводi кожного з них автоматичними вимикачами.

При застосуваннi як групового апарату i для управлiння ВМП магнiтних пускачiв, що мають блокуючi роз’єднувачi у вiдособленому вибухозахищеному вiддiленнi, автоматичнi вимикачi перед ними можуть не встановлюватися, якщо захист цих пускачiв забезпечується автоматичними вимикачами, встановленими в ПДПП або на РПП. Автоматичний вимикач перед груповим апаратом може також не встановлюватися, якщо вiдстань мiж останнiм i спiльним автоматичним вимикачем розподiльного пункту дiльницi не бiльше за 20 м.

8. Планове зупинення ВМП, у тому числi i у зв’язку з ремонтом електроустаткування, допускається проводити тiльки за письмовим дозволом головного iнженера шахти або особи, що його заступає. У випадку аварійного зупинення ВМП повинен бути оповіщений гірничий диспетчер, який повинен бути сповістити про це головного інженера або особу, що його заступає, начальника дiльницi ВТБ (його заступника) i зробити вiдповiдний запис.

9. Живлення апаратури контролю витрати повiтря, телеуправлiння i контролю за роботою ВМП повинно здiйснюватися вiд пускачiв робочого або резервного вентилятора, а апаратури контролю вмiсту метану – з вводу спiльного вимикача.

Довжина кабелiв для електричного блокування виконуючих пристроїв цiєї апаратури з груповими апаратами не повинна перевищувати 20 м, якщо коло цього блокування не має захисту вiд замикання жил.

10. Датчики вмісту метану повинні встановлюватися відповідно до Інструкції з контролю складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном.

Датчики контролю швидкості (витрати) повітря повинні встановлюватися на трубопроводі, що подає свіже повітря, на відстані 10–15 м від вибою і повинні бути надійно захищені від механічних пошкоджень при виконанні підривних робіт.

У виробках, що проводяться із застосуванням вибухових матеріалів, у випадку неможливості забезпечення захисту від механічних пошкоджень допускається установка датчиків контролю швидкості (витрати) повітря на відстані не більшій як 30 м від вибою.

Датчики і виконуючі пристрої апаратури контролю вмісту метану й витрати повітря повинні з’єднуватися між собою кабелями, передбаченими заводськими інструкціями.

11. Апаратура контролю витрати повітря й вмісту метану повинна працювати безперервно. При порушенні режиму провітрювання тупикової виробки або при вмісті метану в місцях його контролю понад допустимі норми апаратура спільно з груповим апаратом повинна автоматично вимикати напругу з усього електроустаткування, що знаходиться у тупиковій виробці.

Груповий апарат повинен також автоматично вимикатися при вимиканні пускача ВМП, для чого між цими апаратами повинно бути здійснене електричне блокування.

12. У разі виявлення несправностей апаратури контролю витрати повітря та вмісту метану або приєднаних до неї кабелів, а також при перенесенні зазначеної апаратури забороняється проводити роботи з проведення виробки і повинні бути вжиті заходи щодо усунення несправностей апаратури. Про вихід із ладу (відмовленні) стаціонарної апаратури контролю витрати повітря та вмісту метану повинен бути оповіщений гірничий диспетчер, який повинен сповістити про це начальника дільниці ВТБ (заступника, помічника), начальника дільниці (заступника), в підпорядкуванні якого знаходиться підготовча виробка, і зробити відповідний запис.

13. В тупикових виробках повинна застосовуватися електроапаратура, що має іскробезпечні кола управління, що забезпечує нульовий захист, автоматичний контроль безпечної величини опору кола заземлення машин, захист від замикання в колах управління, захист від самовключення при перевищенні напруги до 50% понад номінальну і захист від включення напруги при зниженому опору ізоляції відносно землі.

Довжина кабелю для живлення апаратури контролю витрати повітря, засобів автоматизації та іншого окремо встановленого устаткування від іскронебезпечного джерела напруги до 42 В, вбудованого в магнітні пускачі, станції управління, не повинна перевищувати 20 м. Застосування трійникових муфт, штепсельних рознімань та подібних пристроїв у мережі з напругою до 42 В для приєднання такого електроустаткування не допускається.

14. У разі порушення провітрювання тупикової виробки або при загазуванні окремих її місць напруга з електроустаткування тупикової виробки повинна бути вимкнута за допомогою групового апарата або установленого перед ним автоматичного вимикача.

На заблоковану у вимкненому стані рукоятку роз'єднувача апарату повинна бути вивішена табличка з написом “Не вмикати – виробка загазована!” Знімати зазначену табличку дозволяється тільки після повного розгазування виробки й перевірки стану електроустаткування.