5.7. Очищення, ремонт електрообладнання, електроапаратури, електроінструменту й проводки мають виконуватися електротехнічними працівниками тільки після зняття напруги.


5.8. На приводах комунікаційних апаратів мають бути чітко вказані положення "Ввімкнено" та "Вимкнено".


5.9. Група верстатів автоматичних або напівавтоматичних ліній повинна мати ввідний апарат ручної або дистанційної дії (автоматичний вимикач, перемикач), який має бути розташований в зручному для експлуатації місці та забезпечувати вимкнення від мережі всього електрообладнання.


5.10. Електрообладнання має бути обладнане нульовим захистом, який запобігає самовільному вмиканню обладнання під час встановлення раптово зниклої напруги.


5.11. Пульти керування, корпуси електродвигунів, станини верстатів, а також інші металеві частини, які можуть опинитися під напругою, необхідно заземлювати і з'єднувати з нульовим проводом. У цьому випадку пульти керування, корпуси електродвигунів, станини верстатів мають бути обладнані спеціальним гвинтом для заземлення.


6. Пожежна безпека


6.1. Пожежна безпека під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва має відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004, міждержавних стандартів ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.004), ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.4.009.


6.2. Блискавкозахист будівель, споруд, зовнішніх установок має виконуватися згідно з вимогами Інструкції по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд, затвердженої Міністерством енергетики СРСР 12.10.87 (РД 34.21.122-87).


6.3. Для здійснення заходів щодо запобігання пожежам й посилення протипожежного захисту, проведення роз'яснювальної роботи серед працівників та здійснення громадського контролю за дотриманням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам на підприємствах можуть створюватися пожежно-технічні комісії (ПТК), добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК).


6.4. Працівники, які обслуговують автоматичні та напівавтоматичні лінії меблевого виробництва, під час прийняття на роботу і періодично за місцем роботи мають проходити інструктажі з питань пожежної безпеки згідно із наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 "Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468.


7. Небезпечні й шкідливі виробничі чинники


7.1. Згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" (із змінами) під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва необхідно враховувати небезпечні й шкідливі виробничі чинники, які можуть діяти на працівників, що обслуговують лінії, та за певних умов спричиняти нещасні випадки, професійні захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищувати частоту соматичних та інфекційних захворювань.


7.2. Роботодавець повинен забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442.


7.3. Рівні шуму під час експлуатації ліній оброблення брускових деталей та ліній форматного розкроювання плитних матеріалів мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" та Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37.


7.4. Рівні вібрації під час експлуатації ліній оброблення брускових деталей мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования" та Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.039-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39.


7.5. Під час використання праці жінок та неповнолітніх слід дотримуватись вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за N 183/1208, та Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.


8. Розташування виробничого обладнання і організація робочих місць


8.1. Розташування виробничого обладнання автоматичних і напівавтоматичних ліній має проводитись згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.3.042-88 "ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности" та забезпечувати поточність технологічних процесів, безпечність і зручність експлуатації та ремонту, можливість підключення до систем місцевої витяжної вентиляції.


8.2. Відстань між верстатами, що входять в склад автоматичних та напівавтоматичних ліній з механізованим подаванням заготовок, приймають рівною максимальній довжині заготовок, що обробляються.


8.3. Обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній має відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.026.0-93 "Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции" (далі - ГОСТ 12.2.026.0), ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования" (далі - ГОСТ 12.2.049).


8.4. В одному приміщенні дозволяється розташування ліній та позиційного обладнання з виробництвами різних категорій за умови виключення можливості виникнення вибуху та розповсюдження пожежі (герметизація обладнання, наявність автоматичних локальних засобів пожежогасіння, встановлення екранів тощо).


8.5. Розташування основних комунікацій (водопроводи, повітропроводи тощо) має забезпечувати безперервність і поточність технологічних процесів, у місцях проходу через комунікації необхідно обладнувати безпечні переходи або прокладати містки.


8.6. У разі виникнення аварійних ситуацій розташування обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній має забезпечувати безпечність евакуації працівників.


8.7. Ергономічні вимоги до організації робочих місць повинні відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".


8.8. Під час обслуговування обладнання кожен працівник має перебувати на робочому місці згідно з вимогами експлуатаційної документації.


8.9. Робоче місце оператора повинне мати панель засобів індикації, засобів керування, крісло оператора (якщо прийнята робота сидячи), засоби зв'язку з іншими робочими місцями та операторами, а також необхідне допоміжне обладнання.


8.10. Кожне робоче місце працівників, які обслуговують автоматичні та напівавтоматичні лінії, має бути забезпечене інструкціями з охорони праці та протипожежної безпеки. У разі неможливості розташування таких інструкцій безпосередньо на робочому місці вони повинні знаходитись у спеціально визначеному зручному та доступному для працівників місці.


9. Вимоги безпеки до технологічних процесів меблевого виробництва під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній


9.1. Технологічні процеси меблевого виробництва під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній мають бути організовані відповідно до вимог НПАОП 20.0-1.02-05, національного стандарту ДСТУ 2256-93 "ССБП. Виробництво меблеве. Облицювання та склеювання деревини і деревинних матеріалів. Вимоги безпеки", міждержавних стандартів ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.003), ГОСТ 12.1.004, експлуатаційної документації та цих Правил.


9.2. Технологічні процеси мають передбачати раціональний і безпечний вибір схеми процесу з урахуванням стану виробничих приміщень, продуктивності та ритму автоматичних і напівавтоматичних ліній, виду конструкційних, клейових та оздоблювальних матеріалів.

9.3. Технологічні процеси мають проводитись згідно з правилами технічної експлуатації обладнання автоматичних і напівавтоматичних ліній та з дотриманням вимог безпеки під час виконання виробничих операцій.


9.4. Контроль технологічних процесів має здійснюватись згідно з вимогами, викладеними в технологічних режимах та технологічних процесах.


9.5. Режими технологічних процесів мають забезпечувати:

завантаження технологічного обладнання автоматичних та напівавтоматичних ліній матеріалами, що обробляються, згідно з його пропускною здатністю для підтримання рівномірного ритму роботи працівників, зайнятих у технологічному процесі;

безвідмовну дію технологічного устаткування та засобів захисту протягом термінів, визначених нормативно-технічною документацією, затвердженою в установленому порядку;

системи контролю й управління технологічними процесами, що забезпечують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого устаткування;

погодженість роботи технологічного обладнання, яка запобігає виникненню небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

своєчасне отримання інформації щодо виникнення небезпечних і шкідливих чинників під час виконання окремих технологічних операцій на обладнанні автоматичних та напівавтоматичних ліній;

унеможливлення виникнення вибухопожежонебезпеки.


9.6. У приміщеннях із можливим виділенням у робочу зону шкідливих і вибухопожежонебезпечних парів, газів і пилу має бути організований безперервний автоматичний контроль за їх концентрацією в повітрі робочої зони за допомогою газоаналізаторів, газосигналізаторів та датчиків викидів пилу, зблокованих з аварійними вентиляційними або аспіраційними системами.


9.7. Виконання технологічних процесів на автоматичних та напівавтоматичних лініях меблевого виробництва має запобігати забрудненню шкідливими речовинами виробничого середовища, водоймищ, ґрунту й повітря згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".


9.8. Технологічні процеси, під час яких утворюється велика кількість пилу (калібрування й шліфування меблевих щитів, шліфування й полірування лакофарбових покрить) та в яких використовуються речовини, здатні за певних умов створити вибухонебезпечне середовище (оздоблення, шліфування й полірування лакофарбових покрить), організовують згідно з вимогами ГОСТ 12.1.010.

10. Вимоги безпеки до пультів керування автоматичними та напівавтоматичними лініями10.1. Пульти керування автоматичними та напівавтоматичними лініями мають відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.064-81 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.064), ГОСТ 12.4.040-78 "ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения", ГОСТ 12.2.049, Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 N 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.04.2010 за N 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10), Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами персональних електронно-обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007-98), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 N 7.


10.2. На панелях пультів керування не має бути сторонніх елементів, що затрудняють роботу операторів (необґрунтованих функціональним призначенням пульта виступів, заглиблень, різноплощинності, елементів зовнішнього кріплення, що виступають, тощо).


10.3. Панелі пультів керування необхідно влаштовувати залежно від висоти їх розташування:

у горизонтальній площині або під кутом до 30° до неї - у разі розташування панелі на висоті 0,6 - 1,0 м;

під кутом 30 - 60° до горизонталі - у разі розташування панелі на висоті 1,0 - 1,3 м;

у вертикальній площині або під кутом більше 60° до горизонталі - у разі розташування на висоті 1,3 - 1,6 м від рівня підлоги або майданчика обслуговування.


10.4. У разі розташування на одній панелі декількох елементів системи керування їх необхідно розташовувати так, щоб оператор виконував найменшу кількість рухів під час виконання необхідних операцій та унеможливлювались помилкові вмикання.


10.5. Елементи системи керування (кнопки, рукоятки, маховики, штурвали, важелі тощо) необхідно розташовувати відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 23000-78 "Система человек-машина. Пульты управления. Общие эргономические требования".