Для визначення площ адмiнiстративних i санiтарно-побутових

примiщень необхiдно використовувати укрупненi нормативнi показни-

ки, наведенi в табл. 5.

Таблиця 5


Норми потреби у площах обслуговуючих будiвель


-----------------------------------------------------------------

| Номенклатура будiвель | Одиниця вимiру | Нормативний |

| | | показник |

|---------------------------------------------------------------|

|Гардеробна | кв.м/10 чол. | |

| | | |

|Душова з переддушовою | те саме | 5,4 |

| | | |

|Умивальна | " | 2 |

| | | |

|Сушилка для одягу i взуття | " | 2 |

| | | |

|Примiщення для обiгрiвання | | |

|працюючих (захист вiд | | |

|сонячної радiацiї) | " | 1 |

| | | |

|Їдальня (на напiвфабрикатах)| " | 8,1 |

| | | |

|Буфет | " | 7 |

| | | |

|Примiщення для приймання їжi| | |

|i вiдпочинку | " | 10 |

| | | |

|Примiщення для особистої | | |

|гiгiєни жiнок | кв. м/100 жiн. | 3,5 |

| | | |

|Здоровпункт | куб.м/300-1200 | 70 |

| | чол. працюючих | |

| | | |

|Туалет | кв.м/10 чол. | 1 |

-----------------------------------------------------------------

Розмiщення побутових мiстечок на будiвельному майданчику по-

винно задовольняти наступнi вимоги: не затруднювати виконання

робiт протягом перiоду будiвництва; забезпечувати безпеку i

зручнiсть пiдходiв; забезпечувати рацiональнi схеми пiдключення

всiх видiв енергетичних ресурсiв.

Для розмiщення побутових мiстечок необхiдно використовувати:

дiлянки, що проектуються, для зелених насаджень; дiлянки

будiвництва наступних комплексiв, територiї дiючих пiдприємств

(при розширеннi i реконструкцiї), територiї пiд змонтованими га-

лереями та iншi вiдносно вiльнi мiсця. оi.На будiвельному гене-

ральному планi повиннi бути показанi габарити примiщень, їх

прив'язки в планi, мiсця пiдключення до iнженерних мереж, пiдхо-

ди i пiд'їзди. В експлiкацiї тимчасових будiвель i споруд повиннi

бути вiдображенi вiдомостi про їх призначення, кiлькiсть, роз-

мiри в планi, а також типи i номери типових проектiв.


7.13. Технiко-економiчну оцiнку будiвельного генерального пла-

ну необхiдно виконувати за наступними показниками:

- показник питомих витрат (коштiв на тимчасовi будiвлi i

споруди), який визначається за формулою


де К - показник питомих витрат на тимчасовi будiвлi i споруди,

%;

Р - вартiсть тимчасових будiвель i споруд будiвельного гене-

рального плану, тис. грн.;

С - коштористна вартiсть будiвельно-монтажних робiт по

комплексу, тис. грн.;

- тривалiсть робiт по органiзацiї будiвельного майданчика;

- трудомiсткiсть робiт по органiзацiї будiвельного майданчи-

ка.

8. ТЕХНОЛОГIЧНI КАРТИ


8.1. Технологiчнi карти є основною складовою частиною проекту

виконання робiт i розробляються з метою забезпечення будiвництва

рiшеннями з органiзацiї i технологiї виконання робiт, що сприяють

пiдвищенню продуктивностi працi, покращенню якостi i зниженню

вартостi будiвельно-монтажних робiт.


8.2. Технологiчнi карти розробляються на будiвельнi процеси,

результатом яких є завершенi конструктивнi елементи, а також час-

тини будiвель або споруд.

У технологiчнiй картi наводяться:

- вказiвки щодо пiдготовки об'єкта i вимоги щодо готовностi

попереднiх робiт i будiвельних конструкцiй, що забезпе-

чують необхiдний i достатнiй фронт робiт для виконання

будiвельного процесу, передбаченого картою;

- ескiзи конструктивних частин будiвлi (споруди), де вико-

нуються роботи;

- схеми органiзацiї будiвельного майданчика i робочої зони

на час виконання даного виду робiт iз зазначенням всiх ос-

новних розмiрiв i мiсць розмiщення будiвельних машин, ме-

ханiзованих установок, складiв основних матерiалiв, ви-

робiв i конструкцiй, пiд'їзних шляхiв, мереж тимчасового

енерго- i водопостачання, необхiдних для виконання ро-

бiт;

- вказiвки щодо тривалостi зберiгання i запасу конструкцiй,

виробiв i матерiалiв на будiвельному майданчику в робочiй

зонi;

- методи послiдовностi виконання робiт, розбивка будiвлi на

захватки, дiлянки i яруси, способи транспортування ма-

терiалiв i конструкцiй до робочих мiсць;

- типи риштувань, що застосовуються, а також монтажної ос-

настки i пристосувань;

- професiональний i кiлькiсно-квалiфiкацiйний склад

будiвельних пiдроздiлiв (бригад, ланок тощо) з урахуван-

ням поєднання професiй робiтникiв;

- графiк виконання робiт i калькуляцiя трудових затрат;

- вказiвки щодо прив'язки карт трудових процесiв, що перед-

бачають рацiональну органiзацiю, методи органiзацiї працi

робiтникiв по виконанню окремих процесiв i операцiй, що

входять в комплексний будiвельний процес, передбачений

технологiчною картою;

- вказiвки щодо здiйснення контролю i оцiнки якостi робiт,

що включають допуски у вiдповiдностi з вимогами

будiвельних норм, правил (стандартiв) i робочого проекту;

- схеми операцiйного контролю якостi робiт, що включають пе-

релiк пiдконтрольних операцiй, склад, змiст i способiв

контролю;

- перелiк прихованих робiт, на якi необхiдно складати акти

їх огляду в процесi будiвництва;

- рiшення з технiки безпеки, пожежо- i вибухобезпеки, що

потребують спецiальної розробки (розрахункiв i обгрунту-

вання).


8.3. Графiк виконання робiт складається за формою, наведеною

в табл. 6, у вiдповiдностi з наступними показниками:Таблиця 6


Графiк виконання робiт


-----------------------------------------------------------------

| | | | | | Склад | |

|Найменування|Одиниця|Обсяг|Трудомiст-|Трудомiст-|бригади|Робочi|

| робiт | вимiру|робiт|кiсть на |кiсть на |(ланки)| днi,|

| | | |одиницю |весь обсяг|машини |змiни,|

| | | |вимiру, | робiт |i меха-|години|

| | | |люд.-днi | люд.-днi | нiзми | |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

-----------------------------------------------------------------


У графi "Найменування робiт" наводиться в технологiчнiй пос-

лiдовностi виконання всiх основних, допомiжних i супутнiх робо-

чих процесiв i операцiй, що входять в комплексний процес, на який

складена технологiчна карта.

У графi "Трудомiсткiсть" вказуються витрати працi на їх вико-

нання, що вiдповiдають прийнятим методам виконання робiт.

У графi "Склад бригади (ланки), машини i механiзми" наво-

диться кiлькiсний, професiональний i квалiфiкацiйний склад

будiвельних пiдроздiлiв для виконання кожного робочого процесу i

операцiї в залежностi вiд трудомiсткостi, обсягiв i термiнiв ви-

конання робiт, а також найменування, тип, марка i кiлькiсть прий-

нятих будiвельних машин i механiзованих установок. При цьому

необхiдно прагнути зберiгати постiйний склад комплексних i

спецiалiзованих бригад на весь час виконання робiт. При виборi

машин i установок необхiдно передбачити варiанти їх замiни у разi

необхiдностi. Якщо передбачається застосування нових будiвельних

машин, установок i пристроїв, необхiдно вказувати найменування i

адресу органiзацiї або пiдприємства-виготовлювача.

У графiку робiт вказуються послiдовнiсть виконання робочих

процесiв i операцiй, їх тривалiсть i взаємна ув'язка з фронтом

робiт i в часi. Тривалiсть виконання комплексного будiвельного

процесу, на який складена технологiчна карта, повинна бути крат-

ною тривалостi робочої змiни при однозмiннiй роботi та робочiй

добi при дво- i тризмiннiй роботi.


8.4. Калькуляцiя трудових витрат (табл. 7), що використо-

вується при складаннi нарядiвзавдань робiтникам, складається на

основi наступних вказiвок:


Таблиця 7


Калькуляцiя трудових витрат


-----------------------------------------------------------------

| | | | | | | | Вар- |

| Об- | Ро- |Одиниця|Обсяг| Норма | Витрати |Розцiн-| тiсть |

|грун- |боти | вимiру|робiт|часу на | працi на | кi на |працi на|

| ту- | | | |одиницю |весь обсяг|одiнiцю|весь об-|

|вання | | | |вимiру | робiт |вимiру |сяг ро- |

|норми | | | | | люд.-год | | бiт |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Всього| | - | - | - | - | - | - |

-----------------------------------------------------------------


- у графi 1 вказуються номери параграфу, таблицi, графи i

позицiї норми, прийнятої за вiдповiдним збiрником норм;

- у графi 2 наводиться перелiк робiт, що вiдповiдають прий-

нятому в технологiчнiй картi, з ув'язкою по позицiях, пе-

редбачених збiрником норм;

- в кiнцi калькуляцiї проставлються пiдсумки по графах 6 i 8.


8.5. Схема операцiйного контролю якостi робiт складається за

формою, наведеною в табл. 8.


8.6. В технологiчнiй картi наводяться наступнi технiко-еко-

номiчнi показники:

- витрати працi на прийняту одиницю вимiру i на весь обсяг

робiт;

- витрати машино-змiн на весь обсяг робiт;

- виробiток на одного робiтника за змiну в фiзичному вира-

женнi;

- вартiсть будiвельно-монтажних робiт.


8.7. Потреба в матерiально-технiчних ресурсах в технологiчнiй

картi наводиться в таблицях 9-11.

Таблиця 8

Схема операцiйного контролю якостi робiт

-----------------------------------------------------------------

|Операцiї, якi пiдля-| Контроль якостi виконання операцiй |

| гають контролю | |

|---------------------------------------------------------------|

|виконавцем| майстром| склад | спосiб | строки| залученi служби |

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 9

Потреба в будiвельних конструкцiях, деталях,

напiвфабрикатах, матерiалах i устаткуваннi

-----------------------------------------------------------------

|Будiвельнi конструкцiї, деталi,| | | |

|напiвфабрикати, матерiали та |Марка|Одиниця вимiру|Кiлькiсть |

| устаткування | | | |

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 10

Потреба в машинах, устаткуваннi, iнструментi,

iнвентарi i пристроях

-----------------------------------------------------------------

|Машини, устаткування,| | | | Технiчна |

|iнструмент, iнвентар | Тип | Марка | Кiлькiсть | характеристика|

| i пристрої | | | | |

-----------------------------------------------------------------


Таблиця 11


Потреба в експлуатацiйних матерiалах


-----------------------------------------------------------------

| Експлуатацiйнi|Одиниця|Норма на 1 годину|Кiлькiсть на прийня- |

| матерiали | вимiру| роботи машини | тий обсяг робiт |

-----------------------------------------------------------------


8.8 При розробцi технологiчних карт необхiдно широко викорис-

товувати типовi технологiчнi карти.


8.9. Прив'язка типової технологiчної карти до конкретних

проектних рiшень об'єкта та умов будiвництва складається з уточ-

нення обсягiв робiт, засобiв механiзацiї, потреби в трудових i

матерiально-технiчних ресурсах, а також графiчної схеми ор-

ганiзацiї будiвельного процесу.


9. ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБIТ


9.1. Для складання геодезичної частини проекту виконання робiт

вихiдними даними є:

- генеральний план забудови;

- матерiали i данi про топографо-геодезичну i розбивочну ос-

нову будiвельного майданчика;

- будiвельний генеральний план;

- проект вертикального планування територiї будiвельного

майданчика;

- вiдомостi про обсяги i черговiсть спорудження об'єктiв;

- конструктивнi схеми будiвель;

- плани i розрiзи фундаментiв з зазначенням технологiчних

отворiв, анкерiв для установки технологiчного устаткування.


9.2. В технiчному завданнi на розробку геодезичної частини

проекту виконання робiт вказуються:

- данi про органiзацiю замовника, генпiдрядчика i субпiдряд-

чикiв;

- данi про об'єкт будiвництва, його характеристика i призна-

чення;

- данi про розбивочну основу;

- види робiт, що пiдлягають включенню в геодезичну частину

проекту виконання робiт;

- спецiальнi вимоги, не вiдображенi в нормативнiй докумен-

тацiї, щодо точностi будiвельно-монтажних робiт i їх особ-

ливостях;

- перелiк складу матерiалiв геодезичної частини проекту ви-

конання робiт на окремi об'єкти, термiни видачi матерiалiв;

- черговiсть розробки геодезичної частини проекту виконання

робiт на окремi об'єкти;

- спецiальнi вимоги з технiки безпеки.


9.3. До складу геодезичної частини проекту виконання робiт

входять:

- будгенплан з нанесеними знаками планово-висотного обгрун-

тування будiвельного майданчика i розбивочної основи;

- проект вертикального планування територiї, що прилягає до

будiвлi, споруди;

- технологiчнi карти;

- пояснювальна записка.


9.4. При розробцi будiвельного генерального плану необхiдно

керуватися не тiльки будiвельними вимогами, але й вимогами геоде-

зичного забезпечення. Тимчасовi будiвлi i споруди, виробничi i

складськi споруди, майданчики для складування матерiалiв необ-

хiдно розташовувати так, щоб вони не заважали виконанню геодезич-

них робiт.


9.5.Технологiчнi карти розробляються на основi вивчення i уза-

гальнення сучасних методiв виконання геодезичних робiт, а їх

змiст i застосування повинно бути спрямоване на покращення ор-

ганiзацiї виробництва, пiдвищення продуктивностi працi,

унiфiкацiю технологiчних рiшень, скорочення термiнiв будiвництва.

Технологiчнi карти повиннi мiстити:

- технiко-економiчнi показники геодезичної частини проекту

виконання робiт ( обсяги, тривалiсть робiт, вартiсть то-

що);

- технологiчну схему виконання робiт;

- графiк виконання геодезичних процесiв;


- робочi креслення i вказiвки з технологiї робiт;

- вiдомостi витрат трудових ресурсiв;

- схеми операцiйного контролю;

- вказiвки з технiки безпеки.

Технiко-економiчнi показники геодезичної частини проекту ви-

конання робiт визначаються на весь обсяг робiт, охоплений техно-

логiчною картою. Тривалiсть i трудомiсткiсть геодезичних про-

цесiв встановлюються за графiком виконання будiвельно-монтажних