МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

10.04.2007 N 252/235

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2007 р.
за N 495/13762


Про затвердження Правил
пожежної безпеки для підприємств
з переробки ефірно-олійної сировини

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )На виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період
до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 1.07.2002 року N 870, та відповідно до вимог
Закону України "Про пожежну безпеку"
Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки для підприємств з
переробки ефірно-олійної сировини (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту харчової промисловості (Кіщак Ю.П.),
Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій та Управлінню агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації організувати
вивчення та виконання вимог Правил на підприємствах усіх форм
власності з переробки ефірно-олійної сировини.

3. Департаменту інженерно-технічного забезпечення
Мінагрополітики України (Даценко М.С.):

3.1. У встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Організувати видання Правил у тримісячний термін після
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки,
головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці
Крим, обласних, у містах Києві та Севастополі, ректорам вищих
навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького вищого
професійного училища цивільного захисту довести до відома
керівного складу органів управління системи МНС України та
організувати вивчення особовим складом підпорядкованих ним
підрозділів зазначених Правил.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Моцного В.К. та начальника
Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Улинця Е.М.

Міністр аграрної
політики України Ю.Ф.Мельник

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Н.І.Шуфрич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків
Чорнобильської катастрофи
10.04.2007 N 252/235

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2007 р.
за N 495/13762


ПРАВИЛА
пожежної безпеки для підприємств з переробки
ефірно-олійної сировини


1. Загальні положення.

1.1. Ці Правила регламентують основні та спеціальні вимоги
пожежної безпеки під час експлуатації, реконструкції, технічного
переоснащення підприємств з переробки ефірно-олійної сировини
(далі - підприємства).

Правила поширюються на всі підприємства, що здійснюють
переробку ефірно-олійної сировини незалежно від форм власності і
відомчої належності.

Забезпечуючи пожежну безпеку, слід також керуватися Законом
України "Про пожежну безпеку" , Правилами пожежної
безпеки в Україні (далі - НАПБ А.01.001-2004), затвердженими
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від
19.10.2004 N 126 та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009, стандартами,
будівельними нормами та правилами, "Правилами устройства
электроустановок" (6-е издание, переработанное и дополненное,
Энергоатомиздат, 1986 г.) (абревіатура відтворюється українською
мовою як ПУЕ), Правилами будови електроустановок.
Електроустаткування спеціальних установок (далі - ДНАОП
0.00-1.32-01), затвердженими наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 21.06.2001 N 272,
Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі
- ДНАОП 0.00-1.21-98), затвердженими наказом Комітету по нагляду
за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 09.01.98 N 4 і зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533, та іншими
нормативними актами, які регламентують вимоги пожежної безпеки для
підприємств.

1.2. Забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається
на їх керівників, уповноважених ними осіб, якщо інше не
передбачене відповідним договором.

1.3. Забезпечення пожежної безпеки під час розширення,
реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і
споруд покладається на органи архітектури, замовників,
забудовників, проектні та будівельні організації.

1.4. Забороняється початок роботи новостворених та введення в
експлуатацію нових, реконструйованих, виробничих об'єктів,
упровадження нових технологій, передання у виробництво зразків
нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів
державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляд).

Видача відповідного дозволу на початок робіт здійснюється
відповідно до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку"
, та Порядку видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001
N 150 (далі - НАПБ Б.07.018-2001).

1.5. Фінансування робіт у разі нового, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту будинків та інших об'єктів,
розширення і технічного переоснащення підприємств може проводитися
тільки за умови наявності позитивного висновку комплексної
державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний
експертний висновок органу державного пожежного нагляду як
складової частини комплексної державної експертизи.

Комплексна державна експертиза виконується відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2002 N 483
"Про порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи" та інших чинних нормативно-правових актів.

1.6. Особи, які винні в порушенні встановлених законодавством
вимог пожежної безпеки, створенні перешкод для діяльності
посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконанні
їх приписів, несуть відповідальність відповідно до закону.

2. Визначення термінів.

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах,
мають таке значення:

2.1. Зовнішня технологічна установка - комплекс апаратів та
технологічного обладнання, який розташовано зовні будівель
відкрито або під навісом з несучими, обслуговувальними та
гратчастими огороджувальними конструкціями.

2.2. Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум'я -
мінімальний (максимальний) уміст горючої речовини в однорідній
суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення
полум'я по суміші на будь-яку відстань від джерела запалювання.

2.3. Вибухонебезпечна зона - простір у приміщенні або навколо
зовнішньої установки, у якому є вибухонебезпечне середовище або
воно може утворюватися внаслідок виробничих чинників у кількості,
що вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під
час його монтажу та експлуатації.

2.4. Пожежонебезпечна зона - простір у приміщенні або за його
межами, у якому постійно або періодично знаходяться (зберігаються,
використовуються або виділяються під час технологічного процесу)
горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і
при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних
заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та
експлуатації.

2.5. Вибухонебезпечна установка - окремий технологічний
апарат або сукупність технологічного обладнання, у якому
зберігаються або безпосередньо використовуються в технологічному
процесі горючі гази, ЛЗР, ГР, горючий пил або волокна в кількості,
за якої можливе утворення вибухонебезпечних зон.

2.6. Вибухозахищене електрообладнання - електрообладнання,
яке виконано з унеможливленням запалення навколишнього
вибухонебезпечного середовища під час його експлуатації.

2.7. Гідродистиляція - парова дистиляція ефірно-олійної
сировини у водному середовищі.

2.8. Дистилят - продукт конденсації суміші парів води та
ефірної олії, що одержані під час парової перегонки ефірно-олійної
сировини.

2.9. Місцела - розчин ефірної олії та інших екстрактних
речовин у розчиннику.

2.10. Вогневі роботи - виробничі операції, пов'язані із
застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням або нагріванням
деталей до температур, здатних викликати спалахування матеріалів і
конструкцій.

2.11. Небезпечна зона - простір, у якому можлива дія на
працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника.

2.12. Автоматична установка пожежогасіння - установка
пожежогасіння з автоматичним способом приведення в дію.

2.13. Установка пожежної сигналізації - сукупність технічних
засобів, установлених на об'єкті, що захищається, для виявлення
пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про
пожежу на цьому об'єкті, спеціальної інформації та (чи) подавання
команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та
технічних обладнань.

2.14. Температура спалаху - найменша температура речовини, за
якої за встановленими умовами випробування над її поверхнею
утворюється пара, здатна спричинити спалах у повітрі під впливом
джерела запалювання, але швидкість утворення пари недостатня для
підтримання стійкого горіння.

2.15. Мінімальна флегматизувальна концентрація - найменша
об'ємна концентрація даного флегматизатора, достатня для
флегматизування газових сумішей певної горючої речовини з певним
окисником за будь-якого співвідношення цих двох компонентів в
умовах спеціальних випробувань.

2.16. Флегматизатор - речовина, здатна в разі введення її до
горючого середовища за певних умов перетворювати його на негорюче.

2.17. Мінімальна вогнегасна концентрація - найменша об'ємна
концентрація даної газової вогнегасної речовини в суміші з певним
окисником, достатня для припинення горіння в ньому певної горючої
речовини в умовах спеціальних випробувань.

2.18. Інші терміни та визначення, застосовуються у значеннях,
наведених у ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної
небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення, ДСТУ
2273-93 ССПБ. Пожежна техніка. Терміни та визначення, ДСТУ
3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників
якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань, ГОСТ
12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения" і ДНАОП
0.00-1.32-01.

3. Позначення та скорочення.

НАПБ - нормативний акт з пожежної безпеки;

ДНАОП - державний нормативний акт з охорони праці;

ЛЗР - легкозаймиста рідина;

ГР - горюча рідина;

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я;

УПС - установки пожежної сигналізації;

АУП - автоматичні установки пожежогасіння;

ТО - технічне обслуговування;

ППР - планово-попереджувальний ремонт;

КОПС - комплекс охоронно-пожежної сигналізації;

КГП - керівник гасіння пожежі.

4. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.

4.1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств є складовою
частиною виробничої діяльності керівників, посадових осіб та
працівників підприємств. Це повинно бути відображено в трудових
договорах та статутах підприємств.

4.2. На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки
повинні бути опрацьовані та затверджені наказом керівника
підприємства загальнооб'єктова інструкція з пожежної безпеки та
інструкції для всіх вибухонебезпечних та пожежонебезпечних
приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо)
згідно з Основними вимогами до інструкцій про заходи пожежної
безпеки (додаток 1).

4.3. На підприємстві з урахуванням його пожежної небезпеки
наказом (інструкцією) повинен бути встановлений протипожежний
режим, у тому числі визначені:

можливість (місце) куріння, застосування відкритого вогню,
побутових нагрівальних приладів;

правила проїзду та стоянки автотранспортних засобів;

місця для зберігання і допустима кількість сировини,
напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно
знаходитися у виробничих приміщеннях і на території (у місцях
зберігання);

порядок прибирання горючого пилу й відходів рослинної
сировини, зберігання промасленого спецодягу та шмаття, очищення
повітропроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок відключення від мережі електрообладнання у разі
виникнення пожежі, аварії;

порядок безпечного зберігання речовин та матеріалів;

порядок проведення вогневих робіт;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

порядок здійснення контролю протипожежного режиму
працівниками охорони (сторожами, вахтерами, вартовими тощо),
огляду території, порядок їх дій у разі виявлення пожежі,
спрацьовування засобів пожежної сигналізації;

порядок навчання посадових осіб та перевірки їх знань з
питань пожежної безпеки, порядок проведення з працівниками
інструктажів з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні
інструктажі) та занять з навчання пожежно-технічному мінімуму з
призначенням відповідальних за їх проведення;