Пристрій рольганга, а також розташування шлеперів охолоджувального стола повинні виключати необхідність підправлення труб.

 1. Не дозволяється заливання водою форм, наповнених цинком, до повного затвердіння цинку.
 2. Печі для регенерації цинку повинні встановлюватися в окремому приміщенні, ізольованому від цеху.

Будова печей повинна виключати можливість виходу газів у робоче приміщення.

 1. Сортувальне відділення для огляду цинкованих труб та їх відбраковувань повинно бути ізольоване від цинкувального відділення.
 2. Готування флюсу повинно здійснюватися в ізольованому від цеху приміщенні.

Ємності для готування флюсу повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

 1. Вимоги безпеки під час використання в технологічномупроцесі азоту й аргону
 2. У кожному цеху, де встановлено устаткування, в якому використовується азот чи аргон, повинно бути призначено працівника, відповідального за безпечну експлуатацію систем азотота аргонопостачання.
 3. Газонебезпечними вважаються ділянки, на яких розташоване устаткування, у технологічних процесах якого використовується азот чи аргон, або проходять трубопроводи, заповнені цими газами.
 4. Азот або аргон до устаткування може подаватися через трубопровід від магістральних трубопроводів, зв'язаних безпосередньо із цехами виробництва продуктів розділення повітря, а також від газифікаторів чи реципієнтів сумарною гідравлічною ємністю більше 50 куб.м.
 5. Монтаж та експлуатація об'єктів споживання і трубопроводів азоту й аргону повинні здійснюватися у строгій відповідності до проекту.

Не допускаються зміни в технологічних схемах, конструкції та режимі роботи зазначеного устаткування та трубопроводів без узгодження з розробником проекту і уповноваженою особою підприємства.

 1. На всі діючі та уведені в експлуатацію об'єкти споживання азоту чи аргону повинні бути складені та затверджені з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 ( Z0226-98 ) інструкції з охорони праці щодо безпечної експлуатації усіх видів устаткування та їх взаємодії. Інструкції повинні знаходитися на робочих місцях і видаватися працівникам під підпис.
 2. Інструкція щодо безпечного застосування азоту й аргону повинна передбачати порядок дій при первинному (або ж після ремонту) заповненні трубопроводу азотом чи аргоном.
 3. Приміщення, в яких проводяться роботи з азотом чи аргоном і концентрація кисню в повітрі яких може знижуватися нижче 19% за обсягом, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією. Необхідність обладнання вентиляції та кратність обміну повітря визначаються проектною організацією.
 4. У цехах, де споживають азот чи аргон, повинні бути складені плани локалізації та ліквідації можливих аварій відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99 ( Z0424-99 ).
 5. Конструкція систем продувок азотних та аргонних трубопроводів повинна виключати можливість надходження цих газів у приміщення.
 6. Крім загальноцехової схеми азото- та аргонопроводів повинні бути схеми азото- та аргонопостачання кожної дільниці чи агрегату. Зазначені схеми повинні бути на робочих місцях працівників, що обслуговують це устаткування.
 7. На кожнім підприємстві повинен бути складений перелік приміщень з технологічним устаткуванням, де вміст кисню по об'ємній частці може бути менше 19% (в аварійній ситуації), із вказівкою видів і періодичності контролю, а також заходів по нормалізації складу повітря. Перелік цих місць повинен бути затверджений уповноваженою особою підприємства.

Приміщення повинні бути обладнані знаками безпеки відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.026-76.

 1. Приміщення й місця, де можливе зниження концентрації кисню нижче 19%, повинні бути оснащені стаціонарними або переносними газоаналізаторами.
 2. Прокладання трубопроводів газоподібного аргону в землі або у траншеях і приямках не допускається.
 3. Не дозволяється використання азоту або аргону для випадкових робіт і цілей, не передбачених проектом (обдувки одягу, устаткування тощо).
 4. Трубопроводи повинні бути пофарбовані в сигнальні кольори або мати сигнальні смуги відповідно до вимог ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки".
 5. Трубопроводи азоту й аргону не повинні мати перемичок з іншими газопроводами, не передбаченими проектом.
 6. Посудини газифікаторів та інші посудини з рідким азотом або аргоном, установлені зовні будинків споживачів, повинні розташовуватися біля стін, які не мають отворів, на відстані 1 м від габаритів посудин.

Віконні прорізи на відстані 6 м у кожну сторону й на 3 м вгору від габаритів посудин не повинні мати елементів, що відкриваються. Зазначені вимоги не поширюються на посудини, у яких розняття зливоналивних пристроїв розташовані від стіни споруди понад 9 м.

 1. Перевірку щільності азото- і аргонопроводів необхідно здійснювати щомісяця. Перевірку щільності газопроводів й арматури варто здійснювати обмилюванням, а контроль за вмістом кисню в приміщенні здійснювати за допомогою переносного газоаналізатора.
 2. На устаткування об'єктів споживання азоту й аргону повинні бути формуляри або паспорти, складені відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 2.601-2006.
 3. При виявленні витоку або розриву трубопроводу необхідно: вивести працівників; огородити небезпечну зону; відключити ушкоджену ділянку трубопроводу й після цього усунути витік.
 4. Посудини, трубопроводи, арматура і пристрої, виключені з технологічної схеми, повинні бути демонтовані або відключені заглушками.
 5. Газозапірна арматура повинна бути укладена в шафи з дверцятами, що замикаються.
 6. На арматурі та шафах повинні бути закріплені плакати чи зроблені написи: "Аргон - небезпечно!", "Азот - небезпечно!".
 7. Експлуатація систем азото- і аргонопостачання з пропусками в арматурі фланцевих та інших з'єднань не дозволяється.
 8. Не дозволяється усунення пропусків у фланцевих з'єднаннях з тиском в трубопроводі вище атмосферного.
 9. З'єднання трубопроводів за допомогою гнучкого шланга не дозволяється.
 10. При з'єднанні трубопроводів з робочим агрегатом, механізмом, приладом за допомогою гнучкого шланга необхідно перевірити, що дозволений робочий тиск у шлангу більший або дорівнює максимально припустимому тиску у трубопроводі.

До трубопроводу гнучкий шланг приєднується через спеціальні штуцери з хомутами. На трубопроводі перед штуцером повинна бути встановлена відсікаюча арматура.

 1. У закриті приміщення, де встановлено обладнання, яке споживає азот чи аргон, за відсутності приладів контролю середовища дозволяється входити тільки під час роботи вентилятора після закінчення часу, протягом якого проходить трикратний обмін повітря. Поруч з кнопкою повинна бути установлена табличка, на якій указаний час, протягом якого проходить трикратний обмін повітря.
 2. Кнопка включення вентилятора повинна бути влаштована перед входом у приміщення, де може бути витік азоту чи аргону.
 3. Трубопроводи азоту чи аргону повинні підлягати гідравлічним або пневматичним випробуванням на щільність після ремонтів і внесення змін у технологічну схему та конструкцію.

Випробування на щільність повинні бути проведені в точній відповідності до вимог, зазначених у проекті.

 1. Виведення устаткування, яке споживає азот чи аргон, і трубопроводів цих газів у ремонт і приймання їх з ремонту повинно оформлюватися актом, затвердженим уповноваженою особою.
 2. Ремонтні роботи в газонебезпечних місцях, де облаштовані об'єкти споживання азоту й аргону, повинні провадитися по наряду-допуску, оформленому відповідно до вимог НПАОП 27.0-4.02-90, після проведення аналізу повітря в цих місцях на вміст кисню.

Приступати до роботи дозволяється тільки при вмісті кисню в аналізованому повітрі в межах 19-23%.

 1. Ділянка трубопроводу або агрегат, що ремонтуються, повинні бути відключені від системи, тиск знижено до атмосферного, на трубопроводі після арматури встановлені заглушки. На арматурі необхідно вивісити плакати: "Не вмикати! Працюють люди!".
 2. При установленні та зніманні заглушок контроль за вмістом кисню повинен здійснюватися безперервно переносним автоматичним газоаналізатором зі звуковою сигналізацією при зміні вмісту кисню вище 23% і нижче 19%.
 3. Вимоги безпеки під час експлуатації ультразвуковихустановок
 4. Проектування, будівництво й експлуатація ультразвукових установок повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 12.2.051-80 "ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности", ГОСТ 12.1.001-89, ДСН 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ) та відповідних санітарних норм і правил.
 5. Припустимі рівні ультразвуку в робочій зоні оператора не повинні перевищувати 110 дБ.
 6. Рівні звукового тиску повинні контролюватися після монтажу установки, ремонту, а також періодично, у процесі експлуатації, не рідше одного разу на рік.

При визначенні ультразвукової характеристики вимір необхідно проводити не менше ніж у 4 контрольних точках на висоті 1,5 м від підлоги, на відстані 0,5 м від контуру установок і не менше ніж 2 м від навколишніх поверхонь. Відстань між точками виміру не повинна перевищувати 1 м.

Виміри рівнів звукового тиску, що розповсюджується в повітряному середовищі, повинні проводитися згідно з ГОСТ 12.4.077-79.

 1. Зони з рівнями ультразвукових коливань, що перевищують граничнодопустимі, повинні бути означені попереджувальними знаками відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026-76.
 2. Ультразвукові установки, що генерують шум, у якому рівні звукових тисків у частотних смугах спектру перевищують допустимі значення, повинні бути обладнані кожухами або екранами (сталеві листи товщиною 1,5-2 мм, покриті гумою товщиною до 1 мм, поролоном, пористою гумою).
 3. Ультразвукові установки повинні мати блокування, що відключає перетворювачі при відкриванні кожухів.
 4. У тих випадках, коли за допомогою кожухів і екранів неможливо знизити шум до допустимих рівнів, технологічна частина ультразвукових установок повинна бути розміщена у звукоізольованих кабінах, доступ у які дозволяється тільки працівникам, безпосередньо зайнятим обслуговуванням установки та забезпеченим засобами індивідуального захисту від шуму згідно з ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний".
 5. Під час роботи ультразвукового устаткування повинен бути повністю виключений контакт рук працівників з рідиною, ультразвуковим інструментом і деталями, що обробляються, шляхом:

механізації та автоматизації процесів паяння, очищення і знежирювання деталей тощо;

застосування автоматичного відключення установок при виконанні допоміжних операцій (завантаження і вивантаження продукції тощо);

використання пристроїв для фіксації положень джерела ультразвуку або оброблюваних металів і виробів;

застосування подвійних бавовняних і гумових рукавиць, що відбивають ультразвук шаром повітря.

 1. Як засоби індивідуального захисту працівників від шкідливого впливу ультразвуку повинні застосовуватися протишуми згідно з ГОСТ 12.4.051-87.
 2. Вимоги безпеки під час роботи з насосно-акумуляторнимистанціями
 3. Трубопроводи високого й низького тиску (масла, азоту й повітря) у приміщеннях насосно-акумуляторних станцій повинні прокладатися в тунелях і каналах.
 4. Обслуговування насосно-акумуляторних станцій повинно здійснюватися не менше ніж двома працівниками.
 5. При виявленні течі трубопроводів працівник насосно-акумуляторної станції повинен зняти тиск із аварійної ділянки й вжити заходів з усунення протікання.

В.о. начальника управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду

ЗМІСТ

Стор.

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2
 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ....6
 4. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 11
 5. Вимоги до території підприємства, виробничих

будівель та споруд 11

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації машин,

обладнання, інструмента, пристосувань та огороджень 13

 1. Вимоги до внутрішньозаводського й цехового

транспорту та безпеки його експлуатації 14

 1. Вимоги безпеки під час профілактичних

оглядів, технічного обслуговування та ремонту засобів виробництва 16

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХПРОЦЕСІВ 17
 2. Склади заготовок для виробництва труб і

готової продукції 17

 1. Нагрівальні печі трубних цехів 19
 2. Загальні вимоги до трубних станів 21
 3. Трубопрокатне виробництво 23
 4. Трубозварювальне виробництво 25
 5. Виробництво труб спайкою 27
 6. Стани холодного волочіння 28
 7. Стани холодної прокатки 29
 8. Виробництво балонів 29
 9. Травлення металу 30
 10. Електрополірувальне відділення 32
 11. Виробництво футерованих труб 32
 12. Труболиварне виробництво 32
 13. Обробка труб 36
 14. Вимоги безпеки під час використання в

технологічному процесі азоту й аргону 40

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації

ультразвукових установок 43

 1. Вимоги безпеки під час роботи з насосно-

акумуляторними станціями 44