ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗЪЯСНЕНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗ'ЯСНЕНЬ ПРО ОСОБЛИВОСТІ

ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

(Наказ Фонду державного майна України

від 12 березня 1997 р. N 277)

З метою прискорення процесу ринкових реформ в Україні та ви-

конання Указу Президента України від 14.10.93 N 456 "Про привати-

зацію об'єктів незавершеного будівництва" (із змінами і доповнен-

нями від 02.06.95 р. N 416/95 та від 12.05.96 р. N 337/96) та

Указу Президента України від 12.07.95 р. N 608 "Про приватизацію

та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення

для здійснення підприємницької діяльності" наказую:

1. Затвердити Методичні роз'яснення стосовно особливостей

приватизації об'єктів незавершеного будівництва.

2. Департаменту малої приватизації та незавершеного будів-

ництва забезпечити реєстрацію Методичних роз'яснень в Міністер-

стві юстиції України.

3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на

директора Департамента малої приватизації та незавершеного будів-

ництва Кальніченка Л.Ф.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступни-

ка Голови Фонду О.М.Бондаря.

Заступник Голови Фонду

О. Бондар

МЕТОДИЧНІ РОЗ'ЯСНЕННЯ СТОСОВНО ОСОБЛИВОСТЕЙ

ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

(Затверджено наказом Фонду державного майна України

від 12 березня 1997 р. N 277)

Методичні роз'яснення підготовлені з метою прискорення про-

цесу ринкових реформ в Україні та виконання Указу Президента Ук-

раїни від 14.10.93 N 456 "Про приватизацію об'єктів незавершеного

будівництва" (із змінами і доповненнями від 02.06.95 р. N 416/95

та від 12.05.96 р. N 337/96) та Указу Президента України від

12.07.95 р. N 608 "Про приватизацію та оренду земельних ділянок

несільськогосподарського призначення для здійснення підприємниць-

кої діяльності".

1. В частині 4 статті 1 Указу Президента України N 456 виз-

начено: "Одночасно з приватизацією об'єкта незавершеного будів-

ництва приватизуються (орендуються земельні ділянки, відведені в

установленому порядку для будівництва цих об'єктів".

В статті 6 Указу Президента України N 608 від 12.07.95 р.

визначено: "Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані

вже приватизовані підприємства здійснюється за ініціативою їх

власників відповідно до статті 3 цього Указу".

Положення вищенаведених Указів Президента означають, що ор-

гани приватизації при підготовці об'єктів незавершеного будів-

ництва до продажу не повинні в обов'язковому порядку до початко-

вої ціни продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом включати вар-

тість земельної ділянки, на якій він розташований а визначати

початкову вартість об'єктів незавершеного будівництва без ураху-

вання вартості земельної ділянки.

Питання приватизації (оренди) земельної ділянки вирішуються

за ініціативою покупця приватизованого об'єкта незавершеного бу-

дівництва після укладання договору купівлі продажу об'єкта.

2. Частиною 2 статті 4 Указу Президента України N 456 перед-

бачено: "Обов'язковою умовою продажу об'єкта незавершеного будів-

ництва, щодо якого органом приватизації було прийнято рішення про

збереження його первісного призначення, є завершення будівництва

відповідного об'єкта зі збереженням його первісного призначення".

Органи приватизації при прийнятті рішення про приватизацію

певного об'єкта незавершеного будівництва, повинні ретельно вив-

чити питання наскільки збереження первісного призначення об'єкта

необхідно. При цьому слід мати на увазі що прийняття умови збе-

реження чи не збереження первісного призначення об'єкта є компе-

тенцією органа приватизації. Також слід враховувати те як збере-

ження первісного призначення об'єкта може вплинути на потенційну

привабливість об'єкта незавершеного будівництва при його продажу

на аукціону та конкурсі

3. При застосуванні частини першої статті 5 Указу Президента

України від 14.10.93 р. N 456 "Про приватизацію об'єктів незавер-

шеного будівництва" у процесі приватизації об'єктів незавершено-

го будівництва, якщо орган приватизації вирішив питання щодо не-

обхідності збереження первісного призначення відповідного об'єкта

незавершеного будівництва (згідно з статтею 3 вищевказаного Ука-

зу) або надійшли пропозиції стосовно приватизації цього об'єкта

від органів держадміністрації міністерства (відомства у сфері

управління якого об'єкт знаходиться, приватизацію такого об'єкта

незавершеного будівництва (продаж або створення господарського

товариства на базі об'єкта незавершеного будівництва) необхідно

здійснювати за конкурсом.

Доцільно в умови конкурсу які забов'язаний виконати поку-

пець (недержавний засновник господарського товариства) включати:

добудову об'єкта;

заборону передачі під заставу об'єкта незавершеного будів-

ництва, що був придбаний за конкурсом або включений до статутного

фонду господарського товариства, до його добудови та вводу в

експлуатацію.

4. При розгляді конкурсною комісією наданих пропозицій щодо

умов, які забов'язаний виконати покупець (недержавний засновник

господарського товариства), звертати увагу на термін добудови або

дії, що пов'язані з добудовою (розробка та погодження проектних

рішень по добудові об'єкта незавершеного будівництва, погодження

земельних питань, вибір генпідрядника, виконання будівельно-мон-

тажних робіт по добудові .

Забов'язання покупця (недержавного засновника господарського

товариства), що був признаний конкурсною комісією переможцем не-

обхідно включати до договору купівлі-продажу (установчого догово-

ру)