Об утверждение Правил оценки физического сноса жилых домов (отм. - приказ МинЖКГ от 03.02.09г. N21)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

Н А К А З

02.07.93 N 52

м.Київ

Про затвердження Правил

оцінки фізичного зносу

жилих будинків

Для поліпшення організації і упорядкування робіт з

технічної інвентаризації, планування та проектування ремонту

і реконструкції будівель та приведення нормативних актів,

що регулюють діяльність житлово-комунального господарства

у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

Затвердити Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків

(додаються).

Голова Комітету А.Дронь

Додаток до наказу

Держжитлокомунгоспу

України

від 02.07.93 р. N 52

П Р А В И Л А

оцінки фізичного зносу жилих будинків

КДП 2031-12 Україна 226-93

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків* призна-

чені для оцінки фізичного зносу будівель при технічній інвентари-

зації, плануванні та проектуванні ремонту і реконструкції

будівель.

1.2. Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу

будівель є обов'язковим для усіх підприємств, організацій і уста-

нов незалежно від форм їхньої власноті та відомчого підпорядку-

вання.

Правила не поширюються на оцінювання фізичного зносу

будівель, що постраждали від стихійного лиха.

1.3. Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і

будівлі в цілому мається на увазі втрата ними техніко-експлуа-

таційних показників (міцності, стійкості надійності іт.ін.)

внаслідок дії природно-кліматичних, технологічних факторів та

життєдіяльності людини.

1.4. Величина фізичного зносу на момент його оцінювання ха-

рактеризує ступінь погіршення технічних і пов'язаних з ними екс-

плуатаційних показників будівлі (конструкцій, технічних пристро-

їв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням вартості

об'єктівно необхідних робіт з ремонту до їх відновної вартості.

----------------------

* Далі Правила

2. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ

2.1. Величина фізичного зносу елементів будівлі визначається

візуальним обстеженням з використанням найпростіших приладів ви-

сок рівень, лінійка, молоток, бурав та ін.).

У виняткових випадках допускається можливість розкриття ок-

ремих конструктивних елементів силами організації, що експлуатує

будинок.

2.2. Величина фiзичного зносу окремих конструкцiй, технічно-

го обладнання або їх дiлянок визначається за табл. 2-72 шляхом

порiвняння наведених в них ознак фiзичного зносу з віявленими пiд

час обстеження.*

2.3. Конкретний вiдсоток величини фiзичного зносу в межах

наведеного в таблицях iнтервалу визначають виходячи із таких

міркувань:

якщо елемент має всi ознаки фiзичного зносу, що вiдповіда-

ють даному iнтерваловi, то величина зносу приймається рiвною

верхній межі iнтервалу;

якщо в елементi виявлена тiльки одна з кiлькох ознак зно-

су, то величина фiзичного зносу приймається рiвною нижнiй межі

інтервалу;

якщо оцiнку величини фiзичного зносу треба визначити тіль-

ки однiєю ознакою або за неповним набором ознак, наведених в

таблиці даного iнтервалу), то її обчисляють шляхом iнтерполяцiї в

залежностi вiд розмiру або характеру iснуючих несправностей.

2.4. Ддя нижченаведених елементiв будiвлi величина фiзичного

зносу визначасться за таблицями, але не менше, розрахункової,

зведеноє у вiдсотках в залежностi вiд тривалостi експлуатацiї цих

елементiв у роках (Т):

фундаменти стрiчковi бутовi на

вапняному розчинi i цеглянi 0,4

стiльцi дерев'янi 3,0

--------------------

* До приблизного обсягу робiт з усунення фiзичного зносу,

наведених в таблицях, неувiйшли супутнi і опоряджувальнi роботи,

які виконуються пiд час ремонту даної конструкцiї, технічного об-

ладнання або їх дiлянки.

перекриття мiжповерховi по дерев'яних

балках, оштукатуренi i неоштукатуренi 0,5

перекриття горищнi по дерев'яних

балках оштукатурені 0,6

трубопроводи холодної води 1,0

трубопроводи гарячої води 1,2

трубопроводи центрального опалення 1,0

смiттєпроводи 1,0

2.5. Якщо у наведених таблицях вiдсутнi якiсь елементи, ко-

ристуватися таблицями аналогiчних конструкцiй технiчного облад-

нання або приблизною шкалою оцiнки фiзичного зносу, (табл. 1)

Таблиця 1

Приблизна шкала оцiнки зносу елементiв будiвлi

-----------------------------------------------------------------

Фізичний Оцiнка технiчного Загальна характеристи-

знос, % стану ка технiчного стану

-----------------------------------------------------------------

1 2 3

-----------------------------------------------------------------

0-20 Добрий Пошкоджень i деформа-

цiї немає. Є окремі

несправностi, що не

впливають на експлуа-

тацiю елемента i усу-

ваються пiд час ре-

монту

21-40 Задовiльний Елементи будiвлi в

цiлому придатнi для

експлуатацiї,але пот-

ребують ремонту, який

найдоцiльнiщий на цiй

стадiї

41-60 Незадовiльний Експлуатацiя елемен-

тiв будiвлi можлива

лише при умові прове-

дення їх ремонту

61-80 Ветхий Стан несучих констру-

ктивних елементів

аварійний, а несучих-

дуже ветхий. Обмежене

виконання елементами

будівлі своїх функцій

можливе при проведені

охоронних заходів або

повній заміні цих

елементів

81-00 Не придатний Елементи будiвлi зна-

ходяться у зруйнова-

ному станi.

При IОО%-ному зносi

залишки елемента пов-

ністю лiквiдованi

2.6. Для елементiв будiвлi, що мають на окремих дiлянках

різну ступiнь зносу або складаються з декiлькох частин, величина

фізичного зносу визначаються за формулою:

i=n

___ Рі

Фе = Фі --- (1)

/__ Рl

i=1

де Фе - величина фiзичного зносу елемента будiвлi, %;

Фі - величина фiзичного зносу окремої дiлянки

(частини елемента, визначена за таблицями до-

датка I, %;

Рі - розмiр (питома вага, вартiсть цiєї дiлянки частини)

елемента, м, м2 м3, %, крб.;

Ре - розмiр (вартiсть усього елемента), м, м2, м3, %, крб.;

n - кiлькiсть дiлянок (частин), на якi подiлено елемент.

Розмiр окремих дiлянок (частин елемента визначають за до-

помомогою замiрiв або за кошторисною вартiстю.

Приблизна питома вага у вiдновнiй вартостi складових частин

елементiв будiвель наведена в додатку 1.

Питома вага у вiдновнiй вартостi окремих елементiв в сісте-

мах санiтарно-технiчного та електротехнiчного обладнання наведена

в додатку 2.

Приклади визначення величини фiзичного зносу елементiв, що

мають рiзну ступiнь зносу на окремих дiлянках, а також включають

декiлька складових частин, наведено в додатку 3.

2.7. Величина фізичного зносу будівлі визначається за

формулою:

i=n

___ Lі

Фб = Фlі---- 2)

/__ 100

i=1

де Фб - величина фiзичного зносу будiвлi, %;

Феi - величина фiзинчого зносу окремої конструкції

технiчного пристрою, %;

li - питома вага елементiв у вiдновнiй вартостi

будiвлi, %;

n - число окремих елементiв в будiвлi.

Питома вага елементiв у вiдновнiй вартостi будiвлi прий-

мається згiдно з укрупненими показниками вiдновної вартостi будi-

вель рiзного призначення, затвердженими в законному порядку, а

елементiв, що не мають затверджених показникiв - за кошторисною

вартiстю. '

Приклад визначення величини фiзичного зносу будiвлi наве-

дено у додатку 3.

2.8. Числовi значення величин фiзичного зносу елементiв,

їх частин та будiвель треба округлювати до цiлого числа.

2.9. Фiзичний знос газового та лiфтового обладнання повинен

визначатися згiдно зi спецiальними нормативними докуентами.

3. ТАБЛИЦI ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ КОНСТРУКЦІЙ

I ЕЛЕМЕНТІВ ЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ

Ф у н д а м е н т и

Таблиця 2

Фундаменти стовпчастi дерев'янi з забиркою

----------------------------------------------------------------

Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний

зносу оцiнка знос % обсяг робiт

----------------------------------------------------------------

Руйнування оздоблюваль- Укрiплення вру-

ного шару цоколя, ослаб- - 0-20 бок, вiдновлен-

лення врубок ня оздоблення

Викривлення горизонталь- Пошкоджен 21-40 Перебирання,до-

них лiнiй цоколя, жолоб- ня на пло щок забирки

лення та пошкодження щi до 25%*

окремих дощок

Пошкодження забирки гни- Пошкоджен 41-60 Повна замiна

лизною, обростання мо- ня на пло забирки, ремонт

хом нижньої частини цо- щi до 50% оголовкiв стов-

коля i вiдставання до- пiв

щок. Незначнi пошкоджен-

ня верхньої частини

стовпiв

Викривлення горизонталь- 61-80 Заміна стовпів

них лiнiй стiн, осiдання і забирки з ви-

окремих дiлянок будівлi. вішенням стін

Пошкодження гнилизною,

жучком, часткове руйну-

вання забирки i стовпiв

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 3

Фундаменти стовпчастi кам'янi з цегляним

цоколем

-----------------------------------------------------------------

Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний

зносу оцiнка знос % обсяг робiт

-----------------------------------------------------------------

Незначнi пошкодження Пошкодження 0-20 Розшивка трiщин

цокольної частини: на площi 5% шпаруваннкя ви-

трiщини, окремi боїн

вибоїни

Трiщини, вiдколи, ви- Те ж, до 21-40 Замазування трі-

падання окремих цеглин 25% щин,ремонт цоко-

надзеноє частини цо- ля та надземної

коля та фундаментних частини фунда-

стовпiв ментних частин

Перекоси, здимання Ширина трi 41-60 3амiна цоколя,

цоколя, трiщини в цо- щин до 5 мм ремонт верхньої

колi, трiщини вiд Здимання цо- частини фунда-

коли та випадання коля до I/З ментних стовпiв

цеглин надземної його товщи

частини стовпiв ни

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 4

Фундаменти стрiчковi кам'янi

----------------------------------------------------------------

Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний

зносу оцiнка знос % обсяг робiт

----------------------------------------------------------------

1 2 3 4

----------------------------------------------------------------

Дрібні тріщини в цоколі Ширина трі 0-20 Розшивка тріщин

та під вікнами першого щин до 2 мм

поверху

Окремі глібокі тріщини, Те ж, до 21-40 Укріплення клад-

сліди вогкості на по- 5 мм ки. Ремонт гори-

верхні цоколя і стін зонтальної ізо-

здиманя окремих ділянок ляції

стін підвалу нерівно-

мірне осідання фунда-

менту

Здимання та помiтне Нерiвномiрне 41-60 Змiцнення та замiна

викривлення цоколя, осiдання з окремих дiлянок клад

що поширюється на всю загальним ки, поновлення гори

висоту будівлі, зди- прогином стіни зонтальної та верти-

мання пiдлог та стiн до 0,02 її кальної гiдроiзоляцій,

пiдвалу довжини крiплення горизон-

тальними поясами

жорсткостi

Масовi прогресуючi на Прогин 61-80 Повна замiна фунда-

нескрiзнi трiщини на стiни тiв

всю висоту будiвлi, понад

значне випинання 0,02 її

грунту та руйнуван довжини

ня стiн пiдвалу

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 5

Фундаменти стрiчковi великоблочнi

-----------------------------------------------------------------

Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний

зносу оцiнка знос % обсяг робiт

-----------------------------------------------------------------

1 2 3 4

-----------------------------------------------------------------

Дрiбнi трiщини в цо- Ширина 0-20 Шпарування трiщин

колi, окремi порушен- трiщин

ня штукатурного шару до 1,5 мм

цоколя та стiн

Трiщини у швах мiж Те ж, до 21-40 Заповнення швiв

блоками, висоли та 2 мм мiж блоками .Ремонт

слiди вогкості на штукатурки стiн під-

поверхнi стiн пiдвалу валу. Ремонт верти-

кальної та гори-

зонтальної ізоляцій

Трiщини, часткове руй- Ширина трi- 41-60 Зарiвнювання швів

нування блокiв (до арма- щин понад 2мм; зруйнування блоків

тури), вивітрювання роз- глибина- вiдновлення гідро-

чину зi швiв між блоками, понад iзоляцiї вибіркове

слiди вогкостi на по- 10 мм укрiплення фундамен-

верхнi цоколя i стiн пiд- тiв

валу

Масовi пошкодження і - 61-80 Повна замiна фунда-

зруйнування блокiв, ментiв

прогресуючi наскрiзнi

трiщини на всю висоту

будiвлi, випинання грун-

ту у пiдвалi

-----------------------------------------------------------------

Таблиця 6

Фундаменти з паль, стовпчастi цеглянi,

бетоннi та залiзобетоннi

-----------------------------------------------------------------

Ознаки Кiлькiсна Фiзичний Приблизний

зносу оцiнка знос % обсяг робiт

-----------------------------------------------------------------

1 2 3 4

-----------------------------------------------------------------

Трiщини у цокольнiй Ширина роз- 0-20 Шпарування тріщин

частинi будiвлi криття трi-

щин до 1,5 мм Шпарування тріщин

Викривлення горизон- усунення пошкоджень

тальних лiнiй цоколя Нерівномiрне 21-40 жень оздоблюваль-

без ознак збiльшення осiдання з ного шару цоколя

деформацiй осiдання прогином стiн

до 0,01 від

довжини стіни

Наскрiзнi трiщини в Ширина роз- 41-60 Укрiплення фунда-

цоколi, поширення криття трiщин ментiв стiн

трiщин на всю висоту до IОмм.Не-