КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ 17.09.2009 N 45/3 ( Рішення введено в дію Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 390 ( v0390661-09 ) від 25.09.2009 ) За результатами обговорення доповідей начальника Управліннятехнічного регулювання у будівництві Міністерства регіональногорозвитку та будівництва України, дійсного члена Академіїбудівництва України Барзиловича Д.В. та віце-президента АБУКривошеєва П.І. щодо науково-технічного розвитку будівельноїгалузі зазначається, що за роки незалежності в Україні сформованонапрями науково-технічної діяльності в усіх сферах будівництва, щодозволяє забезпечити сталий розвиток будівельного комплексу.Науково-технічна діяльність у галузі будівництва здійснюєтьсявідповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічнудіяльність" ( 1977-12 ) та Положення про базову організацію знауково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловостібудівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( z1123-03 )через функціонування системи базових науково-технічних організаційМінрегіонбуду, системи профільних вищих навчальних закладівМіносвіти та системи самоврядних наукових і науково-технічнихорганізацій у всіх сферах будівництва. Систему базових науково-технічних організацій Мінрегіонбудуза відповідними напрямами діяльності складає 50 науково-досліднихі проектних організацій різних форм власності. Система вищих навчальних закладів, у структурі яких діютьнауково-дослідні центри з дослідження актуальних питань розвиткубудівництва, охоплює на сьогодні 28 освітніх установ, з яких 9 єпрофільними. Система самоврядних наукових і науково-технічних організаційу галузі будівництва представлена на національному рівні Академієюбудівництва України, яка має у своєму складі 20 територіальних та33 галузевих відділення, представлених 200 організаціями,Українською академією архітектури, до складу якої входять 213індивідуальних та 80 колективних членів, Асоціацією "Українськеоб'єднання проектних організацій", до складу якої входять 75провідних проектних організацій України, і засновником якоївиступила Академія будівництва України. Названі системи, маючи свої функціональні особливості,утворюють потужний науково-технічний комплекс будівельної галузі,здатний вирішувати будь-які сучасні виклики розвитку науки ігалузі. У провідних організаціях цього комплексу розвиваютьсявітчизняні наукові будівельні та містобудівні школи, які маютьшироке визнання в напрямку загальнотеоретичних та прикладнихдосліджень будівельних конструкцій, теплофізики і акустики,захисту від шуму, геотехніки, сейсмостійкості й інженерноїгеології, урбаністики та територіального планування, що знаходятьсвоє продовження у вирішенні питань експериментального будівництваенергозбереження, організації будівельного виробництва, створеннянових технологій та нових будівельних матеріалів і виробів. Вагомий внесок у формуванні вітчизняних наукових шкіл убудівництві належить Академії будівництва України, яка здійснюєекспертно-методичну діяльність щодо розгляду актуальних питаньбудівництва. Результати науково-технічної діяльності реалізуються черезрозроблення та запровадження в практику будівництва новихнормативних документів і актів - будівельних норм, стандартів,технічних умов і регламентів, нормативно-правових актів, якимивстановлюються сучасні вимоги до всіх складовихбудівництва - продукції, послуг, процесів. Важливим кроком у цьому напрямку є запровадження в практикубудівельного виробництва нових державних будівельних норм щодонауково-технічного супроводу процесу спорудження будівель і спорудвідповідних категорій складності, навантажень і впливів, загальнихпринципів забезпечення надійності та конструктивної безпекибудівель, споруд, будівельних конструкцій та основ; сейсмостійкогобудівництва; зведення висотних будівель; будівництва в умовахщільної міської забудови тощо. Діяльність науково-технічного комплексу будівельної галузіпотребує подальшого вдосконалення в питаннях координаціїдосліджень шляхом створення перспективних планів як на рівніфункціональних систем, так і на рівні всього комплексу, оновленняекспериментальної бази наукових установ, розроблення механізмузаохочення до наукової діяльності та створення інноваційногопродукту. Незважаючи на високі темпи, досягнуті в розробленні новихнормативних документів у будівництві (протягом 2007 - 2008 роківМіністерством запроваджено 263 нових нормативних документи, щоскладає 70 відсотків обсягу 2000 - 2006 років; у 2009 роцізаплановано прийняти ще 193 нормативних документи), актуальнимзалишається питання щодо нарощування темпів розроблення таприйняття нормативних документів. Особливо це стає вагомим вумовах зменшення фінансових надходжень для забезпечення такихрозробок. Ринкові умови розвитку будівництва зумовили перехід відтипових до індивідуальних складних архітектурно-містобудівних формщо вимагає нових конструктивних рішень, нових ефективнихбудівельних матеріалів, принципів урбаністики тощо. Відповідно, на сучасному етапі основними завданняминауково-технічної діяльності у будівництві є забезпечення: - розвитку нормативної бази будівництва; - безпеки та надійності об'єктів будівництва; - енергоефективності технічних рішень. Враховуючи зазначене, з метою збільшення внеску будівельноїнауки в науково-технічний розвиток будівельної галузі України,колегія та президія В И Р І Ш И Л И: 1. Визнати, що діяльність науково-технічного комплексубудівельної галузі потребує подальшого вдосконалення. 2. Затвердити заходи зі сприяння науково-технічному розвиткубудівництва та промисловості будівельних матеріалів України. 3. Вважати за доцільне в листопаді цього року провестиВсеукраїнську науково-практичну конференцію з питань науковоїпідтримки розвитку галузі будівництва та промисловості будівельнихматеріалів. 4. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Мухін В.Г.)та державному підприємству "Спеціалізована державна експертнаорганізація - Центральна служба Української державної будівельноїекспертизи" (Чурилов В.В.) вжити заходів щодо безумовногозабезпечення суб'єктами будівництва науково-технічного супроводубудівництва об'єктів, для яких такий супровід є обов'язковимвідповідно до Державних будівельних норм. 5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженернихсистем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) та ДП "НДІБК"(Кривошеєв П.І.) із залученням "Науково-технічного центру з питаньенергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва"забезпечити реалізацію заходів Галузевої програми підвищенняенергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки, затвердженоїнаказом Мінрегіонбуду від 30.06.2009 N 257, та активізувати роботущодо створення "Національної інженерно-сейсмометричної служби" зметою забезпечення загальної координації науково-дослідних іпроектних робіт та вдосконалення нормативної бази зенергозбереження і сейсмостійкого будівництва. 6. Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності(Осинська В.А.) спільно з базовими організаціями Мінрегіонбуду занапрямом дослідження будівельних матеріалів і виробів іззалученням об'єднань виробників будівельних матеріалів і виробівзабезпечити проведення науково-практичних конференцій (круглихстолів) з метою вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодозабезпечення розвитку вітчизняного виробництва будівельнихматеріалів та виробів, у першу чергу енергоефективних. 7. Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльностіпідготувати пропозиції Мінпромполітики щодо створення науковоїустанови, яка б опікувалася питаннями розроблення технологічногообладнання для будівництва та промисловості будівельнихматеріалів. 8. Відділу наукового розвитку (Котова Л.М.) та ДП НДІБК зметою поліпшення фінансового стану науково-дослідних установпідготувати пропозиції стосовно поліпшення фінансуваннянауково-технічних розробок, а також внесення змін до ЗаконуУкраїни "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 )щодо розв'язання проблемних питань галузевої науки. 9. Керівникам науково-дослідних організацій, що працюють нарозвиток будівельної галузі, розробити план заходів щодомодернізації та підтримки в належному стані експериментальної,лабораторної та виробничої бази. 10. Відділу наукового розвитку передбачати в планах робітМіністерства науково-дослідні роботи щодо узагальненнявітчизняного та світового досвіду з актуальних питань будівництвата розроблення пропозицій стосовно його практичного використанняза тематикою, замовленою структурними підрозділами Міністерства. 11. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.) спільно з президією науково-технічної радиАкадемії будівництва України опрацювати проект концепції розвиткунормативної бази в будівництві на 2010 - 2015 роки. 12. Київському національному університету будівництва іархітектури спільно з Мінрегіонбудом активізувати роботу іззапочаткування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня"спеціаліст" за спеціалізацією "Якість, стандартизація тасертифікація у будівництві" в рамках спеціальності "Промислове тацивільне будівництво" напряму "Будівництво" з подальшим відкриттямнавчання за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікаціяу будівництві". 13. Першому заступникові Міністра Беркуті А.В., Управліннюекономіки та розвитку будівельної діяльності, Державнійархітектурно-будівельній інспекції та державному підприємству"Спеціалізована державна експертна організація - Центральна службаУкраїнської державної будівельної експертизи" вивчити питання тапідготувати пропозиції щодо застосування механізмівдержавно-приватного партнерства, саморегулюючих організацій угалузі будівництва з питань незалежної експертизи, ліцензуваннятощо. 14. Першому заступникові Міністра Беркуті А.В., Управліннютехнічного регулювання у будівництві протягом жовтня утворитиспільну з Академією будівництва України робочу групу щодостворення спеціального фонду для фінансування розвиткувипробувальної бази наукових установ на засадахдержавно-приватного партнерства. Голова колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України В.Куйбіда Голова президії Академії будівництва України Г.К.Злобін Додаток ЗАХОДИ зі сприяння науково-технічному розвитку будівельної галузі в Україні -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Проблема |Завдання щодо вирішення| Заходи з вирішення |Відповідальні виконавці| Строк виконання | Очікувані результати ||з/п| | проблеми | проблеми | від Мінрегіонбуду та | | || | | | | АБУ | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Розділ 1. ||Економіка - інновації, конкурентоспроможність у будівництві ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Уповільнення |Розроблення та |1.1.1 Розроблення |Управління | 2009 рік |Забезпечення суб'єктів || |інвестиційної |впровадження |ДСТУ-Н "Настанова щодо |ціноутворення, | |будівельного ринку || |діяльності в |методологічного |усереднених показників |експертизи та контролю | |методологічною основою || |будівництві та |документа щодо |витрат матеріальних |вартості у будівництві,| |визначення достовірного|| |скорочення його |обчислення показників |ресурсів у розрахунку |Український науково- | |обсягу матеріальних || |обсягів внаслідок |витрат матеріальних |на одиницю |дослідний центр | |ресурсів при плануванні|| |впливу світової |ресурсів на одиницю |функціонального |економіки будівництва | |обсягів їх використання|| |фінансово-економічної |функціонального |призначення". |"Екобуд" | |під час створення || |кризи |призначення по об'єктах|1.1.2 Розрахунок | | |потужностей промислових|| | |громадського та |показників витрат | | |підприємств та об'єктів|| | |промислового |матеріальних ресурсів | | |громадського || | |призначення: |на одиницю | | |призначення. || | | |функціонального | | | || | | |призначення по об'єктах| | | || | | |громадського | | | || | | |призначення. | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | |1.2 Вироблення |1.2.1 Аналіз основних |Управління економіки та| постійно |Забезпечення || | |стратегії державного |показників діяльності |розвитку будівельної | |своєчасного прийняття || | |регулювання розвитку |будівельного комплексу |діяльності, | |рішень щодо розвитку || | |будівельного комплексу |України з метою |Президія АБУ | |будівельного комплексу || | |України |виявлення загальних | | |на підставі результатів|| | | |тенденцій розвитку | | |аналізу його || | | |будівельної діяльності | | |діяльності. || | | |та факторів, які | | | || | | |впливають на цю | | | || | | |діяльність. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| 2 |Недостатність |2.1 Забезпечення |2.1.1 Проведення |Управління економіки та| постійно |Створення нових || |прогресивних |впровадження сучасних |статистичних досліджень|розвитку будівельної | |виробництв із || |технологій у |технологій (у тому |щодо розвитку |діяльності, | |впровадження || |вітчизняному |числі |вітчизняного |Президія АБУ | |енергозберігаючих || |виробництві |енергозберігаючих) у |виробництва будівельної| | |технологій || |будівельних матеріалів|вітчизняному |продукції | | | || | |виробництві будівельних| | | | || | |матеріалів та виробів. | | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||3. |Негативний баланс |3.1 Сприяння виходу |3.1.1 Проведення |Департамент | постійно |Збільшення обсягів || |імпорту-експорту |вітчизняних |зустрічей вітчизняних |міжнародного | |експорту вітчизняних || |будівельної продукції |підприємств-виробників |виробників будівельних |співробітництва | |будівельних матеріалів.|| | |будівельних матеріалів |матеріалів та виробів |інвестиційного розвитку| | || | |та виробів на |із співробітниками |та з питань | | || | |міжнародні ринки. |торговельно-економічних|європейської інтеграції| | || | | |місій інших країн в |Президія АБУ | | || | | |Україні з метою | | | || | | |експорту вітчизняної | | | || | | |продукції. | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | |3.2. Інформування |3.2.1 Участь у |Управління економіки та| постійно |Використання || | |виробників будівельних |конференціях, семінарах|розвитку будівельної | |вітчизняними || | |матеріалів та виробів |круглих столах. |діяльності, | |виробниками будівельних|| | |будівельного | |Президія АБУ | |матеріалів та виробів || | |призначення про | | | |будівельного || | |механізми державної | | | |призначення механізмів || | |підтримки вітчизняних | | | |державної підтримки || | |товаровиробників | | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||4. |Недостатній |4.1.1 Збільшення |4.1.1 Запровадження в |Управління | постійно |Підвищення || |технологічний рівень |питомої ваги |будівельну практику |архітектурно- | |конкурентоспроможності || |будівельного |прогресивних технологій|нових |конструктивних та | |будівельної галузі || |виробництва |у будівництві |архітектурно-технічних |інженерних систем | | || | | |та інженерних рішень |будинків і споруд, | | || | | |будинків житлового та |Президія АБУ | | || | | |громадського | | | || | | |призначення. | | | || | | |4.1.2 Розроблення нових| | | || | | |технологічних рішень на| | | || | | |влаштування ґрунтових | | | || | | |основ та фундаментів | | | || | | |будинків і споруд; | | | || | | |продовження ресурсу | | | || | | |будівель та споруд. | | | || | | |4.1.3 Запровадження | | | || | | |нових конструктивних | | | || | | |систем для складних | | | || | | |ґрунтових умов, зокрема| | | || | | |на сейсмонебезпечних | | | || | | |територіях. | | | || | | |4.1.4 Розвиток збірного| | | || | | |та збірно-монолітного | | | || | | |будівництва; житлових | | | || | | |та громадських будинків| | | || | | |із залученням існуючих | | | || | | |підприємств | | | || | | |будіндустрії. | | | || | | |4.1.5 Використання | | | || | | |бетонів високих марок | | | || | | |для висотного та | | | || | | |сейсмостійкого | | | || | | |будівництва; | | | || | | |4.1.6 Розширення | | | || | | |застосування легких | | | || | | |бетонів у конструкціях | | | || | | |будівель, зокрема | | | || | | |виробів із ніздрюватих | | | || | | |бетонів. | | | || | | |4.1.7 Поширення | | | || | | |будівництва | | | || | | |малоповерхових будинків| | | || | | |та технологій швидкого | | | || | | |монтування будівельних | | | || | | |систем. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||5. |Недостатність |5.1 Створення сучасної |5.1.1 Запровадження у |Управління | 2009 - 2010 рр. |Забезпечення населення || |економних проектів |нормативно-методичної |практику житлового |архітектурно- | |житлом відповідно до || |житлових будинків для |та проектної бази |будівництва нормативних|конструктивних та | |сучасних вимог комфорту|| |масового застосування |проектування економного|вимог проектування |інженерних систем | |якості, а також || | |доступного житла та |житла соціального |будинків і споруд, | |економічних можливостей|| | |житла соціального |призначення та |ВАТ "КиївЗНДІЕП", | |різних сімей. || | |призначення. |доступного житла шляхом|Президія АБУ | | || | | |поширення у регіонах | | | || | | |проектів-еталонів та | | | || | | |рекомендацій, | | | || | | |розроблених у 2008 - | | | || | | |2009 роках та | | | || | | |забезпечення їх | | | || | | |нормативно-методичного | | | || | | |супроводження. | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Розділ 2. ||Правове та нормативне забезпечення ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Неврегульованість |1.1 |1.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2011 р. |Підвищення || |питань щодо |Нормативно-законодавче |відповідних проектів |забудови та програм | |містобудівної якості та|| |територіальної |забезпечення |нормативно-правових |ЧАЕС, | |загального рівня || |діяльності з |територіальної |актів. |Президія АБУ | |проектних рішень при || |промислового |діяльності для |1.1.2 Розроблення нової| | |розміщенні підприємств || |будівництва з |створення |редакції ДБН А.2.3-1Е | | |та забудові промислових|| |урахуванням сучасного |територіальних |та затвердження | | |територій. Економія || |стану інвестиційної |інформаційних фондів, |переліку територіальних| | |земель та інших || |діяльності. |дійової системи |організацій по | | |природних ресурсів. || | |накопичення й аналізу |промисловому | | | || | |первинної інформації, |будівництву | | | || | |забезпечення нею | | | | || | |науково-дослідних і | | | | || | |проектних організацій; | | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||2. |Недостатня нормативна |2.1 |2.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2012 р. |Сприяння інвестиційної || |урегульованість питань|Нормативно-законодавче |нормативних документів |забудови та програм | |діяльності за рахунок || |щодо проектування, |забезпечення засад |та законодавчих актів |ЧАЕС | |усунення протиріч та || |забудови та |створення, |по порядку проектування|Управління планування | |неузгодженостей. || |експлуатації |функціонування та |забудови та |забудови територій, | |встановлення чіткого || |інженерно-транспортної|розвитку |експлуатації |Президія АБУ | |порядку регулювання || |інфраструктури при |інженерно-транспортної |інженерно-транспортної | | |відносин між || |формуванні та |інфраструктури при |інфраструктури при | | |забудовниками, || |реконструкції |формуванні промислових |формуванні та | | |інвесторами, місцевими || |промислових вузлів, |об'єктів у міському |реконструкції | | |органами влади, || |парків, розміщенні |середовищі |промислових вузлів, | | |підприємствами та || |окремих промислових | |парків, розміщенні | | |організаціями, які || |підприємств | |окремих промислових | | |експлуатують відповідні|| | | |підприємств | | |регіональні та місцеві || | | | | | |схеми || | | | | | |інженерно-транспортного|| | | | | | |забезпечення ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||3. |Відсутність |3.1 Розроблення |3.1.1 Створення |Управління | 2010 р. |Достовірне визначення || |національних |вітчизняних нормативів |Концепції щодо |ціноутворення, | |вартості || |нормативів з |з визначення вартості |розроблення нормативів |експертизи та контролю | |проектно-вишукувальних || |визначення вартості |проектно-вишукувальних |з визначення вартості |вартості у будівництві,| |робіт з урахуванням || |проектних робіт для |та науково-дослідних |проектних робіт для |Асоціація "Українське | |сучасних технологій та || |об'єктів виробничого |робіт. |об'єктів виробничого |об'єднання проектних | |вимог нормативних || |призначення та | |призначення та |організацій" | |документів з || |вишукувальних робіт з | |вишукувальних робіт. | | |проектування. Створення|| |урахуванням сучасних | |-----------------------+-----------------------+------------------|рівних умов розподілу || |технологій і вимог | |3.1.2 Розроблення |Управління | 2020 р. |фінансових ресурсів || |нормативних документів| |нормативів з визначення|ціноутворення, | |процесу проектування та|| |з проектування. | |вартості |експертизи та контролю | |будівництва. || | | |проектно-вишукувальних |вартості у будівництві,| | || | | |та науково-дослідних |Асоціація "Українське | | || | | |робіт. |об'єднання проектних | | || | | | |організацій" | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||4. |Недостатній вплив |4.1 Запровадження в |4.1.1. Розроблення |Управління технічного | 2010 р. |Забезпечення || |науково-технічного |Україні системи |проекту Концепції |регулювання у | |впровадження || |потенціалу на розвиток|нормативного |розвитку Системи |будівництві, | |нормативної бази, яка || |галузі |забезпечення |нормативного |НДІБК, Президія АБУ | |стимулює || | |будівництва |забезпечення | | |науково-технічний || | | |будівництва в Україні | | |розвиток галузі || | | |до 2015 р. | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |4.1.2 Розроблення та | | 2010 - 2015 рр. | || | | |реалізація до 2015 року| | | || | | |програми розвитку | | | || | | |Системи нормативного | | | || | | |забезпечення | | | || | | |будівництва в Україні | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||5. |Застаріла нормативна |5.1 Підготувати Перелік|5.1.1 Створення |Управління технічного | 2009 - 2012 рр. |Створення нормативної || |база з проектування |будівельних норм, що |постійно-діючої |регулювання у | |бази з проектування || |об'єктів галузевого |були затверджені до |інституції з перегляду |будівництві, | |об'єктів транспорту та || |призначення по |1991 року (за |будівельних норм |Президія АБУ | |виробничого призначення|| |відношенню до |скороченнями - СНиП та |об'єктів галузевого | | |яка відповідатиме || |сучасного технічного |СН) і підлягають |призначення. | | |технічному рівню || |рівня виробництва |скасуванню або | | | |сучасного виробництва || | |перегляду. | | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||6. |Нескоординованість дій|6.1 Забезпечення |6.1.1 Запровадження |Управління технічного | 2009 - 2012 рр. |Прискорення || |органів влади у |координування розробки |механізму |регулювання у | |впровадження || |перегляді застарілих |стандартів України, |взаємоузгодження |будівництві, | |європейських стандартів|| |державних стандартів |гармонізованих до |програм стандартизації |Президія АБУ | |в будівельну галузь || |та нормативних |міжнародних стандартів |під час розроблення | | |України, усунення || |документів з | |стандартів та їх | | |технічних перешкод у || |врахуванням | |гармонізації з | | |торгівлі. || |європейських та | |міжнародними | | | || |міжнародних стандартів| |стандартами | | | || |(ISO, EN) | | | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||7. |Невідповідність |7.1 Розроблення змін до|7.1.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. |Заохочення взаємодії || |законодавчої бази |Закону України "Про |проекту Закону України |розвитку, | |академічної і галузевої|| |сучасним дефініціям |наукову і |"Про віднесення робіт |Президія АБУ | |науки та співпраці із || |щодо наукової |науково-технічну |із стандартизації та | | |закладами МОН та ін. || |діяльності |діяльність" ( 1977-12 )|нормування до наукової | | | || | |щодо врахування |діяльності". | | | || | |діяльності галузевих | | | | || | |наукових установ | | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | |7.2 Узагальнення |7.2.1 Пришвидшення |Управління планування | 2010 р. |Реалізація системного || | |законодавства у сфері |розроблення |забудови територій, | |підходу вирішення || | |будівництва |Будівельного кодексу |Діпромісто, | |питань у сфері || | | |України |Київ ЗНДІЕП, | |будівництва || | | | |НДІмістобудування | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | |7.3 Законодавче |7.3.1 Супроводження у |Управління технічного | 2009 р. |Забезпечення прийняття || | |визначення статусу |Верховній Раді України |регулювання у | |прозорих рішень при || | |будівельних норм |законопроекту "Про |будівництві, Президія | |плануванні та забудові || | | |будівельні норми" |АБУ | |територій. || | | |-----------------------+-----------------------+------------------|Створення єдиної || | | |7.3.2 Розроблення |Управління технічного | 2009 - 2010 рр. |цілісної системи || | | |нормативно-правових |регулювання у | |законодавства у сфері || | | |актів щодо реалізації |будівництві, Президія | |містобудування. || | | |положень Закону України|АБУ | | || | | |"Про будівельні норми" | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||8. |Відставання |8.1 Удосконалення |8.1.1 Внесення змін до |Управління планування | 2010-2011 рр. |Забезпечення прийняття || |вітчизняної правової |законодавства у сфері |законодавства, |забудови територій, ДП | |прозорих рішень при || |бази від норм |містобудування |розроблення нормативно |НДПІмістобудування, | |плануванні та забудові || |Євросоюзу з напряму |відповідно до |правових актів щодо |Діпромісто, | |територій || |містобудування |європейських та |запровадження в Україні| | | || | |міжнародних норм. |принципу містобудівного| | | || | | |зонування територій | | | || | | |(додатки) "в різних | | | || | | |природних умовах" | | | || | | |(приморських, | | | || | | |прирічкових, гірських | | | || | | |тощо); | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| || | |8.2. Розширення та |8.1.2 Аналіз чинної |УкрНДІПроцивільсільбуд,| | || | |деталізація нормативної|нормативної бази |Президія АБУ | | || | |бази у сфері охорони |України та зарубіжних | | | || | |пам'яток. |аналогів. | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |8.2.2 Підготовка |Управління | | || | | |методичних рекомендацій|реконструкції забудови,| | || | | |з використання та |реставрації та | | || | | |охорони культурної |збереження історичної | | || | | |спадщини |спадщини, | | || | | | |НДПІмісто- | | || | | | |будування | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||9. |Недостатність чинної |9.1 Удосконалення |9.1.1 Підготовка низки |Управління | 2009 - 2011 рр. |Підвищення якості || |нормативної бази та |науково-методичної і |методичних видань та |реконструкції забудови,| |виконання || |недостатній обсяг |нормативної бази у |перегляд нормативних |реставрації та | |науково-дослідних та || |розроблених методик |сфері охорони пам'яток |документів у сфері |збереження історичної | |реставраційних робіт. || |щодо засад збереження |та забезпечення |реставрації. |спадщини, | |Усунення суперечностей || |та використання |підвищення фахового | |УкрНДІпроект- | |у нормативно-правовій || |культурної спадщини. |рівня науково-дослідних| |реставрація. | |базі у сфері охорони || | |і реставраційних робіт.| | | |пам'яток. ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Розділ 3 ||Будівельна наука ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Відсутність чітких |1.1 Удосконалення |1.1.1 Здійснення |Відділ наукового | щорічно |Сприяння розвитку || |організаційних та |організації діяльності |аналізу діяльності |розвитку, | |наукових організацій || |методологічних засад |наукових установ, |наукових установ з |Президія АБУ | | || |діяльності наукових |закладів |позицій визначення їх | | | || |установ | |внеску у створення | | | || | | |інноваційних технологій| | | || | | |для будівництва та | | | || | | |промисловості | | | || | | |будівельних матеріалів.| | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| || | |1.2 Розвиток методичної|1.2.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. | || | |бази щодо впровадження |методичних рекомендації|розвитку, | | || | |інноваційних технологій|щодо можливості |Академія будівництв | | || | |у будівництві. |запровадження нових |України | | || | | |форм співпраці для | | | || | | |створення інноваційних | | | || | | |технологій у | | | || | | |будівництві. | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |1.2.2 Розробити |Відділ наукового | 2010 р. | || | | |методичні рекомендації |розвитку, | | || | | |щодо запровадження |Академія будівництва | | || | | |відрахувань на розвиток|України | | || | | |наукових організацій | | | || | | |коштів інвестора від | | | || | | |економічного ефекту, | | | || | | |отриманих від | | | || | | |реалізації наукових | | | || | | |розробок. | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |1.2.3 Сприяти розвитку |Відділ наукового | Постійно | || | | |співпраці наукових |розвитку, | | || | | |організацій галузі з |Академія будівництва | | || | | |науковими підрозділами |України | | || | | |вищих навчальних | | | || | | |закладів та будівельних| | | || | | |організацій | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||2. |Недостатній рівень |2.1 Удосконалення |2.1.1 Аналіз діяльності|Управління технічного | щорічно |Сприяння прискоренню || |впливу |діяльності базових |уточнення переліку та |регулювання у | |науково-технічного || |науково-технічних |організацій у сферах |напрямів діяльності |будівництві, АБУ | |розвитку у будівництві || |організацій на |будівництва, |базових організацій у | | | || |розвиток будівництва |промисловості |сферах будівництва, | | | || |та промисловості |будівельних матеріалів,|промисловості | | | || |будівельних матеріалів|архітектури і |будівельних матеріалів | | | || | |містобудування |та виробів, архітектури| | | || | | |і містобудування. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||3. |Уповільнений темп |3.1 Розвиток |3.1.1 Розроблення |Управління | 2009 - 2010 рр. |Підвищення рівня якості|| |розвитку |експериментальної бази |пропозицій та |архітектурно- | |науково-дослідних робіт|| |експериментальної бази|науково-дослідних |підготовка необхідних |конструктивних систем | | || |у виробничих процесах |організацій |обґрунтувань стосовно |будинків споруд, | | || | | |створення |Відділ наукового | | || | | |випробувальних центрів |розвитку, | | || | | |щодо сейсмічності, |Департамент управління | | || | | |вогнестійкості |майном, відомчого | | || | | |будівельних конструкцій|контролю та аудиту, | | || | | |та розвитку центру з |НДІБК, | | || | | |питань |АБУ | | || | | |енергоефективності. | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Розділ 4. ||Науково-технічні проблеми основних напрямів будівництва ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Високе |1.1 Впровадження |1.1.1 Забезпечення |Управління | відповідно до |Збільшення обсягів || |енергоспоживання при |сучасних |супроводження у м. |архітектурно- |календарного плану|будівництва житла за || |експлуатації житлового|енергоефективних та |Чернігові та м. Полтаві|конструктивних та | програми |рахунок зниження || |фонду та об'єктів |ресурсозберігаючих |експериментального |інженерних систем |експериментального|собівартості та терміну|| |соціально-побутового |технологій будівництва |будівництва економічних|будинків та споруд; | будівництва |будівництва || |призначення. |доступного житла. |житлових будинків з |НДІБК, | | || | | |новими |АБУ | | || | | |збірно-монолітними | | | || | | |конструктивними | | | || | | |системами та підготовки| | | || | | |за результатами | | | || | | |будівництва висновків | | | || | | |щодо особливостей їх | | | || | | |використання на | | | || | | |території України | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| || | |1.2 Впровадження |1.2.1 Розроблення |Управління | 2009 р. | || | |сучасних |проектів ДСТУ з |архітектурно- | | || | |енергоефективних вимог |проектування |конструктивних та | | || | |до огороджувальних |теплоізоляційно- |інженерних систем | | || | |конструкцій об'єктів |опоряджувальних |будинків та споруд, | | || | |цивільного призначення,|фасадних систем, |НДІБК | | || | |а також |світопрозорих | | | || | |енергозберігаючого |огороджуючи конструкцій| | | || | |обладнання. |а також з визначення | | | || | | |енергоефективності | | | || | | |будинків | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |1.2.2 Надання |Управління | постійно | || | | |науково-методичної |архітектурно- | | || | | |допомоги замовникам, |конструктивних та | | || | | |проектним та |інженерних систем | | || | | |будівельним |будинків та споруд, | | || | | |організаціям при |НДІБК | | || | | |проведенні | | | || | | |енергопаспортизації | | | || | | |будівель і споруд в | | | || | | |регіонах | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |1.2..3 Забезпечення |Управління | постійно | || | | |науково-методичного |архітектурно- | | || | | |супроводу розроблення |конструктивних та | | || | | |проектів нормативів |інженерних систем | | || | | |щодо застосування |будинків та споруд, | | || | | |теплових насосів для |АЕТУ, | | || | | |енергозабезпечення |АБУ | | || | | |житлових та громадських| | | || | | |будинків | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| || | |1.3 Створення системних|1.3.1 Розроблення та |Управління | 2009 - 2014 рр. | || | |засад підвищення рівня |запровадження Галузевої|архітектурно- | | || | |енергоефективності в |програми підвищення |конструктивних та | | || | |будівництві |енергоефективності в |інженерних систем | | || | | |будівництві на 2010 - |будинків та споруд, | | || | | |2014 роки |підвідомчі | | || | | | |науко-дослідні | | || | | | |організації, | | || | | | |АБУ | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||2. |Відсутність |2.1 Розгортання обсягів|2.1.1 Залучення до |Управління розробки та | 2009 - 2020 рр. |Поліпшення житлових || |індустріального |будівництва житла для |виконання державних |реалізації державних | |умов громадян, які || |виробництва |окремих категорій |програм житлового |житлових програм, | |потребують державної || |комплектуючих виробів |громадян, що мають |будівництва, у тому |Президія АБУ | |підтримки. || |для спорудження |право на його отримання|числі будівництва | | | || |великопанельних | |доступного житла, | | | || | | |підприємств | | | || | | |індустріального | | | || | | |домобудування | | | || | | |(домобудівних | | | || | | |комбінатів, що | | | || | | |споруджують | | | || | | |багатоповерхові | | | || | | |багатоквартирні житлові| | | || | | |будинки) | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||3. |Відсутність у повному |3.1 Запровадження |3.1.1 Забезпечення |Управління технічного | з 2011 р. |Забезпечення || |обсязі нормативної |процедур оцінки |розроблення та |регулювання у | |нормативною базою || |бази з підтвердження |відповідності з |прийняття національних |будівництві; | |процедур оцінювання || |відповідності |Технічним регламентом |стандартів України: |ДП "СЕПРОКИЇВ- | |відповідності продукції|| |будівельних виробів |будівельних виробів, |3.1.2 ДСТУ Оцінювання |БУДПРОЕКТ" НДІБК | |будівельного || |вимогам нормативних |будівель і споруд |відповідності у | | |призначення || |документів | |будівництві згідно з | | | || | | |Технічним регламентом | | | || | | |будівельних виробів, | | | || | | |будівель і споруд. | | | || | | |Порядок розгляду та | | | || | | |критерії аналізування | | | || | | |документів під час | | | || | | |призначення органів з | | | || | | |оцінювання | | | || | | |відповідності. | | | || | | |3.1.3 ДСТУ Оцінювання | | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві згідно з | | | || | | |Технічним регламентом | | | || | | |будівельних виробів, | | | || | | |будівель і споруд. | | | || | | |Реєстр декларацій | | | || | | |відповідності, | | | || | | |сертифікатів та бланки | | | || | | |документів. | | | || | | |3.1.4 СТУ Оцінювання | | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві згідно з | | | || | | |Технічним регламентом | | | || | | |будівельних виробів, | | | || | | |будівель і споруд. | | | || | | |Вимоги до персоналу та | | | || | | |порядок його | | | || | | |сертифікації | | | || | | |(атестації). | | | || | | |3.1.5 ДСТУ Оцінювання | | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві згідно з | | | || | | |Технічним регламентом | | | || | | |будівельних виробів, | | | || | | |будівель і споруд. | | | || | | |Порядок оцінювання | | | || | | |відповідності продукції| | | || | | |встановленим вимогам. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||4. |Застаріла нормативна |4.1 Запровадження в |4.1.1 Розроблення та |Управління технічного | 2010 р. |Упровадження новітніх || |база з проектування |Україні паралельного |затвердження |регулювання у | |методів та методик для || |будівельних |співіснування |основоположного |будівництві, | |проектування || |конструкцій (на основі|традиційної системи |документа (ДБН) щодо |НВП Будконструкція | |будівельних конструкцій|| |методів та методик |розроблення проектної |порядку застосування | | |з використанням досвіду|| |двадцятирічної |документації та системи|Єврокодів. | | |Євросоюзу || |давності). |проектування з |-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | |використанням |4.1.2 Розроблення та |Управління технічного |2009 - 2012 р.р. |Створення прозорих умов|| | |Єврокодів. |прийняття ДСТУ - |регулювання у | |проектування, які || | | |настанов - EN з |будівництві, | |зрозумілі та прийнятні || | | |проектування |Управління | |для інвесторів, || | | |конструкцій за |Мінрегіонбуду, | |виробників, і || | | |Єврокодами (приблизно |Академія будівництва | |споживачів продукції та|| | | |50 одиниць). |України | |відповідають || | | | | | |загальновизнаним || | | | | | |вимогам в країнах || | | | | | |Євросоюзу ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||5. |Недостатній обсяг |5.1 Забезпечення |5.1.1 Участь у |Управління економіки та| До затвердження |Збільшення обсягів || |випуску |розвитку вітчизняного |розроблені |розвитку будівельної | Програми |виробництва вітчизняних|| |корозійностійких |виробництва будівельних|Загальнодержавної |діяльності, Управління | |будматеріалів || |сталей і металопрокату|матеріалів |цільової економічної |технічного регулювання | | || |підприємствами | |програми розвитку |у будівництві, | | || |металургійної | |промисловості на період|Президія АБУ | | || |промисловості | |до 2017 року (головний | | | || | | |розробник - | | | || | | |Мінпромполітики) | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Розділ 5 ||Якість у будівництві, контроль та нагляд ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Непередбачуваність |1.1 Забезпечення |1.1.1 Посилення |Управління технічного | постійно |Забезпечення безпеки || |результатів реалізації|поширення обсягів |співпраці установ і |регулювання у | |будівель і споруд || |складних проектів, |науково-технічного |підприємств будівельної|будівництві, | | || |будівництво яких |супроводу будівельних |галузі у сфері |Президія АБУ | | || |нормоване недостатньою|об'єктів. |здійснення | | | || |мірою | |обов'язкового | | | || | | |науково-технічного | | | || | | |супроводу будівель і | | | || | | |споруд. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| || 2 |Низький рівень |2.1 Використання |2.1.1 На стадії |Управління технічного | 2009 - 2010 рр. | || |будівельного |системного підходу до |формування |регулювання у | | || |виробництва |забезпечення якості у |інфраструктури системи |будівництві, | | || | |будівництві |оцінювання |Президія АБУ | | || | | |відповідності у | | | || | | |будівництві передбачити| | | || | | |створення органів з | | | || | | |оцінки відповідності | | | || | | |систем управління | | | || | | |якістю у будівництві та| | | || | | |систем екологічного | | | || | | |управління | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||3. |Зростання кількості |3.1 Удосконалення |3.1.1 Розроблення |Держархбудінспекція | 2009 р. |Запровадження нової || |правопорушень під час |системи |проекту змін до Закону | | |концепції накладення || |розміщення об'єктів |відповідальності за |України "Про | | |штрафних санкцій за || |нового будівництва, |правопорушення у сфері |відповідальність | | |правопорушення у сфері || |реконструкції, та |містобудування |підприємств, їх | | |будівництва в частині || |реставрації | |об'єднань, установ та | | |збільшення їх розмірів || | | |організацій за | | |за повторне аналогічне || | | |правопорушення у сфері | | |правопорушення протягом|| | | |містобудування" | | |визначеного часу. || | | |( 208/94-ВР ). | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||Розділ 6. ||Підготовка наукових та інженерних кадрів будівельного комплексу ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Відсутність необхідних|1.1 Формування уявлень |1.1.1 Запровадження |Управління технічного | 2010 р. |Прискорення темпів || |знань та досвіду |у інженерному |підготовки персоналу за|регулювання у | |упровадження новацій у || |інженерного персоналу |середовищі галузі про |спеціальністю |будівництві, | |проектуванні та || |щодо використання |підходи до проектування|"Стандартизація, |КНУБА, | |будівництві || |сучасної нормативної |та будівництва на |сертифікація, якість. |НДІБК, | | || |бази у будівництві |основі нормативної бази|Нормативне забезпечення|НДІБВ, | | || | |нового якісного рівня |в будівництві |НДІБМВ | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |1.1.2 Системне |Управління технічного | Постійно - не | || | | |проведення семінарів з |регулювання у |менше 2 семінарів | || | | |упровадження: |будівництві, | на рік | || | | |- нових нормативів |НДІБК, | | || | | |державного рівня; |НДІБВ, | | || | | |- інноваційних |НДІБМВ | | || | | |технологій; | | | || | | |- забезпечення якості | | | || | | |продукції в | | | || | | |будівництві; | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||2. |Недостатній |2.1 Підвищення |2.1.1 Збільшення |Відділ наукового | 2010 р. |Підготовка спеціалістів|| |професійний рівень |професійного |науково-дослідними |розвитку, | |за професією "Технік з || |спеціалістів |спеціалістів |установами та вищими |Президія АБУ | |архітектурного || |будівельного комплексу|будівельного комплексу |навчальними закладами | | |проектування" та їх || | | |кількості випуску | | |використання в || | | |висококваліфікованих | | |проектних організаціях || | | |спеціалістів за рахунок| | |відповідно до набутої || | | |активізації діяльності | | |професії. || | | |аспірантур. | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------| || | | |2.1.2 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. | || | | |порядку підготовки |розвитку, | | || | | |наукових кадрів у |Президія АБУ | | || | | |державних | | | || | | |науково-дослідних | | | || | | |організаціях | | | || | | |Мінрегіонбуду за | | | || | | |рахунок бюджетних | | | || | | |коштів. | | | || | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| || | |2.2 Розроблення |2.2.1 Підготовка та |Управління економіки та| 2010 р. | || | |кваліфікаційних |затвердження |розвитку будівельної | | || | |характеристик на |кваліфікаційної |діяльності, | | || | |відповідні професії в |характеристики на |НВЦ "Екобуд" | | || | |будівництві |професію "Технік з | | | || | | |архітектурного | | | || | | |проектування" та | | | || | | |проведення і внесення | | | || | | |її до Довідника | | | || | | |кваліфікаційних | | | || | | |характеристик професій | | | || | | |працівників (Випуск 64)| | | || | | |( v0249241-99 ). | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | | |2.2.3 Проведення |Управління економіки та| 2009 |Підготовка спеціалістів|| | | |досліджень професійної |розвитку будівельної | |за професією || | | |класифікації робіт з |діяльності, | |технік-реставратор, || | | |реставрації пам'яток |НВЦ "Екобуд" | |інженер-реставратор || | | |архітектури та | | | || | | |містобудування, | | | || | | |включення їх до | | | || | | |Класифікатора професій | | | || | | |(ДК 003:2005) | | | || | | |( vb375609-05, | | | || | | | vc375609-05 ), | | | || | | |розроблення | | | || | | |класифікаційних | | | || | | |характеристик | | | || | | |технік-реставратор, | | | || | | |інженер-реставратор | | | || | | |-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|| | | |2.2.4 Виконання |Управління економіки та| щорічно |Координація діяльності || | | |спільних заходів |розвитку будівельної | (листопад 2009) |Мінрегіонбуду та МОН || | | |Мінрегіонбуду та МОН з |діяльності, | |щодо підготовки || | | |вирішення проблемних |Адміністративний | |кваліфікованих кадрів || | | |питань підготовки |департамент, | |для будівельного || | | |кваліфікованих кадрів |МОН (за згодою) | |виробництва. || | | |для будівництва | | | || | | |виробництва | | | || | | |Проведення обговорення | | | || | | |проблемних питань на | | | || | | |засіданнях спільних | | | || | | |колегій міністерств. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||3. |Відсутність |3.1 Організація |3.1.1 Запровадження у |Управління | 2011 р. |Забезпечення сфери || |спеціалізованих |підготовки |профільних вищих |реконструкції забудови,| |реставрації фаховим || |навчальних закладів |фахівців-реставраторів.|навчальних закладах |реставрації та | |кадровим || |або відділень (кафедр)| |спеціалізації по |збереження історичної | |науково-технічним та || |у ВНЗ по підготовці | |реставрації пам'яток |спадщини, Президія АБУ | |виробничим потенціалом || |фахівців-реставраторів| |архітектури | | |відповідно до сучасних || |та закладів з | |3.1.2 Запровадження | | |міжнародних || |підвищення | |спеціалізованих курсів | | |пам'яткоохоронних || |кваліфікації фахівців | |з підвищення | | |вимог. || |у реставраційній та | |кваліфікації та | | | || |пам'яткоохоронній | |фахового рівня | | | || |діяльності. | |спеціалістів у сфері | | | || | | |реставраційної та | | | || | | |пам'яткоохоронної | | | || | | |діяльності на базах | | | || | | |заповідників, які | | | || | | |знаходяться у сфері | | | || | | |підпорядкування | | | || | | |Мінрегіонбуду. | | | ||---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------||4. |Невідповідність |4.1 Забезпечення |4.1.1 Реалізація |Управління економіки та| 2009 - 2010 рр. |Забезпечення суб'єктів || |професійної |відповідності |Програми створення та |розвитку будівельної | |будівельного ринку || |класифікації |професійної |постійного оновлення |діяльності | |удосконаленою || |працівників у сфері |класифікації |галузевої нормативної | | |нормативно-методичною || |будівництва вимогам |працівників у |бази з праці та | | |базою з праці || |ринку праці та |будівництві вимогам |професійної | | | || |розвитку будівельного |ринку праці та розвитку|класифікації у | | | || |виробництва |будівельного |будівництві на 2005 - | | | || | |виробництва. |2010 роки (наказ | | | || | | |Держбуду від 28.12.2004| | | || | | |N 243) | | | || | | |( v0243509-04 ) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Віце-президент Академії будівництва України П.І.Кривошеєв Вчений секретар П.М.Козелецький Начальник Управління технічного регулювання у будівництві Д.В.Барзилович Т.в.о начальника Відділу наукового розвитку А.П.Степанчук