Об утверждении Положения о научно-техническом совете Держбуду, структуру и состав секций научно-технического совета Держбуду


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 22.11.2002 N 80<br> <br> <br> Про затвердження Положення про науково-технічну<br> раду Держбуду, структуру та склад секцій<br> науково-технічної ради Держбуду<br> <br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного<br> комітету з будівництва та архітектури<br> N 203 ( <A HREF="154323">v0203509-03</A> ) від 04.12.2003 )<br> <br> <br> <br> З метою організації роботи науково-технічної ради Держбуду<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Положення про науково-технічну раду Державного<br>комітету України з будівництва та архітектури згідно з додатком 1.<br> <br> 2. Ввести до складу президії науково-технічної ради,<br>затвердженого наказом Держбуду від 16.07.02 N 9 ( <A HREF="110597">v0009509-02</A> ),<br>Кармінського Анатолія Марковича - начальника Київської міської<br>служби Української державної інвестиційної експертизи<br>"Київдержекспертиза", Бродко Оксану Антонівну - секретаря<br>науково-технічної ради, головного спеціаліста управління<br>науково-технічної політики у будівництві.<br> <br> 3. Вивести із складу президії науково-технічної ради Муляра<br>Леоніда Харитоновича у зв'язку з виходом на пенсію.<br> <br> ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Державного<br>комітету з будівництва та архітектури N 203 ( <A HREF="154323">v0203509-03</A> ) від<br>04.12.2003 )<br> <br> 5. Керівникам секцій забезпечити планову роботу секцій.<br> <br> Голова комітету В.Череп<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Держбуду<br> від 22.11.2002 N 80<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про науково-технічну раду Держбуду України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> Це положення визначає порядок роботи науково-технічної ради<br>Держбуду України, яка створена відповідно до Положення про<br>Державний комітет України з будівництва та архітектури,<br>затвердженого Указом Президента України від 20.08.02 N 725<br>( <A HREF="109648">725/2002</A> ), як дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій<br>і пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку<br>будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і<br>містобудування, наукових та науково-технічних розробок, проектів<br>нормативних та нормативно-технічних актів, проектів державних та<br>галузевих стандартів, державних будівельних норм і правил.<br> <br> 2. Основні завдання науково-технічної ради<br> <br> Науково-технічна рада:<br> <br> 2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у<br>сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів,<br>архітектури і містобудування (далі - сфера функціонального<br>управління Держбуду).<br> 2.2. Розглядає і робить висновки щодо доцільності подальшого<br>внесення до Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та<br>нормативно-правових актів з питань, що віднесені до сфери<br>функціонального управління Держбуду.<br> 2.3. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження проекти<br>державних стандартів, норм і правил, інших нормативних актів у<br>сфері функціонального управління Держбуду.<br> 2.4. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо<br>формування повноцінного життєвого середовища, підвищення<br>архітектурно-планувального, інженерно-технічного та економічного<br>рівня забудови і благоустрою населених пунктів, розвитку їх<br>інженерно-транспортної інфраструктури.<br> 2.5. Аналізує пропозиції щодо реформування житлової політики,<br>активізації інвестиційної діяльності, створення<br>фінансово-кредитних механізмів будівництва житла.<br> 2.6. Розглядає і схвалює пропозиції щодо формування державної<br>політики з питань ціноутворення у будівництві, кошторисної<br>нормативної бази та порядку її застосування.<br> 2.7. Розглядає та рекомендує до погодження проекти рішень<br>Кабінету Міністрів України щодо затвердження проектів<br>інвестиційних програм і проектів будівництва.<br> 2.8. Розглядає питання про розміщення і будівництво об'єктів<br>державного значення, спорудження окремих архітектурних об'єктів,<br>пам' ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій.<br> 2.9. Розглядає питання з методології проектування<br>житлово-цивільних та промислових об'єктів, інженерних споруд,<br>систем інженерного обладнання будинків і споруд, реконструкції та<br>пристосування об'єктів для інших цілей, створення і запровадження<br>ефективних архітектурно-будівельних систем, прогресивних технічних<br>рішень.<br> 2.10. Здійснює оцінку проектів державних цільових програм у<br>сфері функціонального управління Держбуду.<br> 2.11. Розглядає та рекомендує до впровадження сучасні<br>інформаційні технології та комп'ютерні мережі на галузевому рівні,<br>схвалює заходи щодо розвитку інформатизації.<br> 2.12. Обговорює та пропонує до висунення на здобуття<br>державних премій роботи у сферах будівництва, промисловості<br>будівельних матеріалів, архітектури і містобудування<br> <br> 3. Склад та структура науково-технічної ради<br> <br> 3.1 До складу науково-технічної ради входять спеціалісти<br>Держбуду, керівники, висококваліфіковані фахівці підприємств,<br>організацій та установ, що належать до сфери функціонального<br>управління Комітету, провідні вчені у сферах будівництва,<br>промисловості будівельних матеріалів, архітектури і<br>містобудування, представники професійних громадських об' єднань.<br> 3.2. Склад науково-технічної ради затверджується наказом<br>Голови Держбуду.<br> 3.3. Головою науково-технічної ради є Голова Комітету<br> 3.4. У складі науково-технічної ради утворюється президія та<br>секції відповідно до напрямів діяльності Комітету.<br> 3.5. До складу президії науково-технічної ради входять:<br>голова науково-технічної ради, його заступники, керівники секцій,<br>керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій, що<br>належать до сфери функціонального управління Держбуду, начальник<br>управління Комітету, яке здійснює організаційне забезпечення<br>роботи науково-технічної ради, секретар.<br> <br> 4. Організація роботи науково-технічної ради.<br> <br> 4.1. Основною формою роботи президії науково-технічної ради<br>та секцій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених<br>планів їх роботи.<br> 4.2. Плани роботи науково-технічної ради формуються<br>щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів<br>Комітету і членів президії науково-технічної ради і затверджуються<br>наказом Держбуду. Зняття питань з розгляду або включення<br>додаткових здійснюється за рішенням голови науково-технічної ради<br>на підставі аргументованої доповідної записки підрозділу, що<br>вносить чи знімає питання з розгляду, за погодженням із<br>заступником Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків або<br>на підставі звернення члена президії науково-технічної ради, який<br>вносить пропозицію.<br> 4.3. На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать<br>до компетенції відповідного структурного підрозділу Комітету,<br>проміжні етапи проектних, науково-дослідних розробок, а також в<br>обов'язковому порядку завершені роботи.<br> 4.4. При розгляді питання в залежності від його змісту можуть<br>використовуватись демонстраційні графічні матеріали, відеопоказ та<br>інші сучасні методи демонстрації.<br> <br> Прийняті на засіданні секції рішення оформлюються<br>протоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а<br>копії - у секретаря науково-технічної ради.<br> <br> 4.5. На розгляд президії науково-технічної ради виносяться,<br>як правило, питання, що попередньо розглянуті на засіданнях секцій<br>та стосуються пріоритетних напрямів діяльності Комітету і<br>вимагають прийняття відповідного рішення.<br> 4.6. Рішення президії науково-технічної ради приймаються<br>більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні.<br> 4.7. У разі необхідності рішення науково-технічної ради<br>проводяться в життя наказами Комітету, спільними рішеннями з<br>іншими центральними органами виконавчої влади та зацікавленими<br>організаціями.<br> 4.8. Науково-технічна рада через засоби масової інформації<br>регулярно інформує громадськість про результати розгляду на<br>засіданні президії питань та прийняті рішення.<br> 4.9. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради<br>здійснює Управління науково-технічної політики у будівництві.<br> 4.10. Матеріально-технічне забезпечення роботи<br>науково-технічної ради здійснюється за рахунок коштів, що<br>виділяються на утримання Держбуду із державного бюджету; пайових<br>внесків підприємств та організацій, представники яких входять до<br>складу президії науково-технічної ради; відрахувань організацій,<br>що проводять на комерційній основі семінари, конференції та інші<br>заходи з використанням матеріалів, схвалених науково-технічною<br>радою; внесків організацій за право розповсюдження документів та<br>матеріалів, схвалених рішеннями науково-технічної ради;<br>добровільних внесків підприємств, організацій та установ.<br> <br> 5. Порядок підготовки і розгляду матеріалів<br> на засіданні президії науково-технічної ради<br> <br> 5.1. Проект рішення, довідку з питання, що пропонується<br>розглянути, примірник документа, який виноситься на розгляд<br>президії науково-технічної ради, і список запрошених готує<br>відповідний структурний підрозділ Комітету або член президії<br>науково-технічної ради, який вносить пропозицію. За десять днів до<br>дня проведення засідання президії науково-технічної ради ці<br>матеріали подаються секретарю ради на паперовому та електронному<br>носіях для тиражування та доведення до членів президії<br>науково-технічної ради. У разі недотримання термінів подання<br>матеріалів їх тиражування та доведення до членів президії<br>науково-технічної ради здійснює структурний підрозділ або член<br>президії науково-технічної ради, що готує питання до розгляду.<br> 5.2. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання<br>науково-технічної ради здійснюється структурним підрозділом або<br>членом президії науково-технічної ради, що готує питання до<br>розгляду.<br> 5.3. Довідка та список запрошених підписуються керівником<br>структурного підрозділу або членом президії науково-технічної<br>ради, що готують питання до розгляду. Проект рішення візується<br>заступником Голови Комітету за належністю питань.<br> 5.4. Доведення матеріалів засідання до членів президії<br>науково-технічної ради може здійснюватися шляхом:<br> - передачі копій на паперовому носії;<br> - передачі за допомогою електронної пошти;<br> - розміщення на офіційному сайті Держбуду<br>(http:www.build.gov.ua);<br> - ознайомлення безпосередньо в управлінні, що готує питання<br>до розгляду.<br> Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і<br>характером матеріалів, наявністю його електронного варіанту тощо.<br> 5.5. Про остаточний порядок денний засідання і дату його<br>проведення, що затверджені головою науково-технічної ради, члени<br>президії науково-технічної ради сповіщаються факсом або<br>електронною поштою.<br> 5.6. Як виняток, головою президії науково-технічної ради<br>можуть бути прийняті рішення в робочому порядку за умови їх<br>позитивного розгляду на відповідній секції науково-технічної ради<br>та підготовки до розгляду на президії науково-технічної ради в<br>установленому порядку (розділ 6 даного Положення). Як правило, це<br>зміни до нормативних документів, термінові питання та ін., які не<br>потребують загального обговорення.<br> 5.7. Структурний підрозділ або член президії<br>науково-технічної ради, який виносить питання на розгляд ради,<br>надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання<br>президії ради, на якому розглядається відповідне питання.<br> 5.8. Хід та результати розгляду питань на засіданні<br>науково-технічної ради фіксуються у протоколі. Прийняті на<br>засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються структурним<br>підрозділом або членом президії науково-технічної ради, що<br>готували питання, протягом 3 днів, за умови, якщо інший термін не<br>визначений рішенням засідання, та подаються секретарю<br>науково-технічної ради для подальшого затвердження Головою<br>Комітету, розсилання в установленому порядку та публікування в<br>інформаційному бюлетені Держбуду.<br> <br> 6. Права та обов'язки членів<br> науково-технічної ради<br> <br> 6.1.Члени науково-технічної ради повинні бути присутні на її<br>засіданнях, брати активну участь в обговореннях питань,<br>запропонованих до розгляду, якісно та у встановлений термін<br>виконувати рішення науково-технічної ради, а також доручення щодо<br>підготовки питань для обговорення на засіданні.<br> 6.2. Члени науково-технічної ради мають право широкого та<br>вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні<br>ради, знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями, що<br>обговорюються на засіданні.<br> 6.3. Члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі<br>на громадських засадах.<br> <br> Начальник управління<br> науково-технічної політики<br> у будівництві А.Григор<br> <br> <br> <br> ( Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Державного<br>комітету з будівництва та архітектури N 203 ( <A HREF="154323">v0203509-03</A> ) від<br>04.12.2003 )<br> Секція науково-технічної політики у будівництві<br> <br>1 Григор А.Ф. - голова секції, начальник Управління<br> науково-технічної політики у будівництві<br> Держбуду<br> <br>2 Барзилович Д.В. - заступник голови секції, заступник<br> начальника Управління науково-технічної<br> політики у будівництві Держбуду<br> <br>3 Бродко О.А. - секретар секції, головний спеціаліст<br> Управління науково-технічної політики<br> у будівництві Держбуду, канд. техн. наук,<br> старш. наук. співроб.<br> <br>4 Авдієнко О.П. - в.о. начальника Управління<br> архітектурно-конструктивних та інженерних<br> систем будинків і споруд<br> житлово-цивільного призначення Держбуду<br> <br>5 Балицький А.М. - директор Науково-дослідного інституту по<br> проектуванню підприємств промисловості<br> будівельних матеріалів "ПІВДЕНДІПРОБУДМ",<br> канд. техн. наук<br> <br>6 Бачинський В.В. - директор проектно-технологічного<br> інституту "Київоргбуд"<br> <br>7 Білецький І.Т. - головний спеціаліст Державної<br> архітектурно-будівельної інспекції<br> Держбуду<br> <br>8 Буравченко С.Г. - заступник директора Українського<br> державного науково-дослідного і<br> проектного інституту цивільного<br> сільського будівництва<br> "УкрНДІпроцивільсільбуд", канд. архіт.<br> <br>9 Варивода П.М. - начальник технічного відділу інституту<br> "КримНДІпроект", канд. техн. наук,<br> старш. наук. співроб.<br> <br>10 Волга В.С. - керівник науково-дослідного центру<br> ВАТ "Український зональний<br> науково-дослідний і проектний<br> інститут по цивільному будівництву",<br> канд. техн. наук<br> <br>11 Городецький О.С. - заступник директора з наукових питань<br> Державного НДІ автоматизованих систем в<br> будівництві, д-р. техн. наук, проф.<br> <br>12 Дамаскін Б.С. - заступник директора з виробництва<br> інституту "НДІпроектреконструкція"<br> <br>13 Іванькіна В.Г. - заступник начальника Управління цінової<br> політики, експертизи та контролю<br> вартості у будівництві Держбуду<br> <br>14 Іськов В.Л. - заступник начальника Управління<br> містобудівної політики Держбуду<br> <br>15 Ковальський Л.М. - заступник директора з наукової<br> роботи ВАТ "Український зональний<br> науково-дослідний і проектний<br> інститут по цивільному будівництву",<br> д-р. техн. наук, проф.<br> <br>16 Ковтун В.В. - начальник Виробничо-технічного<br> управління Української державної<br> будівельної корпорації "Укрбуд"<br> <br>17 Кожан В.П. - начальник відділу нової техніки<br> Української державної корпорації по<br> виконанню монтажних і спеціальних<br> будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"<br> <br>18 Лісничук В.А. - начальник відділу ліцензування та<br> атестації будівельної діяльності<br> Держбуду<br> <br>19 Маркіна І.Г. - начальник відділу науки, нової<br> техніки та інформатики Української<br> кооперативно-державної корпорації по<br> агропромисловому будівництву<br> "Украгропромбуд"<br> <br>20 Оглобля О.І. - завідувач науково-дослідного відділу<br> ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція",<br> д-р. техн. наук, проф.<br> <br>21 Романов С.В. - заступник директора з наукової роботи<br> НДІ будівельного виробництва,<br> канд. техн. наук, старш. наук. співроб.<br> <br>22 Скрипка О.С. - начальник Управління технологічної та<br> інноваційної політики Холдингової<br> компанії "Київміськбуд"<br> <br>23 Стрижельчик Г.Г. - перший заступник генерального<br> директора Українського державного<br> головного науково-дослідного виробничого<br> інституту інженерно-технічних і<br> економічних вишукувань "УкрНДІІНТВ",<br> канд. геолого-мінералогічних наук<br> <br>24 Ткаченко І.М. - заступник директора з наукової роботи<br> НДІ будівельних конструкцій,<br> канд. техн. наук, старш. наук. співроб.<br> <br>25 Хомик П.М. - заступник начальника Управління<br> науково-технічної політики Державного<br> комітету житлово-комунального<br> господарства<br> <br>26 Червяков Ю.М. - заступник директора з наукової<br> роботи Українського науково-дослідного і<br> проектно-конструкторського інституту<br> будівельних матеріалів та виробів<br> "НДІБМВ", канд. техн. наук,<br> старш. наук. співроб.<br> <br>27 Чеснок В.М. - директор Державного підприємства<br> "Укрархбудінформ"<br> <br> Секція будівельних матеріалів<br> <br>1 Барзилович Д.В. - голова секції, заступник начальника<br> Управління науково-технічної політики<br> у будівництві Держбуду<br> <br>2 Анопко Д.В. - заступник голови секції, заступник<br> начальника відділу національних<br> стандартів, технічного нормування<br> та регулювання у будівництві та<br> промисловості будівельних матеріалів<br> Держбуду, канд. техн. наук<br> <br>3 Лазаренко Л.А. - секретар секції, головний спеціаліст<br> відділу національних стандартів,<br> технічного нормування та регулювання<br> у будівництві та промисловості<br> будівельних матеріалів Держбуду<br> <br>4 Баглай А.П. - завідувач відділу герметизаційних,<br> гідро-, теплоізоляційних і<br> опоряджувальних робіт НДІ<br> будівельного виробництва, канд.<br> техн. наук, старш. наук. співроб.<br> <br>5 Беглєцов В.В. - завідувач лабораторії будівельної хімії<br> НДІ будівельного виробництва,<br> канд. хім. наук<br> <br>6 Іськов В.Л. - заступник начальника Управління<br> містобудівної політики Держбуду<br> <br>7 Калугін М.І. - начальник відділу будіндустрії та<br> промбудматеріалів Української<br> кооперативно-державної корпорації<br> по агропромисловому будівництву<br> "Украгропромбуд"<br> <br>8 Левченко Г.І. - головний спеціаліст Управління<br> економіки та стратегії розвитку<br> будівельного комплексу Держбуду<br> <br>9 Нечепорчук А.А. - начальник відділу конструктивних<br> систем та інженерного обладнання<br> будинків і споруд Управління<br> архітектурно-конструктивних та<br> інженерних систем будинків і<br> споруд житлово-цивільного<br> призначення Держбуду<br> <br>10 Нечухаев В.В. - головний спеціаліст Державної<br> архітектурно-будівельної<br> інспекції Держбуду<br> <br>11 Одрінська В.О. - начальник Управління інновацій,<br> координації науково-технічної<br> політики та енергозбереження<br> Української державної корпорації<br> промисловості будівельних матеріалів<br> "Укрбудматеріали"<br> <br>12 Островська М.І. - начальник відділу кошторисного<br> нормування та експертизи управління<br> цінової політики, експертизи та<br> контролю вартості у будівництві<br> Держбуду<br> <br>13 Полонська С.О. - завідувач лабораторії заводського<br> виробництва та енергозбереження у<br> будівництві НДІ будівельного виробництва,<br> канд. техн. наук, старш. наук. співроб.<br> <br>14 Поляков Г.П. - керівник науково-дослідного та<br> випробувального інженерного центру<br> ВАТ "Український зональний<br> науково-дослідний і проектний<br> інститут по цивільному будівництву",<br> канд. техн. наук, старш. наук. співроб.<br> <br>15 Собко В.І. - заступник начальника Управління<br> промислових підприємств та транспорту<br> Української державної будівельної<br> корпорації "Укрбуд"<br> <br>16 Снісаренко В.В - технічний директор Науково-виробничого<br> об'єднання "Укрстальконструкція"<br> <br>17 Стогін О.М. - начальник Управління координації<br> виробничої діяльності і перспективного<br> розвитку промислової, полімерної,<br> покрівельної і санітарно-технічної<br> промисловості Української державної<br> корпорації промисловості будівельних<br> матеріалів "Укрбудматеріали"<br> <br>18 Фаренюк Г.Г. - завідувач відділу НДІ будівельних<br> конструкцій, канд. техн. наук,<br> старш. наук. співроб.<br> <br>19 Червяков Ю.М. - заступник директора з наукової роботи<br> Українського науково-дослідного і<br> проектно-конструкторського інституту<br> будівельних матеріалів та виробів<br> "НДІБМВ", канд. техн. наук,<br> старш. наук. співроб.<br> <br>20 Черняк Л.П. - начальник Управління координації<br> виробничої діяльності і перспективного<br> розвитку промисловості керамічних та<br> неметалорудних матеріалів Української<br> державної корпорації промисловості<br> будівельних матеріалів<br> "Укрбудматеріали", канд. техн. наук<br> <br>21 Черних Л.Ф. - завідувач відділу будівельної<br> теплофізики ВАТ "Український<br> зональний науково-дослідний і<br> проектний інститут по цивільному<br> будівництву", канд. техн. наук,<br> старш. наук. співроб.<br> <br>22 Шейніч Л.О. - завідувач відділу технології<br> виготовлення залізобетонних конструкцій<br> НДІ будівельних конструкцій,<br> д-р. техн. наук, проф.<br> <br> Секція цінової політики та експертизи у будівництві<br> <br>1 Губень П.І. - голова секції, начальник Управління<br> цінової політики, експертизи та<br> контролю вартості у будівництві<br> Держбуду<br> <br>2 Литвинова Т.М. - заступник голови секції, заступник<br> начальника Управління цінової політики,<br> експертизи та контролю вартості у<br> будівництві, начальник інспекції з<br> контролю за визначенням вартості<br> будівництва Держбуду<br> <br>3 Білецька Н.П. - секретар секції, спеціаліст I категорії<br> Управління цінової політики, експертизи<br> та контролю вартості у будівництві<br> Держбуду<br> <br>4 Бабайлова О.П. - начальник сектора кошторисного<br> ціноутворення ГУ Київпроекту<br> <br>5 Годіна О.О. - заступник директора з науки Українського<br> державного науково-дослідного центру<br> ціноутворення в будівництві "Цінобуд"<br> <br>6 Долбіліна Л.О. - начальник зведеного відділу аналізу<br> договірних цін та ціноутворення<br> Української кооперативно-державної<br> корпорації з агропромислового будівництва<br> "Украгропромбуд"<br> <br>7 Іванькіна В.Г. - заступник начальника Управління цінової<br> політики, експертизи та контролю вартості<br> у будівництві, начальник відділу<br> методології ціноутворення у будівництві,<br> реставрації та ремонту Держбуду України<br> <br>8 Островська М.І. - начальник відділу кошторисного нормування<br> та експертизи Управління цінової політики,<br> експертизи та контролю вартості у<br> будівництві Держбуду України<br> <br>9 Пітик С.О. - начальник сектора кошторисних норм<br> інституту "Діпроцивільпромбуд"<br> <br>10 Совенко Т.А. - начальник відділу ціноутворення<br> Холдингової компанії "Київміськбуд"<br> <br>11 Юровський О.Ю. - начальник консультаційно-аналітичного<br> відділу Науково-виробничої фірми<br> "Інпроект"<br> <br>12 Яременко О.Ф. - головний консультант Управління<br> справами Адміністрації Президента<br> України<br> <br> Секція економіки та стратегії розвитку<br> будівельного комплексу<br> <br>1 Шарапова Т.О. - голова секції, начальник Управління<br> економіки та стратегії розвитку<br> будівельного комплексу Держбуду<br> <br>2 Гроховський С.Г. - заступник голови секції, заступник<br> начальника Управління економіки та<br> стратегії розвитку будівельного<br> комплексу Держбуду<br> <br>3 Шевчук К.І. - заступник голови секції, заступник<br> начальника Управління економіки та<br> стратегії розвитку будівельного<br> комплексу Держбуду<br> <br>4 Медведєва О.І. - секретар секції, головний спеціаліст<br> Управління економіки та стратегії<br> розвитку будівельного комплексу<br> Держбуду<br> <br>5 Горбатюк В.В. - начальник Управління економіки<br> Української державної корпорації по<br> виконанню монтажних і спеціальних<br> будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"<br> <br>6 Голодець І.В. - директор УкрНДЦ "ЕКОБУД"<br> <br>7 Данченко М.І. - начальник Фінансово-економічного<br> управління Української державної<br> корпорації по будівництву<br> метрополітенів і тунелів<br> "Укрметротунельбуд"<br> <br>8 Єгорова Г.В. - начальник відділу розвитку житлового<br> будівництва Управління економіки та<br> стратегії розвитку будівельного<br> комплексу Держбуду<br> <br>9 Заблоцький Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного<br> виробництва, канд. техн. наук<br> <br>10 Заєць В.М. - заступник начальника Управління<br> економіки та фінансів Української<br> державної будівельної корпорації<br> "Укрбуд"<br> <br>11 Здор Г.Ф. - технічний директор ДП "Капітель"<br> <br>12 Коновал Б.О. - начальник Управління координації<br> планування підрядних робіт Української<br> державної корпорації по транспортному<br> будівництву "Укртрансбуд"<br> <br>13 Косенко С.В. - начальник відділу економіки будівництва<br> та житлових субсидій Міністерства<br> економіки<br> <br>14 Криклій В.М. - начальник Управління економіки<br> Української кооперативно-державної<br> корпорації з агропромислового<br> будівництва "Украгропромбуд"<br> <br>15 Литвинова Т.М. - заступник начальника Управління цінової<br> політики, експертизи та контролю вартості<br> у будівництві - начальник інспекції з<br> контролю за визначенням вартості<br> будівництва Держбуду<br> <br>16 Леснінов А.В. - начальник Управління економіки,<br> роздержавлення, фінансування та обліку<br> Української державної корпорації<br> промисловості будівельних матеріалів<br> "Укрбудматеріали"<br> <br>17 Луценко Н.Г. - начальник Управління статистики,<br> інвестицій та будівництва головного<br> Управління статистики виробництва<br> Держкомстату України<br> <br>18 Можар В.М. - віце-президент Холдингової компанії<br> "Київміськбуд"<br> <br>19 Салдугей М.М. - начальник відділу Українського<br> державного концерну по виробництву<br> цементу і азбестоцементних виробів<br> "Укрцемент"<br> <br>20 Туча М.Р. - начальник кошторисно-договірного<br> відділу ВАТ "Трест Київспецбуд"<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду України",<br> N 11, листопад, 2002 р.<br></FONT></PRE><br>