ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

01.04.2004 N 56


Про виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2004 р. N 315 "Про підсумки
соціально-економічного розвитку України у 2003 році
та хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України"


З метою забезпечення успішної реалізації положень Послання
Президента України до Верховної Ради "Європейський вибір.
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального
розвитку України на 2002-2011 роки" ( n0001100-02 ), завдань,
визначених у щорічних посланнях Президента України до Верховної
Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України, та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року
N 315 ( 315-2004-п ) "Про підсумки соціально-економічного розвитку
України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України" Н А К А З У Ю:

1. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних
підрозділів Комітету взяти до неухильного виконання постанову
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 315
( 315-2004-п ) "Про підсумки соціально-економічного розвитку
України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України".

2. До 15 квітня 2004 року підготувати відповідно до
повноважень Комітету та подати на затвердження плани реалізації
завдань, визначених зазначеною постановою Уряду:
- щодо розвитку доступної для широких верств населення
системи житлового будівництва, зокрема на засадах іпотечного
кредитування (відповідальний виконавець - Т.Шарапова);
- щодо удосконалення державної цінової політики, насамперед
на ринках соціально значущих товарів, робіт і послуг, житлового
будівництва (відповідальні виконавці - Т.Шарапова, П.Губень);
- щодо повсюдного поширення позитивного регіонального досвіду
розвитку підприємництва, видачі документів дозвільного характеру
на провадження підприємницької діяльності за принципом "єдиного
вікна" (відповідальні виконавці - А.Економов, П.Губень, В.Папка).
Зазначеним відповідальним виконавцям забезпечити щоквартальне
підбиття підсумків виконання затверджених планів на засіданнях
колегії Комітету першого місяця, що настає за звітним кварталом.

3. Затвердити відповідальних виконавців заходів щодо
підготовки проектів законодавчих актів, передбачених планом роботи
Кабінету Міністрів України у 2004 році ( v0219361-04 ),
відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України,
згідно з додатком 1.

4. Затвердити відповідальних виконавців заходів з підготовки
проектів актів Кабінету Міністрів України, передбачених планом
роботи Кабінету Міністрів України у 2004 році ( v0219361-04 ),
відповідальність за виконання яких покладено на Держбуд України,
згідно з додатком 2.

5. Заступникам Голови Комітету відповідно до розподілу
обов'язків, керівникам структурних підрозділів Комітету
забезпечити розроблення проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України ( v0219361-04 ), у визначені
планом строки та в порядку, передбаченому Законом України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) і Тимчасовим регламентом Кабінету
Міністрів України ( 915-2000-п ).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Комітету В.Череп


Додаток 1
до наказу Держбуду України
01.04.2004 N 56


Відповідальні виконавці заходів
щодо підготовки проектів законодавчих актів,
передбачених планом роботи Кабінету Міністрів
України у 2004 році, відповідальність за виконання
яких покладено на Держбуд України


------------------------------------------------------------------------------------
| Зміст роботи | Назва проекту | Підстава | Строк | Відповідальні |
| | законодавчого | для |подання до| виконавці в |
| | акта | підготовки | Кабінету | Комітеті |
| | | проекту |Міністрів | |
| | | | України | |
|-----------------------+---------------+---------------+----------+---------------|
|Визначення шляхів |Про державне |Програма | Березень |Управління |
|вирішення проблеми |фінансування та|діяльності | |економіки та |
|забезпечення житлом |цільове |Кабінету | |стратегії |
|громадян України, які |довгострокове |Міністрів | |розвитку |
|потребують соціального |кредитування |України | |будівельного |
|захисту або підтримки з|будівництва |(підрозділ 4.7)| |комплексу |
|боку держави, шляхом |житла |( n0002120-04 )| |(Т.Шарапова) |
|будівництва (придбання)| | | | |
|соціального житла та | | | | |
|розширення можливості | | | | |
|будівництва (придбання)| | | | |
|житла за рахунок | | | | |
|кредитів | | | | |
|-----------------------+---------------+---------------+----------+---------------|
|Удосконалення |Про державну |Програма | Червень |Управління |
|дозвільної системи у |експертизу |діяльності | |цінової |
|сфері будівництва та |проектів |Кабінету | |політики, |
|врегулювання процедури |будівництва |Міністрів | |експертизи та |
|проведення державної | |України | |контролю |
|експертизи | |(підрозділ 4.7)| |вартості у |
| | |( n0002120-04 )| |будівництві |
| | | | |(П.Губень) |
|-----------------------+---------------+---------------+----------+---------------|
|Спрощення дозвільної |Про внесення |Програма | Червень |Управління |
|системи у будівельній |змін до деяких |діяльності | |містобудівної |
|галузі в частині |законодавчих |Кабінету | |політики |
|врегулювання питань |актів |Міністрів | |(А.Економов) |
|здійснення державної | |України | | |
|експертизи проектів | |(підрозділ 4.7)| | |
|будівництва | |( n0002120-04 )| | |
|-----------------------+---------------+---------------+----------+---------------|
|Визначення правових |Про нормування |Програма | Грудень |Управління |
|засад нормування у |в будівництві |діяльності | |науково- |
|галузі будівництва | |Кабінету | |технічної |
| | |Міністрів | |політики та |
| | |України | |інформаційних |
| | |(підрозділ 4.7)| |технологій у |
| | |( n0002120-04 )| |будівництві |
| | | | |(Д.Барзилович) |
------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до наказу Держбуду України
01.04.2004 N 56


Відповідальні виконавці заходів
з підготовки проектів актів Кабінету Міністрів
України, передбачених планом роботи Кабінету
Міністрів України у 2004 році, відповідальність
за виконання яких покладено на Держбуд України


--------------------------------------------------------------------------------
| Зміст роботи | Підстава для | Строк | Відповідальні |
| | підготовки | подання до | виконавці в |
| | проекту акта | Кабінету | Комітеті |
| | | Міністрів | |
| | | України | |
|------------------------------+-----------------+------------+----------------|
|Урегулювання особливостей |Господарський | Березень |Управління |
|укладання та виконання |кодекс України | |економіки та |
|договорів підряду в |(глава 33) | |стратегії |
|капітальному будівництві за |( 436-15 ) | |розвитку |
|участю іноземних суб'єктів | | |будівельного |
|господарювання | | |комплексу |
| | | |(Т.Шарапова) |
|------------------------------+-----------------+------------+----------------|
|Створення системи взаємної |Доручення | Березень |Управління |
|відповідальності для |Прем'єр-міністра | |економіки та |
|забезпечення реалізації |від 12 травня | |стратегії |
|підрядних контрактів у |2000 р. N 7951/1 | |розвитку |
|будівництві, що здійснюються |до Закону України| |будівельного |
|за рахунок бюджетних коштів та|"Про майнову | |комплексу |
|коштів державних і комунальних|відповідальність | |(Т.Шарапова) |
|підприємств, установ, |за порушення умов| | |
|організацій |договору підряду | | |
| |(контракту) про | | |
| |виконання робіт | | |
| |на будівництві | | |
| |об'єктів" | | |
| |(стаття 6) | | |
| |( 1641-14 ) | | |
|------------------------------+-----------------+------------+----------------|
|Удосконалення порядку |Програма | Квітень |Державна |
|прийняття в експлуатацію |діяльності | |архітектурно- |
|завершених будівництвом |Кабінету | |будівельна |
|об'єктів містобудування |Міністрів України| |інспекція |
| |(підрозділ 4.7) | |України |
| |( n0002120-04 ) | |(В.Папка) |
|------------------------------+-----------------+------------+----------------|
|Визначення порядку спорудження|Доручення | Червень |Управління |
|(створення) пам'ятників і |Кабінету | |містобудівної |
|монументів |Міністрів України| |політики |
| |від 9 січня | |(А.Економов) |
| |2003 р. | | |
| |N 12122/26 | | |
|------------------------------+-----------------+------------+----------------|
|Визначення загальних умов |Господарський | Листопад |Управління |
|укладання та виконання |кодекс України | |економіки та |
|договорів підряду в |(глава 33) | |стратегії |
|капітальному будівництві |( 436-15 ) | |розвитку |
| | | |будівельного |
| | | |комплексу |
| | | |(Т.Шарапова) |
--------------------------------------------------------------------------------