Приказ 577. Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.03.2006 N 69<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 18 травня 2006 р.<br> за N 577/12451<br> <br> <br> Про затвердження Порядку проведення роботи<br> з підтвердження придатності нових будівельних<br> виробів для застосування в будівництві<br> та Переліку нових будівельних виробів,<br> що підлягають перевірці та підтвердженню<br> придатності для застосування в будівництві<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1<br>березня 2006 року N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> ) "Про затвердження Правил<br>підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок проведення роботи з підтвердження<br>придатності нових будівельних виробів для застосування в<br>будівництві, що додається.<br> <br> 2. Затвердити Перелік нових будівельних виробів, що<br>підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування<br>в будівництві, що додається.<br> <br> 3. Право підпису технічного свідоцтва надати першому<br>заступнику Міністра Беркуті А.В. за належністю питань.<br> <br> 4. Покласти на Управління технічного регулювання в<br>будівництві функції структурного підрозділу, відповідального за<br>роботу з підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування в будівництві.<br> <br> 5. Покласти на державне підприємство "Укрархбудінформ"<br>(Чеснок В.М.) друк бланків технічного свідоцтва та забезпечення<br>ними базові організації з науково-технічної діяльності за<br>заявками.<br> <br> 6. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну<br>реєстрацію до Міністерства юстиції в порядку, установленому чинним<br>законодавством.<br> <br> 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра Беркуту А.В.<br> <br> Міністр П.С.Качур<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 20.03.2006 N 69<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 18 травня 2006<br> за N 577/12451<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> проведення роботи з підтвердження<br> придатності нових будівельних виробів<br> для застосування в будівництві<br> <br> <br> 1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету<br>Міністрів України від 1 березня 2006 року N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> )<br>"Про затвердження Правил підтвердження придатності нових<br>будівельних виробів для застосування".<br> Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових<br>будівельних виробів для застосування в будівництві (далі -<br>Порядок) установлює процедуру проведення роботи з розгляду заявок,<br>погодження, проведення науково-технічної експертизи та випробувань<br>будівельних виробів (у разі необхідності), розгляду матеріалів на<br>секціях науково-технічної ради Мінбуду, прийняття рішення<br>президією науково-технічної ради, підписання, реєстрації та видачі<br>технічного свідоцтва придатності будівельних виробів для<br>застосування.<br> <br> 2. Проведенню перевірки на відповідність вимогам безпеки для<br>життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного<br>середовища і підтвердженню придатності для застосування в<br>будівництві підлягають нові матеріали, вироби та конструкції (далі<br>- будівельні вироби), зокрема іноземного походження, виробництво,<br>застосування та експлуатація яких не регламентовані національними<br>стандартами, державними будівельними нормами і правилами, іншими<br>нормативними документами.<br> <br> 3. Придатність нових будівельних виробів для застосування в<br>умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України<br>підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних<br>виробів для застосування (далі - технічне свідоцтво) встановленого<br>зразка (додаток), яке видається Мінбудом України.<br> <br> 4. Для одержання технічного свідоцтва заявник (виробник,<br>постачальник, проектна, будівельна організація) направляє до<br>Мінбуду заяву довільної форми з доданням обґрунтованих матеріалів<br>з технічними даними продукції, яка пред'являється. До складу цих<br>даних включаються (залежно від продукції): опис продукції, якості,<br>характеристики, результати випробувань, технологічні параметри,<br>креслення, інструкції щодо застосування, дані, які характеризують<br>безпеку, надійність продукції, досвід її застосування.<br> <br> 5. Мінбуд протягом п'яти робочих днів після реєстрації заявки<br>оцінює обґрунтованість, комплектність документів, що додаються до<br>заявки, приймає рішення щодо необхідності проведення<br>науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів,<br>про що повідомляється заявнику.<br> <br> 6. Термін розгляду заявки на одержання технічного свідоцтва<br>на нові будівельні вироби не повинен перевищувати одного місяця з<br>дня реєстрації заявки.<br> <br> 7. Технічне свідоцтво видається Мінбудом на основі<br>документації, яка надається заявником, а також у разі потреби<br>висновків органів державних санітарно-епідеміологічного і<br>пожежного наглядів і контролю у галузі охорони навколишнього<br>природного середовища, які засвідчують відповідність нової<br>продукції вимогам безпеки для життя і здоров'я людей, їх майна і<br>навколишнього середовища, та позитивного рішення науково-технічної<br>ради Мінбуду.<br> <br> 8. Мінбуд, за необхідності, видає завдання виконавцям робіт з<br>підготовки висновків щодо підтвердження придатності будівельних<br>виробів для застосування та забезпечує конфіденційність розгляду<br>інформації, яка є комерційною таємницею заявника.<br> Виконавці робіт визначаються з числа базових організацій з<br>науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості<br>будівельних матеріалів, архітектури і містобудування за<br>відповідними напрямами діяльності.<br> <br> 9. За необхідності проведення випробувань, заявник повинен<br>надати у випробувальні лабораторії необхідну кількість зразків<br>(проб) продукції для проведення випробувань і забезпечити<br>проведення випробувань фрагментів конструкцій будівель та споруд.<br> <br> 10. Роботи з підтвердження придатності будівельних виробів<br>для застосування, у тому числі з проведення науково-технічної<br>експертизи та випробувань будівельних виробів, виконується на<br>договірних умовах у визначений ними строк.<br> <br> 11. У Мінбуді розглядаються матеріали заявника,<br>науково-технічної експертизи, органів державних<br>санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів та контролю у<br>галузі охорони навколишнього природного середовища і, за умови<br>позитивних висновків, питання виноситься до розгляду секції з<br>питань технічного регулювання в будівництві науково-технічної ради<br>Мінбуду щодо можливості підготовки технічного свідоцтва.<br> <br> 12. Секція з питань технічного регулювання в будівництві<br>готує пропозиції президії науково-технічної ради щодо видачі<br>технічного свідоцтва.<br> <br> 13. Президія науково-технічної ради оперативно приймає<br>рішення про видачу технічного свідоцтва.<br> <br> 14. Протягом п'яти днів після прийняття позитивного рішення<br>президією науково-технічної ради Мінбуд видає заявнику технічне<br>свідоцтво.<br> <br> 15. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки.<br> <br> 16. Мінбуд може відмовити у видачі технічного свідоцтва у<br>разі невиконання заявником вимог цього Порядку, або негативного<br>висновку органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного<br>наглядів і контролю у галузі охорони навколишнього природного<br>середовища.<br> Після усунення зазначених недоліків, заявник може подати<br>заявку до Мінбуду на видачу технічного свідоцтва.<br> <br> 17. Відмову у видачі технічного свідоцтва заявник може<br>оскаржити в установленому законодавством порядку.<br> <br> 18. Реєстрація технічних свідоцтв проводиться Мінбудом у<br>відповідній книзі реєстрацій. Порядковий номер у книзі реєстрацій<br>є номером технічного свідоцтва.<br> <br> 19. Термін дії технічного свідоцтва позначається таким чином:<br>число - двома арабськими цифрами, місяць - літерами, рік - чотирма<br>арабськими цифрами.<br> <br> 20. До книги реєстрацій вносяться найменування і місце<br>знаходження заявника, його код за ЄДРПОУ (для фізичної особи за<br>ДРФО /за наявності/), реєстраційний номер технічного свідоцтва та<br>термін його дії, найменування та вид продукції, на яку видане<br>технічне свідоцтво.<br> <br> 21. Зареєстроване технічне свідоцтво та документи, на<br>підставі яких воно видано, повинні зберігатися заявником не менше<br>десяти років після закінчення терміну його дії. Протягом цього<br>самого терміну Мінбуд зберігає копії зареєстрованого технічного<br>свідоцтва разом із супровідними документами.<br> <br> 22. Технічне свідоцтво, зареєстроване згідно з цим Порядком,<br>дійсне на всій території України і є документом, що засвідчує<br>придатність нових будівельних виробів для застосування за<br>показниками, що наведені у технічному свідоцтві.<br> <br> 23. Мінбуд публікує систематичну інформацію про видані<br>технічні свідоцтва в офіційному Інформаційному бюлетені та<br>інформацію розміщує на сайті Мінбуду.<br> <br> Начальник Управління<br> технічного регулювання<br> в будівництві Д.В.Барзилович<br> <br> <br> Додаток<br> до Порядку проведення<br> роботи з підтвердження<br> придатності нових<br> будівельних виробів<br> для застосування<br> в будівництві<br> <br> <br> ЗРАЗОК<br> <br> <br> Герб України<br> Міністерство будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України<br> <br> <br> ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО<br> придатності будівельних виробів для застосування<br> N __________<br> <br> Зареєстроване Дійсне до<br> "___"________ "___"________<br> (включно)<br> <br> Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність<br>будівельних виробів вказаного найменування для застосування в<br>будівництві за умови дотримання вимог, наведених у цьому<br>технічному свідоцтві.<br> Найменування будівельного виробу ____________________________<br> Призначення _________________________________________________<br> Заявник _____________________________________________________<br> Виробник ____________________________________________________<br> Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального<br>призначення будівельного виробу __________________________________<br> Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і<br>здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища ____<br>__________________________________________________________________<br> Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення<br>контролю якості __________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо<br>підтвердження придатності таких виробів для застосування _________<br>__________________________________________________________________<br> Технічне свідоцтво видано на підставі рішення<br>науково-технічної ради Мінбуду України від "___"________ N _____<br> <br> Керівник органу,<br> що видав технічне свідоцтво __________ (П.І.Б)<br> (підпис)<br> (посада)<br> <br> М.П.<br> <br> Начальник Управління<br> технічного регулювання<br> в будівництві Д.В.Барзилович<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 20.03.2006 N 69<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 18 травня 2006 р.<br> за N 578/12452<br> <br> <br> ПЕРЕЛІК<br> нових будівельних виробів, що підлягають<br> перевірці та підтвердженню придатності<br> для застосування в будівництві(*)<br> <br> <br> 1. Стінові будівельні матеріали.<br> <br> 2. Бетони, розчини, заповнювачі, опоряджувальні, декоративні<br>склади, добавки для їх приготування.<br> <br> 3. Мінеральні та органічні в'яжучі речовини.<br> <br> 4. Азбоцементні, керамічні матеріали та вироби.<br> <br> 5. Вироби та конструкційні елементи з пластмас.<br> <br> 6. Дорожні матеріали.<br> <br> 7. Покрівельні, гідроізоляційні та герметизуючі матеріали та<br>вироби.<br> <br> 8. Теплоізоляційні, звукоізоляційні матеріали та вироби.<br> <br> 9. Скло будівельного призначення. Вироби та матеріали на його<br>основі.<br> <br> 10. Вогнезахисні, біозахисні, антикорозійні суміші.<br> <br> 11. Конструкції каркасів будівель.<br> <br> 12. Огороджувальні конструкції.<br> <br> 13. Резервуари та ємності.<br> <br> 14. Конструкції та елементи прогонних будівель мостів та<br>шляхопроводів.<br> <br> 15. Труби будівельного призначення, у тому числі з тепловою<br>ізоляцією.<br> <br> 16. Несучі дерев'яні конструкції із клеєної та плитної<br>деревини, вузлові з'єднання.<br> <br> 17. Вікна, вітрини, вітражі та профілі для їх виготовлення.<br> <br> 18. Двері, у тому числі протипожежні, ворота.<br> <br> 19. Конструкції, вузли, елементи та деталі будівель і споруд<br>(за новими технічними рішеннями або новими будівельними<br>технологіями), які не мають досвіду використання та надійність<br>яких не може бути підтверджена методами розрахунку та<br>проектування, діючими нормативними документами.<br> <br> 20. Труби, запорно-регулювальна арматура, фасонні частини,<br>обладнання та пристрої для систем водо-, газо-, теплопостачання та<br>каналізації.<br> <br> 21. Обладнання, арматура та повітроводи для систем вентиляції<br>і кондиціювання повітря.<br>_______________<br> (*)Виробництво, застосування та експлуатація будівельних<br>виробів, які не регламентовані національними стандартами,<br>державними будівельними нормами і правилами, іншими нормативними<br>документами.<br> <br> Начальник Управління<br> технічного регулювання<br> в будівництві Д.В.Барзилович</FONT></PRE><br>