ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.10.2007 N 559


Про затвердження Регламенту роботи
центрального апарату Державної служби
автомобільних доріг України


З метою забезпечення чіткої організації діяльності
центрального апарату Державної служби автомобільних доріг України,
підвищення особистої відповідальності працівників за виконання
покладених на них завдань та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 19.09.2007 N 1143 ( 1143-2007-п ) "Про
затвердження Типового регламенту центральних органів виконавчої
влади" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Регламент роботи центрального апарату Державної
служби автомобільних доріг України (додається).

2. Начальнику Управління справами Єгоровій Н.З. довести
Регламент до відома ВАТ "Державна акціонерна компанія
"Автомобільні дороги України", державних підприємств та
організацій, які належать до сфери управління Укравтодору.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Укравтодору прийняти до виконання і керівництва в роботі Регламент
та ознайомити з ним працівників підрозділів.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 25.07.2003
N 356 "Про затвердження Регламенту роботи центрального апарату
Державної служби автомобільних доріг України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кондукоцова В.М.

Голова В.Ф.Демішкан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
автомобільних доріг України
10.10.2007 N 559


РЕГЛАМЕНТ
Державної служби автомобільних доріг України


I. Загальні положення

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності
Державної служби автомобільних доріг України (далі - Укравтодор)
як центрального органу виконавчої влади, пов'язаної із здійсненням
його повноважень.

2. Укравтодор спрямовує свою діяльність на виконання
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента
України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів
законодавства.

3. Укравтодор у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими
органами виконавчої влади спільні акти.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Укравтодору,
прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності і громадянами.

4. Укравтодор під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.

5. Діяльність Укравтодор є відкритою та прозорою, що
забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на веб-сайті,
публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і
телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників
центрального органу виконавчої влади.
Iнформація про діяльність Укравтодору надається громадянам,
представникам засобів масової інформації відповідно до
законодавства.

II. Організація роботи Укравтодору

Планування роботи

6. Укравтодор розробляє та затверджує річний план заходів з
виконання покладених на нього завдань (далі - річний план).

7. Заходи, передбачені у річному плані, повинні відповідати
напрямам робіт, визначених бюджетними програмами, а результативні
показники річного плану - результативним показникам відповідних
бюджетних програм.

8. У річному плані визначаються:
перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;
відповідальні за виконання завдань (робіт);
строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та
підготовки звітності;
результативні показники виконання плану.

9. Річний план розробляється структурними підрозділами
центрального апарату Укравтодору та узагальнюється Управлінням
справами.

10. Для розроблення річного плану може бути утворена за
рішенням Голови Укравтодору робоча група з представників
структурних підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої
влади, науковців, інших фахівців.

11. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на
відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк
коригується і затверджується наказом Голови та розміщується на
веб-сайті Укравтодору.

12. Структурні підрозділи провадять свою діяльність згідно з
місячними планами, що розробляються на підставі річного плану.
Щомісячні плани подаються до 23 числа до Управління справами та
затверджуються заступниками Голови (відповідно до розподілу
обов'язків). Плани роботи Режимно-секретного сектору та Сектору
мобілізаційної роботи, які мають гриф обмеженого доступу до
державної таємниці, затверджуються Головою і залишаються у них.

13. Моніторинг виконання річного плану проводиться
щокварталу.

14. По закінченні строку дії річного плану Укравтодор готує
звіт про його виконання, який підлягає опублікуванню та
громадському обговоренню.

Визначення повноважень керівництва
та інших працівників апарату Укравтодору

15. Повноваження Голови Укравтодору визначаються законом.

16. Розподіл обов'язків між заступниками Голови здійснює
Голова Укравтодору відповідно до законодавства.
Розподіл обов'язків затверджується наказом Голови
Укравтодору, в якому визначаються:
перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що
випливають з покладених на Укравтодор завдань та функцій;
перелік структурних підрозділів, а також територіальних
органів, діяльність яких спрямовується, координується та
контролюється відповідним заступником.

17. Положення про структурний підрозділ розробляється
керівником відповідного підрозділу, погоджується із заступником
Голови (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується
Головою Укравтодору.

18. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються
положенням про структурний підрозділ. Обов'язки інших працівників
структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що
затверджуються заступником Голови Укравтодору (відповідно до
розподілу обов'язків).

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

19. Укравтодор для забезпечення здійснення своїх повноважень
може утворювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та
інші допоміжні органи. Рішення про утворення зазначених органів
приймає Голова Укравтодору.

20. Для погодженого вирішення проблемних питань, що належать
до компетенції Укравтодору, та обговорення найважливіших напрямів
його діяльності утворюється колегія як консультативно-дорадчий
орган, порядок діяльності якого визначається Загальним положенням
про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої
державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569 ( 1569-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2107).

21. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих
та інших допоміжних органів і положення про них затверджує Голова
Укравтодору.

Управління персоналом та проходження державної служби

22. Організація кадрової роботи в Укравтодорі здійснюється
згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану,
в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників.

23. Прийняття на державну службу в Укравтодор здійснюється
шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною
законодавством.
Прийняття працівників на роботу до Укравтодору на посади, що
не віднесені до категорій посад державних службовців, та
звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства
про працю.

24. Тривалість робочого часу державних службовців
визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням
особливостей, визначених Законом України "Про державну службу"
( 3723-12 ).

25. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань
і доручень керівництва в Укравтодорі встановлюється чергування
працівників структурних підрозділів згідно з графіком,
затвердженим заступником Голови Укравтодору (відповідно до
розподілу обов'язків).
Перебування у робочий час працівників структурних підрозділів
за межам приміщень Укравтодору з метою вирішення службових питань
погоджується керівниками відповідних підрозділів. Керівники
структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність у
робочий час у зв'язку із службовок необхідністю заступникам
керівника, які здійснюють керівництво відповідними підрозділами,
або відповідному керівникові вищого рівня.

26. В Укравтодорі формується кадровий резерв, який підлягає
щорічному перегляду та затвердженню. Iз зарахованими до кадрового
резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх
кваліфікації.
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і
ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або
державних службовців, як претендують на зайняття більш високих
посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на
відповідних посадах у структурних підрозділах.

27. З метою підвищення ефективності роботи державних
службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один
раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення
якої визначається Положенням про проведення атестації державних
службовців, затвердженим постановою Кабінет Міністрів України від
28 грудня 2000 р. N 1922 ( 1922-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 27).
У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання
державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків
відповідно де Загального порядку проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань ( z1063-03 ), затвердженого Головдержслужбою.
Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги
керівництвом та кадровою службою Укравтодору під час проведення
ротації кадрів на окремих посадах.

28. Укравтодор розглядає і вносить пропозиції щодо
нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо
заохочення працівників апарату Укравтодору та територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
його управління.

III. Нормотворча діяльність

29. Нормотворча діяльність Укравтодору провадиться на основі
та на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актів Президента України і постанов Верховної Ради України,
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів
Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, інших актів законодавства, а також з ініціативи
Укравтодору.

30. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку,
встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 54, ст. 2180), іншими актами законодавства.

31. Розроблення проекту нормативно-правового акта в
Укравтодорі покладається на структурний підрозділ відповідно до
його компетенції.

32. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися за наказом Голови Укравтодору робоча група.

33. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:
проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки
проекту;
визначається предмет правового регулювання, механізм
вирішення питання, що потребує врегулювання;
перевіряється його відповідність актам законодавства вищої
юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та
забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis
cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання
належить до сфери, правовідносини в якій регулюються
законодавством ЄС;
забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні
поправки;
вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.

34. Проект нормативно-правового акта перед поданням на
розгляд Голови Укравтодору обов'язково узгоджується з усіма
заінтересованими структурними підрозділами, юридичною службою та
заступником Голови Укравтодору (відповідно до розподілу
обов'язків).

35. Нормативно-правові акти Укравтодору, що стосуються прав,
свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий
характер, підлягають в установленому порядку реєстрації в
Мін'юсті.

IV. Організація роботи з документами

36. Організація роботи з документами здійснюється відповідно
до Iнструкції з діловодства в Укравтодорі, затвердженої наказом
його керівника та розробленої відповідно до Примірної інструкції з
діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 ( 1153-97-п ) (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 43, с. 50), із змінами та
доповненнями.

37. Порядок організації роботи з документами, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається
законодавством.

38. Організація діловодства в Укравтодорі покладається на
Голову або на заступника Голови відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.

39. До основних видів роботи з документами належать:
реєстрація вхідної кореспонденції;
робота з документами у структурних підрозділах;
підготовка документів для доповіді керівництву;
підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів
та актів організаційно-розпорядчого характеру;
організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;
підготовка та оформлення документів до засідань колегії;
оформлення копій та додатків до документів;
реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;
організація та здійснення контролю за виконанням документів;
складення номенклатури та формування справ;
підготовка справ до архівного зберігання та користування
архівною документацією;
ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і
штампів Укравтодору.

40. Системи електронного документообігу та обробки інформації
повинні відповідати вимогам державних стандартів і Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади ( 1153-97-п ).

41. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні
виконання документів в Укравтодорі здійснюється контроль у
порядку, затвердженому наказом Голови Укравтодору.

V. Порядок проведення нарад

Апаратні наради

42. Апаратні наради проводяться щотижня.

43. Голова Укравтодору або в разі його відсутності заступник
Голови (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні
наради для розгляду та вирішення питань, що належать до
компетенції Укравтодору.

44. Порядок денний апаратної наради формується на підставі
пропозицій заступників Голови Укравтодору та керівників
структурних підрозділів.

45. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з
Головою і доводиться до відома його заступників за два дні до її
проведення.

46. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються не
пізніше ніж у дводенний строк протоколами.
Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома
учасників апаратної наради.

47. Організація проведення апаратної наради покладається на
структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що
розглядатимуться.

Оперативні наради

48. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих
питань, що належать до компетенції Укравтодору, Голова або його
заступник проводять оперативні наради.

49. Порядок денний та матеріали до нього надаються учасникам
оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових)
питань - у день її проведення.

50. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформляються у
дводенний строк протоколом.
Протокол наради підписує головуючий.

51. Організація проведення оперативної наради покладається на
структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що
розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

52. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Укравтодорі
можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників
інших органі виконавчої влади.

53. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються
учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

54. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника
Голови Укравтодору та структурний підрозділ, до компетенції якого
належать питання, що розглядатимуться.

55. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах,
здійснює Управління справами.

VI. Взаємодія Укравтодору з іншими
органами державної влади та органами
місцевого самоврядування

56. Під час здійснення своїх повноважень Укравтодор взаємодіє
з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та
його Секретаріатом, Кабінетом Міністрів України та його
Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.

57. Укравтодор, взаємодіючи з Верховною Радою України:
забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного
Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на
всіх стадіях розгляду;
визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету
Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного на
розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;
готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України;
розглядає депутатські звернення і запити, звернення та
рекомендації комітетів Верховної Ради України;
готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до
парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради
України.

58. Взаємодію з Верховною Радою України в Укравтодорі
покладено на заступника Голови (відповідно до розподілу
обов'язків) та Відділ правової роботи та управління державною
власністю.

59. Укравтодор взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів
України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів
України, проводить консультації стосовно процедури підготовки
проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за
виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших
питань.

60. Укравтодор забезпечує постійну та ефективну співпрацю з
іншими органами виконавчої влади.

61. Укравтодор розглядає звернення, пропозиції, інші
матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових
актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

VII. Взаємодія із засобами масової
інформації та громадськістю

62. З метою забезпечення участі громадськості у процесі
підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під
час їх виконання при Укравтодорі діє Громадська колегія відповідно
до Типового положення про громадську раду при центральному,
місцевому органі виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1378
( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2773).

63. Укравтодор створює необхідні умови для роботи Громадської
колегії та проведення її засідань.

64. Рішення Громадської колегії мають рекомендаційний
характер і обов'язкові для розгляду Укравтодором.

65. З метою організації ефективної взаємодії між
Укравтодором, засобам масової інформації та об'єднаннями громадян
Укравтодор забезпечує:
проведення в установленому порядку консультацій з
громадськістю;
організацію вивчення громадської думки стосовно проблем,
пріоритетів та перспектив розвитку у дорожній галузі;
проведення моніторингу громадської думки під час підготовки
та виконання рішень Укравтодору;
інформування громадськості про діяльність Укравтодору шляхом
проведення прес-конференцій, брифінгів, Iнтернет-конференцій,
прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації
статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач,
виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної
продукції про діяльність Укравтодору;
проведення моніторингу повідомлень у засобах масової
інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні
зауваження;
організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку
реалізації державної політики у дорожній галузі.

66. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у
місячний строк Головою Укравтодору або визначеною ним посадовою
особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень)
повідомляється листом за підписом зазначених осіб.

VIII. Організація роботи із зверненнями громадян

67. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого
прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та інших актів законодавства.
За зверненнями громадян ведеться в установленому порядку
окреме діловодство.

68. У разі потреби розгляд звернень громадян покладається на
відповідну посадову особу чи структурний підрозділ, які
забезпечують кваліфікований та своєчасний розгляд звернень
громадян, що надійшли на адресу Укравтодору; ведення окремого
діловодства за зверненнями громадян; здійснення контролю за
дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань,
порушених у зверненнях громадян; проведення систематичного аналізу
та узагальнення звернень громадян з метою виявлення суспільно
значущих проблем, які потребують невідкладного розв'язання,
інформування про це керівництва Укравтодору та Кабінету Міністрів
України; вносять пропозиції і вживають заходів до поліпшення
організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у
них питань та вдосконалення законодавства у дорожній галузі.

69. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова
Укравтодору, його заступники, керівники структурних підрозділів та
інші посадові особи Укравтодору згідно з графіком, затвердженим
наказом Укравтодору, який доводиться до відома громадян.

70. У разі відсутності посадової особи, яка проводить
особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом
здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.