МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

27.12.2006 N 841

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2007 р.
за N 239/13506


Про затвердження Iнструкції про порядок проведення
приймально-здавальних та періодичних випробувань
систем примусового димовидалення та підпору повітря
будинків і споруд


Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) та Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539
( 1539-2006-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Iнструкцію про порядок проведення
приймально-здавальних та періодичних випробувань систем
примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд, що
додається.

2. Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки
(Откідач М.Я.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки,
головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних
закладів МНС, начальнику вищого професійного училища цивільного
захисту довести до відома та організувати вивчення особовим
складом підпорядкованих їм підрозділів вимог Iнструкції про
порядок проведення приймально-здавальних та періодичних
випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря
будинків і споруд.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Романченка В.О.

Міністр Н.Шуфріч


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
27.12.2006 N 841

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2007 р.
за N 239/13506


IНСТРУКЦIЯ
про порядок проведення приймально-здавальних
та періодичних випробувань систем примусового
димовидалення та підпору повітря
будинків і споруд


1. Загальні положення

1.1. Ця Iнструкція застосовується органами державного
пожежного нагляду на підприємствах, установах та організаціях
незалежно від виду їх діяльності та форм власності, приміщення та
інші об'єкти яких відповідно до вимог нормативних актів
обладнуються системами примусового димовидалення та підпору
повітря (далі - СПДПП).

1.2. Ця Iнструкція встановлює порядок, обсяг та послідовність
проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань СПДПП
будинків і споруд різного призначення (далі - будинки і споруди).

1.3. Ця Iнструкція поширюється на проведення
приймально-здавальних випробувань СПДПП у будинках і спорудах, що
вводяться в експлуатацію (після завершення будівництва,
реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення), та
періодичних випробувань СПДПП у будинках і спорудах, що
експлуатуються.
Результати випробувань є підставою для прийняття рішення про
відповідність СПДПП до встановлених вимог нормативних актів та
можливість їх експлуатації.

2. Терміни та визначення, що застосовуються в цій Iнструкції
В Iнструкції наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
приймально-здавальні випробування СПДПП - випробування СПДПП
у будинках і спорудах різного призначення, що вводяться в
експлуатацію (після завершення будівництва, реконструкції,
капітального ремонту, технічного переоснащення), а також після
завершення капітального ремонту СПДПП;
періодичні випробування СПДПП - випробування СПДПП, що
експлуатуються в будинках і спорудах різного призначення, з
установленою періодичністю;
система примусового димовидалення - комплекс технічних
засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів
згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і
споруд у разі пожежі;
система підпору повітря - комплекс технічних засобів,
призначений для запобігання поширенню у разі пожежі летких
продуктів згоряння (зокрема диму) за рахунок створення
надлишкового тиску повітря на незадимлюваних сходових клітках, у
протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах, шахтах ліфтів та
інших захищуваних об'ємах будинків і споруд відповідно до вимог,
установлених у нормативних актах;
капітальний ремонт СПДПП - ремонт, який виконують для
відновлення справності та повного або близько до повного
відновлення ресурсів СПДПП, що експлуатуються в будинках і
спорудах різного призначення, із заміною або відновленням
будь-яких його частин, уключаючи базові.

3. Порядок, обсяг та послідовність проведення
приймально-здавальних та періодичних випробувань

3.1. Приймально-здавальні та періодичні випробування
проводяться з метою перевірки параметрів та технічних
характеристик СПДПП у будинках і спорудах на відповідність до
проектної документації та вимог нормативних актів для прийняття
рішення щодо можливості їх експлуатації.

3.2. Перед початком приймально-здавальних та періодичних
випробувань СПДПП організація, що проводить випробування, повинна
розробити Програму та методику випробувань СПДПП згідно з ДСТУ
3021-95 "Випробування і контроль якості продукції. Терміни та
визначення", ГОСТ 12.3.018-79 "ССБТ. Системы вентиляционные.
Методы аэродинамических испытаний" та Методикою проведення
вимірювань під час аеродинамічних випробувань систем примусового
димовидалення та підпору повітря (СПДПП) будинків і споруд.

3.3. Приймально-здавальні та періодичні випробування СПДПП
будинків і споруд повинні виконуватися суб'єктами господарювання,
що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту (проектування, монтаж, технічне
обслуговування систем протидимного захисту).

3.4. Приймально-здавальні випробування СПДПП повинні
виконуватися в будинках і спорудах відповідно до Порядку прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року
N 1243 ( 1243-2004-п ) (далі - постанова), ДБН В.2.5-13-98
"Iнженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика
будинків і споруд", Iнструкції та нормативних актів залежно від
призначення об'єкта.

3.5. Перед початком приймально-здавальних випробувань суб'єкт
господарювання відповідно до постанови та ДБН В.2.5-13-98 повинен
пред'явити робочій комісії таку документацію:
ліцензію на провадження господарської діяльності з
проектування засобів протипожежного захисту (проектування систем
протидимного захисту);
ліцензію на провадження господарської діяльності з монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту (монтаж,
технічне обслуговування систем протидимного захисту);
проектну документацію, згідно з якою здійснювався монтаж
СПДПП, з унесеними до неї у процесі монтажу в установленому
порядку змінами;
позитивний експертний висновок на проектну документацію від
органів державного пожежного нагляду;
технічну документацію (паспорти, керівництва або інструкції з
експлуатації) заводів-виробників на обладнання, прилади, вузли та
елементи СПДПП;
сертифікати відповідності на обладнання, вузли та елементи,
матеріали (вогнезахисні покриття) СПДПП, які підлягають
обов'язковій сертифікації в Україні, строки дії яких були дійсні
на момент монтажу СПДПП;
акт передачі обладнання, приладів, вузлів та елементів СПДПП
для виконання монтажних робіт;
акт готовності будівель, споруд, фундаментів до виконання
монтажних робіт;
акт про закінчення монтажних робіт;
акт огляду прихованих робіт;
відомість змонтованих приладів та обладнання;
акт про проведення індивідуальних випробувань;
акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт;
акт комплексного апробування СПДПП;
акти вимірювання опорів ізоляції електропроводок та
електрообладнання,
заземлення обладнання та ізоляції шлейфів пожежної
автоматики;
договір на технічне обслуговування СПДПП;
протоколи випробувань з визначення межі вогнестійкості
повітроводів, димових клапанів, вентиляторів, які використовуються
в системах примусового димовидалення, та електричних кабельних
ліній, що призначені для живлення СПДПП.

3.6. Приймально-здавальні випробування повинні проводитись
після монтажу, налагоджування та випробування СПДПП.

3.7. Відповідно до постанови ( 1243-2004-п )
приймально-здавальні випробування СПДПП у будинках і спорудах
повинні виконуватись у присутності членів робочої комісії з
прийняття в експлуатацію об'єкта - представників: замовника
(забудовника); монтажно-налагоджувальної організації; проектної
організації; організації, що здійснює пожежне спостереження (у
разі виведення сигналів про спрацювання СПДПП на пульт
централізованого спостереження); організації, що здійснює технічне
обслуговування; державного пожежного нагляду.

3.8. При проведенні приймально-здавальних випробувань СПДПП
потрібно послідовно перевіряти:
відповідність СПДПП та її елементів проектному виконанню,
даним технічних умов, паспортам;
проходження сигналів від усіх автоматичних пожежних
сповіщувачів і кнопок ручного (дистанційного та місцевого)
увімкнення СПДПП;
фіксацію сигналів пожежними приймально-контрольними
приладами, генерування ними керівних сигналів, сигналів увімкнення
системи оповіщення про пожежу та інших параметрів, указаних у
технічній та нормативній документації;
увімкнення вентиляторів СПДПП і спрацювання у заданій
послідовності димових клапанів;
параметри та технічні характеристики, які перевіряються під
час приймально-здавальних випробувань СПДПП будинків і споруд,
указані в додатку 1.

3.9. Періодичні випробування СПДПП у будинках і спорудах
повинні проводитися в період їх експлуатації відповідно до
технічної документації на СПДПП.

3.10. Перед початком періодичних випробувань суб'єкт
господарювання повинен пред'явити комісії таку документацію
відповідно до постанови та ДБН В.2.5-13-98:
ліцензію на провадження господарської діяльності з монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту (монтаж,
технічне обслуговування систем протидимного захисту);
договір на технічне обслуговування СПДПП;
технічну документацію (паспорти, керівництва або інструкції з
експлуатації) заводів-виробників на устаткування СПДПП;
акти вимірювання опорів ізоляції електропроводок та
електрообладнання, заземлення обладнання та ізоляції шлейфів
пожежної автоматики;
журнал обліку технічного обслуговування, ремонту та
періодичних випробувань СПДПП;
журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань
(відмов, несправностей) СПДПП;
журнал перевірки знань персоналу, який обслуговує СПДПП;
план-графік технічного обслуговування СПДПП та його
узгодження в органах державного пожежного нагляду.

3.11. Періодичні випробування СПДПП у будинках і спорудах
проводяться в присутності представників: власника об'єкта
(орендаря); суб'єкта господарювання, що здійснює технічне
обслуговування СПДПП; організації, що здійснює пожежне
спостереження (у разі виведення сигналів про спрацювання СПДПП на
пульт централізованого спостереження), та державного пожежного
нагляду.

3.12. При проведенні періодичних випробувань СПДПП потрібно
послідовно перевіряти:
3.12.1. Проходження сигналів від автоматичних пожежних
сповіщувачів та від кнопок ручного (дистанційного та місцевого)
увімкнення СПДПП, при цьому для перевірки працездатності довільно
вибирають не менше 15 % від числа названих сповіщувачів та кнопок.
3.12.2. Фіксацію сигналів пожежними приймально-контрольними
приладами, генерування ними керівних сигналів, сигналів увімкнення
системи оповіщення про пожежу та інших параметрів, які вказані в
технічній та нормативній документації.
3.12.3. Увімкнення вентиляторів СПДПП і спрацювання в заданій
послідовності димових клапанів.
3.12.4. Параметри та технічні характеристики, які
перевіряються під час періодичних випробувань СПДПП будинків і
споруд, указані в додатку 2 до Iнструкції.

3.13. Під час проведення приймально-здавальних та періодичних
випробувань СПДПП проводяться аеродинамічні випробування цих
систем згідно з Програмою та методикою випробувань СПДПП,
розробленою відповідно до пункту 3.2 Iнструкції.

3.14. Аеродинамічні характеристики повинні визначатись за
допомогою випробувального обладнання, що атестоване за ГОСТ
24555-81 "Система государственных испытаний продукции. Порядок
аттестации испытательного оборудования. Основные положения", та
засобів вимірювальної техніки, що пройшли повірку або державну
метрологічну атестацію згідно з Законом України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).
Перелік випробувального обладнання та засобів вимірювальної
техніки, які використовуються під час проведення аеродинамічних
випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря
будинків і споруд, наведено в додатку 3 до Iнструкції.

3.15. Порядок оброблювання даних вимірювань, які отримані під
час аеродинамічних випробувань, та розрахунок параметрів СПДПП
будинків і споруд виконуються згідно з розділом 4 цієї Iнструкції.

3.16. За результатами проведення аеродинамічних випробувань
СПДПП складають протокол, у якому вказують:
повну адресу, характер використання, відомчу належність,
серію типового проекту будівлі (за наявності);
вид аеродинамічних випробувань (приймально-здавальні або
періодичні);
опис СПДПП, який містить відомості про її схемне рішення та
встановлене обладнання;
відомості про технічний стан СПДПП на момент проведення
аеродинамічних випробувань;
умови навколишнього середовища (температура, вологість
повітря, атмосферний тиск) під час проведення аеродинамічних
випробувань;
результати вимірювань параметрів СПДПП;
висновок про відповідність (невідповідність) до параметрів
СПДПП нормативних вимог.
Протокол складається представниками організації, яка
проводила аеродинамічні випробування СПДПП, узгоджується з
представником державного пожежного нагляду та додається до акта
приймально-здавальних або періодичних випробувань СПДПП.

3.17. Результати приймально-здавальних та періодичних
випробувань оформляються актом приймально-здавальних випробувань
СПДПП будинків і споруд та актом періодичних випробувань СПДПП
будинків і споруд за формами, які наведено в додатках 4, 5 до
Iнструкції.
Кількість примірників актів дорівнює кількості членів
комісії.
Акти зберігаються протягом експлуатації СПДПП в організаціях,
які представляють члени приймальної комісії.
Підписи членів комісії завіряються печатками організацій, які
вони представляють.
До акта періодичних випробувань СПДПП будинків і споруд
додаються:
ліцензія організації (організацій) на здійснення, монтаж,
технічне обслуговування систем протидимного захисту;
договір на технічне обслуговування СПДПП.

3.18. На підставі актів приймально-здавальних та періодичних
випробувань приймається рішення про введення в експлуатацію
(продовження експлуатації) СПДПП або про виведення її з
експлуатації для позапланового ремонту.

3.19. У разі отримання негативних результатів випробувань
складається акт про виявлення дефектів СПДПП будинків і споруд,
форма якого наведена в додатку 6. При цьому комісія повинна
визначити термін надання монтажною (пусконалагоджувальною)
організацією або організацією, що здійснює технічне обслуговування
СПДПП, плану з термінами усунення виявлених дефектів, на підставі
якого призначити дату проведення повторних випробувань системи.

4. Порядок проведення та оброблення даних вимірювань під час
аеродинамічних випробувань СПДПП будинків і споруд

4.1. Порядок проведення вимірювань під час аеродинамічних
випробувань СПДПП будинків і споруд
4.1.1. Усі вимірювання під час аеродинамічних випробувань
СПДПП повинні виконуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.3.018.
4.1.2. Місця вимірювання параметрів та технічних
характеристик СПДПП, що контролюються, повинні визначатися з
урахуванням вимог ГОСТ 12.3.018, проектного виконання СПДПП, а
також об'ємно-планувальних рішень будинку або споруди.
4.1.3. Перед початком аеродинамічних випробувань у будинку
або споруді відтворюють ситуацію, яка відповідає параметрам
розрахунку, передбаченим чинними в період приймання в експлуатацію
СПДПП цього будинку або споруди нормативними актами.
4.1.4. За наявності в будинках тамбур-шлюзів перед
проведенням аеродинамічних випробувань слід:
у тамбур-шлюзі нижнього типового поверху при вході в
незадимлювану сходову клітку типу Н3 відчиняти одні двері (стулку
дверей), що веде в хол або коридор;
у тамбур-шлюзі підвального поверху з приміщеннями категорій В
(згідно з ОНТП 24-86* "Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности") при вході в сходові клітки
або шахти ліфтів відчиняти одні двері (стулку дверей). Двері
тамбур-шлюзів підвальних поверхів громадських та виробничих
будівель при вході до шахти ліфтів повинні бути зачиненими.
4.1.5. Усі вимірювання під час аеродинамічних випробувань
СПДПП виконують не раніше ніж через 15 хв після створення в
будівлі ситуації відповідно до пункту 1.3 цієї Iнструкції.
Вимірювання в різних точках однієї СПДПП повинні виконуватися
синхронно після увімкнення вентиляторів СПДПП.
Кількість вимірювань параметрів, що контролюються у всіх
точках вимірювань, повинна бути не менше трьох з інтервалом між
суміжними вимірюваннями не менше 3 хв.
4.1.6. Надлишковий статичний тиск в об'ємах будівлі (шахти
ліфтів, сходові клітки, тамбур-шлюзи) потрібно вимірювати за
допомогою комплекту з двох приймачів статичного тиску за ГОСТ
12.3.018 та диференційного манометра класу точності не гірше ніж
1.
Надлишковий тиск вимірюють відносно прилеглого приміщення
(хол, коридор та інші приміщення), при цьому приймачі статичного
тиску в цих приміщеннях повинні бути розміщені на одній висоті на
відстані не менше ніж 0,5 м від огороджувальних конструкцій.
4.1.7. Швидкість руху повітря в прорізах дверей, отворах
клапанів та інших прорізах повинна вимірюватися анемометрами класу
точності не гірше ніж 1. Кількість точок вимірювання швидкості
потрібно приймати з урахуванням розмірів прорізу згідно з ГОСТ
12.3.018.
У прорізах, вільний переріз яких перекрито захисними або
декоративними елементами (решітки, сітки та подібні елементи), які
не змінюють напрямку потоку, вимірювання швидкості руху повітря
допускається виконувати в площині, що знаходиться на відстані не
менше ніж 50 мм перед указаним елементом.

4.2. Порядок оброблення даних вимірювань, які отримані під
час аеродинамічних випробувань, та розрахунок параметрів СПДПП
будинків і споруд
4.2.1. За результатами всіх первинних вимірювань визначають
середнє арифметичне значення А параметрів за формулою

n
Е А
і=1 і
А = ------, (1)
n

де Аі - поточне значення параметра, що вимірюється в і-му
вимірюванні;
n - кількість вимірювань,
Е - знак суми.
4.2.2. Фактичну об'ємну витрату повітря в прорізах
L (куб.м/с) під час випробувань визначають за формулою

L = F х V, (2)

де F - площа прорізу, кв.м;
V - середнє (за табл. 1, 2) значення швидкості руху повітря у
прорізі, м/с.
4.2.3. Фактичну масову витрату повітря в прорізах G (кг/год)
визначають за формулою

G = 3600 х L х (ро), (3)

де (ро) - густина повітря, яке переміщується під час
аеродинамічних випробувань, кг/куб.м.
4.2.4. Значення параметрів, які виміряні під час випробувань
СПДПП, підлягають перерахунку для приведення до нормативних умов
функціонування названих СПДПП.
4.2.5. Густину (ро) повітря, яке переміщується під час
аеродинамічних випробувань, визначають за формулою

273
(ро) = (ро) х -------, (4)
0 273 + t

де (ро) - густина повітря за нормальних умов (273 К;
0
5
1,01 х 10 Па), кг/куб.м;
t - температура газу, який переміщується під час
аеродинамічних випробувань, град. С.
4.2.6. Наведені значення об'ємної L та масової G витрати
n n
газу (повітря або летких компонентів диму), що переміщуються
СПДПП, визначають за формулами

L = L, куб.м/c, (5)
n

G = L х (ро) , кг/c, (6)
n r

де (ро) - нормована (розрахункова) - отримана за формулою
r
(4) густина газу, що проходить крізь даний отвір, кг/куб.м.
Під час розрахунку величини (ро) за формулою (4) значення t
r
слід приймати відповідно до встановлених нормативних параметрів
(температура газу в протидимному клапані, температура газу перед
вентилятором димовидалення, температура зовнішнього повітря - див.
5.9 СНиП 2.04.05-91).
Отримані за формулами (5) і (6) значення L і G порівнюють
n n
з нормативними (проектними).
4.2.7. Наведене значення масової витрати газу, яке
видаляється з коридорів або холів на шляхах евакуації, для
будинків висотою від 10 до 25 поверхів визначають за формулою

2
G = G х (1,7 - 0,00075N - 0,00025N ), (7)
n p

де G - розрахункове значення витрат газу, отримане під час
p
проектування СПДПП згідно з вимогами норм (додаток 22 до СНиП
2.04.05-91), кг/с;
N - кількість поверхів у будинку.
Отримане значення G порівнюють із значенням фактичної
n
масової витрати G, яке розраховується за формулою (3).
4.2.8. Під час визначення надлишкового тиску в об'ємах
будинку відносно коридору потрібно визначати поправку, яка
залежить від фактичної сили і напрямку вітру, за такими формулами:
у разі розташування вхідних дверей будинку зі сторони вітру,
коли вікно приміщення відчинено

2
P = 0,03W + 0,27W + 0,34, (8)
w

де P - поправка до тиску в коридорі будинку, Па;
w
W - тиск вітру (вітрове навантаження) по нормалі до фасаду
будинку, Па;
у разі розміщення вхідних дверей будинку з протилежного боку,
коли вікно приміщення відчинено

2
P = 0,029W + 0,01W + 2,88, (9)
w

Поправка до тиску при закритому вікні в приміщенні
приймається рівною плюс 2,5 Па при розташуванні вхідних дверей
будинку з боку вітру та мінус 2,5 Па при розташуванні вхідних
дверей з протилежного боку будинку.
4.2.9. Похибку результату вимірювань при проведенні
аеродинамічних випробувань визначають згідно з ГОСТ 12.3.018.

Т.в.о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко


Додаток 1
до пункту 3.8 Iнструкції
про порядок проведення
приймально-здавальних
та періодичних випробувань
систем примусового
димовидалення та підпору
повітря будинків і споруд


ПАРАМЕТРИ ТА ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ,
які перевіряються під час приймально-здавальних
випробувань СПДПП будинків і споруд


------------------------------------------------------------------
¦ Найменування ¦ Вимоги ¦ Критерій ¦ Нормативні ¦
¦ параметрів та ¦ нормативних ¦ прийняття ¦ документи, ¦
¦ технічних ¦ документів ¦ рішення ¦ якими ¦
¦ характеристик ¦ ¦ ¦ встановлено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вимоги ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦1. Конструктивне ¦ ¦ ¦СНиП ¦
¦рішення ¦ ¦ ¦2.04.05-91* ¦
¦змонтованої ¦ ¦ ¦"Отопление, ¦
¦СПДПП: ¦ ¦ ¦вентиляция и ¦
¦розміщення ¦Проектне ¦Відповідність ¦кондициониро-¦
¦та тип пожежних ¦виконання ¦проекту ¦вание", інші ¦
¦сповіщувачів; ¦ ¦ ¦нормативні ¦
¦можливість ¦Проектне ¦Відповідність ¦акти залежно ¦
¦приймально-конт- ¦виконання ¦проекту ¦від ¦
¦рольного приладу ¦ ¦ ¦призначення ¦
¦розпізнавати ¦ ¦ ¦об'єкта, ПУЭ ¦
¦сигнали "Пожежа" ¦ ¦ ¦"Правила ¦
¦та ¦ ¦ ¦устройства ¦
¦"Несправність"; ¦ ¦ ¦электроуста- ¦
¦лінійна частина ¦Проектне ¦Відповідність ¦новок (6-е ¦
¦шлейфів пожежної ¦виконання ¦проекту ¦издание, ¦
¦сигналізації; ¦ ¦ ¦переработан- ¦
¦прокладені ¦Проектне ¦Відповідність ¦ное и ¦
¦електропроводка ¦виконання ¦проекту ¦дополнен- ¦
¦та монтажні ¦ ¦ ¦ное)", ДБН ¦
¦коробки; ¦ ¦ ¦В.2.5-13-98 ¦
¦під'єднання та ¦Проектне ¦Відповідність ¦ ¦
¦розміщення ¦виконання ¦проекту ¦ ¦
¦пристроїв ¦ ¦ ¦ ¦
¦внутрішнього та ¦ ¦ ¦ ¦
¦зовнішнього ¦ ¦ ¦ ¦
¦оповіщення про ¦ ¦ ¦ ¦
¦пожежу; ¦ ¦ ¦ ¦
¦марка проводів і ¦Проектне ¦Відповідність ¦ ¦
¦кабелів, у тому ¦виконання ¦проекту ¦ ¦
¦числі ¦ ¦ ¦ ¦
¦вогнестійких, ¦ ¦ ¦ ¦
¦призначених для ¦ ¦ ¦ ¦
¦живлення СПДПП, ¦ ¦ ¦ ¦
¦їх маркування, ¦ ¦ ¦ ¦
¦спосіб оброблення¦ ¦ ¦ ¦
¦кінців кабелів, ¦ ¦ ¦ ¦
¦якість припайки ¦ ¦ ¦ ¦
¦жил; ¦ ¦ ¦ ¦
¦наявність ¦Проектне ¦Відповідність ¦ ¦
¦автоматичного ¦виконання ¦проекту ¦ ¦
¦резервного вводу ¦ ¦ ¦ ¦
¦електрозабезпече-¦ ¦ ¦ ¦
¦ння СПДПП; ¦ ¦ ¦ ¦
¦наявність і ¦Проектне ¦Відповідність ¦ ¦
¦правильність ¦виконання ¦проекту ¦ ¦
¦виконання контуру¦ ¦ ¦ ¦
¦заземлення ¦ ¦ ¦ ¦
¦обладнання, яке ¦ ¦ ¦ ¦
¦знаходиться під ¦ ¦ ¦ ¦
¦напругою; ¦ ¦ ¦ ¦
¦наявність ¦Проектне ¦Відповідність ¦ ¦
¦необхідної ¦виконання ¦проекту ¦ ¦
¦кількості ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервного ¦ ¦ ¦ ¦
¦обладнання ¦ ¦ ¦ ¦
¦(пожежних ¦ ¦ ¦ ¦
¦сповіщувачів, ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектуючих ¦ ¦ ¦ ¦
¦виробів), місця ¦ ¦ ¦ ¦
¦їх зберігання ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦2. Кількість, ¦Паспортні дані, ¦Відповідність ¦СНиП ¦
¦монтажне ¦технічні умови, ¦кількості, ¦2.04.05-91, ¦
¦положення, ¦проектне ¦монтажного ¦інші ¦
¦технічні дані ¦виконання ¦положення, ¦нормативні ¦
¦вентиляторів, ¦ ¦технічних даних¦акти залежно ¦
¦електроприводів, ¦ ¦вентиляторів, ¦від ¦
¦димових клапанів ¦ ¦електроприво- ¦призначення ¦
¦СПДПП ¦ ¦дів, димових ¦об'єкта*, ¦
¦ ¦ ¦клапанів СПДПП ¦ДБН ¦
¦ ¦ ¦паспортним ¦В.2.5-13-98, ¦
¦ ¦ ¦даним, ¦акти та ¦
¦ ¦ ¦технічним ¦протоколи ¦
¦ ¦ ¦умовам, ¦випробувань, ¦
¦ ¦ ¦проектному ¦паспорти, ¦
¦ ¦ ¦виконанню ¦технічні ¦
¦ ¦ ¦ ¦умови ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦3. Стан дверей (у¦Проектне ¦Відповідність ¦СНиП ¦
¦тому числі ¦виконання ¦проекту ¦2.04.05-91, ¦
¦протипожежних), ¦ ¦ ¦сертифікати ¦
¦стан пристроїв ¦ ¦ ¦ ¦
¦для закривання ¦ ¦ ¦ ¦
¦дверей в об'ємах ¦ ¦ ¦ ¦
¦будинків та ¦ ¦ ¦ ¦
¦споруд, де ¦ ¦ ¦ ¦
¦створюється ¦ ¦ ¦ ¦
¦надлишковий тиск ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦4. Спрацювання ¦Проектне ¦Безвідмовна ¦СНиП ¦
¦виконавчих ¦виконання, ¦послідовність ¦2.04.05-91, ¦
¦механізмів та ¦технічні умови ¦дій, яка ¦інші ¦
¦пристроїв СПДПП в¦ ¦відповідає ¦нормативні ¦
¦автоматичному ¦ ¦проектному ¦акти залежно ¦
¦режимі управління¦ ¦виконанню, за ¦від ¦
¦ ¦ ¦сигналами від ¦призначення ¦
¦ ¦ ¦пожежних ¦об'єкта*, ¦
¦ ¦ ¦сповіщувачів ¦ДБН ¦
¦ ¦ ¦ ¦В.2.5-13-98 ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦5. Спрацювання ¦Паспортні дані, ¦Безвідмовна ¦СНиП ¦
¦виконавчих ¦технічні умови, ¦послідовність ¦2.04.05-91, ¦
¦механізмів та ¦проектне ¦дій, яка ¦інші ¦
¦пристроїв СПДПП у¦виконання ¦відповідає ¦нормативні ¦
¦ручному ¦ ¦проектному ¦акти залежно ¦
¦(дистанційному та¦ ¦виконанню від ¦від ¦
¦місцевому) режимі¦ ¦кнопок ручного ¦призначення ¦
¦управління ¦ ¦(дистанційного ¦об'єкта*, ДБН¦
¦ ¦ ¦та місцевого) ¦В.2.5-13-98 ¦
¦ ¦ ¦увімкнення ¦ ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦6. Витрати ¦Проектні ¦Відповідність ¦СНиП ¦
¦повітря, що ¦(розрахункові) ¦отриманих ¦2.04.05-91 ¦
¦видаляється через¦об'ємні та ¦значень ¦ ¦
¦димові клапани ¦масові витрати ¦проектним ¦ ¦
¦безпосередньо з ¦повітря ¦ ¦ ¦
¦приміщень, ¦ ¦ ¦ ¦
¦коридорів (холів)¦ ¦ ¦ ¦
¦на шляхах ¦ ¦ ¦ ¦
¦евакуації ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦7. Надлишковий ¦Не менше 20 Па ¦Результат ¦СНиП ¦
¦тиск у ліфтовій ¦ ¦вимірювання ¦2.04.05-91, ¦
¦шахті, ліфтовому ¦ ¦надлишкового ¦НАПБ ¦
¦холі, ¦ ¦тиску повинен ¦Б.01.007-2004¦
¦тамбур-шлюзі ¦ ¦становити не ¦( z0577-04, ¦
¦ ¦ ¦менше 20 Па ¦za577-04 ) ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Правила ¦
¦ ¦ ¦ ¦облаштування ¦
¦ ¦ ¦ ¦та ¦
¦ ¦ ¦ ¦застосування ¦
¦ ¦ ¦ ¦ліфтів для ¦
¦ ¦ ¦ ¦транспортува-¦
¦ ¦ ¦ ¦ння пожежних ¦
¦ ¦ ¦ ¦підрозділів у¦
¦ ¦ ¦ ¦будинках та ¦
¦ ¦ ¦ ¦спорудах" ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦8. Надлишковий ¦Не менше 20 Па ¦Результат ¦СНиП ¦
¦тиск на ¦ ¦вимірювання ¦2.04.05-91, ¦
¦незадимлюваних ¦ ¦надлишкового ¦ДБН ¦
¦сходових клітках ¦ ¦тиску повинен ¦В.1.1-7-2002 ¦
¦типів Н2, Н4 та в¦ ¦становити не ¦"Захист від ¦
¦тамбур-шлюзах ¦ ¦менше 20 Па ¦пожежі. ¦
¦незадимлюваних ¦ ¦ ¦Пожежна ¦
¦сходових кліток ¦ ¦ ¦безпека ¦
¦типів Н3, Н4 ¦ ¦ ¦об'єктів ¦
¦ ¦ ¦ ¦будівництва" ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦9. Швидкість руху¦Не менше 1,3 м/с¦Результат ¦СНиП ¦
¦повітря в прорізі¦ ¦вимірювання ¦2.04.05-91, ¦
¦дверей, яке ¦ ¦швидкості ¦ГОСТ ¦
¦подається в ¦ ¦повітря у ¦12.3.018-79, ¦
¦тамбуршлюзи, ¦ ¦прорізі ¦НАПБ ¦
¦ліфтові холи, для¦ ¦відкритих ¦Б.01.007-2004¦
¦шахт - з ¦ ¦дверей повинен ¦( z0577-04, ¦
¦урахуванням ¦ ¦становити не ¦za577-04 ) ¦
¦відкритих дверей ¦ ¦менше 1,3 м/с ¦ ¦
¦на поверсі пожежі¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------------+---------------+-------------¦
¦10. Надлишковий ¦Не більше 150 Па¦Результат ¦СНиП ¦
¦тиск на закриті ¦ ¦вимірювання ¦2.04.05-91, ¦
¦двері на шляхах ¦ ¦надлишкового ¦ДБН ¦
¦евакуації ¦ ¦тиску на ¦В.1.1-7-2002 ¦
¦ ¦ ¦закриті двері ¦ ¦
¦ ¦ ¦повинен ¦ ¦
¦ ¦ ¦становити не ¦ ¦
¦ ¦ ¦більше 150 Па ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

* Залежно від призначення об'єкта: ДБН В.2.2-15-2005
( n0007509-05 ) "Житлові будинки. Основні положення"; ДБН
В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.
Основні положення", ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки та
споруди навчальних закладів"; ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди.
Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів"; ДБН В.2.2-7-98
"Будинки і споруди. Будинки і споруди для зберігання мінеральних
добрив та засобів захисту рослин"; ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і
споруди. Заклади охорони здоров'я"; ДБН В.2.2-12-2003 "Будинки і
споруди. Будівлі і споруди для зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції"; ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і
споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"; ДБН
В.2.3-7-2003 "Метрополітени"; ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування
електрообладнання об'єктів цивільного призначення"; СНиП
2.09.04-87 "Административно-бытовые здания"; СНиП 2.09.02-85*
"Производственные здания; СНиП 2.11.01-85* "Складские здания";
НАПБ Б.07.025-2004 "Пропозиції щодо протипожежного захисту та
безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних
житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів,
на які відсутні норми проектування".

Т.в.о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко


Додаток 2
до підпункту 3.12.4
Iнструкції
про порядок проведення
приймально-здавальних
та періодичних випробувань
систем примусового
димовидалення та підпору
повітря будинків і споруд


ПАРАМЕТРИ ТА ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ,
які перевіряються під час періодичних
випробувань СПДПП будинків і споруд


------------------------------------------------------------------
¦ Найменування ¦ Вимоги ¦ Критерій прийняття ¦ Нормативні ¦
¦ параметрів та ¦ норматив-¦ рішення ¦ документи, ¦
¦ технічних ¦ них ¦ ¦ якими ¦
¦ характеристик ¦документів¦ ¦ встановлено¦
¦ ¦ ¦ ¦ вимоги ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦1. Стан ¦Вимоги ¦Відповідність проекту ¦СНиП ¦
¦(зовнішній ¦щодо ¦та технічним умовам на¦2.04.05-91, ¦
¦вигляд) ¦зовнішньо-¦вогнезахисні покриття ¦ДБН В.1.1- ¦
¦вогнезахисних ¦го вигляду¦ ¦7-2002, ¦
¦покриттів СПДПП ¦вогнезахи-¦ ¦технічні ¦
¦ ¦сних ¦ ¦умови та ¦
¦ ¦покриттів,¦ ¦паспорти, ¦
¦ ¦визначені ¦ ¦сертифікати ¦
¦ ¦в ¦ ¦ ¦
¦ ¦технічних ¦ ¦ ¦
¦ ¦умовах ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦2. Стан дверей (у¦Проектне ¦Відповідно до проекту ¦СНиП ¦
¦тому числі ¦виконання ¦ ¦2.04.05-91, ¦
¦протипожежних), ¦ ¦ ¦сертифікати ¦
¦стан пристроїв ¦ ¦ ¦ ¦
¦для закривання ¦ ¦ ¦ ¦
¦дверей в об'ємах ¦ ¦ ¦ ¦
¦будинків та ¦ ¦ ¦ ¦
¦споруд, де ¦ ¦ ¦ ¦
¦створюється ¦ ¦ ¦ ¦
¦надлишковий тиск ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦3. Спрацювання ¦Проектне ¦Безвідмовна ¦СНиП ¦
¦виконавчих ¦виконання,¦послідовність дій, яка¦2.04.05-91, ¦
¦механізмів та ¦технічні ¦відповідає проектному ¦інші ¦
¦пристроїв СПДПП в¦умови ¦виконанню, за ¦нормативні ¦
¦автоматичному ¦ ¦сигналами від пожежних¦акти залежно¦
¦режимі управління¦ ¦сповіщувачів ¦від ¦
¦ ¦ ¦ ¦призначення ¦
¦ ¦ ¦ ¦об'єкта*, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ДБН ¦
¦ ¦ ¦ ¦В.2.5-13-98 ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦4. Спрацювання ¦Паспортні ¦Безвідмовна ¦СНиП ¦
¦виконавчих ¦дані, ¦послідовність дій, яка¦2.04.05-91, ¦
¦механізмів та ¦технічні ¦відповідає проектному ¦інші ¦
¦пристроїв СПДПП в¦умови, ¦виконанню від кнопок ¦нормативні ¦
¦ручному ¦проектне ¦ручного (дистанційного¦акти залежно¦
¦(дистанційному та¦виконання ¦та місцевого) ¦від ¦
¦місцевому) режимі¦ ¦увімкнення ¦призначення ¦
¦управління ¦ ¦ ¦об'єкта*, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ДБН ¦
¦ ¦ ¦ ¦В.2.5-13-98 ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦5. Витрати ¦Проектні ¦Відповідність ¦СНиП ¦
¦повітря, що ¦(розрахун-¦отриманих значень ¦2.04.05-91 ¦
¦видаляється через¦кові) ¦проектним ¦ ¦
¦димові клапани ¦об'ємні та¦ ¦ ¦
¦безпосередньо з ¦масові ¦ ¦ ¦
¦приміщень, ¦витрати ¦ ¦ ¦
¦коридорів (холів)¦повітря ¦ ¦ ¦
¦на шляхах ¦ ¦ ¦ ¦
¦евакуації ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦6. Надлишковий ¦Не менше ¦Результат вимірювання ¦СНиП ¦
¦тиск у ліфтовій ¦20 Па ¦надлишкового тиску ¦2.04.05-91, ¦
¦шахті, ліфтовому ¦ ¦повинен становити не ¦НАПБ ¦
¦холі, ¦ ¦менше 20 Па ¦Б.01.007- ¦
¦тамбур-шлюзі ¦ ¦ ¦2004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦( z0577-04, ¦
¦ ¦ ¦ ¦za577-04 ) ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦7. Надлишковий ¦Не менше ¦Результат вимірювання ¦СНиП ¦
¦тиск на ¦20 Па ¦надлишкового тиску ¦2.04.05-91, ¦
¦незадимлюваних ¦ ¦повинен становити не ¦ДБН ¦
¦сходових клітках ¦ ¦менше 20 Па ¦В.1.1-7-2002¦
¦типів Н2, Н4 та в¦ ¦ ¦ ¦
¦тамбур-шлюзах ¦ ¦ ¦ ¦
¦незадимлюваних ¦ ¦ ¦ ¦
¦сходових кліток ¦ ¦ ¦ ¦
¦типів Н3, Н4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦8. Швидкість руху¦Не менше ¦Результат вимірювання ¦СНиП ¦
¦повітря в прорізі¦1,3 м/с ¦швидкості повітря у ¦2.04.05-91, ¦
¦дверей, яке ¦ ¦прорізі відкритих ¦ГОСТ ¦
¦подається в ¦ ¦дверей повинен ¦12.3.018-79,¦
¦тамбур-шлюзи, ¦ ¦становити не менше 1,3¦НАПБ ¦
¦ліфтові холи, для¦ ¦м/с ¦Б.01.007- ¦
¦шахт - з ¦ ¦ ¦2004 ¦
¦урахуванням ¦ ¦ ¦z0577-04, ¦
¦відкритих дверей ¦ ¦ ¦za577-04 ) ¦
¦на поверсі пожежі¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+----------+----------------------+------------¦
¦9. Надлишковий ¦Не більше ¦Результат вимірювання ¦СНиП ¦
¦тиск на закриті ¦150 Па ¦надлишкового тиску на ¦2.04.05-91, ¦
¦двері на шляхах ¦ ¦закриті двері повинен ¦ДБН ¦
¦евакуації ¦ ¦становити не більше ¦В.1.1-7-2002¦
¦ ¦ ¦150 Па ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

* Залежно від призначення об'єкта: ДБН В.2.2-15-2005
( n0007509-05 ) "Житлові будинки. Основні положення"; ДБН
В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди.
Основні положення", ДБН В.2.2-3-97 "Будинки і споруди. Будинки та
споруди навчальних закладів"; ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди.
Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів"; ДБН В.2.2-7-98
"Будинки і споруди. Будинки і споруди для зберігання мінеральних
добрив та засобів захисту рослин"; ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і
споруди. Заклади охорони здоров'я"; ДБН В.2.2-12-2003 "Будинки і
споруди. Будівлі і споруди для зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції"; ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і
споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"; ДБН
В.2.3-7-2003 "Метрополітени"; ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування
електрообладнання об'єктів цивільного призначення"; СНиП
2.09.04-87 "Административно-бытовые здания"; СНиП 2.09.02-85*
"Производственные здания; СНиП 2.11.01-85* "Складские здания";
НАПБ Б.07.025-2004 "Пропозиції щодо протипожежного захисту та
безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних
житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів,
на які відсутні норми проектування".

Т.в.о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко


Додаток 3
до пункту 3.14 Iнструкції
про порядок проведення
приймально-здавальних
та періодичних випробувань
систем примусового
димовидалення та підпору
повітря будинків і споруд


ПЕРЕЛIК
випробувального обладнання та засобів вимірювальної
техніки, що використовуються під час проведення
аеродинамічних випробувань систем примусового
димовидалення та підпору повітря будинків
і споруд


------------------------------------------------------------------
¦ Випробувальне обладнання та засоби ¦ Похибка результату ¦
¦ вимірювальної техніки ¦ вимірювання або клас ¦
¦ ¦ точності ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Анемометри або термоанемометри (для ¦ +- ((0,1+0,05V) м/с, ¦
¦вимірювання швидкостей повітря: ¦+- (0,5+0,05V) м/с, ¦
¦від 0,3 м/с до 5 м/с, ¦ де V - середня ¦
¦від 2 м/с до 30 м/с ¦ швидкість руху ¦
¦ ¦повітря, що вимірюється¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Термометри (для вимірювання температури ¦ Кл. точн. 1 ¦
¦повітря) ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Секундомір (для вимірювання інтервалів ¦ Кл. точн. 2 ¦
¦часу) ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Рулетка ¦ Кл. точн. 2 ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Диференційний манометр (для вимірювання ¦ Кл. точн. від 0,5 до ¦
¦перепадів тиску) ¦ 1,0 ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Комбінований приймач тиску (для ¦ Кл. точн. від 0,5 до ¦
¦вимірювання динамічних тисків потоку при¦ 1,0 ¦
¦швидкості руху повітря більше 5 м/с) ¦ ¦
¦згідно з ГОСТ 12.3.018-79 ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Приймач повного тиску (для вимірювання ¦ Кл. точн. від 0,5 до ¦
¦повних тисків потоку при швидкості руху ¦ 1,0 ¦
¦повітря більше 5 м/с) згідно з ГОСТ ¦ ¦
¦12.3.018-79 ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Мікроманометр ММЦ-200 (для вимірювання ¦ +- (1+0,08Р) Па, де ¦
¦перепаду тиску від 0 Па до 2000 Па) ¦ Р - виміряне значення ¦
¦ ¦ перепаду тиску ¦
¦----------------------------------------+-----------------------¦
¦Iмітатор тепла та диму згідно ТУ ¦ - ¦
¦заводу-виробника ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Примітка. Дозволяється використання інших засобів
вимірювальної техніки, точнісні характеристики яких не гірші за
вказані.

Т.в.о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко


Додаток 4
до пункту 3.17 Iнструкції
про порядок проведення
приймально-здавальних
та періодичних випробувань
систем примусового
димовидалення та підпору
повітря будинків і споруд


АКТ
приймально-здавальних випробувань систем примусового
димовидалення та підпору повітря будинків і споруд


м.__________ ____ _________200 р.


I. Робоча комісія, яка призначена наказом
_________________________________________________________________,
(назва організації-замовника (забудовника),
яка призначила комісію)

у складі:

голови - представника замовника (забудовника) ___________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

монтажної організації ___________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

пусконалагоджувальної організації _______________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

проектної організації ___________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостереження, _________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює технічне обслуговування,
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

державного пожежного нагляду _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

II. Провела перевірку виконаних робіт та встановила

проектною організацією ___________________________________________
(назва організації та її місцезнаходження)

ліцензія ДДПБ МНС N _____, термін дії до "__" ___________ 200__ р.

монтажною організацією ___________________________________________
(назва організації та її місцезнаходження)

ліцензія ДДПБ МНС N _________, термін дії до "__" ________ 200_ р.

мусконалагоджувальною організацією _______________________________
(назва організації та її місцзнаходження)

ліцензія ДДПБ МНС N _______, термін дії до "__" _________ 200__ р.

змонтовано на ____________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху, приміщень у будівлі,
відомча належність, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
________________________ на площі _________________________ кв. м,
(площа, яку захищає установка)

що входить до складу ____________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації,
його черги, пускового комплексу, відомча
належність, місцезнаходження)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації,
розробленої _____________________________________________________,
(назва проектної організації, її місцезнаходження, номер,
шифр проекту)

яка пройшла експертизу в ________________________________________,
(найменування органу, що проводив експертизу)

експертний висновок N _____________ від "__" ____________ 200__ р.

III. Склад СПДПП

Перелік обладнання та матеріалів, які мають сертифікати
відповідності або протоколи випробувань на вогнестійкість, що
входять до складу СПДПП, змонтованої на об'єкті та пред'явленої до
здачі:

------------------------------------------------------------------
¦N ¦Найменування ¦ Кіль-¦ Номер ¦ Резерв ¦ Примітки ¦
¦з/п¦ (тип) ¦ кість¦ сертифіката ¦обладнання, що¦ ¦
¦ ¦ обладнання, ¦ ¦та термін дії¦ передано ¦ ¦
¦ ¦що змонтоване¦ ¦ ¦ замовнику ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦Усього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті СПДПП
будинків і споруд:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. Результати перевірки

СПДПП
__________________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху, приміщень у будівлі, відомча
належність, місцезнаходженнея)

пройшла приймально-здавальні випробування, знаходиться в
працездатному стані і готова до експлуатації, про що складено цей
акт з урахуванням вимог ДБН В.2.5-13-98.

Сигнал про спрацювання СПДПП (не) виведено на пульт цілодобового
пожежного спостереження (причини, через які не виведено сигнал на
пульт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
що здійснює пожежне спостереження, його місцезнаходження,
номер ліцензії з терміном її дії)

Найменування приладу-передавача сигналу __________________________

Найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне
обслуговування СПДПП _____________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
номер ліцензії та термін її дії, дата та термін дії
договору на технічне обслуговування)

__________________________________________________________________

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт

СПДПП ___________________________________________________________,

змонтовану в ____________________________________________________,
(назва будівлі, споруди, цеху, приміщень у будівлі, відомча
належність, місцезнаходження)

уважати прийнятою (не прийнятою) в експлуатацію з __ _____ 200_ р.

Голова комісії -
представник замовника ________ _____________________
(забудовника) (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

Члени комісії - представники:

монтажної організації ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

пусконалагоджувальної організації ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

організації, що здійснює
пожежне спостереження, ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

проектної організації ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

організації, що здійснює
технічне обслуговування, ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

державного пожежного нагляду ________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Т.в.о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко


Додаток 5
до пункту 3.17 Iнструкції
про порядок проведення
приймально-здавальних
та періодичних випробувань
систем примусового
димовидалення та підпору
повітря будинків і споруд


АКТ
періодичних випробувань систем примусового
димовидалення та підпору повітря будинків і споруд


м.__________ ____ _______ 200_ р.

I. Комісія, яка призначена наказом ______________________________,
(назва організації-замовника /власника об'єкта/)

у складі:

голови - представника власника об'єкта (орендар) ________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

організації, що здійснює технічне обслуговування СПДПП,
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостереження,
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

державного пожежного нагляду _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

II. За результатами періодичних випробувань СПДПП установила

організація ________________________________________, яка здійснює
(назва організації та її місцезнаходження)

технічне обслуговування СПДПП, має ліцензію ДДПБ МНС N __________,
(номер ліцензії)

термін дії до ___ _________ 200__ р.

і здійснює обслуговування СПДПП, яку змонтовано на _______________
_________________________________________________________________,
(назва будівлі, споруди, цеху, приміщень у будівлі, відомча
належність, місцезнаходження)


що входить до складу ____________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації,
його черги, пускового комплексу, відомча належність,
місцезнаходження)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації,
розробленої ______________________________________________________
_________________________________________________________________,
(назва проектної організації, її місцезнаходження, номер,
шифр проекту)

яка пройшла експертизу в ________________________________________,
(найменування органу, що проводив експертизу)

експертний висновок N _____________ від __ __________ 200__ р.


III. Склад СПДПП

Перелік обладнання та матеріалів, які мають сертифікати
відповідності або протоколи випробувань на вогнестійкість, що
входять до складу СПДПП, змонтованої на об'єкті та підлягає
періодичним випробуванням:

------------------------------------------------------------------
¦N ¦Найменування ¦ Кіль-¦ Номер ¦ Резерв ¦ Примітки ¦
¦з/п¦ (тип) ¦ кість¦ сертифіката ¦обладнання, що¦ ¦
¦ ¦ обладнання, ¦ ¦та термін дії¦ передано ¦ ¦
¦ ¦що змонтоване¦ ¦ ¦ замовнику ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---+-------------+------+-------------+--------------+----------¦
¦ ¦Усього ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті СПДПП
будинків і споруд:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

IV. Результати перевірки

СПДПП ____________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху, приміщень у будівлі, відомча
належність, місцезнаходження)

пройшли періодичні випробування, знаходяться у працездатному стані
і готові до експлуатації, про що складено цей акт з урахуванням
вимог ДБН В.2.5-13-98.

Сигнал про спрацювання СПДПП (не) виведено на пульт цілодобового
пожежного спостереження (причини, через які не виведено сигнал на
пульт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює
пожежне спостереження, його місцезнаходження, номер
ліцензії та термін її дії)

Найменування приладу-передавача сигналу __________________________

Найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне
обслуговування СПДПП _____________________________________________
__________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер ліцензії
та термін її дії, дата та термін дії договору
на технічне обслуговування)

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт

СПДПП змонтовану в _______________________________________________
__________________________________________________________________
(назва будівлі, споруди, цеху, приміщень у будівлі, відомча
належність, місцезнаходження)

уважати в робочому (не робочому) стані з __ _________ 200__ р.

Голова комісії - представник
власника об'єкта (орендар) ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Члени комісії - представники:

організації, що здійснює
технічне обслуговування ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

організації, що здійснює
пожежне спостереження ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

державного пожежного нагляду ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Т.в.о. начальника Державного
департаменту пожежної безпеки В.М.Андрієнко


Додаток 6
до пункту 3.19 Iнструкції
про порядок проведення
приймально-здавальних
та періодичних випробувань
систем примусового
димовидалення та підпору
повітря будинків і споруд


АКТ
про виявлення дефектів у системах примусового
димовидалення та підпору повітря будинків і споруд


м.__________ ___ ________ 200_ р.


I. Робоча комісія, яка призначена наказом
_________________________________________________________________,
(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила
комісію)

у складі:

голови - представника
замовника (забудовника) _________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:

монтажної організації ___________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

пусконалагоджувальної організації _______________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

проектної організації ___________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостереження,
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює технічне обслуговування,
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)


державного пожежного нагляду _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

склали дійсний акт про те, що під час проведення
приймально-здавальних (періодичних* випробувань) СПДПП виявлено
такі дефекти:
__________________________________________________________________


Для усунення виявлених дефектів необхідно
_________________________________________
__________________________________________________________________

Голова комісії - представник
замовника (забудовника) ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Члени комісії - представники:

монтажної організації ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

пусконалагоджувальної
організації ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)