О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретение жилья для военнослужащих


<br> <br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 15-0114а/10-1175 від 02.12.96<br> м.Київ<br> <br> vd961202 vn15-0114а/10-1175<br> <br> Про надання податкових пільг інвесторам будівництва<br> та придбання житла для військовослужбовців<br> <br> У зв'язку з надходженням запитів стосовно порядку надання<br>пільг щодо податку на прибуток інвесторам будівництва та придбання<br>житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які передбачені<br>Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"<br>( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) із змінами і доповненнями, внесеними Законом<br>України від 24 квітня 1996 року N <A HREF="24174"> 143/96-ВР</A> "Про внесення<br>доповнень до деяких законодавчих актів України з питань<br>оподаткування", Державна податкова адміністрація України<br>повідомляє.<br> Статтею 3 Закону України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) встановлено пільги щодо податку на<br>прибуток у вигляді зменшення для цілей оподаткування балансового<br>прибутку підприємств на суму прибутку від реалізації належної йому<br>частки житла та об'єктів торгівлі та соціально-побутового<br>призначення збудованих за рахунок його коштів для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на<br>отримання житла відповідно до чинного законодавства України, а<br>статтею 10 - зменшення суми податку на прибуток до 100 відсотків -<br>на відшкодування витрат, спрямованих на інвестування будівництва<br>і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей,<br>які мають право на отримання житла відповідно до чинного<br>законодавства.<br> Зазначені пільги надаються підприємствам інвесторам з<br>15 травня 1996 року, тобто від дня опублікування Закону України<br>"Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України<br>з питань оподаткування" ( <A HREF="24174">143/96-ВР</A> ) у газеті "Голос України".<br> Вказані пільги застосовуються у порядку, передбаченому<br>законодавством для інших пільг, що входять до складу наведених<br>статей Закону, тобто з включенням розрахункових сум прибутку в<br>декларацію про прибуток підприємств (додаток N 19 Правил<br>застосування Закону України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" ( <A HREF="108473">247/95-ВР</A> ), пункти 15 і 17А відповідно:<br> у пункт 15 декларації по вписуваному рядку з) такого змісту:<br> "з) прибутку від реалізації інвестором належної йому частки<br>житла, об'єктів торгівлі та соціально-побутового призначення,<br>збудованих за рахунок його коштів для військовослужбовців та<br>членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до<br>чинного законодавства України";<br> у пункт 17А декларації по вписуваному рядку г) такого<br>змісту:<br> "г) на відшкодування витрат, спрямованих на інвестування<br>будівництва і придбання житла для військовослужбовців та членів їх<br>сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного<br>законодавства України".<br> При цьому застосування пільги, передбаченої статтею 10 Закону<br>України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> )<br>у порядку, визначеному Декларацією про прибуток підприємств (пункт<br>17А, ряд г), зокрема, шляхом зменшення оподатковуваного<br>прибутку підприємств на розрахункову суму витрат, спрямованих<br>на інвестування будівництва і придбання житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, не суперечить нормі<br>зазначеної статті щодо зменшення податку на прибуток на суму<br>вказаних витрат.<br> Бухгалтерський облік прибутку, спрямованого на зазначені<br>цілі, здійснюється згідно з пунктом 5 листа Міністерства фінансів<br>України від 17 травня 1996 року N 18-462 ( <A HREF="23940">v-462201-96</A> ).<br> Авансові внески вказаного податку до бюджету в першому і<br>другому місяці поточного кварталу інвестором відповідно<br>зменшуються на суму витрат, спрямованих на інвестування<br>будівництва і придбання житла для військовослужбовців та членів<br>їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного<br>законодавства України.<br> Підставою для надання пільг, які відображаються у рядку 15 з)<br>е наявність у інвестора:<br> 1) угоди (договору, контракту) про інвестування будівництва<br>житла для військовослужбовців та членів їх сімей, укладеної з<br>Замовником відповідно до Указу Президента України від 1 липня 1993<br>року N <A HREF="10315">240/93</A> "Про інвестування будівництва та придбання житла для<br>військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей" (із<br>змінами і доповненнями);<br> 2) свідоцтва про право власності на частину побудованого на<br>інвестиційні кошти житла для військовослужбовців, видане бюро<br>технічної інвентаризації;<br> 3) договору купівлі-продажу зазначеного житла, укладеного<br>після 14 травня 1996 року;<br> 4) фактичних надходжень (після 14 травня 1996 року) виручки<br>від реалізації зазначеного житла.<br> Підставою для надання пільг, які відображаються у рядку 17А<br>г), є наявність у інвестора:<br> 1) угоди (договору, контракту) про інвестування будівництва<br>житла для військовослужбовців та членів їх сімей;<br> 2) платіжних доручень, що підтверджують перерахування коштів<br>на р/р замовника, а також фактичного списання зазначених у<br>дорученні сум з р/р інвестора після 14 травня 1996 року або<br>відповідних актів прийому-передачі майна;<br> 3) довідки про інвестування будівництва (придбання) житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей за встановленим зразком, що<br>додається.<br> Замовниками будівництва на придбання житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей є міністерства та інші<br>центральні органи виконавчої влади, які мають військові<br>формування.<br> Пільги надаються в межах перерахованих коштів на<br>розрахунковий рахунок Замовника з призначенням платежу "На<br>інвестування будівництва (придбання) житла для військовослужбовців<br>згідно з угодою (договором, контрактом) від ... N...", або у межах<br>вартості переданого майна згідно з актами прийому-передачі.<br> Замовник використовує отримані інвестиції виключно за<br>пільговим призначенням і щомісячно надає інвестору довідку за<br>встановленою формою, яку заповнює згідно з порядком обліку<br>надходження і використання інвестицій, що ведеться у розрізі<br>об'єктів будівництва (придбання) житла для військовослужбовців.<br> <br> Заступник Голови Даржавної податкової<br> адміністрації України О.Шитря<br> Додаток 1<br> Замовник Підприємству-інвестору<br>_____________________ ______________________<br>(повна назва, адреса) (повна назва, адреса)<br> ______________________<br> (ідентифікаційний код)<br> Довідка N ____<br> про надання інвестицій на будівництво (придбання)<br> житлового(их) будинку(ів) на __________ квартир,<br> вбудованих приміщень та інженерних комунікацій<br> (непотрібне викреслити) до них в<br> <br>__________________________________________________________________<br> (повна адреса об'єкта будівництва (придбання) житла)<br>на підставі угоди N___ від "__" __________ 199_ року.<br>Всього внесено інвестицій в розмірі ______________________________<br>________________________________________________________ тис.грн.,<br> (цифрами і прописом наростаючим підсумком)<br>у тому числі:<br>по місяцях __________________ у розмірі _________________ тис.грн.<br> <br>Довідково: дата початку будівництва об'єкта _________ 199__ р.,<br> дата закінчення будівництва об'єкта ______ 199__ р.,<br> дата придбання житла _____________________ 199__ р.<br> Примітка. Довідка видається для визначення суми податкової<br>пільги інвестору будівництва житла для військовослужбовців та<br>членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до<br>чинного законодавства, згідно з абзацом четвертим частини першої<br>статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".<br> Довідка надається замовником у кожному випадку одержання<br>інвестицій у двох примірниках, один з яких передається інвестором<br>державній податковій адміністрації за місцем його реєстрації.<br> _______________________________________ М.П. _______________<br> (посада та звання відповідальної особи) (підпис)<br> Додаток 2<br> Замовник Підприємству-інвестору<br>_____________________ ______________________<br>(повна назва, адреса) (повна назва, адреса)<br> ______________________<br> (ідентифікаційний код)<br> Довідка N ____<br> за ___________ 199_ року<br> (місяць)<br> про цільове використання коштів, отриманих на будівництво<br> (придбання) житлового(их) будинку(ів), вбудованих приміщень<br> та інженерних комунікацій (непотрібне викреслити)<br> Фактично отримано інвестицій на будівництво (придбання) житла<br>для військовослужбовців та членів їх сімей у термін з<br>______________ 199__ року по ________________ 199__ року в розмірі<br>_______________________________________________ тис.грн.<br> (цифрами і прописом наростаючим підсумком)<br> Фактично використано інвестицій на будівництво (придбання)<br>житла ____________________________________________________________<br> (повна назва та адреса об'єкта)<br>__________________________________________________________________<br>у термін з ________________ 199__ року по _____________ 199__ року<br>в розмірі ________________________________________________________<br>________________________________________________________ тис.грн.,<br> (цифрами і прописом наростаючим підсумком)<br>у тому числі за ________ місяць _______________ тис.грн.<br> Примітка. Довідка надається замовником щомісячно у двох<br>примірниках, один з яких передається інвестором державній<br>податковій адміністрації за місцем його реєстрації.<br> _______________________________________ М.П. _________<br> (посада та звання відповідальної особи) (підпис)<br>