Относительно некоторых вопросов, связанных с использованием Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 25.10.2004 N 8/1-1052<br> <br> <br> Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням<br> Методичних рекомендацій з формування собівартості<br> будівельно-монтажних робіт<br> <br> <br> Держбуд України розглянув <...> лист щодо питань, пов'язаних<br>з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості<br>будівельно-монтажних робіт (далі - Методичні рекомендації), що<br>затверджені наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. N 30<br>( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ), і роз'яснює в межах компентенції.<br> Методичні рекомендації розроблені на основі національних<br>Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),<br>затверджених наказами Міністерства фінансів України і<br>зареєстрованих в Міністерстві юстиції України.<br> Зазначений документ, як рекомендації щодо основних методичних<br>засад формування собівартості будівельно-монтажних робіт, які<br>відповідають вимогам відповідних П(С)БО, може застосовуватися для<br>цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання<br>собівартості будівельно-монтажних робіт будівельними<br>підприємствами та їх структурними підрозділами.<br> При цьому відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних<br>доходу і витрат за договором підряду або витрат на<br>будівельно-монтажні роботи здійснюється відповідно до Інструкції<br>про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,<br>капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та<br>організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р.<br>N 291 ( <A HREF="63759">z0893-99</A> ).<br> Разом із тим з метою раціональної організації планування,<br>бухгалтерського обліку і калькулювання собівартості<br>будівельно-монтажних робіт пунктом 1.4 розділу II Методичних<br>рекомендацій передбачено, що за способами включення до<br>собівартості будівельно-монтажних робіт витрати можуть<br>класифікуватись як прямі та загальновиробничі. Прямі - це витрати,<br>що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і можуть бути<br>безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.<br>Загальновиробничі витрати - це витрати, що пов'язані з<br>управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного<br>виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта<br>витрат.<br> Згідно з пунктом 14 розділу VII Методичних рекомендацій прямі<br>та загальновиробничі витрати включаються до собівартості<br>будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому вони<br>були здійснені.<br> До загальновиробничих витрат належать також забезпечення<br>(пункт 4 частини 4 Переліку загальновиробничих витрат будівельної<br>організації (додаток 2 до Методичних рекомендацій, передбачені<br>пунктом 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" (зокрема, сума відрахувань на<br>оплату відпусток), призначені для працівників будівельної<br>організації, які належать до персоналу, зазначеного в пунктах 1, 8<br>частини 1 зазначеного Переліку, тобто загальновиробничого<br>персоналу. Операція по створенню таких забезпечень обліковується<br>за дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" - кредитом<br>субрахунку 471. Одночасно сума створеного резерву щомісяця<br>відноситься на витрати виробництва (дебет рахунка 23 "Виробництво"<br>- кредит рахунка 91). Рахунки 23, 92, 93, 94 використовуються для<br>відображення операції по створенню забезпечень на оплату відпусток<br>для інших категорій працівників будівельних підприємств.<br> <br> Стосовно пункту 5.9 частини 5 Додатка 1 до Методичних<br>рекомендацій<br> Групування витрат операційної діяльності будівельної<br>організації за елементами використовується нею під час складання<br>Звіту про фінансові результати (форма N 2). Основні вимоги до<br>визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 "Витрати".<br>Відповідно до пункту 26 цього П(С)БО до складу елемента "Інші<br>операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності,<br>які не увійшли до складу елементів, наведених у пунктах 22-25<br>Положення (матеріальні витрати, витрати на оплату праці,<br>відрахування на соціальні заходи, амортизація). Якщо послуга<br>(робота) з управління виробництвом вже виконана відповідною<br>функціональною службою самого підприємства, то витрати на її<br>виконання знайшли своє відображення у складі відповідних елементів<br>(витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи тощо).<br>Отже, оплата послуг, робіт з управління виробництвом, що надаються<br>сторонніми організаціями, включається до складу елемента "Інші<br>операційні витрати".<br> <br> Стосовно пункту 19 частини 4 "Інші загальновиробничі витрати"<br>Додатка 2 до Методичних рекомендацій<br> У зазначеному пункті йдеться про інші загальновиробничі<br>витрати, які може бути віднесено до собівартості<br>будівельно-монтажних робіт (під час її формування, а також<br>визначення кошторисної вартості будівництва об'єкта). Зазначені<br>загальновиробничі витрати відшкодовуються замовником. Про<br>відшкодування як про умову віднесення їх до переліку витрат не<br>йдеться.<br> Разом із тим у разі сумніву щодо окремих норм Методичних<br>рекомендацій будівельні підприємства мають керуватися нормами<br>Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.<br> <br> Перший заступник<br> голови Комітету А.Беркута</FONT></PRE><br>