Относительно использования Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 25.10.2004 N 8/1-1053<br> <br> <br> Щодо використання Методичних рекомендацій<br> з формування собівартості будівельно-монтажних робіт<br> <br> <br> Держбуд України розглянув <...> лист щодо питань, пов'язаних<br>з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості<br>будівельно-монтажних робіт (далі - Методичні рекомендації),<br>затверджених наказом Держбуду України від 16.02.2004 N 30<br>( <A HREF="160141">v0030509-04</A> ), і роз'яснює в межах компетенції.<br> Методичні рекомендації розроблені на основі національних<br>Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),<br>затверджених наказами Міністерства фінансів України і<br>зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, і містять<br>рекомендації щодо основних методичних засад формування<br>собівартості будівельно-монтажних робіт і можуть застосовуватися<br>для цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання<br>собівартості будівельно-монтажних робіт.<br> Витрати відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" відображаються в<br>бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів, або<br>збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або<br>зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до<br>зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення<br>капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за<br>умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.<br> Разом з тим П(С)БО 18 "Будівельні контракти" визначено, що<br>дохід за будівельним контрактом (договором про будівництво)<br>включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму<br>відхилень, претензій та заохочувальних виплат за будівельним<br>контрактом.<br> Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою<br>вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню.<br>Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту<br>переглядається у разі погодження із замовником відхилень та (або)<br>претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди<br>після його укладання.<br> Претензія за будівельним контрактом - сума майнової<br>відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає<br>відшкодувати підрядник понад ціну контракту.<br> Сума визнаних доходу і витрат за будівельним контрактом або<br>витрат на будівельно-монтажні роботи відображається відповідно до<br>Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку<br>активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій<br>підприємств та організацій, затвердженої наказом Мінфіну України<br>від 30.11.99 р. N 291 ( <A HREF="63759">z0893-99</A> ) (далі - Інструкція). Згідно з<br>Інструкцією рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" (клас<br>9 Витрати діяльності) застосовується для узагальнення інформації<br>про витрати операційної діяльності. За дебетом субрахунку 948<br>"Визнані штрафі, пені, неустойки" рахунку 94 ведеться облік<br>витрат - визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством<br>законодавства та умов договорів, за кредитом - списання суми<br>витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 "Фінансові<br>результати".<br> Правові засади регулювання, організації, ведення<br>бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначає<br>Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в<br>Україні" ( <A HREF="58790">996-14</A> ) (далі - Закон). Відповідно до статті 6 Закону<br>регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється<br>Міністерством фінансів України.<br> Організація бухгалтерського обліку на підприємстві обумовлена<br>статтею 8 Закону ( <A HREF="58790">996-14</A> ), нормами якої визначено організацію<br>бухгалтерського обліку на підприємстві, а також відповідальність<br>за неї як компетенцію його власника (власників) або уповноваженого<br>органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством<br>відповідно до законодавства та установчих документів. Згідно із<br>зазначеною статтею підприємство самостійно визначає облікову<br>політику підприємства та обирає форму бухгалтерського обліку як<br>певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та<br>узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад,<br>установлених цим Законом, розробляє систему і форми<br>внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і<br>контролю господарських операцій, затверджує правила<br>документообороту і технологію обробки облікової інформації,<br>додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку тощо.<br>Про це зазначено також у пункті 2 розділу VII Методичних<br>рекомендацій.<br> Зважаючи на викладене, рішення щодо застосування типових форм<br>первинних облікових документів та кодування первинної документації<br>знаходиться у межах компетенції підприємства.<br> Разом з тим повідомляємо, що в разі сумнівів щодо<br>застосування окремих положень Методичних рекомендацій, зокрема,<br>стосовно організації та ведення бухгалтерського обліку, будівельні<br>підприємства повинні керуватися нормами Закону України "Про<br>бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( <A HREF="58790">996-14</A> )<br>та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.<br> <br> Перший заступник<br> голови Комітету А.Беркута</FONT></PRE><br>