ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 95 від 30.09 94 р. Зареєстровано в Міністерстві

м Київ юстиції України

20 лютого 1995 р.

N 44/580

Про затвердження Методики проведення державної експертизи

перевірки) проектної документації на будівництво

реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих

об'єктів і виготовлення засобів виробництва на

відповідність їх нормативним актам про охорону праці

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від

23 червня 1994 р. ( 431 94-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Методику проведення державної експертизи

(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію,

технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів

виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону

праці (додається).

2. Начальникам територіальних управлінь:

2.1 Забезпечити вивчення Методики технічними експертами

експертно-технічних центрів та спеціалістами, які залучаються до

проведення державної експертизи (перевірки)

проектно-конструкторської документації

2.2 Створити комісії і провести атестацію технічних

експертів експертно-технічних центрів та спеціалістів інших

організацій, які будуть здійснювати експертизу

проектно-конструкторської документації

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на технічне

управління Комітету (Кириленко В.М.).

Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено

наказом Державного комітету

України по нагляду за

охороною праці

від 30 вересня 1994 р. N 95

Методика

проведення державної експертизи (перевірки) проектної

документації на будівництво (реконструкцію, технічне

переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення

засобів виробництва на відповідність їх нормативним

актам про охорону праці

1. Загальні положення

1.1 Методика визначає порядок проведення державної

експертизи (перевірки проектної документації на будівництво

(реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів,

виготовлення і впровадження нових технологій, засобів колективного

та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх

нормативним актам про охорону праці і встановлює взаємовідношення

власників з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці

(надалі ЕТЦ .

1.2 Експертиза проектної документації з питань охорони праці

провадиться в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на

будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення

засобів виробництва незалежно від форм власності та джерел

фінансування.

1.3 Вимоги Методики є обов'язковими для всіх власників, які

розробляють або застосовують проектну документацію а також для

органів що здійснюють експертизу цієї документації на

відповідність її нормативним актам про охорону праці.

2 Порядок проведення експертизи

2.1 Експертиза проводиться відповідно до Положення про

порядок проведення державної експертизи перевірки) проектної

документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і

виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним

актам про охорону праці, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 23 06 94 N 431 ( 431 94-п ), Положення про

експертно-технічний центр (госпрозрахункові підрозділи)

Держнаглядохоронпраці України, затвердженого наказом Комітету

від 21.11.94 N 116 ( z0004-95 ) та цієї Методики на підставі

укладеного з власником договору.

2.2 Проектна документація на виробничі об'єкти будівництво

або реконструкція яких починається після прийняття постанови

Кабінету Міністрів України від 23.06.94 N 431 ( 431-94-п а

також на впровадження нових технологій виготовлення засобів

виробництва, колективного та індивідуального захисту працюючих з

вказаного терміну повинна обов'язково пройти експертизу на їх

відповідність нормативним актам про охорону праці.

2.3 Експертиза виконується експертно-технічними центрами

Держнаглядохоронпраці (додаток N 1)

2.4 Основним завданням експертизи є:

оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці

сучасному технічному рівню а також досягненням вітчизняної й

іноземної науки і практики;

оцінка достатності та якості прийнятих проектних рішень щодо

забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, в тому числі

засобів колективного та індивідуального захисту працюючих від

несприятливих та шкідливих виробничих умов праці, захисних засобів

щодо запобігання нещасним випадкам та аваріям;

визначення наявності захисту від небезпечних геологічних,

гідрогеологічних та сейсмічних процесів;

перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за

охороною праці на виготовлення засобів виробництва та застосування

нових технологій, що передбачені у проекті, а також сертифікатів,

що засвідчують безпеку їх використання

2.5 Для одержання експертного висновку власник або

уповноважений ним орган подає до експертно-технічного центру

територіального органу Держнаглядохоронпраці заяву та загальну

пояснювальну записку до проекту.

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з

власником, в якому обумовлюються обсяги робіт (конкретні розділи

проекту і проектна документація, що підлягають експертизі з питань

охорони праці), а також термін виконання та їх вартість

Разом з проектною документацією власник подає ЕТЦ копії

висновків по проекту органів і закладів санітарно-епідеміологічної

служби МОЗ, органів державного пожежного нагляду управління

пожежної охорони МВС та Держатомнагляду (на підконтрольних

об'єктах).

В разі необхідності ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення

розрахунки конструкцій устаткування концентрацій забруднюючих

речовин тощо.

2.6 Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи

проектної документації з питань охорони праці визначається згідно

з тарифами, затвердженими Держнаглядохоронпраці за погодженням з

Мінекономіки та Мінфіном. Сума оплати надходить на рахунок ЕТЦ що

здійснює експертизу.

2.7 Термін проведення експертизи проектної документації з

питань охорони праці по проектах, що підлягають затвердженню у

Кабінеті Міністрів України (незалежно від кошторисної вартості),

та у центральних і місцевих органах державної виконавчої влади при

базисній кошторисній вартості понад 60 млрд крб. (у цінах

1993 року) не повинен перевищувати 30 календарних днів,

при базисній кошторисній вартості в межах 60 млрд.крб. - 20 днів.

Термін проведення експертизи обчислюється починаючи з дати

подання власником зазначених матеріалів та перерахування

передоплати.

2.8 Експертиза виконується технічними експертами ЕТЦ. До

експертизи можуть залучатися (на договірній основі) спеціалісти

інших організацій.

2.9 При проведенні експертизи необхідно керуватися:

чинним законодавством України;

чинними нормативними актами, що містяться у державному

реєстрі нормативних актів про охорону праці;

актами розслідування аварій нещасних випадків, що сталися на

виробництві.

2.10. За результатами експертизи проектної документації

з питань охорони праці оформляється експертний висновок, який

підписується начальником ЕТЦ або його заступником. Зразок

оформлення експертного висновку наведено у додатку N 2.

Нумерація експертних висновків здійснюється згідно з

додатком N 3 реєстрація - в книзі-реєстрі форма якої наведена у

додатку N 4.

2.11. Технічні експерти, які проводили експертизу, керівники

ЕТЦ несуть дисциплінарну відповідальність за якість експертного

висновку, його відповідність чинному законодавству.

2.12. При отриманні негативного експертного висновку по

проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення

нормативних актів про охорону праці і подати проектну документацію

ЕТЦ для повторного розгляду згідно з порядком проведення

експертизи за цією Методикою

2.13. У разі незгоди з експертним висновкоам власник або

уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до

Держнаглядохоронпраці.

2.14. Замовники проектної документації, а також проектні

організації зобов'язані вносити в документацію зміни пов'язані з

введенням в дію після проведення експертизи нових нормативних

актів про охорону праці, нового обладнання та технологій.

Експертиза проектної документації, до якої внесені зазначені

зміни, проводиться згідно з цією Методикою.

2.15. Власник або уповноважений ним орган який почав

будівництво (реконструкцію) виробничих об'єктів або виготовлення

засобів виробництва без позитивного експертного висновку, несе

відповідальність згідно з чинним законодавством.

Додаток N 1

до Методики проведення державної

експертизи (перевірки) проектної

документації на будівництво

реконструкцію, технічне

переоснащення) виробничих

об'єктів і виготовлення засобів

виробництва на відповідність їх

нормативним актам про охорону

праці

Перелік

територіальних управлінь і експертно-технічних

центрів органів державного нагляду за охороною

праці

------------------------------------------------------------------

NN | Найменування управлінь, експертно- |Області, які обслу-

п/п| технічних центрів, їх адреса, телефон |говуються ЕТЦ

------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3

------------------------------------------------------------------

1 Донецьке територіальне управління, 340000, Донецька

м.Донецьк, вул.Артема, 97, 8 0622-902242

Донецький ЕТЦ

2 Луганське територіальне управління, Луганська

348022, м.Луганськ, вул Лермонтова, 1-В,

8-0642-533561

Луганський ЕТЦ

3 Придніпровське територіальне управління, Дніпропетровська,

320008, м.Дніпропетровськ, вул Соціаліс- Запорізька

тична, 2, 8-0564-503328

Придніпровський ЕТЦ, 320006 м Дніпропет-

ровськ, вул.Ю Савченка 97,

8-0564-427917, 425910

4 Центральне територіальне управління, м.Київ,

252033, м.Київ, вул.Жилянська, 43-Б, Київська,

8-044-2205179 Житомирська,

Центральний ЕТЦ, 252033, м.Київ, Чернігівська,

вул Жилянська, 43-Б, 8-044-2271060 Черкаська

Кіровоградська

5 Західне територіальне управління 290601, Львівська

м.Львів вул.Міцкевича 8, 8 0322-727528 Волинська

Західний ЕТЦ 290024, м Львів, Рівненська

вул Липинського, 54, 8-0322-526886

6 Карпатське територіальне управління, Закарпатська,

284024, м.Івано-Франківськ, пл Незалеж Чернівецька,

ності, 67, 8-03422 27968 Івано Франківська

Карпатський ЕТЦ, 284019, м.Івано-Фран-

ківськ, вул.Галицька, 67, кімн 511,

8-03422-48256

7 Подільське територіальне управління, Хмельницька,

280000, м.Хмельницький вул.Фрунзе, 74, Вінницька

8-03822-66448, 59571 Тернопільська

Подільський ЕТЦ, 280013, м.Хмельницький,

вул Кам'янецька, 74, 8-03822 599862

8 Східне територіальне управління, 310022, Харківська,

м.Харків, Держпром, 4 під'їзд, 7 поверх, Полтавська,

8-0572-452006 Сумська

Східний ЕТЦ, 310126, м.Харків,

вул Маршала Конєва, 21 8-0572-227177

9 Чорноморське територіальне управління Одеська,

270058, м.Одеса, Р.Кармена, 23-А Миколаївська,

8-0482-638406 Херсонська

Чорноморський ЕТЦ 270062, м.Одеса,

вул Перекопської дивізії, 8-0482-650196

10 Кримське територіальне управління, Республіка Крим

333026, м.Сімферополь, вул.Гайдара, 3

8-0652-223350

Кримський ЕТЦ

Додаток N 2

до Методики проведення державної

експертизи (перевірки) проектної

документації на будівництво

реконструкцію, технічне

переоснащення) виробничих

об'єктів і виготовлення засобів

виробництва на відповідність їх

нормативним актам про охорону

праці

Зразок оформлення експертного висновку

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці)

Подільське територіальне управління

__________________________________________________________________

Подільський експертно-технічний центр

__________________________________________________________________

найменування територіального органу)

Експертний висновок

94Н N 07.0381 001

про відповідність проектної документації

нормативним актам з питань охорони праці

м.Хмельницький "21" серпня 1994 р

Проект "Виробництво нітрофарб" на Вінницькому хімзаводі

__________________________________________________________________

назва проекту, адреса місця будівництва та реконструкції

Міністерства промисловості України,

__________________________________________________________________

виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

який опрацьовано проектним інститутом побутової хімії:

__________________________________________________________________

(назва проектної організації, її адреса)

м.Київ-160, вул.Марини Раскової, 18. Ліцензія КО N 0058.

__________________________________________________________________

Дозвіл 94.П N 0 032,

__________________________________________________________________

Проект подано на експертизу Вінницьким хімічним заводом.

__________________________________________________________________

(власник, який подав на експертизу)

__________________________________________________________________

Експертний висновок зроблено згідно з договором від