Про особливості приватизації об"єктів незавершеного будівництва


<br> З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> Про особливості приватизації об'єктів незавершеного<br> будівництва<br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 45, ст.375 )<br> <br> <br> Метою цього Закону є вдосконалення механізму та прискорення<br>приватизації об'єктів незавершеного будівництва.<br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Сфера застосування Закону<br> Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів<br>незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності,<br>включаючи законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів,<br>уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єктів<br>незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств,<br>які не підлягають приватизації (далі - об'єкти незавершеного<br>будівництва).<br> Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в<br>комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і<br>здійснюється органами місцевого самоврядування.<br> Державні органи приватизації здійснюють відчуження об'єктів<br>незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, якщо<br>органами місцевого самоврядування були делеговані державним<br>органам приватизації відповідні повноваження.<br> До питань приватизації або відчуження об'єктів незавершеного<br>будівництва, які перебувають у державній або комунальній<br>власності, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення<br>законодавства України про приватизацію та місцеве самоврядування.<br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Покупці об'єктів незавершеного будівництва<br> Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути:<br> громадяни України, іноземці, особи без громадянства;<br> юридичні особи, зареєстровані на території України, крім<br>передбачених частиною другою цієї статті;<br> юридичні особи інших держав.<br> Не можуть бути покупцями:<br> юридичні особи, у статутному фонді яких частка державної<br>власності перевищує 25 відсотків;<br> органи державної влади;<br> працівники державних органів приватизації;<br> юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності,<br>органи місцевого самоврядування.<br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких<br> розташовані об'єкти незавершеного будівництва<br> Покупці об'єктів незавершеного будівництва можуть придбати<br>разом з об'єктами незавершеного будівництва земельні ділянки,<br>відведені в установленому порядку під забудову. За бажанням<br>покупців земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти<br>незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду.<br>Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до<br>Земельного кодексу України ( <A HREF="2222">561-12</A> ), надаються в довгострокову<br>оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі<br>зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.<br> Юридичним особам інших держав, іноземцям, особам без<br>громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням та<br>організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців,<br>підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам,<br>іноземним державам, земельні ділянки, на яких знаходяться ці<br>об'єкти, надаються тільки в довгострокову оренду.<br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного<br> будівництва<br> Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва<br>приймаються Фондом державного майна України, його регіональними<br>відділеннями, органами приватизації в Автономній Республіці Крим<br>(далі - органи приватизації) на підставі переліку об'єктів, що<br>підлягають приватизації. У разі приватизації об'єкта незавершеного<br>будівництва разом із земельною ділянкою рішення про приватизацію<br>такого об'єкта органи приватизації приймають спільно із спеціально<br>уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів<br>або його органами на місцях.<br> Комісія з приватизації об'єктів незавершеного будівництва не<br>утворюється, план їх приватизації не розробляється.<br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Включення об'єктів незавершеного будівництва<br> до переліку об'єктів, що підлягають приватизації<br> Для включення об'єкта незавершеного будівництва державної<br>форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації,<br>органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами<br>незавершеного будівництва, обов'язково подають органам<br>приватизації такі документи:<br> лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта<br>незавершеного будівництва;<br> погодження органу, уповноваженого управляти відповідним<br>державним майном, або витяг з плану приватизації (розміщення<br>акцій) підприємства (відкритого акціонерного товариства), до<br>статутного фонду якого не був включений відповідний об'єкт<br>незавершеного будівництва;<br> довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та<br>технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у<br>разі потреби - разом з проектно-кошторисною та технічною<br>документацією;<br> документи про відведення земельної ділянки під об'єкт<br>незавершеного будівництва, а у разі відсутності документа про<br>відведення - пояснення про причини.<br> Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють<br>управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення<br>відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають<br>приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення.<br> Фонд державного майна України здійснює оприлюднення<br>інформації щодо об'єктів незавершеного будівництва, які підлягають<br>приватизації, шляхом створення електронного реєстру цих об'єктів.<br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Способи приватизації об'єктів незавершеного<br> будівництва<br> Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється<br>органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними<br>юридичних осіб шляхом:<br> продажу на аукціоні, за конкурсом;<br> продажу шляхом викупу за наявності одного покупця<br>безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов<br>приватизації об'єкта;<br> внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного<br>фонду господарського товариства як внеску держави з наступною<br>приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому<br>установчими документами товариства та законодавством України,<br>після завершення будівництва відповідного об'єкта;<br> продажу під розбирання.<br> У разі приватизації недобудованих спеціалізованих<br>господарських об'єктів, зокрема електростанцій, великих<br>промислових підприємств, спосіб приватизації відповідно до<br>законодавства про приватизацію може визначати орган приватизації<br>за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним<br>об'єктом незавершеного будівництва, або підприємством, установою,<br>організацією, на балансі яких перебуває зазначений об'єкт.<br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Управління акціями (частками, паями), що належать<br> державі у статутному фонді господарського<br> товариства, та переважне право на їх приватизацію<br> Функції з управління акціями (частками, паями), що належать<br>державі у статутному фонді господарських товариств, до статутних<br>фондів яких передані як внесок держави об'єкти незавершеного<br>будівництва, до завершення їх будівництва і приватизації в<br>установленому порядку здійснюються відповідно до законодавства.<br> Переважне право на приватизацію акцій (часток, паїв), що<br>належать державі у статутному фонді господарського товариства,<br>надається учасникам господарського товариства, до статутного фонду<br>якого було передано об'єкт незавершеного будівництва.<br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Відведення земельної ділянки, на якій розташований<br> об'єкт незавершеного будівництва<br> Відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт<br>незавершеного будівництва, оформляється відповідним рішенням<br>згідно з вимогами законодавства.<br> У разі відсутності рішення про відведення земельної ділянки в<br>натурі, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, за<br>поданням органів приватизації спеціально уповноважений орган<br>виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його органи на<br>місцях разом з адміністрацією підприємства, установи, організації,<br>на балансі яких перебуває об'єкт незавершеного будівництва, у<br>місячний строк вживають у встановленому порядку заходів щодо<br>відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення,<br>на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва.<br> Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій<br>розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою<br>технічної документації, необхідної для її придбання, а також<br>оформленням державного акта на право власності на землю,<br>виконуються за рахунок коштів, передбачених на підготовку та<br>проведення приватизації.<br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного<br> будівництва<br> Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на<br>аукціоні, за конкурсом, під розбирання або шляхом викупу, а також<br>для передачі його до статутного фонду господарського товариства як<br>внеску держави з наступною приватизацією визначається на підставі<br>даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта<br>незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими<br>Державним комітетом статистики України.<br> У разі відсутності документів, необхідних для проведення<br>оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва, ціна продажу<br>об'єкта може визначатися експертним шляхом.<br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій<br> розташований об'єкт незавершеного будівництва<br> Вартість земельної ділянки, на якій розташований об'єкт<br>незавершеного будівництва, визначається спеціально уповноваженим<br>органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його<br>органами на місцях на підставі експертної оцінки.<br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та<br> оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва<br> і земельної ділянки<br> Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати<br>вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на<br>якій розташований цей об'єкт, визначається законодавством.<br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Виникнення права власності на об'єкт незавершеного<br> будівництва<br> Представник органу приватизації та покупець об'єкта<br>незавершеного будівництва в п'ятиденний строк після сплати повної<br>вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а в разі<br>надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об'єктів<br>незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків)<br>вартості цього об'єкта, підписують акт приймання-передачі об'єкта<br>незавершеного будівництва.<br> Право власності на об'єкт незавершеного будівництва виникає у<br>покупця з моменту підписання акта приймання-передачі.<br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Виникнення права власності на земельну ділянку<br> Право власності на земельну ділянку, на якій розташований<br>об'єкт незавершеного будівництва, виникає після одержання<br>державного акта на право власності на землю, який видається<br>покупцеві за умови сплати ним вартості земельної ділянки.<br> Державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації<br>відповідно до законодавства.<br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Повторний продаж об'єктів незавершеного<br> будівництва<br> У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного<br>будівництва протягом 30 календарних днів з дня опублікування<br>переліку об'єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації<br>приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено<br>умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни. При повторному<br>проведенні аукціону, конкурсу початкова ціна може бути зменшена до<br>початку торгів не більш як на 30 відсотків.<br> Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про<br>проведення аукціону за методом зниження ціни лоту до придбання<br>об'єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни лоту<br>встановлюється Фондом державного майна України.<br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Приватизація об'єкта незавершеного будівництва під<br> розбирання<br> У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного<br>будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні,<br>за конкурсом або продажу іншими способами, орган приватизації може<br>прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під<br>розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під<br>розбирання може бути визначений органом приватизації як<br>самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для<br>продажу іншими способами. Ціна продажу об'єкта незавершеного<br>будівництва в разі його продажу під розбирання за рішенням органу<br>приватизації може визначатися експертним шляхом.<br> Покупець, який придбав об'єкт незавершеного будівництва під<br>розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій<br>розташований цей об'єкт, тільки під забудову.<br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Виключення об'єкта незавершеного будівництва з<br> переліку об'єктів, що підлягають приватизації<br> У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного<br>будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про<br>виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають<br>приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював<br>управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше<br>його використання.<br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Продаж будівельних матеріалів та устаткування<br> Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному<br>майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене<br>устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення<br>будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом<br>викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і<br>окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та<br>устаткування визначається згідно з методикою оцінки вартості майна<br>під час приватизації ( <A HREF="45651">1114-98-п</A> ), затвердженою Кабінетом<br>Міністрів України.<br> У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних<br>матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі<br>будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому<br>покупцеві за початковою ціною.<br> У разі коли після повторного оголошення про продаж<br>будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло<br>жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних<br>матеріалів, устаткування розглядається органом, до сфери<br>управління якого належить відповідний об'єкт незавершеного<br>будівництва.<br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Відповідальність за збереження об'єкта<br> незавершеного будівництва<br> До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт<br>незавершеного будівництва відповідальність за його збереження несе<br>в установленому порядку керівник підприємства, установи,<br>організації, на балансі яких перебуває цей об'єкт приватизації.<br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Умови приватизації об'єктів незавершеного<br> будівництва<br> Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного<br>будівництва, крім продажу під розбирання, є:<br> встановлення строку завершення будівництва об'єкта<br>незавершеного будівництва;<br> заборона відчуження об'єкта незавершеного будівництва та<br>земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до завершення<br>будівництва та введення об'єкта в експлуатацію;<br> забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього<br>природного середовища під час добудови та подальшого введення в<br>експлуатацію об'єкта приватизації. У разі неможливості завершення<br>будівництва в установлені строки за наявності відповідних<br>обгрунтувань строки завершення будівництва можуть бути змінені за<br>рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування,<br>про що укладається додатковий договір.<br> У разі невиконання умов, зазначених у цій статті, договір<br>купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством<br>порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір<br>купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації в державну власність<br>за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки,<br>завдані невиконанням умов договору.<br> Розірвання договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного<br>будівництва є підставою для розірвання договору купівлі-продажу<br>або договору оренди земельної ділянки, на якій розташований об'єкт<br>незавершеного будівництва.<br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Порядок проведення розрахунків за приватизацію<br> об'єктів незавершеного будівництва<br> Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на<br>території України, які відповідно до законодавства України є<br>покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50<br>відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового<br>призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів, може надаватися<br>розстрочка платежу на строк до п'яти років (для об'єктів<br>незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років).<br>Кошти, що сплачуються в розстрочку, визначаються з урахуванням<br>зміни ціни на дату внесення коштів за об'єкт незавершеного<br>будівництва з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним<br>комітетом статистики України. У разі, якщо індекс інфляції у<br>будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.<br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного<br> будівництва<br> Якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва<br>здійснювалось виключно за рахунок централізованих<br>капіталовкладень, кошти, що надійшли до позабюджетного Державного<br>фонду приватизації від приватизації цього об'єкта, розподіляються<br>за такими напрямами, у відсотках:<br> до Державного бюджету України - 65;<br> на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, - 20;<br> підприємству, на балансі якого перебував об'єкт<br> незавершеного будівництва, - 15.<br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного<br> будівництва у разі фінансування будівництва за<br> рахунок власних коштів підприємства<br> Якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва<br>здійснювалось виключно за рахунок власних коштів державного<br>підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного<br>Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації<br>об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів,<br>витрачених на проведення приватизації.<br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного<br> будівництва у разі фінансування будівництва за<br> рахунок власних коштів підприємства та<br> централізованих капіталовкладень<br> Якщо фінансування будівництва об'єкта незавершеного<br>будівництва здійснювалось за рахунок власних коштів державного<br>підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, цьому<br>підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду<br>приватизації кошти, одержані від приватизації цього об'єкта,<br>пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється<br>відповідно до статті 21 цього Закону.<br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Використання коштів від продажу об'єктів<br> незавершеного будівництва<br> Кошти, зазначені у статтях 21-23 цього Закону,<br>використовуються державними підприємствами виключно на поповнення<br>обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння<br>нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.<br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного<br> будівництва, що споруджувались відповідно до<br> Чорнобильської будівельної програми<br> До Державного бюджету України зараховуються і спрямовуються<br>на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах<br>Чорнобильської будівельної програми 90 відсотків коштів, одержаних<br>від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися<br>відповідно до цієї Програми. Решта коштів, одержаних від продажу<br>цих об'єктів, використовується для відшкодування витрат на<br>проведення приватизації.<br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Використання коштів, одержаних від продажу<br> земельних ділянок<br> Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких<br>розташовані об'єкти незавершеного будівництва, зараховуються до<br>бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на<br>території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.<br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Оподаткування операцій з приватизації об'єктів<br> незавершеного будівництва<br> Операції з приватизації об'єктів незавершеного будівництва<br>звільняються від оподаткування відповідно до закону.<br> Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту<br>придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку<br>будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати,<br>пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, його<br>добудовою та введенням в експлуатацію, до валових витрат під час<br>розрахунку податку на прибуток.<br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Звільнення від плати за землю<br> Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту<br>придбання об'єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами<br>приватизації, звільняється відповідно до закону від плати за землю<br>щодо земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт, на строк<br>будівництва, визначений умовами приватизації.<br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Заборона вимагати виконання умов, не передбачених<br> договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного<br> будівництва<br> Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від<br>покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта<br>незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим<br>договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або<br>пайової участі в розвитку соціальної інфраструктури населених<br>пунктів.<br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Прикінцеві положення<br> 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.<br> 2. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється<br>відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"<br>Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) дія Указу Президента України<br>від 28 травня 1999 року N 591/99 ( <A HREF="54893">591/99</A> ) "Про особливості<br>приватизації об'єктів незавершеного будівництва".<br> 3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до<br>набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить<br>цьому Закону.<br> 4. Кабінету Міністрів України:<br> підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції<br>про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього<br>Закону;<br> розробити та привести у відповідність із цим Законом свої<br>нормативно-правові акти;<br> забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими<br>центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових<br>актів відповідно до цього Закону;<br> забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими<br>центральними органами виконавчої влади України їх<br>нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.<br> 5. Внести зміни до таких законів України:<br> 1) пункт 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування<br>прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) (Відомості Верховної Ради<br>України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р.,<br>N 48, ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. 333) доповнити<br>новим підпунктом такого змісту:<br> "5.2.14. Суми витрат, пов'язаних з придбанням, добудовою<br>об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в<br>експлуатацію, які виникають у платника податку - покупця об'єкта<br>незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного<br>умовами приватизації. При цьому такі витрати амортизації не<br>підлягають.<br> Рішення про включення зазначених витрат до валових витрат під<br>час розрахунку податку на прибуток приймається платником податку<br>самостійно";<br> 2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за<br>землю" ( <A HREF="6289">2535-12</A> ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,<br>N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294;<br>1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38,<br>ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 32, ст. 260)<br>доповнити пунктом 16 такого змісту:<br> "16) покупець об'єкта незавершеного будівництва на земельну<br>ділянку, відведену під такий об'єкт, з моменту придбання об'єкта<br>на строк будівництва, визначений умовами приватизації".<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 14 вересня 2000 року<br> N 1953-III<br> <br>