ДСТУ Б А.1.1-19-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-----------------------------

Система стандартизації та нормування

в будівництві

ПЕРЛІТ.

МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ПЕРЛІТОВІ

Терміни та визначення

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

Київ

ДСТУ Б А.1.1-19-94

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним і

проектно-конструкторським інститутом

будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО

Управлінням державних нормативів і стандартів

Мінбудархітектури України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства України в справах

будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N83

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.1.1-19-94

ЗМІСТ

1 Галузь використання ............................ 1

2 Нормативні посилання ........................... 2

3 Основні положення .............................. 2

4 Загальні поняття ............................... 2

4.1 Номенклатура виробів ....................... 2

4.2 Фізико-технічні показники ................. 17

Абетковий покажчик українських термінів ......... 20

Абетковий покажчик німецьких термінів ........... 21

Абетковий покажчик англійських термінів ......... 22

Абетковий покажчик французських термінів ........ 23

Абетковий покажчик російських термінів .......... 24

ДСТУ Б А 1.1-19-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

----------------------------------

Система стандартизації та нормування в

будівництві

ПЕРЛІТ.

МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ПЕРЛІТОВІ

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в

строительстве

ПЕРЛИТ.

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПЕРЛИТОВЫЕ

Термины и определения

Standardization and normalization systems

in construction

PERLITE.

PERLITE MATERIALS AND PRODUCTS

Terms and definitions

------------------------------------------------------------

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять пер-

літової сировини, спученого перліту, матеріалів та виробів тепло-

і звукоізоляційних із спученого перліту.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові

для використання в усіх видах нормативної документації, у довідко-

вій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери діяль-

ності з питань стандартизації або при використанні результатів цих

робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-

--------------------------

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б А.1.1-19-94

ємств, установ, організацій, що діють на території України,

технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-

них товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України.

| Порядок розроблення державних стандартів.

----------------------------------------------------------

ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України.

| Загальні вимоги до побудови, викладу,

| оформлення та змісту стандартів.

----------------------------------------------------------

КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розроблення

| стандартів на терміни та визначення.

----------------------------------------------------------

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати

обсяги і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецьки (de), англі-

йські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандар-

тизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн-

ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан-

дартизованих термінів кожною мовою окремо.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 Номенклатура виробів

4.1.1 бітумно-перлітова de Bitumenperlitmasse

маса en bitumen containing

perlite mass

fr masse perlito-bitu-

mineuse

ru битумно-перлитовая

масса

Суміш спученого перлі- Смесь вспученного пер-

тового піску з гарячим литового песка с горя-

або холодним бітумом, чим или холодным биту-

яка використовується мом, применяемая для

для теплоізоляції при теплоизоляции при тем-

температурі від -60 оС пературе от -60 оС

до +130 оС до +130 оС

- 3 -

ДСТУ Б А.1.1-19-94

4.1.2 перлітові теплоізоля- de Perlitw[a1]rmeisolie- *

ційні вироби - перкон- rerzeugnisse -

сит - Perkonsit

en heat insulating

perlite products-per-

consit

fr produits colorifuges

de perlite - perkonsit

ru перлитовые теплоизоля-

ционные изделия -

перконсит

Вироби, виготовлені у Изделия, изготовляемые

вигляді безперервного в виде непрерывного че-

чохла з поліетиленової хла из полиэтиленовой

плівки, поділеного на пленки, разделенного на

секції, наповнені спу- секции, которые запол-

ченим перлітовим піском нены вспученым перлито-

з наступною їх гермети- вым песком с последую-

зацією. Утворений килим, щей их герметизацией.

який складається з окре- Образующийся ковер, со-

мих елементів, піддають стоящий из отдельных

підпресуванню. Темпера- элементов, подвергают

тура застосування від подпрессовке. Темпера-

-50 оС до +50 оС для тура применения от

теплоїзоляції зовнішніх -50 оС до +50 оС для

захисних конструкцій теплоизоляции наружных

житлових, громадських і ограждающих конструк-

сільськогосподарських ций жилых, общественных

будівель и сельскохозяйственных

зданий

4.1.3 бітумно-перлитові de Bitumenperliterzeugnisse

вироби en bitumen containing per-

lite products

fr produits perlite-bitum-

ineux

ru битумно-перлитовые

изделия

Вироби, які виготов- Изделия, изготавлива-

ляють у вигляді плит, емые в виде плит, сег-

сегментів, напівцилін- ментов, полуцилиндров

дрів зі спученого пер- из вспученного перли-

літового піску на бі- тового песка на битум-

тумному зв'язуючому з ном связующем с добав-

добавками або без них. ками и без них. Приме-

Використовується для няются для теплоизоля-

теплоізоляції будівель ции зданий и трубопро-

і трубопроводів при водов при температуре

температурі від -60 оС от -60 оС до +130 оС

до +130 оС

4.1.4 бітумно-цементно-пер- de Bitumenzementperliter-

літові вироби zeugnisse

en bitumen containing

perlite-cement products

- 4 -

ДСТУ Б А.1.1-19-94

fr produits perlitobitu-

mineux de ciment

ru битумно-цементно-перли-

товые изделия

Вироби, виготовлені у Изделия, изготовляемые

вигляді шкаралуп зі спу- в виде скорлуп из вспу-

ченого перлітового піс- ченного перлитового пес-

ку, цементу і бітумного ка, цемента и битумного

зв'язуючого. Застосову- связующего. Применяются

ються для безканального при бесканальной прок-

прокладання трубопрово- ладке трубопроводов

дів

4.1.5 перлітоцементні de Relitzementerzeugnisse

вироби en perlite cement products

fr produits de perlite et

de ciment

ru перлитоцементные изде-

лия

Вироби, виготовлені у Изделия, изготавливае-

вигляді плит, сегментів, мые в виде плит, сегме-

напівциліндрів із спу- нтов, полуцилиндров из

ченого піску, цементу і вспученного перлитового

азбесту. Застосовуються песка, цемента и асбес-

для теплоізоляції облад- та. Применяются для те-

нання і трубопроводів плоизоляции оборудова-

при температурі до 600 оС ния и трубопроводов при

температуре до 600 оС

4.1.6 перлітокерамічні de Perlitkeramische

вироби Erzeugnisse

en perlite ceramic products

fr produits perlitocerami-

ques

ru перлитокерамические

изделия

Вироби, виготовлені Изделия, изготавливае-

у вигляді плит, цегли, мые в виде плит, кир-

сегментів, напівцилін- пичей, сегментов, полу-

дрів із спученого пер- цилиндров из вспученно-

літового піску і глини- го перлитового песка и

стого зв'язуючого з до- глинистого связующего с

бавками чи без них. добавками или без них.

Використовуються для Применяются для теплои-

теплоізоляції обладнання золяции оборудования

при температурі до при температуре до

900 оС 900 оС

4.1.7 перлітобентонітові de Perlitbentoniterzeug-

вироби nisse

en perlite bentonite

products

fr produits perlitobento-

niques

- 5 -

ДСТУ Б А.1.1-19-94

ru перлитобентонитовые

изделия

Вироби, виготовлені у Изделия, изготавливае-

вигляді плит, цегли, мые в виде плит, кир-

сегментів, шкаралуп зі пичей, сегментов, скор-

спученого перлітового луп из вспученного пер-

піску і бентонітового литового песка и бенто-

зв'язуючого з модифіка- нитового связующего с

ційними добавками. Ви- модифицирующими добав-

користовуються для теп- ками. Применяются для

лоізоляції обладнання теплоизоляции оборудо-

при температурі до вания при температуре

900 оС, а також у мало- до 900 оС, а также в

поверховому житловому малоэтажном строитель-

будівництві для тепло- стве для теплоизоляции

ізоляції

4.1.8 теплоізоляційні вироби de W[a1]rmeisoliererzeug- *

"Перліталь" nisse "Perlital"

en thermal-insulating

products "Perlital"

fr produits calorifuges

"Perlital"

ru теплоизоляционные

изделия "Перлиталь"

Вироби, виготовлені у Изделия, изготавливае-

вигляді плит зі спучено- мые в виде плит из вспу-

го перлітового піску, ченого перлитового пес-

пластичної вогнетривкої ка, пластичной огнеупор-

глини з коригуючими по- ной глины с корректирую-

лімерними добавками. Ви- щими полимерными добав-

користовуються для теп- ками. Применяются для

лоізоляції обладнання теплоизоляции оборудова-

при температурі до 850 оС ния при температуре до

850 оС

4.1.9 перлітоазбестокаолінові de Perlitasbestkaoliner-

вироби (ПАК) zeugnisse (PAK)

en kaolin containing asbes-

toperlite products (PAK)

fr produits de perlite-

amiante de kaolin (PAK)

ru перлитоасбестокаолиновые

изделия (ПАК)

Вироби, виготовлені у Изделия, изготавливаемые

вигляді плит зі спучено- в виде плит из вспученyо-

го перлітового піску, ноперлитового песка, ас-

азбестового волокна і бестового песка и каолина.

каоліну. Використовують- Применяются для теплоизо-

ся для теплоізоляції те- ляции технических агрега-

хнічних агрегатів при тов при температуре до

температурі до 850 оС 850 оС

- 6 -

ДСТУ Б А.1.1-19-94

4.1.10 кремнеземперлітові de Kieselerdeperliterzeug-

вироби nisse

en siliсeous perlite products

fr produits siliсo-perlite

ru кремнеземперлитовые

изделия

Вироби, виготовлені у Изделия, изготавливаемые

вигляді плит, цегли зі в виде плит, кирпичей из

спученого перлітового вспученного перлитового

піску, кремнеземомістких песка, кремнеземсодержа-

матеріалів (трепел, зо- щих материалов (трепел,

ла, діатоміт, туф та зола, диатомит, туф и

ін.) і неорганічного др.) и неорганического

зв'язуючого. Використо- связующего. Применяются

вуються для теплоізоля- для теплоизоляции обору-

ції обладнання при тем- дования при температуре

пературі до 900 оС до 900 оС

4.1.11 перлітофосфогельові de Perlitphosphogelerzeug-

вироби nisse

en phospho-gel perlite

products

fr produits perlitophospho-

riques

ru перлитофосфогелевые

изделия

Вироби, виготовлені у Изделия, изготавливаемые

вигляді плит із спуче- в виде плит из вспученно-

ного перлітового піску, го перлитового песка, жи-

рідкого скла, ортофос- дкого стекла, ортофосфор-

форної кислоти і гідро- ной кислоты и гидрофоби-

фобізуючої рідини. зирующей жидкости.

Використовуються для Применяются для теплоизо-

теплоізоляції покрі- ляции кровель, стен и ог-

вель, стін та вогнеза- незащиты стальных конст-

хисту сталевих конст- рукций при температуре

рукцій при температурі до 600 оС

до 600 оС

4.1.12 лігноперлітові вироби de Lignoperliterzeugnisse

en lignoperlite products