ДБН IV-5-97. . Указания относительно применения сметных норм и единичных расценок на строительные конструкции и работы (отменено)


             ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Вказiвки

                   щодо застосування

                   кошторисних норм

                 та одиничних розцiнок

          на будiвельнi конструкцiї i роботи

 

                       ДБН IV-5-97

 

 

 

                     Видання офiцiйне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Державний комiтет України

     у справах мiстобудування i архiтектури

         (Держком мiстобудування України)

 

 

                     Київ -1997

УДК

 

РОЗРОБЛЕНI,                Науково-виробничою  фiрмою  "Iнпроект"

ПIДГОТОВЛЕНI               Головним управлiнням кошторисних норм,

ТА ВНЕСЕНI  ДО             цiноутворення i експертизи у будiвниц-

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:              твi Держкоммiстобудування України

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНI:                Наказом  N 221 Держкоммiстобудування

                            України вiд  24 грудня  1996 року  та

                            введенi в дiю з 1 сiчня 1997 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З введенням в дiю ДБН IV-5-97  "Вказiвки щодо застосування кошто-

рисних норм та одиничних розцiнок на будiвельнi конструкцiї i ро-

боти" втрачають чиннiсть ДБН - 93 "Указания по применению единич-

ных расценок Украины (ЕРУ-93) видання 1994 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            - 3 -

 

-----------------------------------------------------------------

|                  | Державнi будiвельнi   | ДБН IV-5-97        |

|Державний комiтет |     норми України     |                    |

|    України       |--------------------------------------------|

|   у справах      |       Вказiвки        |                    |

| мiстобудування   |  щодо застосування    |   Замiсть          |

| i архитектури    | кошторисних норм та   |   ДБН-93           |

|                  | розцiнок на будiвельнi|                    |

|                  |  конструкцiї i роботи |                    |

-----------------------------------------------------------------

 

                         1. Загальнi положення

 

   1.1. Одиничнi розцiнки України (в подальшому викладi - ОРУ) на

будiвельнi роботи призначено для визначення базисної  кошторисної

вартостi будiвництва пiдприємств, будiвель та споруд, розроблення

укрупнених  нормативiв  кошторисної  вартостi та прейскурантiв на

будiвництво будiвель та споруд.

 

   1.2. ОРУ  розробленi з одночасною  прив'язкою до середнiх умов

будiвництва  на територiї України та носять загальногалузевий ха-

рактер.

 

   1.3. ОРУ складено  на пiдставi:

     -  кошторисних норм України (КНУ-93);

     -  Збiрника  єдиних  середнiх  кошторисних цiн на матерiали,

вироби та конструкцiї (ЗҐКЦ-97 частини I, II, III, IV, V);

     -  Збiрника норм i розцiнок для визначення  кошторисної вар-

тостi    експлуатацiї     будiвельних    машин    i    механiзмiв

(ЗНiРЕМ- 93/97).

 

   1.4. ОРУ  розроблено в складi 47 Збiрникiв. Їх назви та поряд-

ковi номери наведено в додатку 1.

   Технiчнi частини  до Збiрникiв ОРУ наведено в Збiрниках кошто-

рисних норм  (КНУ).  У кожнiй технiчнiй частинi наведено загальнi

вказiвки щодо порядку  застосування  розцiнок, правила обчислення

обсягiв робiт та коефiцiєнти,  що  поширюють  умови  застосування

норм та розцiнок.

 

   1.5. ОРУ вiдображають середньогалузевий рiвень витрат на прий-

няту технiку, технологiю та органiзацiю робiт.

   Виконання робiт передбачено вiдповiдно до вимог ДБН А.3.1-5-96

"Управлiння, органiзацiя i технологiя.   Органiзацiя будiвельного

виробництва"  та  вимог  СНиП III-4-80*  вид. 1989 р.    "Техника

безопасности в строительстве".

 

   1.6.  ОРУ   застосовуються   органiзацiями  всiх  мiнiстерств,

вiдомств, будiвельних корпорацiй, асоцiацiй та об'єднань  пiд час

проектування та будiвництва нових, а також розширення, реконстру-

кцiї  та технiчного переоснащення дiючих пiдприємств, будiвель та

споруд, розташованих на  територiї України.

 

   1.7. Кошторисну вартiсть  окремих  конструкцiй та робiт, що не

охопленi Збiрниками  ОРУ,  слiд визначати на  пiдставi додаткових

розцiнок,  якi  розроблюються  та затверджуються в складi проекту

(робочого проекту), за узгодженням з Держкоммiстобудування.

 

   1.8. ОРУ  не  поширюються  на окремi будiвельнi конструкцiї та

роботи  пiд час будiвництва унiкальних будiвель та споруд, до ка-

пiтальностi та якостi яких ставляться особливi вимоги. Кошторисна

                         - 4 -

 

вартiсть цих  конструкцiй та робiт визначається на пiдставi iнди-

вiдуальних одиничних  розцiнок,  розроблення  яких виконується за

рiшеннями мiнiстерств, вiдомств,  корпорацiй,  концернiв, асоцiа-

цiй, об'єднань-замовникiв.

 

   1.9. Витрати на експлуатацiю машин в ОРУ  враховують вартiсть:

електроенергiї у розмiрi 2,15 грн./100 кВт-год., включно з витра-

тами  (в усереднених розмiрах)  на  утримання  будiвельних  мереж

електропостачання;  стисненого  повiтря для  гiрничопрохiдницьких

машин   в  розмiрi 60,72 грн./10000 м3, для всiх iнших машин: вiд

стацiонарних  компресорних станцiй - 50,6 грн./10000 м3 вiд пере-

сувних компресорiв - 101,2 грн./10000 м3.

 

   1.10. В ОРУ враховано витрати на виконання комлексу робiт, пе-

редбаченого КНУ-93, включаючи вивантаження матерiалiв, виробiв та

конструкцiй на приоб'єктному складi, горизонтальний та вертикаль-

ний транспорт  їх вiд приоб'єктного складу до мiсця встановлення,

монтажу чи використання в дiло (внутрiшньобудiвельний транспорт),

за винятком випадкiв, застережених у технiчних частинах вiдповiд-

них Збiрникiв.

 

   1.11. ОРУ не враховують витрати на деякi матерiали,  вироби та

конструкцiї,  найменування, технiчнi характеристики та норми вит-

рат яких вказанi в додатках ("Матерiальнi ресурси, не врахованi в

розцiнках") до кожного Збiрника ОРУ.

 

   По  деяких  неврахованих  матерiалах,  виробах та конструкцiях

вказано  тiльки  найменування, а технiчнi характеристики та норми

витрат  їх  приймаються за проектними даними (робочими креслення-

ми).

   Порядок  облiку витрат на матерiали, вироби та конструкцiї, що

не врахованi  в розцiнках, наведено   в  роздiлi 2 цих   Вказiвок

(див. п. 2.6).

 

                   2. Застосування ОРУ

          на будiвельнi конструкцiї i роботи

 

   2.1. Одиничнi розцiнки  України (ОРУ)  можуть  застосовуватись

для:

     -  складання  локальних  кошторисiв  на будiвельнi  роботи у

складi проекту (робочого проекту);

     -  розроблення  укрупнених  нормативiв,  застосовуваних  для

визначення базисної кошторисної вартостi будiвництва.

 

   2.2. Якщо  проектом  органiзацiї будiвництва передбачено вико-

нання будiвельних  робiт у будiвлях та спорудах, що експлуатують-

ся, поблизу об'єктiв, що  перебувають  пiд  високою  напругою, на

територiї дiючих пiдприємств, якi мають розгалужену мережу транс-

портних та iнженерних комунiкацiй та обмеженi умови  для  складу-

вання  матерiалiв,  та в iнших ускладнених умовах, пiд час будiв-

ництва, реконструкцiї, технiчного переозброєння та розширення дi-

ючих  пiдприємств (будiвель, споруд) до норм затрат працi, основ-

ної  заробiтної плати робiтникiв, витрат на екслуатацiю машин,  у

тому  числi заробiтної плати робiтникiв, якi обслуговують машини,

потрiбно застосовувати коефiцiєнти, наведенi в додатку 3.

 

   2.3. Вартiсть робiт по демонтажу окремих конструкцiй  будiвель

та  споруд,  а також демонтажу  внутрiшнього санiтарно-технiчного

обладнання  та  зовнiшнiх мереж за вiдсутностi потрiбних розцiнок

на демонтаж (розбирання) визначається за  розцiнками  вiдповiдних

                           - 5 -

 

Збiрникiв ОРУ  на  монтаж  (установлення, влаштування) без ураху-

вання  вартостi конструкцiй, санiтарно-технiчного обладнання, ар-

матури  та  трубопроводiв  iз застосувачням до норм затрат працi,

основної  заробiтної  плати  робiтникiв та витрат на експлуатацiю

машин, у тому числi заробiтної плати робiтникiв, якi обслуговують

машини, таких коефiцiєнтiв:

 

      а) пiд час демонтажу  збiрних залiзобетонних i бетонних кон-

струкцiй - 0,8;

      б) те саме, збiрних дерев'яних конструкцiй - 0,8;

      в) те саме, внутрiшнього  санiтарно-технiчного   обладнання

(водопроводу,  каналiзацiї,  водостокiв,  опалення, вентиляцiї) -

0,4;

      г) те саме, зовнiшнiх  мереж водопроводу,  каналiзацiї, те-

плопостачання i газопостачання - 0,6;

      д) те саме,  металевих конструкцiй: 0,6 - до основної заро-

бiтної  плати робiтникiв; 0,7 - до витрат з експлуатацiї машин, у

тому числi до заробiтної плати робiтникiв, якi обслуговують маши-

ни;  0,5 - до витрат на матерiали.

   Порядок розрахунку вартостi демонтажу (розбирання) конструкцiй

наведено  в додатку 4.

 

   2.4. За одиничними   розцiнками визначаються  прямi витрати на

будiвельнi роботи.  Накладнi витрати,  плановi нагромадження   та

лiмiтованi витрати нараховуються додатково в установленому  поряд-

ку.

   Пiд час складання  кошторисiв на пiдставi ОРУ слiд враховувати

додатково:

   -  збiльшення заробiтної плати робiтникiв, включаючи заробiтну

плату  робiтникiв, якi обслуговують машини, в зв'язку iз застосу-

ванням пiльгових та iнших коефiцiєнтiв, встановлених Урядом Укра-

їни або Мiнiстерством працi України (див. п. 2.5);

   -  вартiсть  не врахованих  у розцiнках матерiалiв, виробiв та

конструкцiй,  найменування,  витрати  та  технiчнi характеристики

яких вказанi в додатках до ОРУ,  iменованих "Матерiальнi ресурси,

не врахованi в розцiнках", або в проектi (див. п. 2.6);

   -  додатковi витрати на будiвельнi роботи пiд час виконання їх

у зимову пору та iншi лiмiтованi витрати (див. п. 2.9);

   -  рiзницю  у  витратах на електроенергiю, яка отримується вiд

пересувних електростанцiй (див. п. 2.8).

 

   2.5. Збiльшення  заробiтної  плати робiтникiв, включаючи заро-

бiтну плату робiтникiв, якi обслуговують машини, в зв'язку iз за-

стосуванням пiльгових та iнших коефiцiєнтiв до заробiтної  плати,

слiд  враховувати у локальних  кошторисах (кошторисних  розрахун-

ках) окремим  рядком  у кожному роздiлi пiсля пiдсумку заробiтної

плати, обчисленої без врахування коефiцiєнтiв.

 

   2.6. Вартiсть  не врахованих у розцiнках матерiалiв, виробiв i

конструкцiй, найменування, витрати i технiчнi характеристики яких

вказанi  в додатках  до ОРУ,  iменованих "Матерiальнi ресурси, не

врахованi в розцiнках", або в проектi,  враховується  в локальних

кошторисах (кошторисних  розрахунках) окремим  рядком  пiсля вiд-

повiдних одиничних розцiнок.

 

   Цiни на матерiали, вироби i конструкцiї приймаються за Збiрни-

ком єдиних  середнiх кошторисних цiн на матерiали, вироби та кон-

струкцiї (ЗҐКЦ-97, частини I, II, III, IV, V).

   Цiни  на  матерiали,  вироби  та  конструкцiї,  що  вiдсутнi у

 

                         - 6 -

 

вказаних Збiрниках, приймаються за iндивiдуальними калькуляцiями,

затвердженими  у встановленому порядку, в базисному рiвнi.

 

   2.7. Пiд  час  будiвництва  в мiстах  на територiї забудованих

кварталiв,  якщо  проектом  органiзацiї  будiвництва  передбачено

влаштуванняї перевалочної бази для складування бетонних i залiзо-

бетонних конструкцiй, додатковi витрати на транспортування конст-

рукцiй i вантажно-розвантажувальнi роботи визначаються  особливим

розрахунком,  виходячи iз кiлькостi конструкцiй, що завозяться на

перевалочну базу, та включаються до глави 9 зведеного кошторисно-

го розрахунку (графи 4, 5 i 8).

 

   2.8. Рiзницю у витратах на електроенергiю, отримувану будовами

вiд пересувних електростанцiй за базисними тарифами, що вказанi в

листi Держкоммiстобудування вiд 16.10.96г. N 6/400 i вiдрiзняють-

ся  вiд вказаного в п. 1.9, слiд визначати виходячи з норм витрат

електроенергiї на 1 млн. грн. кошторисної  вартостi будiвельних i

монтажних  робiт,  вказаних  у додатку 2, i враховувати у главi 9

зведеного кошторисного розрахунку (графи 4, 5, 8). По спецiальних

видах  робiт  (гiдромеханiзованi землянi роботи, гiрничорозкривнi

роботи тощо) рiзницю у витратах на електроенергiю  слiд визначати

на  пiдставi  норм  витрат, наведених у таблицях КНУ, та включати

окремим рядком у локальнi кошториси (кошториснi розрахунки) на цi

види робiт.

 

   2.9. Додатковi  витрати на будiвельнi роботи пiд час виконання

їх у зимову пору та iншi лiмiтованi витрати визначаються i врахо-

вуються  вiдповiдно  до Порядку  визначення вартостi будiвництва,

здiйснюваного на територiї України.

 

   2.10. Цiну води в ОРУ  прийнято в розмiрi 29,35 грн./100 м3  У

випадках, коли витрати води при виконаннi робiт незначнi, iї вар-