ДБН IV-6-97. . Указания относительно применения сметных норм и расценок на монтаж оборудования (отменено)


             ДЕРЖАВНI  БУДIВЕЛЬНI  НОРМИ  УКРАЄНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Вказiвки

                       щодо застосування

                 кошторисних норм та розцiнок

                    на монтаж устаткування

 

                          ДБН IV-6-97

 

 

 

 

 

                       Видання офiцiйне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Державний комiтет України

            у справах мiстобудування i архiтектури

                (Держкоммiстобудування України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Київ -1997

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕНI,                Науково-виробничою

ПIДГОТОВЛЕНI               фiрмою "Iнпроект"

ТА  ВНЕСЕНI ДО             Головним управлiнням

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:              кошторисних норм, цiно-

                           утворення i експертизи у

                           будiвництвi Держкоммiсто-

                           будування України

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНI:                 Наказом N 221

                             Держкоммiстобудування

                             України

                             вiд 24 грудня 1996 року

                             та введенi в дiю

                             з 1 сiчня 1997 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З введенням в дiю ДБН IV-6-97 "Вказiвки щодо застосування  кошто-

рисних  норм  та  розцiнок  на  монтаж  устаткування"   втрачають

чиннiсть ДБН - 93 "Указания по применению сметных норм и  расце-

нок на монтаж оборудования" видання 1994 року

 

 

 

 

                              -3-

 

-----------------------------------------------------------------

|                    |   Державнi будiвельнi   |   ДБН IV-6-97  |

| Державний комiтет  |      норми України      |                |

|     України        |------------------------------------------|

|    у справах       |        Вказiвки         |                |

| мiстобудування     |   щодо застосування     |     Замiсть    |

|  i архiтектури     |  кошторисних норм та    |     ДБН - 93   |

|                    |   розцiнок на монтаж    |                |

|                    |      устаткування       |                |

-----------------------------------------------------------------

 

 

                       1. Загальна частина

 

 

   1.1. Цi вказiвки є загальними  для  всiх  кошторисних  норм  i

вiдповiдних їм розцiнок  на  монтаж  устаткування,  технологiчних

трубопроводiв тощо*, що включенi у вказанi  збiрники  кошторисних

норм i розцiнок (надалi iменуються НМУ i РМУ), перелiк яких наве-

дений у додатку 1.

 

   У технiчних частинах збiрникiв НМУ наводяться положення,  обу-

мовленi специфiчними особливостями монтажу тих чи iнших видiв ус-

таткування, якi потрiбно враховувати при застосуваннi вiдповiдних

Збiрникiв.

 

   Збiрники кошторисних норм i розцiнок  на  монтаж  устаткування

розробленi для застосування на всiй територiї України.

 

   1.2. Кошториснi норми i розцiнки на монтаж устаткування засто-

совуються при будiвництвi нових, розширеннi, реконструкцiї i тех-

нологiчному переозброєннi пiдприємств, будiвель та споруд i приз-

наченi для визначення базисної кошторисної вартостi робiт з  мон-

тажу устаткування, є основою для формування договiрної  цiни  пiд

час укладання контрактiв (договору пiдряду), у тому числi, за ре-

зультатами конкурсiв (торгiв).

 

   1.3. Кошториснi норми складенi на пiдставi:

 

   - типових технологiй монтажу  устаткування,  якi  мiстять  пе-

релiк i послiдовнiсть операцiй монтажу устаткування i фiзичнi об-

сяги робiт на прийняту одиницю вимiру по кожному процесу монтажу;

 

   - базових карт на загальномонтажнi i спецiальнi роботи з  мон-

тажу устаткування, що являють собою перелiк  необхiдних  ресурсiв

на склад робiт, наведений в типовiй технологiї монтажу.

 

   НМУ розробленi на пiдставi:

 

   - вимог глави 6 частини IV СНиП "Правила  разработки  расценок

на монтаж оборудования";

 

   - умов оплати труда робiтникiв  у  будiвництвi,  визначених  з

урахуванням дiючих в Українi тарифних ставок та  мiнiмальної  за-

робiтної плати , встановленої Постановою Верховної  Ради  України

вiд 20 лютого 1996 р. N 49/96-ВР;

 

----------------------------------

   * Устаткування, технологiчнi  трубопроводи  тощо  надалi  iме-

нуються "устаткування".

                              -4-

 

   - кошторисних цiн на матерiали, вироби та конструкцiї i кошто-

рисних розцiнок на експлуатацiю будiвельних машин, введених у дiю

з 1 сiчня 1997р.

 

  Накладнi  витрати  i  плановi  нагромадження  у  розцiнках  не

врахованi, їх треба нараховувати додатково.

 

   1.4.  У  Збiрниках  НМУ  у  назвах  таблиць  наведенi  основнi

ознаки, якi характеризують устаткування або види робiт.

 

   У  рядку   "фiзичнi  параметри   устаткування"  вказана   маса

устаткування - "нетто".

 

   Межi числових  значень (маса,  довжина, дiаметр,  мiсткiсть та

iн.), вказанi зi словом "до", треба розумiти включно.

 

   1.5.  У  кошторисних  нормах  i  розцiнках  врахованi витрати,

пов'язанi  з  виконанням  повного   комплексу  робiт  з   монтажу

устаткування,   якi   регламентуються   дiючими   положеннями   з

органiзацiї, провадження i приймання робiт, а також  вiдповiдними

нормативними  i   технiчними  документами   на поставку i  монтаж

устаткування, включаючи:

 

   - приймання устаткування до монтажу;

 

   -  перемiщення  устаткування  по  горизонталi  i  вертикалi  з

навантаженням i вивантаженням;

 

   - розпаковування устаткування з вiднесенням упаковки;

 

   - очищення устаткування вiд консервуючого мастила i покриттiв;

 

   - технiчний огляд устаткування;

 

   -  укрупнювальне  складання  устаткування,  що   поставляється

окремими блоками, вузлами   або деталями, для виконання   монтажу

максимально  збiльшеними  блоками   у  межах   вантажопiдйомностi

монтажних механiзмiв;

 

   -  приймання  i  перевiрку  фундаментiв  та  iнших  основ  пiд

устаткування,   розмiчання   мiсць   встановлення   устаткування,

встановлення  анкерних  болтiв  i  закладних  частин до колодязiв

фундаментiв;

 

   -  встановлення  устаткування  з  вивiренням i закрiпленням на

фундаментi  або   iншiй  основi,  включаючи установлення  окремих

механiзмiв  i  пристроїв,  якi  входять  у склад устаткування або

його комплектну  поставку: вентиляторiв,  насосiв,   живильникiв,

електроприводiв    (механiчна    частина),     пускорегулювальної

апаратури,   металевих   конструкцiй,   трубопроводiв,  арматури,

систем маслозмащування  тощо,  передбачених  кресленнями   даного

устаткування;

 

   - зварювальнi  роботи, якi  виконуються у  процесi складання i

встановлення    устаткування,    з    пiдготовкою    кромок   пiд

зварювання;

 

   -  заповнення  мастильними  та  iншими  матерiалами  пристроїв

устаткування;

 

                              -5-

 

   -   перевiрку   якостi   монтажу,   включаючи    iндивiдуальнi

випробування устаткування (вхолосту,   а у   разi потреби   - пiд

навантаженням,   гiдравлiчне,    пневматичне   та    iншi    види

випробувань, вказанi у технiчних частинах або вступних  вказiвках

збiрникiв кошторисних норм).

 

   1.6. У кошторисних нормах i розцiнках на монтаж  устаткування,

як правило, не врахованi ресурси i витрати на:

 

   а) електромонтажнi  роботи, якi  визначаються за  вiдповiдними

збiрниками НМУ  i РМУ N 8 "Електротехнiчнi установки";

 

   б) монтаж  приладiв i засобiв автоматизацiї, якi  визначаються

за вiдповiдними  збiрниками  НМУ  i  РМУ  N 11  "Прилади,  засоби

автоматизацiї i обчислювальної технiки";

 

   в) огрунтування трубопроводiв i наступне їх пофарбування,  якi

визначаються, за вiдповiдними збiрниками КНУ та ОРУ;

 

   г) пофарбування  мостiв мостових  кранiв, якi  визначаються за

вiдповiдними збiрниками КНУ та ОРУ;

 

   д)  кольорове  або  розрiзняльне  пофарбування устаткування, а

також пояснювальнi i попереджувальнi написи, якi визначаються  за

вiдповiдними збiрниками КНУ та ОРУ;

 

   е)   контроль   якостi   монтажних   зварних   з'єднань,    що

визначаються за вiдповiдними збiрниками НМУ-3 та РМУ N 37;

 

   ж) улаштування i  розбирання iнвентарного риштовання,  потреба

якого  встановлена  проектом,  що  визначаються  за  вiдповiдними

збiрниками КНУ та ОРУ:

 

   з) додатковi витрати при  виконаннi монтажних робiт у  зимовий

перiод   та   iншi   лiмiтованi   витрати,   якi  визначаються  у

встановленому порядку.

 

   1.7. Кошториснi  норми i  розцiнки на  монтаж устаткування  не

коректуються залежно вiд  застосовуваної технiки, технологiї   та

органiзацiї  монтажних   робiт,  згiдно   з  проектом  проведення

робiт на конкретному об'єктi, за винятком випадкiв,  передбачених

цими  положеннями,   а  також   технiчними частинами i  вступними

вказiвками збiрникiв.

 

      2. Порядок застосування кошторисних норм i розцiнок

 

   2.1.  У  випадках,   коли  проектом  органiзацiї   будiвництва

передбачається  виконання  монтажних   робiт  у  бiльш   складних

виробничих  умовах   у  порiвняннi   з передбаченими у  збiрниках

(при  реконструкцiї,   технiчному    переозброєннi,    розширеннi

промислових пiдприємств, будiвель i споруд, лiквiдацiї  наслiдкiв

аварiй, стихiйного лиха  тощо), що знижують  продуктивнiсть працi

робiтникiв, до  основної заробiтної  плати робiтникiв,  до витрат

на   експлуатацiю    машин    i   до    вiдповiдних  норм   треба

застосовувати коефiцiєнти, наведенi у таблицi 1.

 

 

 

 

 

                              -6-

 

                                                Таблиця 1

-----------------------------------------------------------------

|                Умови виконання робiт          |   Коефiцiєнт  |

|---------------------------------------------------------------|

|                        1                      |       2       |

|---------------------------------------------------------------|

|1. На   дiючих   пiдприємствах     (у    цехах,|               |

|   корпусах,  на  виробничих  майданчиках)   за|               |

|   наявностi  у  зонi  виконання  робiт дiючого|               |

|   технологiчного   устаткування    (верстатiв,|               |

|   установок,   печей,    кранiв,    конвеєрiв,|               |

|   розливних  ковшiв  тощо),  або  розгалуженої|               |

|   мережi    iнженерних    комунiкацiй,     або|               |

|   запиленостi      повiтря,      або      руху|               |

|   технологiчного         транспорту         по|               |

|   внутрiшньоцехових  чи   внутрiшньозаводських|               |

|   колiях......................................|От 1,1 до 1,2  |

|                                               |               |

|2. Те  саме,  на  пiдприємствах  металургiйної,|               |

|   хiмiчної     та     нафтохiмiчної    галузей|               |

|   промисловостi...............................|   1,1 до 1,25 |

|                                               |               |

|3. На  пiдприємствах  (у  цехах,  корпусах,  на|               |

|   виробничих  майданчиках),   зупинених    для|               |

|   виконання  будiвельно-монтажних   робiт,   а|               |

|   також у будiвлях i спорудах всiх  призначень|               |

|   за   наявностi   у   зонi   виконання  робiт|               |

|   предметiв,   що    захаращують    примiщення|               |

|   (верстатiв,       установок,       апаратiв,|               |

|   експлуатацiйного       i       лабораторного|               |

|   устаткування,  оргтехнiки, меблiв тощо)     |От 1,1 до 1,15 |

|                                               |               |

|4. При  виконаннi   робiт  в   охороннiй   зонi|               |

|   повiтряних лiнiй  електропередачi, у  мiсцях|               |

|   проходу  комунiкацiй,  електропостачання,  у|               |

|   дiючих      електроустановках,       поблизу|               |

|   конструкцiй   i  предметiв,  що  перебувають|               |

|   пiд напругою (у випадках, коли повне  зняття|               |

|   напруги  через  виробничi  умови неможливе),|               |

|   якщо   це   пов'язано   з   обмеженням   дiї|               |

|   робiтникiв  спецiальними  вимогами   технiки|               |

|   безпеки.....................................|От 1,1 до 1,2  |

|                                               |               |

|5. При   температурi     повiтря  на   робочому|               |