ДБН IV-4-97. . Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (ЗКЦПВ-97) (отменено)


 

 

 

 

 

                         ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ

                                 УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ЗБIРНИК

 

                      кошторисних цiн на перевезення

                         вантажiв для будiвництва

                              (ЗКЦПВ - 97)

 

 

 

                              ДБН IУ-4-97

 

 

 

 

                           Видання офiцiйне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Державний комiтет України

               у справах мiстобудування i архiтектури

                  (Держкоммiстобудування України)

 

 

 

 

                             Київ -1997

 

 

 

 

 

 

 

 РОЗРОБЛЕНІ :                            Науково-виробничою

                                         фiрмою <Iнпроект>

 

 

 

 

 

 ПІДГОТОВЛЕНІ                            Головним управлiнням

 ТА ВНЕСЕНІ ДО                           кошторисних норм, цiно-

 ЗАТВЕРДЖЕННЯ:                           утворення та експертизи у

                                         будiвництвi Держкоммiсто-

                                         будування України

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНІ:                            Наказом   221

                                         Держкоммiстобудування

                                         України

                                         вiд 24 грудня 1996 року

                                         та введенi в дiю

                                         з 1 січня 1997 року

 

 

 

 

 

 

 

     З введенням в дію ДБН ІY-4-97 "Збірник кошторисних цін на

перевезення вантажів для будівництва" (ЗКЦПВ-97) втрачає чинність

СНиП 4.04-91, видання 1992 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                - 3 -

 

------------------------------------------------------------------

:  Державний комiтет  :Державнi будiвельнi      :   ДБН ІY-4-97  :

:  України у справах  :норми України            :                :

:  мiстобудування i   :------------------------------------------:

:  архiтектури        :Збірник кошторисних цін  :   Замість      :

:                     :на перевезення вантажів  :   СНиП 4.04-91 :

:                     :   для будівництва       :                :

------------------------------------------------------------------

 

 

                                  РОЗДIЛ 1

 

                  БАЗИСНI КОШТОРИСНI ЦIНИ НА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-

                  РОЗВАНТАЖУВАЛЬНI РОБОТИ ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ТА

                        АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

 

 

 

                            ЗАГАЛЬНI ВКАЗIВКИ

 

     1. У кошторисних цiнах даного роздiлу наведена  базисна  вар-

тiсть навантажувально-розвантажувальних робiт, що виконуються  при

перевезеннi матерiалiв, виробiв та конструкцiй для будiвництва за-

лiзницями та автотранспортом.

 

     2. Указанi цiни призначенi для:

 

     а) визначення базисної кошторисної вартостi  навантажувально-

розвантажувальних робiт, що здiйснюються при перевалюваннi матерi-

алiв, виробiв та конструкцiй з одного виду транспорту на iнший;

 

     б) застосування при складаннi калькуляцiй  базисної  вартостi

матерiалiв, виробiв та конструкцiй, в  оптовiй  (вiдпускнiй)  цiнi

яких не врахованi витрати по їх навантаженню на транспортнi засоби

або вiдсутнiй їх базисний вартiсний рiвень;

 

     в) застосування при складаннi iндивiдуальних одиничних розцi-

нок.

 

     3. У базисних  кошторисних  цiнах  на  матерiали,  вироби  та

конструкцiї, наведених у вiдповiдних збiрниках єдиних середнiх ко-

шторисних цiн (ЗЄКЦ-97), врахована базисна вартiсть навантажуваль-

них  робiт,  а  в  одиничних  розцiнках  України   на   будiвельнi

конструкцiї та роботи (ОРУ-97) - базисна вартiсть  розвантажуваль-

них робiт. При застосуваннi вказаних нормативiв обчислювати додат-

ково базисну кошторисну вартiсть навантажувально-розвантажувальних

робiт не допускається.

 

     4. В базисних кошторисних цiнах цього роздiлу  врахованi  усi

витрати, пов'язанi з навантажувально-розвантажувальними  робота-

ми, включаючи заробiтну плату робiтникiв, вартiсть  експлуатацiї

будiвельних машин з урахуванням вартостi пального  (навантажува-

чi, крани тощо) та допомiжних матерiалiв (пiдкладки пiд  виноснi

опори кранів тощо/.

 

     5. Кошторисні цiни на навантажувально-розвантажувальнi  ро-

боти наведені для будов, що мають коефiцiєнт до заробiтної  плати,

рiвний одиницi.

 

 

                                - 4 -

 

     6. Кошториснi цiни даного роздiлу враховують увесь  цикл  ро-

бiт незалежно вiд способiв їх виконання  (механiзований  або  руч-

ний). Кошториснi цiни передбачають усi витрати, пов'язанi з наван-

тажувально-розвантажувальними роботами,  включаючи  пакетування  та

складування матерiалiв, закрiплення вантажiв, перемiщення матерiа-

лiв в штабель, та коригуванню не пiдлягають.

 

     Кошториснi цiни на розвантажувальнi  роботи  при  перевезеннi

будiвельних матерiалiв  автомобiлями-самоскидами  мiстять  витрати

тiльки на перемiщення матерiалiв в штабель.

 

     7. При навантаженнi та вивантаженнi  матерiалiв,  виробiв  та

конструкцiй в умовах руху потягiв по сумiжнiй  колiї  до  базисних

кошторисних цiн даного роздiлу слiд застосовувати коефiцiєнти, на-

веденi у кошторисних нормах та розцiнках збiрника 28 <Залiзницi>.

 

     8. Кошториснi цiни на навантажувально-розвантажувальнi  робо-

ти при тракторних перевезеннях  будiвельних  вантажiв  приймаються

за цiнами на автомобiльнi перевезення, наведеними в  цьому  роздi-

лi.

 

     9. Для рiдких нафтопродуктiв,  якi  розвантажуються  самопли-

вом, а також цементу, гiпсу та вапнякового молока, що перевозяться

автоцистернами, кошториснi цiни на навантаження  та  розвантаження

не застосовуються.

 

     10. Кошторисними цiнами не врахованi витрати по доставцi кра-

нiв на залiзничному ходу вантажопiдйомнiстю 50 т та вище для  роз-

вантаження або встановлення конструкцiй масою понад 15 т.

 

     Необхiднiсть   доставки   кранiв   та   кiлькiсть    доставок

встановлюється проектом органiзацiї будiвництва (ПОБ).

 

     Вартiсть доставки кранiв, що належать будiвельним органiзацi-

ям, визначається за таблицею 1.

 

     При визначеннi вартостi доставки кранiв,  що  належать  будi-

вельним органiзацiям, транспортнi витрати обчислюються  вiд  мiсця

приписки крану до найближчої до  об'єкту  станцiї  з  комерцiйними

операцiями тiльки в одному напрямку.

 

     У показниках таблицi 1 врахованi витрати: по перемiщенню кра-

нiв; на приведення їх з транспортного положення в робоче та з  ро-

бочого в транспортне; вартiсть проїзду бригади; заробiтна плата та

добовi бригади за час перебування в путi.

 

     Приклад.

     Необхiдно визначити вартiсть доставки стрiлового крану на  за-

лiзничному ходу, вантажопiдйомнiстю 100 т, який належить Управлiнню

механiзацiї АТ <Мостобуд>, на станцiю Керч.  Вiдстань  вiд  станцiї

Київ-Московський, в районi якої знаходиться Управлiння механiзацiї,

до станцiї Керч - 1208 км (1211 км - 3 км)*. Вартiсть доставки кра-

ну визначається за показниками таблицi 1, п. 5:

 

 

                        1208

60,2 + 172,8 + 60,2 х  ------ +51,7+ 0,82 х 1208 = 1420,7 грн.

                         500

 

 

                                - 5 -

 

     Вартiсть доставки стрiлових кранiв на залiзничному ходу,  якi

не належать будiвельним органiзацiям, визначається окремим  розра-

хунком. У розрахунок вартостi слiд включати: витрати по перемiщен-

ню крану (кранового  потягу)  спецiальним  локомотивом  вiд  мiсця

постiйної дислокацiї до станцiї призначення (станцiї, яка  обмежує

перегiн) та назад, що визначаються за даними роздiлу 4 цього збiр-

ника (витрати на подачу крану вiд  станцiї  призначення  (станцiї,

яка обмежує перегiн) до мiсця роботи та назад врахованi в  одинич-

них розцiнках на встановлення прогонових споруд  мостiв);  орендну

плату за користування краном (крановим потягом) за час перебування

його в путi та приведення крану з транспортного положення в робоче

та з робочого в транспортне; вартiсть експлуатацiї  локомотиву  за

час приведення основного крану з транспортного положення в  робоче

та з робочого в транспортне (якщо цi витрати не врахованi в оре-

нднiй платi за користування краном), що визначається за <Збiрником

норм та розцiнок для визначення кошторисної вартостi  експлуатацiї

будiвельних машин та механiзмiв>; вартiсть використання  крану  та

локомотиву в  перiод  виконання  навантажувально-розвантажувальних

або будiвельних робiт, враховану вiдповiдно у кошторисних цiнах на

навантажувально-розвантажувальнi роботи або у  кошторисних  нормах

та розцiнках; добовi кожному члену бригади крана за час  перебу-

вання його в путi, а також i за час приведення крану в  робоче  та

транспортне положення в розмiрi, встановленому для району  роботи

крану, якщо вони не врахованi в  складi орендної плати.

 

 

                             РАЗДЕЛ 1

 

         БАЗИСНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ

            РАБОТЫ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ

                            ПЕРЕВОЗКАХ

 

                          ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 

     1. В сметных  ценах  настоящего  раздела  приведена  базисная

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых при  перевоз-

ке материалов, изделий и конструкций для строительства  по  желез-

ным дорогам и автотранспортом.

 

     2. Указанные цены предназначены для:

 

     а) определения базисной сметной стоимости погрузочно-разгруэ-

очных работ, осуществляемых при перевалке  материалов,  изделий  и

конструкций с одного вида транспорта на другой;

 

     б) применения при составлении калькуляций базисной  стоимости

материалов, изделий и конструкций, в оптовой (отпускной) цене  ко-

торых не учтены расходы по их погрузке  на  транспортные  средства

либо отсутствует их базисный стоимостный уровень;

 

     в) применения при составлении индивидуальных единичных расце-

нок.

 

-----------------------------------------------------------------

* 1211 км - це вiдстань вiд Київ-Товарний до Керчi.

     З км - це вiдстань вiд Київ-Московський до Київ-Товарний

            (у вiдповiдностi з <Тарифным руководством  4 железных

            дорог Украины>, Киев, Транспорт Украины - 1997).

 

 

                                - 6 -

 

     3. В базисных сметных ценах  на  материалы,  изделия  и  кон-

струкции, приведенных в соответствующих сборниках  единых  средних

сметных цен (ЗЄКЦ-97), учтена базисная стоимость  погрузочных  ра-

бот, а в единичных расценках Украины на строительные конструкции и

работы (ОРУ-97) - базисная стоимость разгрузочных работ. При  при-

менении указанных нормативов исчислять дополнительно базисную сме-

тную стоимость погрузочно-разгрузочных работ не допускается.

 

     4. В базисных сметных ценах настоящего раздела учтены все за-

траты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, включая  за-

работную плату рабочих, стоимость эксплуатации строительных  машин

с учетом стоимости горючего (погрузчики, краны и др.) и  вспомога-

тельных материалов (подкладки под выносные опоры кранов и др.).

 

     5. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы  приведены

для строек, имеющих коэффициент к заработной плате, равный едини-

це.

 

     6. Сметные цены настоящего  раздела  учитывают  весь  цикл

работ независимо от  способов  их  выполнения  (механизированный

или ручной). Сметные цены предусматривают все затраты,  связан-

ные с погрузочно-разгрузочными работами, включая пакетирование й

складирование материалов, закрепление  грузов,  перемещение  мате-

риалов в штабель, и корректировке не подлежат.

 

     Сметные цены на разгрузочные работы при перевозке  строи-

тельных  материалов  автомобилями-самосвалами  содержат  затраты

только на перемещение материалов в штабель.

 

     7. При погрузке и выгрузке материалов, изделий и конструкций

в условиях движения поездов по смежному пути к базисным  сметным

ценам настоящего раздела следует применять козффициенты, приведе-

нные  в  сметных  нормах  и  расценках  сборника  28  <Железные

дороги>.

 

     8. Сметные цены  на  погрузочно-разгрузочные  работы  при

тракторных перевозках строительных грузов принимаются  по  ценам

на автомобильные перевозки, приведенным в настоящем разделе.