Постановление 1104. Некоторые вопросы предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 30 вересня 2009 р. N 1104 Київ Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт Відповідно до статей 28-1 і 29 Закону України "Про плануванняі забудову територій" ( 1699-14 ) Кабінет Міністрів Українип о с т а н о в л я є: 1. Затвердити такі, що додаються: Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт; Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт; Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих)дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови вїх наданні; перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагаєтьсядозвіл. 2. Міністерству регіонального розвитку та будівництвапривести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти увідповідність з цією постановою. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 ПОРЯДОК надання дозволу на виконання підготовчих робіт 1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу навиконання підготовчих робіт. Дозвіл на виконання підготовчих робіт - документ, щозасвідчує право замовника, підрядника на виконання до будівництваоб'єкта таких робіт, як підготовка земельної ділянки, влаштуванняогородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд,порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельноїділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих тапобутових споруд, необхідних для організації і обслуговуваннябудівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштуванняпід'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів (додаток 1). 2. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надаєтьсяДержархбудінспекцією та її територіальними органами (далі -інспекції державного архітектурно-будівельного контролю). Дозвіл на виконання підготовчих робіт надає: до будівництва об'єкта, проект будівництва якогозатверджується Кабінетом Міністрів України, - Держархбудінспекція; до будівництва об'єкта, що розташовується на територіївідповідної адміністративно-територіальної одиниці, -територіальний орган Держархбудінспекції. 3. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається набезоплатній основі з додержанням вимог Закону України "Продозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ). 4. Для одержання дозволу на виконання підготовчих робітзамовник або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає доінспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву(додаток 2). До заяви додаються: документ, що засвідчує право власності чи користуванняземельною ділянкою, або договір суперфіцію; містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки,одержані в установленому законом порядку; проект виконання підготовчих робіт, погоджений тазатверджений відповідно до вимог державних будівельних норм; документ про призначення відповідальних виконавцівпідготовчих робіт. Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельногоконтролю не мають права вимагати для одержання дозволу навиконання підготовчих робіт документи, не передбаченізаконодавством. 5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюрозглядає протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заявиподані документи та приймає рішення про надання дозволу навиконання підготовчих робіт або про відмову в його наданні. Питання щодо надання дозволу на виконання підготовчих робітдо будівництва об'єкта, включеного до Державної цільової програмипідготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонатуЄвропи 2012 року з футболу, вирішується протягом п'яти робочихднів з дня реєстрації заяви. 6. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на строкне більш як один рік. 7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюодночасно з наданням дозволу на виконання підготовчих робіт абовідмовою в його наданні письмово інформує про це місцевий органвиконавчої влади або орган місцевого самоврядування. 8. Підставою для відмови в наданні дозволу на виконанняпідготовчих робіт є: неподання документів, необхідних для прийняття рішення пронадання такого дозволу; невідповідність поданих документів вимогам законодавства; наявність недостовірних відомостей у поданих документах. У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеногодозволу заявникові надсилається протягом п'яти робочих дніввідповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови(додаток 3). Рішення про відмову в наданні дозволу на виконанняпідготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленомузаконом порядку. 9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняттярішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчихробіт, заявник може повторно подати до інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю заяву про надання такогодозволу. 10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюробить запис про наданий дозвіл на виконання підготовчих робіт ужурналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів навиконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні (додаток 4) тав установленому порядку вносить відповідні відомості до реєструнаданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконанняпідготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні. Інформація про надані дозволи на виконання підготовчих робітвноситься до реєстру документів дозвільного характеру вустановленому порядку. 11. Відмітка про надання дозволу на виконання підготовчихробіт робиться у проекті виконання підготовчих робіт, журналіавторського нагляду та загальному журналі робіт. 12. У разі надання дозволу на виконання підготовчих робітподані заявником документи разом з копією дозволу на виконанняпідготовчих робіт формуються у реєстраційну справу, якійприсвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконанняпідготовчих робіт. Реєстраційна справа зберігається в інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконанняпідготовчих робіт, протягом строку будівництва об'єкта та десятироків після його прийняття в експлуатацію. 13. Інформація про надання дозволу на виконання підготовчихробіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу,найменування та номер телефону інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл іздійснює контроль за виконанням підготовчих робіт) та відомостіпро найменування об'єкта, замовника, підрядників розміщуються настенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступномудля огляду місці. 14. Дозвіл на виконання підготовчих робіт може бути скасовано(анульовано) за рішенням інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю у разі: надання замовникові дозволу на виконання будівельних робіт; наявності відомостей про припинення юридичної особи абопідприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем(замовником, підрядником); систематичного порушення законодавства у сфері будівництва таархітектури під час виконання підготовчих робіт; порушення вимог проекту виконання підготовчих робіт; перешкоджання проведенню посадовими особами інспекціїдержавного архітектурно-будівельного контролю перевірок. У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволуна виконання підготовчих робіт інспекція державногоархітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строкзамовника, підрядника та орган виконавчої влади або органмісцевого самоврядування про прийняте рішення. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюробить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконанняпідготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих(анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови вїх наданні та в установленому порядку вносить відповідні відомостідо реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконанняпідготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні. Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконанняпідготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленомузаконом порядку. 15. Виконання підготовчих робіт на об'єктах містобудуваннябез відповідного дозволу забороняється. Додаток 1 до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт ______________________________________________ (найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) ДОЗВІЛ на виконання підготовчих робіт від ___ _____________ 20__ р. N ______ Цей дозвіл надано ___________________________________________ (найменування або прізвище, ім'я та по батькові замовника, __________________________________________________________________ його місцезнаходження або місце проживання, номер телефону) на виконання підготовчих робіт до будівництва ____________________ (найменування __________________________________________________________________ та місцезнаходження об'єкта будівництва) відповідно до проекту виконання підготовчих робіт, який погоджений __________________________________________________________________ (найменування органу, що погодив проект, дата та номер документа про погодження) та затверджений замовником ______________________________________. (найменування, дата та номер документа про затвердження) Підготовчі роботи виконує ___________________________________ (найменування та місцезнаходження підрядника, _________________________________________________________________. номер телефону, серія та номер ліцензії) Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________ (найменування посади, _________________________________________________________________. прізвище, ім'я та по батькові виконавця робіт) Авторський нагляд здійснює __________________________________ (найменування та місцезнаходження проектної _________________________________________________________________ організації, номер телефону, серія та номер ліцензії, найменування посади, _________________________________________________________________ прізвище та ініціали керівника, що здійснює авторський нагляд, _________________________________________________________________. найменування, дата та номер документа про його призначення) Технічний нагляд здійснює ___________________________________ (найменування та місцезнаходження організації, _________________________________________________________________ номер телефону, серія та номер ліцензії, найменування посади, прізвище та ініціали працівника, _________________________________________________________________. що здійснює технічний нагляд, найменування, дата та номер документа про його призначення) Строк дії дозволу _____ ____________ 20__ року. __________________________ ___________ _________________________ (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. Додаток 2 до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт Начальникові __________________________________ (найменування інспекції державного _______________________________________________ архітектурно-будівельного контролю, _______________________________________________ ініціали та прізвище) ЗАЯВА Відповідно до статті 28-1 Закону України "Про планування ізабудову територій" прошу надати дозвіл на виконання підготовчихробіт до будівництва _____________________________________________ (найменування та місцезнаходження __________________________________________________________________ об'єкта будівництва) __________________________________________________________________ (замовник (у давальному відмінку): повне найменування юридичної особи і прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________________ її керівника чи уповноваженої особи, або прізвище, ім'я та __________________________________________________________________ по батькові фізичної особи - підприємця, або прізвище ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________ ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, __________________________________________________________________ ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів __________________________________________________________________ місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання _________________________________________________________________. фізичної особи - підприємця або фізичної особи) Строк закінчення підготовчих робіт ____ ___________ 20__ рік. __________________ _______________________ (телефон) (телефакс) __________________________________________ (підпис замовника: керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/фізичної особи/уповноваженої особи) Документи, що додаються до заяви: 1. __________________________________________________________ (найменування документа, що засвідчує право власності (користування) __________________________________________________________________ земельною ділянкою, або договір суперфіцію, __________________________________________________________________ ким і коли виданий) 2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки__________________________________________________________________ (ким і коли видані) 3. __________________________________________________________ (найменування, дата та номер __________________________________________________________________ документа про призначення відповідального виконавця робіт, __________________________________________________________________ найменування підрядної організації, __________________________________________________________________ номер телефону, серія та номер ліцензії) 4. Проект виконання підготовчих робіт, розроблений __________ (найменування _________________________________________________________________, проектної організації, серія та номер ліцензії) погоджений _______________________________________________________ (найменування органу, що погодив проект, дата та номер документа про погодження) та затверджений __________________________________________________ (найменування, дата та номер документа про затвердження) 5. __________________________________________________________ (найменування, дата та номер документа про призначення працівника, що здійснює __________________________________________________________________ технічний нагляд, ким і коли виданий) 6. __________________________________________________________ (найменування, дата та номер документа про призначення керівника, що здійснює __________________________________________________________________ авторський нагляд, ким і коли виданий) Заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельногоконтролю ____ ____________ 20__ р. Реєстраційний номер заяви ________(дата надходження заяви) Додаток 3 до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт _______________________________________________ (найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) ВІДМОВА у наданні дозволу на виконання підготовчих робіт від ___ _______________ 20__ р. N _____ За результатами розгляду заяви ________________________________________________________________________________________________ (найменування замовника) про надання дозволу на виконання підготовчих робітвід ___ ____________ 20__ р. N _______ та доданих до неїдокументів установлено, що ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (обґрунтування причин відмови) У наданні дозволу на виконання підготовчих робіт добудівництва ______________________________________________________ (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)відмовлено. _______________________ ___________ __________________________ (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. Додаток 4 до Порядку надання дозволу на виконання підготовчих робіт ЖУРНАЛ реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Дата та | Дата та |Найменування та |Найменування та |Найменування,|Найменування,|Найменування|Найменування|Відповідальний| Строк дії |Примітка||реєстраційний|реєстраційний|місцезнаходження|місцезнаходження| серія та | серія та |організації,|організації,| виконавець | дозволу | || номер заяви |номер дозволу| об'єкта | замовника, | номер | номер | посада, | посада, | робіт | (в тому | || | (відмови в | будівництва |ідентифікаційний| ліцензії, | ліцензії, | прізвище, | прізвище, |(найменування | числі | || | наданні | | код згідно з | номер | номер | ім'я | ім'я | організації, | відомості | || | дозволу) | | ЄДРПОУ, номер | телефону | телефону | та по | та по | посада, | про | || | | | телефону (для | підрядної | проектної | батькові | батькові |прізвище, ім'я| скасування | || | | |юридичних осіб) | будівельної | організації | керівника, |працівника, | та по |(анулювання)| || | | | або прізвище, | організації | |що здійснює |що здійснює | батькові) | дозволу) | || | | | ім'я та по | | | авторський | технічний | | | || | | |батькові, місце | | | нагляд | нагляд | | | || | | | проживання, | | | | | | | || | | |ідентифікаційний| | | | | | | || | | | номер, номер | | | | | | | || | | | телефону | | | | | | | || | | | (для фізичних | | | | | | | || | | | осіб - | | | | | | | || | | |підприємців або | | | | | | | || | | | фізичних осіб) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 ПОРЯДОК надання дозволу на виконання будівельних робіт 1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу навиконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт - документ, щозасвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих(якщо підготовчі роботи не виконані раніше відповідно до дозволуна виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт з новогобудівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту,підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд(далі - будівельні роботи) (додаток 1). 2. Дозвіл на виконання будівельних робіт надаєтьсяДержархбудінспекцією та її територіальними органами (далі -інспекції державного архітектурно-будівельного контролю). Дозвіл на виконання будівельних робіт надає: щодо об'єкта, проект будівництва якого затверджуєтьсяКабінетом Міністрів України, - Держархбудінспекція; щодо об'єкта, який розташовується на території відповідноїадміністративно-територіальної одиниці, - територіальні органиДержархбудінспекції. 3. Надання дозволу на виконання будівельних робітздійснюється на безоплатній основі з додержанням вимог ЗаконуУкраїни "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"( 2806-15 ). 4. Для одержання дозволу на виконання будівельних робітзамовник та підрядник або уповноважена ними особа (далі - заявник)подають до інспекції державного архітектурно-будівельного контролюзаяву (додаток 2). До заяви додаються: 1) замовником будівництва: документ, що засвідчує право власності чи користуванняземельною ділянкою, або договір суперфіцію; проектна документація на будівництво, погоджена тазатверджена в установленому законодавством порядку; відомості про здійснення авторського і технічного нагляду; копія документа, що посвідчує право власності на будинок чиспоруду, або письмова згода його власника на проведеннябудівельних робіт (у разі реконструкції, реставрації, капітальногоремонту об'єкта містобудування); фінансова звітність, що складається відповідно до статті 11Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні" ( 996-14 ), та копія ліцензії на провадження діяльності знадання фінансових послуг, засвідчена в установленому закономпорядку (в разі здійснення будівництва, що передбачає пряме абоопосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб); копія зареєстрованої проектної декларації та документ, щопідтверджує її опублікування (у разі спорудження об'єктівжитлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюєтьсяз використанням недержавних коштів, залучених від фізичних таюридичних осіб); 2) підрядником будівництва: копії установчого документа та свідоцтва про державнуреєстрацію; копія ліцензії на виконання функцій генерального підрядникабудівництва об'єкта, засвідчена в установленому законом порядку; договір (контракт) підряду на будівництво об'єкта; документ про призначення відповідальних виконавців робіт; відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, якібратимуть участь у виконанні замовлення; пропозиції щодо залучення субпідрядників. Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельногоконтролю не мають права вимагати для одержання дозволу навиконання будівельних робіт документи, не передбаченізаконодавством. 5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюрозглядає протягом місяця з дня реєстрації заяви подані документита приймає рішення про надання дозволу на виконання будівельнихробіт або відмову в його наданні. Питання щодо надання дозволу на виконання будівельних робітщодо будівництва об'єкта, включеного до Державної цільовоїпрограми підготовки та проведення в Україні фінальної частиничемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом десятиробочих днів з дня реєстрації заяви. 6. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на строкбудівництва об'єкта або на строк дії договору (контракту) підрядуна будівництво об'єкта. 7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюодночасно з наданням дозволу на виконання будівельних робіт абовідмовою у його наданні письмово інформує про це місцевий органвиконавчої влади або орган місцевого самоврядування. 8. Підставою для відмови у наданні дозволу на виконаннябудівельних робіт є: неподання документів, необхідних для прийняття рішення пронадання такого дозволу; невідповідність поданих документів вимогам законодавства; наявність недостовірних відомостей у поданих документах. У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеногодозволу заявникові надсилається протягом п'яти робочих дніввідповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови(додаток 3). Рішення про відмову в наданні дозволу на виконаннябудівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленомузаконом порядку. 9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняттярішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельнихробіт, заявник може повторно подати до інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю заяву про надання такогодозволу. 10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюробить запис про наданий дозвіл на виконання будівельних робіт ужурналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів навиконання будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі - журналреєстрації) (додаток 4) та в установленому порядку вноситьвідповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих)дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови вїх наданні (далі - реєстр). Інформація про надані дозволи на виконання будівельних робітвноситься до реєстру документів дозвільного характеру вустановленому порядку. 11. Відмітка про надання дозволу на виконання будівельнихробіт робиться у проектній документації на будівництво, журналіавторського нагляду та загальному журналі робіт. 12. У разі надання дозволу на виконання будівельних робітподані заявником документи разом з копією дозволу на виконаннябудівельних робіт формуються у реєстраційну справу, якійприсвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконаннябудівельних робіт. Реєстраційна справа зберігається в інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконаннябудівельних робіт, протягом строку будівництва об'єкта та десятироків після його прийняття в експлуатацію. 13. Строк дії дозволу на виконання будівельних робіт можебути продовжений за зверненням замовника не більш як на один рік. Для продовження строку дії дозволу на виконання будівельнихробіт замовник подає до інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю заяву та оригінал дозволу навиконання будівельних робіт. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюприймає протягом трьох робочих днів з дня надходження заявирішення щодо продовження строку дії дозволу на виконаннябудівельних робіт, робить запис у журналі реєстрації та вустановленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру іповертає замовникові оригінал дозволу на виконання будівельнихробіт з відміткою про продовження строку дії та одночасно інформуєпро прийняте рішення місцевий орган виконавчої влади або органмісцевого самоврядування. 14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншомузамовникові або змінено будівельну організацію (генеральногопідрядника або підрядника), дозвіл на виконання будівельних робітпідлягає перереєстрації. Перереєстрація дозволу на виконання будівельних робітздійснюється відповідно до вимог цього Порядку. 15. У разі консервації об'єкта замовник або уповноважена нимособа зобов'язана у семиденний строк після підписання акта проприйняття законсервованого об'єкта здати до інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконаннябудівельних робіт, зазначений дозвіл та засвідчену в установленомупорядку копію розпорядчого документа про консервацію об'єкта. У разі розконсервації об'єкта замовник подає до інспекціїдержавного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвілна виконання будівельних робіт, копію рішення про розконсерваціюоб'єкта, засвідчену в установленому порядку, та акт про технічнийстан конструкцій об'єкта і можливість поновлення будівництва. Якщо на момент поновлення будівництва підстави, відповідно дояких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, не змінилися,такий дозвіл повертається замовникові. У разі зміни підстав,відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт,замовник повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робітзгідно з вимогами цього Порядку. 16. Після початку виконання будівельних робіт на об'єктізамовник зобов'язаний у семиденний строк письмово повідомити проце інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яканадала дозвіл на виконання таких робіт. 17. Інформація про надання дозволу на виконання будівельнихробіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу,найменування та номер телефону інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконаннябудівельних робіт і здійснює контроль за будівництвом об'єкта) тавідомості про найменування об'єкта, зображення об'єкта та йогоосновні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника,підрядників, відповідального виконавця робіт, відповідальних заздійснення авторського і технічного нагляду осіб розміщуються настенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступномудля огляду місці. 18. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути скасовано(анульовано) за рішенням інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю у разі: подання замовником заяви про скасування (анулювання) дозволуна виконання будівельних робіт; видачі або перереєстрації дозволу на виконання будівельнихробіт з порушенням вимог законодавства; наявності відомостей про припинення юридичної особи абопідприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем(замовником, генеральним проектувальником та генеральнимпідрядником); систематичного порушення законодавства у сфері будівництва таархітектури під час виконання будівельних робіт; перешкоджання проведенню посадовими особами інспекціїдержавного архітектурно-будівельного контролю перевірок; коли протягом трьох місяців з дня видачі дозволу на виконаннябудівельних робіт не розпочато будівельні роботи. У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволуна виконання будівельних робіт інспекція державногоархітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строкзамовника, підрядника та орган виконавчої влади або органмісцевого самоврядування про прийняте рішення. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролюробить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконаннябудівельних робіт у журналі реєстрації та в установленому порядкувносить відповідні відомості до реєстру. Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконаннябудівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленомузаконом порядку. 19. Виконання будівельних робіт на об'єктах без дозволу навиконання будівельних робіт або його перереєстрації, а такожвиконання не зазначених у дозволі будівельних робіт або безналежно затвердженого проекту вважається самовільним будівництвомі тягне за собою відповідальність згідно із законом. Додаток 1 до Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт ____________________________________________ (найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) ДОЗВІЛ на виконання будівельних робіт від ___ _______________ 20__ р. N ______ Цей дозвіл надано ___________________________________________ (найменування або прізвище, ім'я та по батькові замовника, __________________________________________________________________ його місцезнаходження або місце проживання, номер телефону та найменування, __________________________________________________________________ місцезнаходження підрядника, номер телефону, серія та номер ліцензії) на виконання будівельних робіт з _________________________________ (вид будівництва, __________________________________________________________________ найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва) відповідно до проектної документації, яка розроблена _____________ (найменування __________________________________________________________________ проектної організації, серія та номер ліцензії) та затверджена замовником _______________________________________. (найменування, дата та номер документа про затвердження) Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________ (найменування посади, _________________________________________________________________. прізвище, ім'я та по батькові) Авторський нагляд здійснює __________________________________ (найменування та місцезнаходження проектної організації, __________________________________________________________________ номер телефону, серія та номер ліцензії, __________________________________________________________________ найменування посади, прізвище та ініціали керівника, що здійснює авторський нагляд, _________________________________________________________________. найменування, дата та номер документа про його призначення) Технічний нагляд здійснює ___________________________________ (найменування та місцезнаходження організації, номер телефону, _________________________________________________________________. серія та номер ліцензії, найменування посади, прізвище та ініціали працівника, що здійснює технічний нагляд, _________________________________________________________________. найменування, дата та номер документа про його призначення) Строк дії дозволу ______ _______________ 20__ року. _________________________ ____________ _________________________ (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. Додаток 2 до Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт Начальникові __________________________________ (найменування інспекції державного _______________________________________________ архітектурно-будівельного контролю, _______________________________________________ ініціали та прізвище) ЗАЯВА Відповідно до статті 29 Закону України "Про планування ізабудову територій" просимо надати, продовжити строк дії, (непотрібне закреслити) перереєструвати дозвіл на виконання будівельних робіт з ____________________________________________________________________________ (вид будівництва, __________________________________________________________________ найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва) __________________________________________________________________ (замовник та підрядник (у давальному відмінку): повне найменування юридичної особи і __________________________________________________________________ прізвище, ім'я по батькові її керівника чи уповноваженої особи, __________________________________________________________________ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, __________________________________________________________________ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________ ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, __________________________________________________________________ ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших __________________________________________________________________ обов'язкових платежів, __________________________________________________________________ місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання _________________________________________________________________. фізичної особи - підприємця чи фізичної особи) Строк закінчення будівельних робіт ____ __________ 20__ рік. __________________ ___________________ (телефон) (телефакс) _________________________________________ (підпис замовника: керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/фізичної особи/уповноваженої особи) _________________________________________ (підпис підрядника: керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи) Документи, що додаються до заяви у разі надання абоперереєстрації дозволу на виконання будівельних робіт: Документи, що надаються замовником: 1. __________________________________________________________ (найменування документа, що засвідчує право власності __________________________________________________________________ (користування) земельною ділянкою, або договір суперфіцію, __________________________________________________________________ ким і коли виданий) 2. __________________________________________________________ (найменування документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, __________________________________________________________________ ким і коли виданий __________________________________________________________________ або письмова згода його власника на проведення зазначених робіт __________________________________________________________________ (у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта містобудування) 3. Проектна документація на будівництво, розроблена _________ (найменування _________________________________________________________________, проектної організації, серія та номер ліцензії) погоджена ________________________________________________________ (найменування органів, що погодили, дата та номер документа про погодження) та затверджена ___________________________________________________ (найменування, дата та номер документа про затвердження) та висновок комплексної державної експертизи, виданий ____________ (найменування __________________________________________________________________ служби, дата та номер висновку) 4. __________________________________________________________ (найменування, дата та номер документа про призначення працівника, __________________________________________________________________ що здійснює технічний нагляд, ким і коли виданий) 5. __________________________________________________________ (найменування, дата та номер документа про призначення керівника, __________________________________________________________________ що здійснює авторський нагляд, ким і коли виданий) 6. Фінансова звітність (у разі здійснення будівництва, щопередбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активіввід фізичних осіб) та засвідчена в установленому порядку копіяліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг__________________________________________________________________ (найменування __________________________________________________________________ документів, серія та номер ліцензії) 7. Копія зареєстрованої проектної декларації та документ, щопідтверджує її опублікування (у разі спорудження об'єктівжитлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюєтьсяз використанням недержавних коштів, залучених від фізичних таюридичних осіб) __________________________________________________ (дата та номер реєстрації в інспекції державного __________________________________________________________________ архітектурно-будівельного контролю проектної декларації, найменування, __________________________________________________________________ дата та номер документа, що підтверджує її опублікування) Документи, що подаються підрядником: 1. Копії установчого документа та свідоцтва про державнуреєстрацію _______________________________________________________ (найменування, дата та номер установчого документа і свідоцтва про державну реєстрацію, __________________________________________________________________ найменування органу, що провів державну реєстрацію) 2. Копія ліцензії на виконання функцій генеральногопідрядника будівництва об'єкта, засвідчена в установленому закономпорядку, _________________________ та додатка до неї. (серія та номер ліцензії) 3. Договір (контракт) підряду на будівництво об'єкта ________ (найменування __________________________________________________________________ об'єкта, дата та номер договору (контракту) 4. __________________________________________________________ (найменування підрядної організації, серія та номер ліцензії, номер телефону, __________________________________________________________________ найменування, дата та номер документа про призначення __________________________________________________________________ відповідального виконавця робіт) 5. __________________________________________________________ (найменування, серія та номер документів про підтвердження кваліфікації та досвіду __________________________________________________________________ спеціалістів, які братимуть участь у виконанні замовлення, __________________________________________________________________ кому, ким і коли видані) 6. Документи про залучення до виконання замовленнясубпідрядників ___________________________________________________ (найменування субпідрядників, __________________________________________________________________ серія та номер ліцензій) Заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельногоконтролю ____ ___________ 20__ р. Реєстраційний номер заяви ___________(дата надходження заяви) Додаток 3 до Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт _________________________________________________ (найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю) ВІДМОВА у наданні дозволу на виконання будівельних робіт від ___ _______________ 20__ р. N _____ За результатами розгляду заяви ______________________________ (найменування замовника та підрядника) __________________________________________________________________ про надання дозволу на виконання будівельних робітвід ___ ____________ 20__ р. N _______ та доданих до неїдокументів установлено, що ________________________________________________________________________________________________________. (обґрунтування причин відмови) У наданні дозволу на виконання будівельних робіт з __________ (вид будівництва, __________________________________________________________________ найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва) відмовлено. _________________________ ____________ _________________________ (найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище) М.П. Додаток 4 до Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт ЖУРНАЛ реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання будівельних робіт та відмови в їх наданні ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Дата та | Дата та |Найменування та |Найменування та |Найменування,|Найменування,|Найменування|Найменування|Відповідальний| Строк дії |Примітка||реєстрацій-|реєстраційний|місцезнаходження|місцезнаходження| серія та | серія та |організації,|організації,| виконавець | дозволу (в | || ний номер |номер дозволу| об'єкта | замовника, | номер | номер | посада, | посада, | робіт | тому числі | || заяви | (відмови в | будівництва |ідентифікаційний| ліцензії, | ліцензії, | прізвище, | прізвище, |(найменування |відомості про | || | наданні | | код згідно з | номер | номер |ім'я та по | ім'я | організації, |перереєстрацію| || | дозволу) | | ЄДРПОУ, номер | телефону | телефону | батькові | та по | посада, |або скасування| || | | | телефону (для | підрядної | проектної | керівника, | батькові |прізвище, ім'я| (анулювання) | || | | |юридичних осіб) | організації | організації |що здійснює |працівника, | та по | дозволу) | || | | | або прізвище, | | | авторський |що здійснює | батькові) | | || | | | ім'я та по | | | нагляд | технічний | | | || | | | батькові, | | | | нагляд | | | || | | |ідентифікаційний| | | | | | | || | | | номер, місце | | | | | | | || | | | проживання, | | | | | | | || | | | номер телефону | | | | | | | || | | | (для фізичних | | | | | | | || | | | осіб - | | | | | | | || | | |підприємців або | | | | | | | || | | | фізичних осіб) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 ПОРЯДОК ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні 1. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру наданих,скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих ібудівельних робіт та відмови в їх наданні (далі - реєстр). 2. Реєстр ведеться з метою: забезпечення обліку: - наданих дозволів на виконання підготовчих і будівельнихробіт та відмови в їх наданні; - скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчихі будівельних робіт; забезпечення відкритості та доступності інформації пронадані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих ібудівельних робіт та відмови в їх наданні. 3. Ведення реєстру передбачає: збирання, облік та оброблення інформації про надані,скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих ібудівельних робіт та відмови в їх наданні; включення відомостей до реєстру та їх виключення; видачу витягів з реєстру; забезпечення доступу заявників до реєстру через офіційнийвеб-сайт Держархбудінспекції та їх інформування через інші засобимасової інформації. 4. Держателем реєстру, який забезпечує його ведення, єДержархбудінспекція. 5. До реєстру включаються відомості про реєстраційний номердозволу, найменування об'єкта, його місцезнаходження, строк діїдозволу та інші визначені держателем реєстру відомості. 6. Порядок включення до реєстру інформації про надані,скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих ібудівельних робіт та відмови в їх наданні визначається держателемреєстру. Держархбудінспекція та її територіальні органи несутьвідповідальність за достовірність і своєчасність включеннявідомостей до реєстру. 7. Витяг з реєстру видається заявникам безоплатно відповіднодо їх письмового запиту за встановленою держателем реєстру формою. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 ПЕРЕЛІК будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл Об'єкти виробничого призначення 1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічногоустатковання, систем управління та автоматизації, які моральнозастаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані віснуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітальногоремонту, реконструкції об'єктів та підприємств у цілому. 2. Улаштування: автономних котельних установок (дахових, вбудованих,прибудованих та окремо розташованих) загальною потужністю до200 кВт, їх інженерне забезпечення та ремонт; систем пожежної сигналізації та оповіщення під час виникненняпожежі, установок пожежогасіння, автоматичних установок контролюза вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі, охороннихсистем та їх диспетчеризація, систем внутрішнього та зовнішньогопротипожежного водопостачання. 3. Монтаж протипожежних воріт (штор), дверей, клапанів івікон, пристроїв для блискавозахисту будівель та споруд. 4. Упровадження на збудованих об'єктах систем біологічногоочищення та утилізації. Об'єкти житлово-громадського призначення 5. Перепланування квартир у багатоквартирних житловихбудинках та кімнат у гуртожитках, а також об'єктів громадськогопризначення із збереженням несучої конструкції, без перевищеннядопустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за умовидотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог, державнихбудівельних норм, місцевих правил забудови. 6. Відновлення або посилення чи поліпшення окремихконструкцій будівель та споруд, зокрема таких, що перебувають ваварійному стані, без зміни їх функціонального призначення іархітектурного вигляду. 7. Установлення приладів для ведення відокремленого облікуенергоносіїв, гарячої і холодної води. 8. Виконання робіт з улаштування засобів для забезпеченнябезперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостямидо об'єктів житлово-громадського призначення. 9. Підключення приватних житлових будинків садибного типу,дачних і садових будинків, господарських споруд, прибудов догазових мереж низького тиску та інших інженерних мереж. 10. Установлення на присадибній земельній ділянці тимчасовихоб'єктів (навісів, наметів, кіосків, накриття, літніх душовихкабін, теплиць тощо). 11. Переустановлення обладнання в межах приміщення. 12. Улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів. 13. Збільшення житлової чи допоміжної площі шляхом демонтажуперегородок, комор, печей, камінів, грубок, вітрин, заскленнябалконів і лоджій. Об'єкти інженерної інфраструктури, благоустрою та тимчасового призначення 14. Установлення обладнання зв'язку в існуючих,пристосованих, вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщенняхконтейнерного типу з використанням легких стійок із труб длякріплення антенно-фідерних пристроїв, установлених на існуючихбудинках, виробничих спорудах, металевих і цегляних трубах. 15. Установлення обладнання зв'язку та малогабаритних щоглполегшеної конструкції заввишки до 10 метрів для кріпленняантенно-фідерних пристроїв на існуючих будівлях. 16. Улаштування лінійно-кабельних, волоконно-оптичних лінійзв'язку загального призначення, будівництво яких передбаченобезтраншейним методом за допомогою кабелеукладавача та установокдля горизонтального буріння, зокрема прокладення мереж зв'язку віснуючій телефонній каналізації. 17. Реконструкція, розширення, технічне переоснащення тамодернізація об'єктів телекомунікаційних мереж. 18. Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж(газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання,зв'язку, повітряних лінійних електромереж) в межах існуючоїмережі. 19. Захист інженерних мереж від корозії. 20. Переоснащення систем опалення, вентиляції,водопостачання, водовідведення, газопостачання, енергопостачання,зв'язку, ліфтового обладнання, які забезпечують основнефункціональне призначення будівель та споруд, замінатехнологічного обладнання без збільшення допустимих навантажень наперекриття та фундаменти. 21. Поточний ремонт водозахисних дамб, каналів,берегоукріплювальних споруд, крім тих, що використовуються длязабезпечення господарсько-питного водопостачання, переїздів іексплуатаційних доріг та гідротехнічних споруд на дамбах і каналахз метою приведення їх технічних характеристик у відповідність знормативними вимогами без зміни конструктивної схеми та збільшеннянавантажень на елементи конструкцій. 22. Проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайнихситуацій та відновлення об'єктів, призначених для забезпеченняжиттєдіяльності населення. 23. Знесення і демонтаж будівель та споруд для здійсненнянового будівництва відповідно до законодавства. 24. Зведення тимчасових будівель та споруд, у тому числіконтейнерного типу, без улаштування фундаментів. 25. Улаштування малих архітектурних форм, пристроїв вуличноїреклами з легких конструкцій без улаштування фундаментів. 26. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків длявідпочинку людей, озеленення прибудинкової території, будівництвоспортивних майданчиків у дворах і мікрорайонах. 27. Відновлення або влаштування вимощення навколо будівлі зметою недопущення розмивання або перезволоження ґрунту підфундаментом. 28. Улаштування огорожі приватних земельних ділянок (зазгодою суміжних землевласників). Об'єкти дорожнього комплексу 29. Капітальний ремонт автомобільних доріг загальногокористування IV-V категорії, вулиць та доріг місцевого значення вмежах населених пунктів, а також споруд на них та обладнання, щовиконується в межах існуючої смуги відводу з метою поліпшенняпокриття, транспортно-експлуатаційних характеристик доріг іштучних споруд. 30. Розміщення на автомобільних дорогах споруд дляобслуговування учасників дорожнього руху. 31. Улаштування систем сигналізації та регулювання дорожньогоруху, освітлення аварійно-небезпечних ділянок і штучних споруд. 32. Модернізація та капітальний ремонт колій, пристроївзв'язку, сигналізації, централізації, блокування, контактнихелектромереж. Заміна повітряних ліній зв'язку на кабельні.Установлення приладів автоматизованого контролю стану ходовихчастин рухомого складу залізничного транспорту в межахвстановленої смуги відводу для поліпшення їх технічного стану. 33. Капітальний ремонт залізничних пасажирських платформ,постів на залізничних переїздах площею забудови до 30 кв. метрів. 34. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (умежах земель лісового фонду). 35. Відновлення або улаштування нових прибудинкових проїзнихдоріг і тротуарів. 36. Облаштування автомобільних газозаправних пунктівтехнологічним обладнанням без улаштування фундаментів.