Кодекс 8073-X. Кодекс Украины об административных правонарушениях (статьи 213 - 330)


Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) ( ст.1 - ст.212-20 ( 80731-10 )) ( Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон N 2467-12 від 17.06.92 ) Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Глава 16 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетахсільських, селищних, міських рад; 2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; ( Пункт третій статті 213 виключений на підставі ЗаконуN 244/94-ВР від 15.11.94 ) 4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайоннимисудами (суддями); 5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій таіншими органами (посадовими особами), уповноваженими на тецим Кодексом.( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВРвід 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративніправопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до віданняінших органів (посадових осіб). Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, суддірайонних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органивнутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноваженіоргани (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративніправопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.( Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВРвід 15.11.94; N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення Адміністративні комісії утворюються відповідними органамимісцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,відповідального секретаря, а також членів комісії. Вадміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад єпосада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядокдіяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом таіншими законодавчими актами України. Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних умістах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та їївиконавчому комітету відповідних повноважень міською радою. Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноваженихрозглядати справи про адміністративні правопорушення, а такожпорядок розгляду справ у цих органах визначаються законамиУкраїни.( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВРвід 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від05.04.2001 ) Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів Адміністративні комісії мають право розглядати справи проадміністративні правопорушення при наявності не менш як половиничленів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,міських рад - при наявності не менш як двох третин від загальногоскладу виконавчого комітету. Правомочність засідань інших колегіальних органів,уповноважених розглядати справи про адміністративніправопорушення, встановлюється законодавством України.( Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВРвід 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення посадові особи, уповноважені розглядати справи проадміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративністягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їмповноважень і лише під час виконання службових обов'язків. Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих упункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи проадміністративні правопорушення, встановлюється законами України.( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВРвід 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) Глава 17 ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Стаття 218. Адміністративні комісії Адміністративні комісії при виконавчих органах міських радрозглядають справи про адміністративні правопорушення, передбаченістаттями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, частинами першою, третьою,четвертою і п'ятою статті 111 (за порушення, вчинені нааеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України,поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтею 159,статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, забороненихрішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб,які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1,частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189,189-1, 196, 212-1 цього Кодексу. Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,селищних рад розглядають справи про адміністративніправопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (колиправопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),статтями 141, 142, 150-152, 155, 156, 159, статтею 175-1 (запорушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідноїсільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крімсправ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють),частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182,статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу. ( Частину третю статті 218 виключено на підставі ЗаконуN 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) ( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87,N 4452-11 від 21.08.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7542-11 від19.05.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 8918-11 від 07.07.92,N 1369-12 від 29.07.91; Законами N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12від 07.07.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 3785-12 від 23.12.93,N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4044-12 від25.02.94, N 84/94-ВР від 05.07.94, N 209/94-ВР від 14.10.94,N 64/95-ВР від 15.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 296/95-ВР від11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96,N 386/96-ВР від 01.10.96, 497/96-ВР від 14.11.96, N 308/97-ВР від04.06.97; N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 998-XIV ( 998-14 )від 16.07.99, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 2342-III( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2888-III( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003,N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2598-IV ( 2598-15 ) від31.05.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 534-V( 534-16 ) від 22.12.2006, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 ) Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад Виконавчі комітети сільських, селищних, міських радрозглядають справи про адміністративні правопорушення, передбаченістаттями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення,вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодобатьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиноючетвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,186-1.( Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 4135-11 від12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88; Законами N 2547-12 від 07.07.92,N 3785-12 від 23.12.93, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 81/96-ВР від06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96; в редакції Закону N 2342-III( 2342-14 ) від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно ізЗаконами N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2899-IV( 2899-15 ) від 22.09.2005 ) ( Статтю 220 виключено на підставі Закону N 244/94-ВР від15.11.94 ) ( Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайоннихсудів розглядають справи про адміністративні правопорушення,передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1- 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51 -51-2, частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями85-1, 88 - 88-2, 90, 91, 92-1, 96-1, 98, 101-103, частиною першоюстатті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112,частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою тачетвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиноютретьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127,частиною другою статті 127-1, статтею 130, частиною третьою статті133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146,частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою,третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 160-2, 162, 163-1 -163-4, 164, 164-3, 164-5 - 164-14, 166-1 - 166-4, 166-7 - 166-12,173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинамипершою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182,статтями 184 - 185-11, 186-5 - 188-1, 188-13, 188-14, 188-16,188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, частиноюпершою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-6,частиною першою статті 203, статтями 204 - 206-1, 212-2 - 212-20цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення,вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.( Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87, N6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від25.06.91, N 2857-12 від 15.12.92, N 2992-12 від 04.02.93, N3039-12 від 03.03.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від11.11.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 28.01.94, N179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N210/95-ВР від 02.06.95, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 386/96-ВР від01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98,N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від02.07.99, N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,N 1587-III ( 1587-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1969-III( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III ( 1986-14 ) від21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2114-III( 2114-14 ) від 16.11.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 2359-III ( 2359-14 ) від05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001, N 2953-III( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002 -набирає чинності 11.06.2003 року, N 548-IV ( 548-15 ) від20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003,N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 1122-IV ( 1122-15 ) від11.07.2003 ), N 1128-IV ( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1299-IV( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004,N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2322-IV( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005,N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, N 3201-IV( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V( 1033-16 ) від 17.05.2007, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, N 1180-VI ( 1180-17 ) від19.03.2009 ) Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція) Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такіадміністративні правопорушення: про порушення громадськогопорядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожньогоруху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правилкористування засобами транспорту, правил, спрямованих назабезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також пронезаконний відпуск і незаконне придбання бензину або іншихпаливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовину відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті106-1, частини перша, друга, третя і четверта статті 109, статті110, 111, частина третя статті 114, частина перша статті 115,стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і другастатті 119, частини перша, друга, четверта і п'ята статті 121,статті 121-1, 121-2, частини перша і друга статті 122, частиниперша і друга статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, другаі третя статті 127, частина перша статті 127-1, статті 128-129,частини перша, друга та п'ята статті 133, стаття 133-1, частинадруга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень наавтомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга ітретя статті 140, статті 161, 164-4, 173, статтею 175-1 (завинятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішеннямвідповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177,частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195,статті 197-201). Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядатисправи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: 1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиноюпершою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110, 111,частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другоюстатті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиноюдругою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень наавтомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4,173, статтею 203 цього Кодексу, - начальники органів внутрішніхсправ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень,вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою ідругою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цьогоКодексу - начальники або заступники начальників районних, міських,районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ; за адміністративні правопорушення, передбачені частинамипершою, другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110,111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115,статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою ідругою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крімтого, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення,передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цьогоКодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладенонагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, щонакладається начальниками лінійних пунктів міліції, не можеперевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян; за адміністративні правопорушення, передбачені частиноюпершою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених умісцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступникиначальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органіввнутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних умістах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділеньміліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а заправопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою тадругою статті 178 цього Кодексу, - також дільничні інспектори(старші дільничні інспектори) міліції; ( Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 222виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від05.04.2001 ) 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючихречовин у відпрацьованих газах транспортних засобів),статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиноютретьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями128-129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинамипершою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, - начальник абозаступник начальника відділення (відділу, управління,департаменту), командир або заступник командира окремогопідрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справУкраїни, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконуєйого обов'язки; 3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинамипершою, другою, четвертою і п'ятою статті 121, статтями 121-1,121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою ідругою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126,частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою ідев'ятою статті 133-1 цього Кодексу, - працівникиДержавтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які маютьспеціальні звання.( Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2444-11 від 27.06.86,N 3282-11 від 19.12.86, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 7542-11 від 19.05.89,N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12від 23.12.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 155/94-ВР від 29.07.94,N 244/94-ВР від 15.11.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 296/95-ВР від11.07.95, N 148/96-ВР від 25.04.96, N 398/96-ВР від 02.10.96,N 55/97-ВР від 07.02.97, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99,N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від18.01.2001, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003,N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2899-IV ( 2899-15 ) від22.09.2005, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 ) Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України Органи Державної прикордонної служби України розглядаютьсправи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннямприкордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державнийкордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянстваправил перебування в Україні і транзитного проїзду через їїтериторію, а також з неповерненням капітаном іноземного суднаперепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207). Від імені органів Державної прикордонної служби Українирозглядати справи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: начальники органів охорони державного кордону та Морськоїохорони Державної прикордонної служби України та їх заступники; керівники підрозділів органів охорони державного кордону таМорської охорони Державної прикордонної служби України, якібезпосередньо виконують завдання з охорони державного кордонуУкраїни.( Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV( 812-14 ) від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV ( 662-15 ) від03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами,внесеними згідно із Законом N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003 ) Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду Органи державного пожежного нагляду розглядають справи проадміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннямвстановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконаннямприписів та постанов посадових осіб органів державного пожежногонагляду (статті 120, 175, 188-8). Від імені органів державного пожежного нагляду розглядатисправи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: 1) головні державні інспектори з пожежного наглядуцентрального та територіальних органів державного пожежногонагляду та їх заступники - штраф на громадян до семинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 1-1) старші державні інспектори з пожежного нагляду - штрафна громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадяні на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян; 2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевихорганів державного пожежного нагляду, державні інспектори зпожежного нагляду центрального та територіальних органівдержавного пожежного нагляду - штраф на громадян до шестинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф нагромадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадяні на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.( Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11від 19.12.86, Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції ЗаконуN 651/97-ВР від 19.11.97, із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 1155-IV ( 1155-15 ) від 11.09.2003 ) Стаття 224. Органи залізничного транспорту Органи залізничного транспорту розглядають справи про такіадміністративні правопорушення: про порушення правил користуваннязасобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпекируху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів назалізничному транспорті, правил пожежної безпекина залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частиниперша і третя статті 135, стаття 136). Від імені органів залізничного транспорту розглядати справипро адміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право: начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних(вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів(механіки-бригадири пасажирських поїздів); контролери-ревізори пасажирських поїздів,ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролюдоходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальникидистанцій сигналізації та зв'язку; начальник відділу Управління воєнізованої охорониспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади вгалузі транспорту та його заступник, начальники відділів (загонів,команд, пожежних поїздів) та їх заступники, старші інструктори таінструктори по протипожежній профілактиці, начальники відділень(караулів) команд, пожежних поїздів воєнізованої охоронизалізниць, метрополітенів, старші в місці розташування станційпосадові особи воєнізованої охорони. ( Абзац п'ятий частини другої статті 224 виключено напідставі Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98 ) Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирськихпоїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожнімимайстрами, начальниками відділень (караулів) команд, пожежнихпоїздів воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів не можеперевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.( Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 ) Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту Органи морського і річкового транспорту розглядають справипро такі адміністративні правопорушення: про порушення правил поохороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правилкористування засобами морського транспорту, правил по охороніпорядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірнихсуднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керуваннясудном осіб, які не мають відповідного документа, правил, щозабезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх воднихшляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил користуваннярічковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) длястоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському ірічковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірнимсудном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керуваннясудном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковимиабо маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у томучислі вчинене особами, які не мають права керування плавучимизасобами, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння,порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів наморському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понадустановлені норми на морському і річковому транспорті,безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушенняправил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів наморському і річковому транспорті, невиконання законних вимогпосадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті 130,частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятийстатті 135, статті 136 і 188-15 цього Кодексу). Від імені органів морського і річкового транспорту розглядатисправи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: 1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, - начальникГоловної державної інспекції України з безпеки судноплавства тайого заступники, капітан морського порту; 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України збезпеки судноплавства та його заступники, капітан морського порту,капітан судна; 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями116, 116-1, 116-2, 117, 118, частиною третьою статті 129,частинами п'ятою і шостою статті 130 цього Кодексу, - начальникГоловної державної інспекції України з безпеки судноплавства тайого заступники, капітан річкового порту; 4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиноюпершою статті 116-3 цього Кодексу, - Головний державний реєстраторфлоту України та його заступники; 5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиноюдругою статті 116-3 цього Кодексу, - Головний державний реєстраторфлоту України та його заступники, капітан порту; 6) за адміністративні правопорушення, передбачені частиноюпершою статті 120 цього Кодексу, - начальник Головної державноїінспекції України з безпеки судноплавства та його заступники,капітан порту, капітан судна; 7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиноюпершою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, -начальник порту та його заступники, начальник пристані і вокзалу,капітан судна; 8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136цього Кодексу, - начальник порту та його заступники, начальникирайонів порту (виробничо-перевантажувального комплексу в порту),начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна; 9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею188-15 цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекціїУкраїни з безпеки судноплавства та його заступники, Головнийдержавний реєстратор флоту України та його заступники.( Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; вредакції Закону N 2686-III ( 2686-14 ) від 13.09.2001; із змінами,внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 ) ( Статтю 226 виключено на підставі Закону N 2686-III( 2686-14 ) від 13.09.2001 ) ( Статтю 227 виключено на підставі Закону N 2686-III( 2686-14 ) від 13.09.2001 ) Стаття 228. Органи повітряного транспорту Органи повітряного транспорту розглядають справи про такіадміністративні правопорушення: про порушення правил користуваннязасобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпекиавіації, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажівна повітряному транспорті, правил пожежної безпеки на повітряномутранспорті, правил про міжнародні польоти (стаття 111 (крімпорушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державногореєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та напосадкових майданчиках), частина перша статті 112, стаття 113,частина друга статті 120, частина друга статті 135, стаття 137). Від імені органів повітряного транспорту розглядати справипро адміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право: 1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 111(крім порушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державногореєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та напосадкових майданчиках), частиною першою статті 112, частиноюдругою статті 120, частиною другою статті 135, статтею 137 цьогоКодексу: керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади угалузі цивільної авіації України та його заступники, начальникінспекції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади угалузі цивільної авіації України та його заступник, інспектори тарегіональні інспектори спеціально уповноваженого органу виконавчоївлади у галузі цивільної авіації України, керівникиавіапідприємств та аеропортів або їх заступники, начальники служборганізації перевезень авіапідприємств та аеропортів, командириповітряних суден; посадові особи спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади в галузі транспорту, що виконуютьконтрольно-ревізійні функції; ( Абзац четвертий пункту першого частини другої статті 228виключено на підставі Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98 ) начальники загонів і окремих команд воєнізованої охорониавіапідприємств (аеропортів). Розмір штрафу, що накладається посадовими особами спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузітранспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції,начальниками служби організації перевезень авіапідприємств(аеропортів), начальниками окремих команд воєнізованої охорониавіапідприємств (аеропортів), не може перевищувати чотирьохнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 113цього Кодексу, - керівник спеціально уповноваженого органувиконавчої влади у галузі цивільної авіації України та йогозаступники.( Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,N 2360-III ( 2360-14 ) від 05.04.2001 ) Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту Органи автомобільного транспорту та електротранспорту(тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративніправопорушення, зв'язані з порушенням правил надання послугпасажирського автомобільного транспорту, правил користуванняавтомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119,частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята ісьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті 134,частина четверта статті 135). Від імені органів автомобільного транспорту таелектротранспорту розглядати справи про адміністративніправопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1) на автомобільному транспорті - директор Державногодепартаменту автомобільного транспорту - штраф до станеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директораДержавного департаменту автомобільного транспорту, начальникиавтотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі транспорту в АвтономнійРеспубліці Крим та областях - штраф до ста неоподатковуванихмінімумів доходів громадян; заступники начальниківавтотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі транспорту в АвтономнійРеспубліці Крим та областях - штраф до двадцяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян; контролери автотранспортних управліньспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади вгалузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях - штрафдо десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;( Пункт 1 частини другої статті 229 із змінами, внесеними згідноіз Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 ) 2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) -начальники трамвайно-тролейбусних управлінь, начальникитрамвайно-тролейбусних депо, начальники служб руху і районів рухутрамвайно-тролейбусних управлінь, контролеритрамвайно-тролейбусних управлінь.( Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3282-11від 19.12.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 3785-12 від23.12.93, N 2029-III ( 2029-14 ) від 05.10.2000, N 586-VI( 586-17 ) від 24.09.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 ) ( Статтю 230 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР( 8/95-ВР ) від 19.01.95 ) Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади здержавного нагляду за додержанням законодавства про працюрозглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані зневиконанням законних вимог посадових осіб цих органів абостворенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6). Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчоївлади з державного нагляду за додержанням законодавства про працюрозглядати справи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: державні інспектори праці територіальних органів - штраф довісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Головний державний інспектор праці України, його заступники;головні державні інспектори праці територіальних органів, їхзаступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженогооргану виконавчої влади з державного нагляду за додержаннямзаконодавства про працю - штраф до ста неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян.( Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом N 666/97-ВРвід 21.11.97; в редакції Закону N 1725-IV ( 1725-15 ) від18.05.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1027-VI( 1027-17 ) від 19.02.2009 ) Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці Органи спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи:про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охоронупраці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання таобліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та наоб'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,про порушення законодавства про надра, а також невиконаннязаконних вимог органів спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади з нагляду за охороною праці (частина другастатті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних ісанітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 47, 57, 58, 93,94, 188-4). Від імені органів спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядатисправи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: 1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів проохорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузяхпромисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду заохороною праці, а також невиконання законних вимог органівспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади знагляду за охороною праці: державні інспектори - штраф до семи неоподатковуванихмінімумів доходів громадян; головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду заохороною праці та їх заступники - штраф до восьминеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праціта їх заступники - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян; Керівник спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники -штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян; 2) за порушення законодавства про надра, нормативних актівпро зберігання, використання та облік вибухових матеріалів угалузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органамспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади знагляду за охороною праці, а також невиконання законних вимогорганів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчоївлади з нагляду за охороною праці: державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян; головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціальноуповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду заохороною праці та їх заступники - штраф до одинадцятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праціта їх заступники - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян; Керівник спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники -штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.( Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВРвід 19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.9, N 352-XIV ( 352-14 ) від23.12.98; в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2197-IV( 2197-15 ) від 18.11.2004 ) Стаття 231-1. Органи державного геологічного контролю Органи державного геологічного контролю розглядають справипро порушення законодавчих та інших нормативних актів, яківстановлюють порядок, правила і вимоги щодо проведення робіт погеологічному вивченню надр України (статті 57, 58). Від імені органів державного геологічного контролю розглядатисправи про адміністративні правопорушення та накладатиадміністративні стягнення мають право: державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян; головний державний інспектор державного геологічного контролюта його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян.( Кодекс доповнено статтею 231-1 згідно із Законом N 1379-XIV( 1379-14 ) від 13.01.2000 ) ( Статтю 232 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР від19.01.95 ) ( Статтю 233 виключено на підставі Закону N 2342-III( 2342-14 ) від 05.04.2001 ) ( Статтю 234 виключено на підставі Закону N 2415-III( 2415-14 ) від 17.05.2001 ) Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні Органи державної контрольно-ревізійної служби в Українірозглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані зпорушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2),порушенням порядку подання фінансової звітності та веденнябухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття166-6). Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Українірозглядати справи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право: начальник Головногоконтрольно-ревізійного управління України та його заступники,начальники контрольно-ревізійних управлінь в АвтономнійРеспубліці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їхзаступники.( Кодекс доповнено статтею 234-1 згідно із Законом N 2941а-12 від26.01.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2372-III( 2372-14 ) від 05.04.2001 ) Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України Органи державної податкової служби України розглядаютьсправи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленнямвід подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушеннямпорядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерськогообліку при ліквідації юридичної особи (стаття 166-6). Від імені органів державної податкової служби Українирозглядати справи про адміністративні правопорушення і накладатиадміністративні стягнення мають право начальник Головної державноїподаткової інспекції України та його заступники, начальникидержавних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим,областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники.( Кодекс доповнено статтею 234-2 згідно із Законом N 323/96-ВРвід 12.07.96, із змінами, внесеними згідно із Законами N 23/97-ВРвід 23.01.97, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2372-III ( 2372-14 ) від05.04.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 ) Стаття 234-3. Національний банк України Національний банк України розглядає справи проадміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннямбанківського законодавства, нормативно-правових актівНаціонального банку України або здійсненням ризикових операцій,які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку(стаття 166-5), порушенням порядку подання фінансової звітності таведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи(стаття 166-6). Від імені Національного банку України розглядати справи проадміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право Голова Національного банку України та йогозаступники, керівники територіальних управлінь Національного банкуУкраїни та їх заступники.( Кодекс доповнено статтею 234-3 згідно із Законом N 1342-XIV( 1342-14 ) від 22.12.99, із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN 2372-III ( 2372-14 ) від 05.04.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від04.10.2001 ) Стаття 235. Військові комісаріати Військові комісаріати розглядають справи про такіадміністративні правопорушення: про порушеннявійськовозобов'язаними чи призовниками законодавства провійськовий обов'язок і військову службу, про порушеннязаконодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, проумисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх знеобережності, про неявку на виклик у військовий комісаріат, пронеподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягаютьприписці до призовних дільниць, про прийняття на роботувійськовозобов'язаних і призовників, які не перебувають навійськовому обліку, про незабезпечення сповіщеннявійськовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військовікомісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чипризовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхіднихдля ведення військового обліку військовозобов'язаних іпризовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати,про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників(статті 210, 210-1, 211 - 211-6). Від імені військових комісаріатів розглядати справи проадміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право районні (міські) військові комісари.( Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91,N 1818-12 від 15.11.91; в редакції Закону N 308/97-ВР від04.06.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 ) Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової службиправопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчиненіводіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями,військовозобов'язаними під час проходження ними зборів тапрацівниками Збройних Сил України під час виконання ними службовихобов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертоюі п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою і другоюстатті 122, частинами першою і другою статті 123, статтями 124-1 -126, статтею 132-1 цього Кодексу. Від імені військової інспекції безпеки дорожнього рухуВійськової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядатисправи про адміністративні правопорушення мають право посадовіособи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військовоїслужби правопорядку у Збройних Силах України. Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього рухуВійськової служби правопорядку у Збройних Силах України,розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статтіправопорушення, може накласти на винних адміністративне стягненняу вигляді попередження або передати матеріали про ціправопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішенняпитання про притягнення винних до відповідальності згідно зДисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ). Протоколи про вчинені водіями військових транспортнихзасобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під часпроходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України підчас виконання ними службових обов'язків порушення правилдорожнього руху, за які може бути накладено адміністративнестягнення у вигляді позбавлення права керування транспортнимзасобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожньогоруху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України досуду. Матеріали про вчинені військовослужбовцями,військовозобов'язаними під час проходження ними зборів тапрацівниками Збройних Сил України під час виконання ними службовихобов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128,128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цьогоКодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього рухуВійськової служби правопорядку у Збройних Силах Українивідповідним командирам (начальникам) для вирішення питання пропритягнення винних до дисциплінарної відповідальності.( Кодекс доповнено статтею 235-1 згідно із Законом N 557-XIV( 557-14 ) від 24.03.99; в редакції Закону N 743-IV ( 743-15 ) від15.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI( 586-17 ) від 24.09.2008 ) Стаття 236. Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Органи, установи та заклади державноїсанітарно-епідеміологічної служби розглядають справи проадміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державнихсанітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм(стаття 42), а також про адміністративні правопорушення,передбачені частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 90-1,95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічнихі санітарно-протиепідемічних правил і норм), та статтею 188-11цього Кодексу. Від імені органів, установ і закладів державноїсанітарно-епідеміологічної служби розглядати справи проадміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначенихзаконодавством, мають право: 1) головний державний санітарний лікар України та йогозаступники, головні державні санітарні лікарі АвтономноїРеспубліки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головнідержавні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряноготранспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головнідержавні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,лінійних підрозділів та об'єктів водного, залізничного,повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи,Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справУкраїни, Державної прикордонної служби України, Служби безпекиУкраїни, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники; 2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів, установ ізакладів державної санітарно-епідеміологічної служби - щодоадміністративних правопорушень, передбачених частиною другоюстатті 41, а також статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170(коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних ісанітарно-протиепідемічних правил і норм).( Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11від 19.12.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від07.02.97; в редакції Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 )від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуваєчинності 01.08.2003 року ) ( Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV( 352-14 ) від 23.12.98 ) Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Державні органи ветеринарної медицини, підрозділиветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходівМіністерства внутрішніх справ України розглядають справи проадміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правилщодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог(стаття 107). Від імені державних органів ветеринарної медицини,підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантиннихветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ Українирозглядають справи про адміністративні правопорушення і накладаютьадміністративні стягнення: 1) Головний державний інспектор ветеринарної медицини Українита його заступники, начальник Управління ветеринарної міліції зпроведення карантинних ветеринарних заходів Міністерствавнутрішніх справ України та його заступники - штраф на громадян додесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадовихосіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) головні державні інспектори ветеринарної медициниАвтономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю танагляду на державному кордоні та транспорті та їх заступники,державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітетуветеринарної медицини України, інспектори Управління ветеринарноїміліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерствавнутрішніх справ України, начальники відділів ветеринарної міліціїз проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь,управлінь Міністерства внутрішніх справ України в АвтономнійРеспубліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їхзаступники - штраф на громадян до дев'яти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев'ятнадцятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст,районів, районів у містах, державні інспектори ветеринарноїмедицини головних управлінь ветеринарної медицини в АвтономнійРеспубліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державніінспектори ветеринарної медицини регіональних служб державноговетеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоніта транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини пунктівдержавного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду надержавному кордоні та транспорті, інспектори відділів ветеринарноїміліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головнихуправлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України вАвтономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі- штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян, на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян; 4) державні інспектори ветеринарної медицини управліньветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючілабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,інспектори відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведеннякарантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах(управліннях) внутрішніх справ - штраф на громадян до семинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб -до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Державними інспекторами ветеринарної медицини управліньветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючимилабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,інспекторами відділень (відділів) ветеринарної міліції зпроведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районнихвідділах (управліннях) внутрішніх справ штраф може стягуватися намісці з громадян у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, з посадових осіб - у розмірі дев'ятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян.( Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11від 03.04.86; Законами N 4045-12 від 25.02.94, N 55/97-ВР від07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції ЗаконуN 1386-VI ( 1386-17 ) від 21.05.2009 ) Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням та охороною земель Органи державного контролю за використанням та охороноюземель розглядають справи про адміністративні правопорушення,пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання таохорони земель (статті 52-56 та 188-5 цього Кодексу). Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справипро адміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право: Головний державний інспектор України зконтролю за використанням та охороною земель і його заступники,головні державні інспектори з контролю за використанням таохороною земель Автономної Республіки Крим, областей, міст Києвата Севастополя і їх заступники, старші державні інспектори зконтролю за використанням та охороною земель і державні інспекториз контролю за використанням та охороною земель відповіднихтериторій.( Кодекс доповнено статтею 238-1 згідно із ЗакономN 2977-12 від 03.02.93; в редакції Закону N 81/96-ВР від06.03.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV( 1377-15 ) від 11.12.2003; в редакції Закону N 271-VI ( 271-17 )від 15.04.2008 ) Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин України Органи Державної служби з карантину рослин Українирозглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані зпорушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів(стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитомчерез її територію, вивезенням з карантинних зон або ввезенням доних об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю(стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб органівДержавної служби з карантину рослин України (стаття 188-26). Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справипро адміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право: 1) начальник Головної державної інспекції з карантину рослинУкраїни - Головний державний інспектор з карантину рослин Українита його заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімнадцятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) головні державні інспектори з карантину рослин АвтономноїРеспубліки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та їхзаступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) державні інспектори з карантину рослин - штраф на громадяндо чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і напосадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян.( Кодекс доповнено статтею 238-2 згідно із Законом N 4044-12 від25.12.94, із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від07.02.97, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 ) Стаття 238-3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва Органи державного контролю в галузі насінництва тарозсадництва розглядають справи про адміністративніправопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов веденнянасінництва та розсадництва (стаття 104-1). Від імені органів державного контролю в галузі насінництва тарозсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушенняі накладати адміністративні стягнення мають право: 1) Головний державний інспектор України з насінництва -начальник Української державної насіннєвої інспекції, державнийінспектор України з розсадництва - начальник Української державноїпомологічно-ампелографічної інспекції, Головний державнийінспектор України з квітково-декоративного насінництва тарозсадництва - начальник Української державноїквітково-декоративної насіннєвої інспекції, Головний державнийінспектор України з лісового насінництва - начальник Українськоїдержавної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'ятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) головні державні інспектори з насінництва АвтономноїРеспубліки Крим, областей, районів і міст, головні державніінспектори з лісового насінництва - начальники зональнихлісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьохнеоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвихінспекцій, державні інспектори з розсадництва державноїпомологічно-ампелографічної інспекції, державні інспектори зквітково-декоративного насінництва та розсадництва державноїквітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори злісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф нагромадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян іна посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян.( Кодекс доповнено статтею 238-3 згідно із Законом N 1228-XIV( 1228-14 ) від 17.11.99, в редакції Закону N 1805-IV ( 1805-15 )від 17.06.2004 ) Стаття 238-4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері захисту рослин Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сферізахисту рослин розглядають справи про адміністративніправопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захистрослин (стаття 83-1), а також щодо невиконання законних вимогпосадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади усфері захисту рослин (стаття 188-12). Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справипро адміністративні правопорушення і накладати адміністративністягнення мають право: 1) Головний державний інспектор захисту рослин України і йогозаступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімнадцятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) головні державні інспектори захисту рослин АвтономноїРеспубліки Крим, областей та їх заступники - штраф на громадян додесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовихосіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян; 3) головні державні інспектори захисту рослин районів - штрафна громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадяні на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян.( Кодекс доповнено статтею 238-4 згідно із Законом N 1368-XIV( 1368-14 ) від 11.01.2000; із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 736-V ( 736-16 ) від 14.03.2007 ) Стаття 239. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузях водного господарства, геології та використання надр Органи спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади у галузі водного господарства розглядають справипро адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правилвикористання, охорони водних ресурсів (статті 48, 59, 60, 61 (завинятком випадків забруднення та вичерпання підземних вод абопорушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинилозабруднення цих вод). Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади угалузі геології та використання надр розглядають справи проадміністративні правопорушення, передбачені статтями 59, 60, 61цього Кодексу, у випадках забруднення та вичерпання підземних водабо порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинилозабруднення цих вод. Від імені органів, зазначених