МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 жовтня 2004 року N 485

Про затвердження Методичних вказівок "Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць"

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую:

1. Затвердити Методичні вказівки "Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць" (додаються).

2. Визнати такими, що не застосовуються на території України, "Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" N 2630-82, затверджені заступником головного державного санітарного лікаря СРСР 25 листопада 1982 р.

3. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України Методичні вказівки довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С. П.

 

Перший заступник Міністра,Головний державний санітарний лікар України 

  О. В. Лапушенко 

 

Методичні вказівки"Обгрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць"

Методичні вказівки призначені: для установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, що акредитовані на право проведення робіт в галузі гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, при обґрунтуванні та апробації ОБРВ; для органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України - при проведенні запобіжного і поточного санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами обігу хімічних речовин. Методичні вказівки можуть використовуватись для промислових об'єктів - при плануванні та впровадженні заходів по охороні атмосферного повітря та обґрунтуванні проекту дозволів на викиди в атмосферу; для установ різних міністерств та відомств, які займаються проблемами охорони атмосферного повітря, як інформаційний матеріал, що використовується при плануванні і організації відповідних заходів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Орієнтовний безпечний рівень впливу (ОБРВ) хімічної речовини (в тому числі суміші хімічних речовин постійного складу) є державним тимчасовим гігієнічним нормативом максимального допустимого вмісту цієї речовини в атмосферному повітрі населених місць. Величина ОБРВ речовини виражається ваговим показником у міліграмах на один кубічний метр повітря, приведеного до нормальних умов (температура 0° C /273 K/ і тиск . рт. ст. / 101,3 кПа), - мг/м3.

1.2 ОБРВ встановлюється як концентрація речовини, віднесена до 20-хвилинного періоду осереднення.

1.3 ОБРВ встановлюється для речовин 1 - 4 класів небезпечності (за ГОСТом 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования"). Встановлення ОБРВ речовин 1 і 2-го класів небезпечності, які при дії на організм створюють небезпеку розвитку віддалених ефектів (ембріо- і гонадотоксичного, мутагенного і ін.), не допускається, якщо ГДК в інших середовищах встановлені без врахування цих ефектів.

1.4 Розробка наукових обґрунтувань з встановлення ОБРВ, їх розгляд Комітетом з питань гігієнічного регламентування, затвердження рекомендованих цифрових значень або перегляд чи скасування, введення в дію здійснюється в порядку, який затверджується МОЗ України.

1.5 Встановлення цифрових значень ОБРВ ґрунтується на результатах вивчення фізико-хімічних та токсикологічних властивостей речовин і розрахунків шляхом детального аналізу зібраних відомостей і даних в обсязі, передбаченому додатком N 2 (або додатком N 3 у випадках перегляду раніше встановленої величини ОБРВ).

2. МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБРВ

2.1 Величини ОБРВ хімічних речовин встановлюються шляхом розрахунків:

а) за параметрами токсикометрії та ГДК речовин в інших середовищах;

б) за фізико-хімічними властивостями.

2.1.1 Найкраще наближення ОБРВ хімічних речовин до експериментально обґрунтованих величин ГДК дають розрахунки, в основу яких покладені параметри токсикометрії та ГДК в інших об'єктах оточуючого середовища. Для окремих груп хімічних сполук з метою одержання більш надійних та вірогідних величин рекомендуються формули:

а) група альдегідів і кетонів

ОБРВ = 0,0189 + 0,00165 ГДКр.з. (мг/м3) 

(1) 

ОБРВ = - 0,0078 + 0,0000334 DL50 (мг/кг)при DL50 > 250 мг/кг 

(2) 

lg ОБРВ = - 2,14 + 0,00015 DL50 (мг/м3)при DL50 > 250 мг/кг 

(3) 

lg ОБРВ = - 2,34 + 0,0000132 CL50 (мг/м3) 

(4) 

б) група амінів жирного ряду

lg ОБРВ = 9,27 - 3,94 lg DL50 (мг/кг) 

(5) 

(6) 

lg ОБРВ = - 1,01 + 0,572 lg МНД (мг/кг) 

(7) 

в) група ароматичних вуглеводнів ряду бензолу

lg ОБРВ = - 1,88 + 0,02 CL50 (мг/л) 

(8) 

lg ОБРВ = - 1,74 + 0,625 lg DL50 (г/кг) 

(9) 

ОБРВ = [0,093 + 0,658 Limch (мг/м3)]2 

(10) 

ОБРВ = 0,0296 + 0,0561 МНД (мг/кг) 

(11) 

 

(12) 

г) група металів

ОБРВ = - 0,00036 + 0,0000159 DL50 (мг/кг) 

(13) 

ОБРВ = 0,009 + 0,0459 ГДКр.з. (мг/м3) 

(14) 

lg ОБРВ = - 1,66 + 0,777 МНК (мг/л) 

(15) 

д) група неорганічних газів, аерозолів, пари

 

Величини коефіцієнтів "b" органічних речовин (ациклічних з лінійною або ізомерною дуговою будовою на основі парафінових, олефінових, дієнових вуглеводнів та циклічних /ароматичних вуглеводнів/ похідних бензолу) для розрахунку ОБРВ

    

 

Величини атомних рефракцій окремих атомів та хімічних груп для розрахунку величини молекулярної рефракції органічних речовин

Атоми та хімічні групи 

Величина атомної рефракції 

Атоми та хімічні групи 

Величина атомної рефракції 

Водень (H) 

1,100 

Сірка (S) 

7,69 

Вуглець (C) 

2,418 

Сульфгідрильна група (R-SH) 

7,69 

Метиленова група (CH2) 

4,618 

Первинна аміногрупа 

2,322 

Гідроксильна група (OH) 

1,525 

Вторинна аміногрупа 

2,502 

Карбонільна група (-C=O) 

2,211 

Третинна аміногрупа 

2,840 

Ефірна група (-C=O) 

1,643 

Нітрильна аміногрупа (N=C) 

3,188 

Фтор (F) 

0,997 

Імідна аміногрупа (-N=) 

3,766 

Хлор (Cl) 

5,967 

Подвійний зв'язок 

1,733 

Хлорамід (-C(-Cl)=O) 

6,336 

Потрійний зв'язок 

2,398 

Бром (Br) 

8,865 

Трьохчленний цикл 

0,71 

Йод (I) 

13,900 

Чотирьохчленний цикл 

0,48 

Приклади розрахунку значення молекулярної рефракції (MRx)

   

   

Концентрація (мг/м3)

Рис. 1 Стандартизована логарифмічно-вірогіднісна пробіт-сітка

 

Нормативні посилання

1. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України"

2. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".

3. Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. - N 4681-88. - М., 1989.

4. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. Изменение N 1 ГОСТ 12.1.007-76. Информационный указатель стандартов. - N 2, 1981.

5. Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов: ГН 1.1.701-98. - М., 1998. - 14 с.

6. Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: МУ 2630-82. - М., 1982.

7. Методические рекомендации по экспериментальному обоснованию гигиенических регламентов химических канцерогенных веществ: МР 3854-85. - М., 1985. - 47 с.

8. Методические основы биотестирования и определения генетической опасности отходов, поступающих в окружающую среду: МУ РД-64-085-89: Минмедпром., 1989. - 46 с.

9. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи: МУ 2102-79. - М., 1980. - 23 с.

10. Постановка экспериментальных исследований по изучению характера комбинированного действия химических веществ с целью разработки профилактических мероприятий: МУ 4050-85. - М., 1987. - 47 с.

11. Требования к постановке исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы: МУ 1.1.578-96. - М., 1997. - 23 с.

12. Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ: МУ 5205-90. - М., 1990. - 20 с.

13. Методические указания по проведению исследований по экспериментальной оценке действия вредных веществ на сердечно-сосудистую систему с целью гигиенического нормирования: МУ 1969-79. - М., 1979. - 16 с.

14. Методические рекомендации по использованию поведенческих реакций животных в токсикологических исследованиях для целей гигиенического нормирования: МУ 2166-80. - Киев, 1980. - 47 с.

15. Методы экспериментального исследования по установлению порогов действия промышленных ядов на генеративную функцию с целью гигиенического нормирования: МУ - М., 1978. - 11 с.

16. Методические рекомендации по экспериментальному изучению иммуно-токсических свойств химических факторов окружающей среды. Утв. Пробл. Комис. АМН СССР "Научные основы гигиены окружающей среды" 06.10.89 г. - М., 1989. - 47 с.

17. Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов: Метод. указания МУ 1.1.726-98 / МЗ России. - М., 1999. - c. 69.

18. Обґрунтування гігієнічних нормативів шкідливих хімічних речовин у різних середовищах на основі системного підходу. - МВ 1.1.5-088-02. - Київ. - 2002. - 40 с.

19. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86. - Ленинград, Гидрометеоиздат. - 1987. - с. 40.

20. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) - ДСП-201-97. - Київ - 1997. с. 57.