1

2

3

1.3.22

Технічна діагностика

Теорія, методи і засоби визначення технічного стану об’єкта.

1.3.23

Контроль технічного стану

Перевірка відповідності значень параметрів об’єкта вимогам технічної документації і визначення на цій підставі одного із заданих видів технічного стану в даний момент. (Види технічного стану: справний, працездатний, несправний, непрацездатний та ін. залежно від значень параметрів в даний момент.)

1.3.24

Технічний діагноз (результат контролю)

Результат діагностування.

1.3.25

Засоби технічного діагностування (контролю технічного стану)

Апаратура і програми, за допомогою яких здійснюється діагностування (контроль).

1.3.26

Система технічного діагностування (контроль технічного стану)

Сукупність засобів, об’єкта і виконавців, яка необхідна для проведення діагностування (контролю) згідно з правилами, зазначеними в технічній документації.

1.3.27

Алгоритм технічного діагностування (контролю технічного стану)

Сукупність приписів, які визначають послідовність дій при діагностуванні (контролі).

1.3.28

Діагностичне забезпечення

Комплекс взаємопов’язаних правил, методів, алгоритмів і засобів, необхідних для здійснення діагностування на всіх етапах життєвого циклу об’єкта.

1.3.29

Граничний стан

Стан об’єкта, при якому його подальша експлуатація або відновлення працездатного стану неможливі або недоцільні.

1.3.30

Напрацювання

Тривалість роботи об’єкта, яка вимірюється в годинах.

1.3.31

Ресурс

Сумарне напрацювання об’єкта від початку його експлуатації або його відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

1.3.32

Термін служби

Календарна тривалість експлуатації об’єкта до або після ремонту до переходу в граничний стан.

1.3.33

Залишковий

ресурс

Сумарне напрацювання об’єкта від моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан.

1.3.34

Залишковий

термін служби

Календарна тривалість експлуатації об’єкта від моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан.

1.3.35

Експертне технічне діагностування

Виконується по закінченні розрахункового терміну його служби або після вичерпання розрахункового ресурсу безпечної роботи, а також після аварії або виявлення пошкоджень елементів, які працюють під тиском, з метою визначення можливих параметрів і умов подальшої експлуатації.

1.3.36

Конструктивний зазор в кутовому зварному з’єднанні

Зазор, який утворюється між штуцером (трубою) і основною деталлю, що повністю або частково зберігається після виконання зварки.

1.3.37

Службові властивості металу

Комплекс механічних і фізичних характеристик, які використовуються в розрахунках на міцність і в теплових розрахунках енергоустаткування.

1.3.38

Розрахунковий

тиск

Максимальний надлишковий тиск в деталі, на який проводиться розрахунок на міцність при обгрунтуванні основних розмірів, що забезпечують надійну роботу протягом розрахункового ресурсу.

1.3.39

Дозволений тиск котла (елемента)

Максимально допустимий надлишковий тиск котла (елемента), встановлений за результатами технічного опосвідчення або контрольного розрахунку на міцність.

1.3.40

Робочий тиск

котла

Максимальний надлишковий тиск за котлом (пароперегрівачем) при нормальних умовах експлуатації.

1.3.41

Пробний тиск

Надлишковий тиск, при якому повинно проводитись гідравлічне випробування котла або його елементів на міцність і щільність.

1

2

3

1.3.42

Нормальні умови експлуатації

Група експлуатаційних режимів, що передбачена регламентом роботи: стаціонарний режим, пуск, вимірювання продуктивності, зупинка, гарячий резерв.

1.3.43

Аварійна ситуація

Стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та (або) умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал утримуються в прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

1.3.44

Елемент котла

Складальна одиниця котла, що призначена для виконання однієї із основних функцій котла (наприклад, колектор, барабан, пароперегрівач, поверхня нагріву та інші).

1.3.45

Основний

елемент котла

Складальна одиниця із деталей, навантажених внутрішнім тиском, яка виконує одну із функцій котла (наприклад, збірпароводяної суміші і її розділення, перегрів пари та інші).

1.3.46

Елемент трубопроводу

Складальна одиниця трубопроводу пари або гарячої води, що призначена для виконання однієї з основних функцій трубопроводу (наприклад, прямолінійна ділянка, коліно, трійник, конусний перехід, флянець та інші).

1.3.47

Складальна

одиниця

Виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою зварюванням, скручуванням, розвальцьовуванням та іншими складальними операціями (ГОСТ 2.101-68)

1.3.48

Деталь

Виріб, виготовлений із однорідного за назвою і маркою матеріалу без застосування складальних операцій.

1.3.49

Виріб

Одиниця промислової продукції, кількість якої може обчислюватись в штуках або екземплярах (ГОСТ 15895-77).

1.3.50

Температура робочого середовища

Максимальна температура пари або гарячої води в елементі котла, що розглядається.

1.3.51

Приварні деталі,

які не працюють під тиском

Деталі, які приварені до внутрішньої або зовнішньої поверхні елементів котла (барабана, колекторів та ін.) і не враховуються в розрахунках на міцність даного елемента та призначені для виконання деяких допоміжних функцій: опорно-підвісної системи, кріплення ізоляції, внутрішніх пристроїв та ін.

1.3.52

Гранична температура стінки

Максимальна температура деталі котла або трубопроводу з боку середовища з найбільшою температурою, що визначається за тепловим і гідравлічним розрахунками або випробуваннями без врахування тимчасового збільшення обігріву (не більше 5% розрахункового ресурсу).

1.3.53

Розрахункова температура зовнішнього повітря

Середня температура зовнішнього повітря за найбільш холодну п’ятиденку року.

1.3.54

Стикове зварне з’єднання

З’єднання, в якому елементи, що зварюються, примикають один до одного торцевими поверхнями і включають в себе шов і зону термічного впливу.

1.3.55

Нормативна

документація

Правила, галузеві та державні стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження, технічне діагностування.

1.3.56

Напівфабрикат

Предмет праці, який підлягає подальшій обробці на підприємствах-споживачах.

1.3.57

Держнаглядохоронпраці України

Державний комітет України по нагляду за охороною праці.

1.3.58

Орган Держнаглядохоронпраці

Територіальне управління Держнаглядохоронпраці України в областях і Республіці Крим

1.3.59*

Орган з

сертифікації

Спеціалізована організація, що акредитована Держстандартом України за поданням Держнаглядохоронпраці України, на виконання робіт з сертифікації продукції (в цих Правилах – котлів, їх елементів або складальних одиниць)

1

2

3

1.3.60

Спеціалізована організація з котлобудування

Організація, яка має дозвіл Держнаглядохоронпраці (на підставі висновку головної організації – в частині проектно-конструкторських робіт) на проведення в повному обсязі або частково:

проектно-конструкторських робіт на створення і (або) ремонт, і (або) реконструкцію котлів;

виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію котлів і (або) їх налагодження, діагностику котлів.

1.3.61

Головна організація з котлобудування

Організація, яка уповноважена Держнаглядохоропраці:

здійснювати функції спеціалізованої організації в повному обсязі;

проводити науково-дослідні роботи щодо удосконалення котлів і їх безпечної експлуатації;

проводити експертизу проектів новорозроблених і модернізованих котлів (до проведення приймальних випробувань);

проводити експертизу котлів, в тому числі котлів, що поступають із-за кордону;

брати участь в складі комісій при проведенні приймальних випробувань;

брати участь в сертифікації котлів і підприємств, що їх виготовляють.

1.3.62

Головна організація із зварювання

Організація (НДІ), яка виконує комплекс науково-дослідних робіт з усіх видів і методів зварювання, їх розроблення і вдосконалення:

дослідна атестація технології зварювання; розроблення нових методів, режимів і технологій зварювання; нормативних документів зі зварювання;

експертиза і сертифікація зварювання, в т.ч. за міжнародними нормами і стандартами;

металознавство, контроль, розрахунки на міцність, зварювальне устаткування.

1.3.63

Ремонт

Відновлення пошкоджених, зношених або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, елементів котла з доведенням їх до працездатного безпечного стану на задані заводом-виготовлювачем параметри

1.3.64

Реконструкція

Зміна конструкції котла, яка викликає необхідність коректування його паспорта, наприклад, збільшення або зменшення поверхонь нагріву, улаштування додаткових елементів та інше, що пов’язане зі зміною параметрів котла.

1.3.65

Власник котла

Підприємство, об’єднання, товариство, асоціація, інша організація, незалежно від форми власності, що має котел на балансі, або кооператори, фермери, інші особи, що мають котел в приватній власності, а також орендарі, які прийняли на себе функції власника котла згідно з договором.

1.3.66*

Експерт ЕТЦ

Фахівець ЕТЦ, навчений і атестований у встановленому Держнаглядохоронпраці України порядку.

1.4. Відповідальність за порушення Правил

1.4.1. Дані Правила обов’язкові для виконання всіма посадовими особами, спеціалістами, працівниками і громадянами, які зайняті проектуванням, виготовленням, реконструкцією, монтажем, налагодженням, ремонтом, технічним діагностуванням і експлуатацією котлів, автономних пароперегрівачів, економайзерів і трубопроводів в межах котла (котли, автономні пароперегрівачі, економайзери і трубопроводи в межах котла, далі за текстом – котли).

1.4.2. За правильність конструкції котла, розрахунок його на міцність, вибір матеріалу, якість виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування, а також за відповідність котла вимогам Правил, стандартів та іншої нормативної документації відповідає організація або підприємство (незалежно від форми власності, відомчої приналежності і господарської діяльності), яка виконала відповідні роботи.

1.4.3. Відхилення від стандартів та іншої нормативно-технічної документації допускається за погодженням з організацією, яка затвердила дану документацію. Якщо вказані документи погоджені з Держнаглядохоронпраці України, то й відхилення повинні погоджуватися з Держнаглядохоронпраці України.

1.4.4*. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Котли і напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном

1.5.1*. Котли і їх елементи (складальні одиниці), а також напівфабрикати для їх виготовлення, придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Організація-замовник до укладання контракту на поставку котла повинна отримати від органу з сертифікації України сертифікат відповідності, за винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними угодами про взаємне визнання сертифікатів.