МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методичні рекомендації призначені для удосконалення підходів із розроблення органами місцевого самоврядування правил утримання домашніх тварин в населених пунктах відповідно до вимог Законів України "Про благоустрій населених пунктів" та "Про захист тварин від жорстокого поводження".

1.2. Методичні рекомендації розробленні відповідно до Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування України", інших нормативно-правових актів та нормативних документів.

1.3. Поняття, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, мають таке значення:

• домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

• безпритульні тварини - домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;

• евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

• жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

• біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

• жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

• гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;

• карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

• утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

• притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

• реєстрація домашніх тварин - система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

• ідентифікація домашніх тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

• місце або зона для вигулу тварин - територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

• навчально-дресирувальний майданчик для собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

• екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

• потенційно небезпечні собаки - собаки, згідно Переліку порід собак, визнаних як потенційно небезпечні, який наведено у Додатку, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

• собаки, що визнані небезпечними, - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

Інші поняття у цих Методичних рекомендаціях вживаються у значенні, які наведені в Законах України "Про благоустрій населених пунктів" та "Про захист тварин від жорстокого поводження".

1.4. Цими Методичними рекомендаціями встановлюються основні положення щодо складу і змісту правил утримання домашніх тварин в населених пунктах.

1.5. Правила утримання домашніх тварин в населеному пункті (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин в населеному пункті.

1.6. Правила розробляються органами місцевого самоврядування у відповідності до Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів і затверджуються ними у встановленому законодавством порядку.

1.7. Правила мають забезпечити утримання в населеному пункті домашніх тварин із забезпеченням гуманного ставлення до них та чистоти і порядку на території населеного пункту при їх утриманні, за недодержання яких передбачено відповідальність відповідно до законодавства.

1.8. Органи місцевого самоврядування забезпечують вільний доступ населення до затверджених Правил.

2. СКЛАД І ЗМІСТ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

2.1. Правила складаються з текстової та графічної частин.

2.2. Текстова частина Правил включає:

1) визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері;

2) забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил;

3) участь громадян і громадських організацій у виконанні Правил;

4) порядок громадського обговорення проекту Правил;

5) порядок внесення змін до Правил;

6) вимоги до утримання домашніх тварин в населених пунктах;

7) вигул домашніх тварин;

8) вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин;

9) функціонування притулків безпритульних тварин;

10) умертвіння тварин;

11) поховання, переробка або утилізація померлих тварин;

12) інші вимоги Правил;

13) здійснення контролю за виконанням Правил;

14) встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил;

15) перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

Текстова частина Правил утримання домашніх тварин в населених пунктах може включати інші питання відповідно до законодавства.

2.3. Графічна частина Правил включає схему використання територій населеного пункту для вигулу домашніх тварин, в якій схематично встановлюються межі розміщення майданчиків для вигулу домашніх тварин на території населеного пункту

Графічна частина Правил утримання домашніх тварин в населених пунктах може включати інші питання відповідно до законодавства.

3. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРАВИЛ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

3.1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

У цьому розділі Правил визначається їх спрямованість стосовно правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад утримання домашніх тварин в населеному пункті.

Поняття, що використовуються в Правилах, мають вживатись у значенні, наведених у Законах України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування України", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

3.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері утримання домашніх тварин в населених пунктах здійснюється за рахунок їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.

З метою такого забезпечення органи місцевого самоврядування мають оприлюднити та організувати відкритість і доступність Правил.

Правила слід опублікувати у місцевих засобах масової інформації, у тому числі на Інтернет-сайті органу місцевого самоврядування (за наявності), а також організувати безперешкодний доступ для ознайомлення в структурних підрозділах виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться питання утримання домашніх тварин в населеному пункті.

3.3. Участь громадян і громадських організацій у виконанні Правил

У цьому розділі, наводяться умови співпраці органу місцевого самоврядування з громадянами та громадськими організаціями.

3.4. Порядок громадського обговорення проекту Правил

На етапі розроблення Правил орган місцевого самоврядування має оприлюднити їх проект на громадських слуханнях, у місцевих засобах масової інформації, у тому числі на Інтернет-сайті (за наявності), для забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій і зауважень від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських організацій та громадян. Строк оприлюднення має становити не менше ніж один місяць.

За результатами розгляду пропозицій та зауважень до проекту Правил складається таблиця розбіжностей з обгрунтуванням тих пропозицій та зауважень, які були не враховані або враховані частково.

3.5. Порядок внесення змін до Правил

Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку.

Рекомендується один раз на три роки або за необхідності раніше розглядати питання щодо доцільності внесення змін до Правил.

Під час внесення змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3.6. Вимоги до утримання домашніх тварин в населених пунктах

Загальні правила утримання домашніх тварин в населених пунктах мають виключати жорстокість поводження з ними.

Умови утримання домашніх тварин в населених пунктах повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

Кількість домашніх тварин, що утримуються, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Місце утримання домашніх тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

Утримання домашніх тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

• забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

• дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

• безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

• безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

• безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

Рекомендується обмежити повідки для собак довжиною не більше .

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Дозволяється утримувати:

• домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування. Рекомендується встановити норму - одна домашня тварина в квартирі;

• домашніх тварин - у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів - з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

• домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

• домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

• собак - без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.

Рекомендується встановити вимогу до висоти огорожі вольєрів, майданчиків тощо в розмірі не менше 2,5 метри.

Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів в цій сфері, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

При поводженні з тваринами не допускається:

• використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

• примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

• нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

• використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.