ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.32

Після встановленої кількості циклів заморожування - відтавання (5, 10, 15, 25, 50) зразки, які були піддані вакуумуванню, витримують протягом 2 год у воді при температурі (20±2)°С, а зразки, що були піддані капілярному водонасиченню - у вологому піску, після чого їх випробовують за розділом 15 і визначають границю міцності при стисканні.

22.4 Обробка результатів випробування

Втрату міцності при стисканні , %, обчислюють за формулою

После установленного количества циклов замораживания - оттаивания (5, 10, 15, 25, 50) образцы, подвергавшиеся вакуумированию, выдерживают в течение. 2 ч в воде при температуре (20±2)°С, а образцы, подвергавшиеся капиллярному водонасыщению - во влажном песке, после чего их испытывают по разделу 15 и определяют предел прочности при сжатии.

22.4 Обработка результатов испытания

Потерю прочности при сжатии ,, %, вычисляют по формуле

(27)

(27)

де - середньоарифметичне значення границі міцності при стисканні при температурі (20±2)°С водонасичених зразків, МПа;

- середньоарифметичне значення границі міцності при стисканні зразків при температурі (20±2)°С після встановленої кількості циклів заморожування - відтавання, МПа;

Середньоарифметичне значення втрати міцності при стисканні обчислюють за трьома зразками, при цьому розходження між результатами випробування окремих зразків не повинно перевищувати ±10 %.

23 ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СУМІШІ

Суть методів полягає у визначенні вмісту в'яжучого і зернового складу мінеральної частини суміші.

23.1 Метод екстрагування в'яжучого

Метод передбачає визначення вмісту в'яжучого шляхом екстрагування його з суміші у спеціальних приладах-екстракторах за допомогою розчинників.

23.1.1 Засоби контролю і допоміжне обладнання

Ваги лабораторні за ГОСТ 24104 4-го класу точності.

Прилад - апарат типу Сокслет, що складається з колби, зворотного холодильника і насадки скляної лабораторної для екстрагування за ГОСТ 23932.

Баня піщана.

Шафа сушильна.

Чашка фарфорова за ГОСТ 9147.

Баня водяна.

Папір фільтрувальний за ГОСТ 12026.

Вата за ГОСТ 5556.

где - среднеарифметическое значение предела прочности при сжатии при температуре (20±2)°С водонасыщенных образцов, МПа;

- среднеарифметическое значение предела прочности при сжатии образцов при температуре (20±2)°С после установленного количества циклов замораживания - оттаивания, МПа.

Среднеарифметическое значение потери прочности при сжатии вычисляют по трем образцам, при этом расхождение между результатами испытания отдельных образцов не должно превышать ±10 %.

23 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА СМЕСИ

Сущность методов заключается в определении содержания вяжущего и зернового состава минеральной части смеси.

23.1 Метод экстрагирования вяжущего

Метод предусматривает определение содержания вяжущего путем экстрагирования его из смеси в специальных приборах-экстракторах с помощью растворителей.

23.1.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности.

Прибор - аппарат типа Сокслет, состоящий из колбы, обратного холодильника и насадки стеклянной лабораторной для экстрагирования по ГОСТ 23932.

Баня песчаная.

Шкаф сушильный.

Чашка фарфоровая по ГОСТ 9147.

Баня водяная.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вата по ГОСТ 5556.

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.33

Рисунок 11 - Апарат типу Сокслет Рисунок 11 - Аппарат типа Сокслет

Розчинники: хлороформ за ГОСТ 20015, спиртхлороформ (20 % спирту за ГОСТ 17299. 80 % хлороформу), спиртбензол (20 % спирту, 80 % бензолу за ГОСТ 5955), чотирихлористий вуглець за ГОСТ 20288, трихлоретилен за ГОСТ 9976 і т.ін.

23.1.2 Порядок підготовки до проведення випробування

Пробу суміші беруть із змішувача або з розігрітої і ретельно перемішаної вирубки:

для піщаних сумішей - , дрібнозернистих і крупнозернистих - .

З трьох-чотирьох шарів фільтрувального паперу готують циліндричний патрон діаметром не більше діаметра горла екстракційної насадки. Патрон з однієї сторони закріплюють (зав'язують), висушують разом з невеликим шматочком вати у сушильній шафі до постійної маси і зважують.

Патрон заповнюють сумішшю, закривають ватою, знову зважують з точністю до і розмішують у екстракційній насадці 2 (рисунок 11). Патрон, розміщений у насадці. повинен бути не менше ніж на нижче рівня сифона. До верхньої частини насадки приєднують холодильник 1, а до нижньої - колбу з розчинником 3.

23.1.3 Порядок проведення випробування Колбу з розчинником нагрівають на піщаній бані до температури кипіння розчинника. Пари розчинника, які конденсуються у холодильнику, безперервно зтікаючи на суміш, розчиняють в'яжуче і виділяють його з суміші. Після заповнення екстрактора розчинник переливають у колбу за допомогою сифонної трубки.

Растворители: хлороформ по ГОСТ 20015, спиртхлороформ (20 % спирта по ГОСТ 17299, 80 % хлороформа), спиртбензол (20 % спирта, 80 % бензола по ГОСТ 5955), четыреххлористый углерод по ГОСТ 20288, трихлорэтилен по ГОСТ 9976 и др.

23.1.2 Порядок подготовки к проведению испытания

Пробу смеси берут из смесителя или из разогретой и тщательно перемешанной вырубки: для песчаных смесей - . мелкозернистых и крупнозернистых - .

Из трех-четырех слоев фильтровальной бумаги готовят цилиндрический патрон диаметром не более диаметра горла экстракционной насадки. Патрон с одной стороны закрепляют (завязывают), высушивают вместе с небольшим кусочком ваты в сушильном шкафу до постоянной массы и взвешивают.

Патрон наполняют смесью, закрывают ватой, снова взвешивают с точностью до и помещают в экстракционную насадку 2 (рисунок 11). Патрон, заложенный в насадку. должен быть не менее чем на ниже уровня сифона. К верхней части насадки присоединяют холодильник 1. а к нижней - колбу с растворителем 3.

23.1.3 Порядок проведения испытания Колбу с растворителем нагревают на песчаной бане до температуры кипения растворителя. Конденсирующиеся в холодильнике пары растворителя, непрерывно стекая на смесь, растворяют вяжущее и извлекают его из смеси. После заполнения экстрактора растворитель переливают в колбу по сифонной трубке.

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.34

Видалення в'яжучого продовжують до зникнення забарвлення розчинника, який збирається в екстракційній насадці.

Видалений з насадки патрон висушують у сушильній шафі при температурі 50-60°С до постійних результатів зважування.

Якщо найбільш дрібні частки мінерального матеріалу суміші проходять в екстракт, то його треба обережно злити з колби у чашку і залишок промити новою кількістю розчинника до зникнення забарвлення і висушити. Кількість дрібних часток, що пройшли крізь гільзу, визначають як різницю між масою чашки із залишком і масою порожньої чашки. Обчислену масу дрібних часток додають до маси мінерального залишку, який одержали після вибирання в'яжучого.

23.1.4 Обробка результатів випробування

Масову частку в'яжучого в суміші qв , %, обчислюють з точністю до першого десяткового знаку за формулами:

- при дозуванні в’яжучого, що включене в 100 % складу суміші

Извлечение вяжущего продолжают до исчезновения окраски растворителя, собирающегося в экстракционной насадке.

Извлеченный из насадки патрон высушивают в сушильном шкафу при температуре 50-60°С до постоянных результатов взвешивания.

Если наиболее мелкие частицы минерального материала смеси проходят в экстракт, то его нужно осторожно слить из колбы в чашку и остаток промыть новым количеством растворителя до исчезновения окраски и высушить. Количество мелких частиц, прошедших через гильзу, определяют как разность между массой чашки с остатком и массой пустой чашки. Вычисленную массу мелких частиц прибавляют к массе минерального остатка, полученного после извлечения вяжущего.

23.1.4 Обработка результатов испытания Массовую долю вяжущего в смеси qв , %, вычисляют с точностью до первого десятичного знака по формулам:

- при дозировке вяжущего, включенного в 100 % состава смеси

,

при дозуванні в'яжучого понад 100 %

(28)

  • при дозуванні в’яжучого понад 100 % мінеральної частини суміші

де G - маса патрона з ватою після висушуван-ня, г;

G1 - маса патрона з ватою і сумішшю до екстрагування, г;

G2 - маса патрона з ватою і мінеральним залишком після екстрагування і висушування, г

Масову частку в’яжучого визначають за результатами двох паралельних випробувань. Розходження між результатами паралельних визначень не повинно бути більше 0,2% (за абсолютною величиною).

Примітка. Для екстрагування в’яжучого можуть бути використані екстрактори різних типів відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

23.2 Визначення зернового складу міне-ральної частини суміші після екстрагування

23.2.1 Засоби контролю і допоміжне обладнання

Набір сит з отворами потрібного розміру за ГОСТ 6613.

- при дозировке дозировке вяжущего сверх 100 % минеральной части смеси

(29)

где G - масса высушенного патрона с ватой, г;

G1 - масса патрона с ватой и смесью до экстрагирования, г;

G2 - масса патрона с ватой и минеральным остатком после экстрагирования и высушивания, г;

Массовую долю вяжущего определяют по результатам двух параллельных испытаний. Расхождение между результатами параллельных определений не должно быть более 0,2% (по абсолютной величине).

Примечание. Для экстрагирования вяжущего могут быть использованы экстракторы различных типов в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

23.2 Определение зернового состава минеральной части смеси после экстрагирования

23.2.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Набор сит с отверстиями требуемого размера по ГОСТ 6613

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.35

Ваги лабораторні за ГОСТ 24104 4-го класу точності.

Шафа сушильна.

Чашка-фарфорова діаметром 15- за ГОСТ 9147.

Товкачик з гумовим наконечником.

Посудина місткістю 6-.

23.2.2 Проведення випробування і обробка результатів випробування

Пробу мінеральної частини суміші, що залишилась після екстрагування за 23.1.3, зважують, потім кладуть у фарфорову чашку, заливають невеликою кількістю води і розтирають протягом 2-3 хв товкачиком з гумовим наконечником.

Воду з завислими в ній частками зливають крізь сито з сіткою № 0071, яке установлене над посудиною. Частки, які залишились в чашці, знову заливають чистою водою, розтирають і воду знову зливають.

Послідовне розтирання часток і зливання каламутної води продовжують до тих пір, поки вода не буде прозорою. Після закінчення промивання частки мінерального матеріалу більше , які залишились на ситі, переносять у фарфорову чашку із залишком. Воду, що залишилась у чашці, обережно зливають, а потім чашку ставлять у сушильну шафу для висушування залишку мінерального матеріалу до постійної маси при температурі (105±5)°С.

Промивання і розтирання мінерального матеріалу безпосередньо на ситі з сіткою № 0071 не допускаються.

Висушену пробу мінерального матеріалу просівають крізь набір сит.

Перед закінченням просівання для перевірки кожне сито вручну інтенсивно струшують протягом 1 хв. над листом паперу. Просівання вважають закінченим за таких умов:

- якщо на папері не буде часток, які пройшли крізь сито з отворами розміром ;

- якщо маса часток, які пройшли крізь сито з отворами розміром не перевищують , а які пройшли крізь сито з отворами розміром - .

Залишок на кожному ситі зважують і визначають частинні залишки на ситах у відсотках відносно до маси наважки, що просівалась, округлені до першого десяткового знака.

Вміст зерен розміром менше в відсотках визначають відніманням із 100 % суми залишків на всіх ситах.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности.

Шкаф сушильный.

Чашка фарфоровая диаметром 15- по ГОСТ 9147.

Пестик с резиновым наконечником.

Сосуд вместимостью 6-Ю л.

23.2.2 Проведение испытания и обработка результатов испытания

Пробу минеральной части смеси, оставшуюся после экстрагирования по 23.1.3, взвешивают, затем помещают в фарфоровую чашку, заливают небольшим количеством воды и растирают в течение 2-3 мин пестиком с резиновым наконечником.

Воду со взвешенными в ней частицами сливают через сито с сеткой № 0071, установленное над сосудом. Оставшиеся в чашке частицы вновь заливают чистой водой, растирают и воду снова сливают.

Последовательное растирание частиц и сливание мутной воды продолжают до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Окончив промывание, оставшиеся на сите частицы минерального материала крупнее переносят в фарфоровую чашку с остатком. Оставшуюся в чашке воду осторожно сливают, а затем чашку ставят в сушильный шкаф для высушивания остатка минерального материала до постоянной массы при температуре (105±5)°С.

Промывание и растирание минерального материала непосредственно на сите с сеткой № 0071 не допускаются.

Высушенную пробу минерального материала просеивают через набор сит.

Перед окончанием просеивания для проверки каждое сито вручную интенсивно встряхивают в течение 1 мин над листом бумаги. Просеивание считают законченным при следующих условиях:

- если на бумаге не будет частиц, прошедших через сито с отверстиями размером ;

- если масса частиц, прошедших через сито с отверстиями размером не превышает , а прошедших через сито с отверстиями размером - .

Остаток на каждом сите взвешивают и определяют частные остатки на ситах в процентах по отношению к массе просеиваемой навески, округленные до первого десятичного знака.

Содержание зерен размером менее в процентах определяют вычитанием из 100 % суммы остатков на всех ситах.