ДСТУ Б Г.1-10:2008. СТУ Б Г.1-10:2008. Бетоны. Номенклатура показателей


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

БЕТОНИ.

Номенклатура показників

ДСТУ Б Г.1-10:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: В. Тарасюк, Т. Мірошник, П. Попруга, Л. Шейніч, докт. техн. наук (керівник розробки)

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 25.12.2008 р. № 643, чинний з 2009-07-01

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4.212-80)

ЗМІСТ

С.

  1. Сфера застосування 1
  2. Нормативні посилання 1
  3. Номенклатура показників якості 1
  4. Застосування критеріїв показників якості 4

Додаток А

Бібліографія 5

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

БЕТОНИ.

Номенклатура показників

Организационно-методические, экономические и технические нормативы

БЕТОНЫ.

Номенклатура показателей

Organization and methodical, economical and technical standards

CONCRETES.

Nomenclature of indexes

___________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на суміші бетонні і бетони, що виготовляються на мінеральних в'яжучих і мінеральних, органічних заповнювачах, і застосовуються в будівництві всіх видів.

Стандарт встановлює номенклатуру показників якості сумішей бетонних і бетонів та застосовується при:

  • розробленні національних стандартів (регламентних технічних умов), будівельних норм, а також інших нормативних документів із проектування і виготовлення бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій;
  • оцінці рівня якості суміші бетонної і бетону, бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій;
  • оцінці відповідності;
  • прогнозуванні і плануванні якості;
  • розробленні систем управління якістю;
  • складанні звітності та інформації щодо якості.

Конкретні значення, методи визначення і оцінки показників якості бетону і суміші бетонної повинні встановлюватися відповідними національними стандартами, технічними умовами або робочими кресленнями на бетонні і залізобетонні вироби і конструкції окремих видів, а також методичними вказівками з оцінки рівня якості, що підтверджуються у встановленому порядку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.2-6-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ГОСТ 4.200-78 Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения. (Система показників якості продукції. Будівництво. Основні положення).

З НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

3.1 Критерії, показники якості й одиниці вимірювань щодо бетону відповідно до додатка А ДБН В.1.2-6 викладені в таблиці 1. Для створення систем якості, забезпечення довговічності бетону й інших вимог таблиця 1 вміщує критерії, показники властивостей, які можуть застосовуватися при характеристиці бетону з точки зору економії енергії, безпеки експлуатації, безпеки життя і здоров'я людини, естетичних вимог, захисту навколишнього середовища, пожежної безпеки, економічної ефективності.

3.2 Чисельні значення показників згідно з ДБН В.1.2-6 створюють рівні і класи вимог до експлуатаційних властивостей бетону.

3.3 Номенклатура показників якості за критеріями, одиниці вимірювання і їх умовні познаки якості, наведені в таблиці 1, розподілені відповідно до вимог ГОСТ 4.200.

Таблиця 1 - Показники якості й одиниці вимірювання

Найменування критеріїв, показників якості й одиниці вимірювання

Умовні познаки показників якості

1 Технічний рівень

1.1 Показники конструктивності (складу) суміші бетонної і бетону

1.1.1 Відношення води і в'яжучого (цементу) за масою

В/Ц, В/В

1.1.2 Вид вихідних матеріалів (в'яжучого, заповнювачів, добавок, води тощо)

-

1.1.3 Витрата вихідних матеріалів:

-

1.1.3.1 В'яжучого (цементу), кг/м3

В(Ц)

1.1.3.2 Заповнювачів, дрібного і крупного, кг/м3

П, Щ

1.1.3.3 Добавок, % від маси в'яжучого

-

1.1.3.3.1 Мінеральних

-

1.1.3.3.2 Хімічних (за сухою речовиною)

-

1.1.3.4 Води, л/м3

В

1.1.4 Найбільший розмір зерна заповнювача, мм

Dмакс

1.1.5 Повітровміст суміші бетонної в ущільненому стані, %

-

1.1.6 Співвідношення вихідних матеріалів за масою або за об'ємом

Ц:П:Щ

1.1.7 Вміст іонів хлору в бетоні (добавках, цементі, заповнювачах, воді тощо), %

-

1.2 Показники призначення (фізико-технічні властивості) бетону

1.2.1 Фізико-механічні показники

1.2.1.1 Нормована міцність із зазначенням термінів її досягнення, з урахуванням однорідності і фактична міцність МПа, Н/см2

R

1.2.1.2 Міцність на стиск

Rст

1.2.1.3 Міцність на розтяг осьовий

1.2.1.4 Міцність на розтяг при згині

Rр.з

1.2.1.5 Міцність на розтяг при розколюванні

Rр.р

1.2.1.6 Швидкість набору міцності бетону, МПа/добу

-

1.2.2 Показники деформативності бетону

1.2.2.1 Відносна деформація повзучості при стиску і розтягу, МПа -1

С

1.3.1 Коефіцієнт поперечної деформації

1.3.1.1 Коефіцієнт Пуассона

1.3.1.2 Модуль пружності, МПа

Е

1.3.1.3 Усадка

εу

1.3.1.4 Набухання

εнаб

1.3.1.5 Гранична стисливість

εг

1.3.1.6 Гранична розтяжність

εр

1.3.1.7 Характеристика повзучості

φ

1.3.2 Вологість за масою або об'ємом, %

ωм, ωо

1.3.3 Водопоглинання за масою або об'ємом, %

Wм, Wо

1.3.4 Капілярне підсмоктування, м

-

1.3.5 Проникність різноманітними рідинами і газами

-

1.3.5.1 Коефіцієнт фільтрації води, см/с

Кф

1.3.5.2 Водонепроникність, МПа

W

1.3.6 Параметри пористості бетону

П

1.3.6.1 Повний об'єм пор за об'ємом, %

-

1.3.6.2 Об'єм відкритих капілярних пор, %

-

1.3.6.3 Об'єм відкритих некапілярних пор за об'ємом (міжзернова порожнистість), %

-

1.3.6.4 Об'єм умовно закритих пор, %

-

1.3.6.5 Показник мікропористості

-

1.3.6.6 Показник середнього розміру пор

-

1.3.6.7 Показник однорідності розмірів пор

-

1.2.8 Середня густина, кг/м3

1.2.9 Теплофізичні показники

-

Продовження таблиці 1

Найменування критеріїв, показників якості й одиниці вимірювання

Умовні познаки показників якості

1.2.9.1 Тепловиділення, Дж

Q

1.2.9.2 Теплопровідність, Вт(мּК)

λ

1.2.9.3 Теплоємність, Дж/°С

С

1.2.9.4 Коефіцієнт температурної деформації

α

1.2.9.5 Температура, що відповідає 4 % і 40 % деформації бетону під навантаженням, °С

t

1.2.10 Електричний опір, Ом

1.2.11 Коефіцієнт звукопоглинання

1.2.12 Морозостійкість бетону, цикли

F

1.2.13 Стираність, г/см2

G

1.2.14 Стійкість до дії високих температур

-

1.2.14.1 Термостійкість, цикли

-

1.2.14.2 Межа вогнестійкості, хв

-

1.2.14.3 Вогнетривкість, °С

-

1.2.15 Кавітаційна стійкість, см/г

і

1.2.16 Гранично-допустима температура застосування, °С

t

1.2.17 Висолоутворення

-

1.2.18 Атмосферостійкість, цикли

-

1.2.19 Показники рівня радіаційного захисту

1.2.19.1 Лінійний коефіцієнт ослаблення бетону, см-1

-

1.2.19.2 Товщина шару половинного ослаблення бетону, см

Т½

1.2.19.3 Стійкість радіаційна

-

1.2.20 Корозійна стійкість

-

1.2.21 Лугостійкість

-

1.2.22 Кислотостійкість

-

1.2.23 Стійкість до дії вуглекислоти

-

1.2.24 Сульфатостійкість

-

1.2.25 Стійкість до магнезіальної корозії

-

1.2.26 Біостійкість

-

1.2.27 Кольоростійкість

-

1.3 Фізична корозія

1.3.1 Солестійкість (відкладення розчинних солей у порах цементного каменю)

-

1.4 Естетичні показники

1.4.1 Відповідність кольору еталону

1.4.2 Колір бетону

λ

1.4.2.1 Тон (фон), довжина хвилі відбитого світлового променя

Р

1.4.2.2 Насиченість (чистота), %

1.4.2.3 Світлість (яскравість), %

-

1.5 Показники технологічності бетонної суміші

1.5.1 Здатність до формування

-

1.5.2 Рухомість, см

ОК

1.5.3 Діаметр розпливу конуса сумішей литих бетонних, мм

РК

1.5.4 Жорсткість, с

Ж

1.5.5 Модуль пружності при вібруванні, МПа

-

1.5.6 Коефіцієнт загасання при вібруванні, см-1

1.5.7 Вібров'язкість

1.5.8 Збереженість бетонної розчинової суміші, год

-

1.5.9 Кінетика структуроутворення

-

1.5.9.1 Терміни початку і кінця тужавлення, год, хв

-

1.5.9.2 Втрата рухомості або збільшення жорсткості, %, см/хв

-

1.5.9.3 Структурна міцність, МПа

R

1.5.9.4 Температура тверднення, застосування, °С

t

1.5.10 Сталість складу (рецептури) і структури

-

1.5.10.1 Точність дозування, %

-

1.5.10.2 Розшарування, %

-

1.5.10.3 Водовідділення, %

-

2. Сталість показників якості

2.1 Варіація значень показників технічного рівня

Кінець таблиці 1

Найменування критеріїв, показників якості й одиниці вимірювання

Умовні познаки показників якості

2.1.1 Середнє квадратичне відхилення, в одиницях вимірювання показників

S

2.1.2 Коефіцієнт варіації, %

V

2.2 Забезпеченість нормованого значення показника технічного рівня, %

-

3 Економічна ефективність

3.1 Собівартість, грн.

С

3.2 Рентабельність, %

Р

3.3 Питомі капітальні вкладення, грн.

К

3.4 Питома витрата в'яжучого на одиницю проектної міцності, кг/МПа

-

3.5 Економічний ефект, грн.

Е

4 Конкурентноздатність на зовнішньому ринку

4.1 Показники патентного захисту, наявність експорту продукції

-

Примітка. Познаки міцності бетону, пористості, модуля пружності застосовуються з літерними індексами, що наведені в нормативній документації