ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

15.08.97 № 224

ДНАОП 0.00- 4.27- 97

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРУЮЧУ РАДУ

ОРГАНУ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Розроблено:

Асоціацією «Укрексперт»

Внесено:

Технічним управлінням Держнаглядохоронпраці України

Редакційна комісія:

С.О. Сторчак (голова), В.В. Толмачев (заст.голови), В.Г. Радько (заст.голови), В.В. Коробов, І.А. Заплотинський, І.П. Білокур, Л.О. Мельничук, Л.Г. Лук’янова

Відповідальні виконавці:

В.В. Коробов, В.Г.Радько, Л.Г. Лук’янова, І.А. Заплотинський, Ю.Б. Єськов

Введені вперше:

При розробці «Положення про Керуючу Раду Органу з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю» використано:

1. «Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю» ДНАОП 0.00-1.27-97

2. Європейський стандарт EN 473 (ГОСТ 30. 489-97) «Кваліфікація і сертифікація персоналу по неруйнівному контролі. Загальні положення».

3. Європейський стандарт EN 45013 «Загальні вимоги до атестаційних центрів, що займаються атестацією персоналу».

4. Стандарт Американського товариства неруйнівного контролю ASNT (Snt-Тс-1а) «Практичні рекомендації по підготовці й атестації персоналі, що займається неруйнівним контролем», 1991р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету

по нагляду за охороною праці

від 15.08.97 № 224

Дане Положення встановлює функції, повноваження і порядок формування Керуючої ради Органа з сертифікації персоналу (далі – ОСП) в галузі неруйнівного контролю.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Керуюча рада (далі – Рада) є колегіальним органом. Вона формується з осіб, що залучаються до процесу сертифікації, але не мають прямого зацікавлення в її результатах.

1.2 Рада є гарантом того, що НД, правила і процедури, відповідно до яких функціонує ОСП, не є дискримінаційними і дають можливість участі всім зацікавленим сторонам.

2 МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРУЮЧОЇ РАДИ

Рада не є відповідальною у правовому відношенні (як юридична особа) за діяльність з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю.

3 ФУНКЦІЇ КЕРУЮЧОЇ РАДИ

3.1. На Раду покладаються такі функції:

– формування політики ОСП;

– розробка рекомендацій по визначенню галузей діяльності ОСП;

– розгляд і аналіз діяльності з сертифікації персоналу, у тому числі фінансової політики;

– розробка пропозицій щодо удосконаленню робіт;

– розгляд і узгодження програм підготовки, екзаменаційних питань і процедур оцінювання результатів іспитів;

– розгляд кандидатур екзаменаторів і експертів, яких пропонується залучати до іспитів і включити в картотеку ОСП;

– розгляд скарг;

– розгляд результатів внутрішнього аудиту ОСП;

– визначення методів і шляхів розвитку системи сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю відповідно до установлених в системі вимог до нього.

4 ФОРМУВАННЯ КЕРУЮЧОЇ РАДИ

4.1 Рада формується Держнаглядохоронпраці України з висококваліфікованих фахівців, що працюють в галузі неруйнівного контролю, у системі освіти і підготовки кадрів, і таких, що не мають прямого зацікавлення в результатах сертифікації.

4.2 Кількісний і персональний склад Ради затверджується наказом Держнаглядохоронпраці України.

Кандидатури членів Ради, що вводяться після її створення, узгоджуються з ОСП.

4.3 ДО складу Ради входять:

– представник УОНКТД;

– представник Держнаглядохоронпраці України;

– керівник ОСП;

– керівники робочих комісій з методів неруйнівного контролю (далі НК);

– провідні фахівці в галузі НК різноманітних галузей промисловості;

– представники науки і системи освіти;

– секретар ( без права голосу).

4.4 Голова Ради обирається відкритим голосуванням простою більшістю голосів із загальної кількості членів Ради терміном не більш, ніж на 3 роки.

Керівник ОСП не може бути головою Ради.

4.5 Держнаглядохоронпраці укладає з кожним членом Ради угоду за формою, встановленою в додатку № 1.

5 СТРУКТУРА КЕРУЮЧОЇ РАДИ

5.1 Структура Ради дана в додатку 2.

5.2 У структуру Ради входять утворювані для вирішення конкретних питань робочі комісії з методів неруйнівного контролю, на які покладено такі функції:

– аналіз екзаменаційних питань і екзаменаційних зразків і підготування розв’язків по них;

– розгляд скарг;

– аналіз навчальних програм.

5.3 Комісії формуються з фахівців, рівень кваліфікації яких дозволяє вирішувати питання, що стосуються одного конкретного методу неруйнівного контролю: ультразвукового, магнітного, капілярного, радіографічного і т.д.

5.4 Очолює робочу комісію керівник, який повинен бути одним із провідних фахівців з даного методу неруйнівного контролю і мати III рівень кваліфікації.

6 ВЗАЄМОДІЯ КЕРУЮЧОЇ РАДИ І КЕРІВНИКА ОРГАНА З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

6.1 Керівник ОСП не підпорядковується директивно, у розумінні трудового права, Раді.

Керівник ОСП працює у взаємодії з Радою і всебічно сприяє виконанню його рішень.

Якщо рішення Ради не можуть бути виконані, керівник ОСП повинен проінформувати про це Раду і обгрунтувати невиконання.

6.2 Керівник ОСП повинен періодично (не менше 2-х разів на рік) інформувати Раду про результати діяльності Органа з сертифікації, у тому числі про результати внутрішніх аудитів, інспекційного контролю за діяльністю сертифікованого персоналу і т.п.

7 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЕРУЮЧОЇ РАДИ

7.1 Роботу Ради може бути організовано у два способи:

– спільні засідання Ради;

– індивідуальна робота кожного члена Ради над конкретним питанням і представлення в письмовій формі пропозицій щодо його вирішення.

7.2 Усю організаційну роботу Ради забезпечує секретар Ради.

7.3 Рада засідає не менше 2-х разів на рік.

7.4 Рада приймає рішення на основі результатів голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість загальної кількості членів Ради.

За результатами роботи Ради складається протокол.

Додаток № 1

до Положення про Керуючу Раду Органа

із сертифікації персоналу в галузі

неруйнівного контролю

УГОДА

Дана угода укладена між Держнаглядохоронпраці України і _____________________________

посада, П.І.Б.

про те, що ____________________________________________________________________________

П.І.Б.

згоден увійти до складу Керуючої Ради Органу із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю і зобов’язується виконувати правила і процедури сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю, в тому числі умови конфіденційності, встановлені документом «Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю» ДНАОП

Начальник Технічного _________________________________________________________

управління назва організації

Держнаглядохоронпраці _________________________________________________________

України де працює член Ради

__________________________________________ _________________________________________

прізвище прізвище

__________________________________________ _________________________________________

ім’я ім’я

__________________________________________ _________________________________________

по батькові по батькові

__________________________________________ _________________________________________

підпис підпис

“____”__________19__р. “____”__________19__р.

Додаток № 2

до Положення про Керуючу Раду Органа

із сертифікації персоналу в галузі

неруйнівного контролю

СТРУКТУРА КЕРУЮЧОЇ РАДИ

ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

В ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ