1. Вимірювання пенетрації

   1. Попередньо визначають пенетрацію, як вказано нижче, опускаючи конус в центр поверхні зразка. Якщо приблизне значення пенетрації відомо, цю операцію можна опустити.

   2. Якщо пенетрація зразка конусом із половинною шкалою, зазначеним в 4.2.2, становить більше 97 одиниць, а конусом із четвертною шкалою, зазначеним в 4.2.3, становить більше 47 оди­ниць, центрування конуса проводять прямо в посудині. Зразок використовують лише для одного ви­пробовування.

   3. Якщо пенетрація зразка мастила конусом з половинною шкалою становить 97 або менше одиниць, а конусом з четвертною шкалою становить 47 або менше одиниць, проводять три випробову­вання в одній посудині. Визначають пенетрацію на трьох радіусах, розміщених під кутом 120о один до одного, і посередині між центром і стінками посудини так, щоб конус не міг зачепити ні стінки посу­дини, ні пошкодженої в попередньому випробовуванні поверхні мастила.

   4. Чашку перемішувача поміщають на встановленому горизонтально столику пенетрометра і перевіряють її нерухомість. Відрегульовують механізм так, щоб встановити конус в положенні «нуль», і настроюють прилад таким чином, щоб наконечник конуса торкався поверхні дослідного зразка в точці, зазначеній в 6.3.2 або 6.3.3. Тінь від наконечника дає змогу точно встановити конус. Звільняють вісь конуса, щоб він опускався протягом (5±0,1)с, після чого фіксують вісь в цьому положенні. Пусковий механізм не повинен перешкоджати рухові вісі. Опускають стрижень індикатора до його контакту з віссю конуса і зчитують значення пенетрації зі шкали індикатора.

   5. Проводять три визначення пенетрації зразка (в трьох посудинах, як зазначено в 6.3.2, або в одній посудині, якзазначено в 6.3.3), і записують одержані значення.

 1. ВИЗНАЧАННЯ ПЕНЕТРАЦІЇ ПЕРЕМІШАНОГО МАСТИЛА

  1. Готуваннязразка

   1. Відбирають кількість зразка, достатню, щоб заповнити чашку перемішувача, якзазначено в4.3.1 або4.3.2.

   2. Перемішування

В чисту чашку перемішувача, зазначеного в 4.3.1 або 4.3.2, переносять зразок мастила в кількості, достатній, щоб у центрі чашки утворилася гірка висотою приблизно 6 мм, у цьому випадку запобігають появі повітряних бульбашок, ущільнюючи мастило шпателем. Під часзаповнювання чашки нею періодично постукують по столудля повного усунення повітря.

Збирають перемішувач із піднятим вверх плунжером, після чого, відкривши кран, опускають плун­жер до дна. Поміщають зібраний перемішувач у водяну баню, термостатовану за 25 оС, з урахуван­ням примітки до 4.4, примітки 2 до 6.1.2 та примітки до цього пункту і витримують поки температура перемішувача і його вмісту не становитиме (25 ± 0,5) оС. Виймають перемішувач з бані, витирають воду з його поверхні і закривають кран. Перемішують мастило протягом однієї хвилини 60-ма подвійними ходами плунжера і повертають плунжер у верхнє положення. Відкривають кран, знімають кришку і плунжер і повертають у чашку мастило, що пристало до плунжера. Оскільки пенет­рація мастила після закінчення перемішування постійно змінюється, операції, зазначені в 7.2 та 7.3, необхідно проводити негайно.

Примітка. Якщо потрібно занурити частину перемішувана вище кришки, необхідно слідкувати за її герметичністю, щоб вода не попала всередину перемішувана.

 1. Готування зразка до випробовування

  1. Перемішаний зразокмастила, якзазначено в 7.1.2, готуютьдля випробовування так, щоб його структура була однорідна і відтворювана.

  2. 2 Для заповнення пустот, залишених плунжером, чашкою різко постукують по столу і ущіль­нюють мастило шпателем, усуваючи бульбашки повітря.

Примітка. Постукування має бути настільки енергійним, щоб усунути захоплене повітря, але при цьому не вихлю­пати зразок мастила з чашки. В ході виконання вказаних маніпуляцій треба проводити мінімальну кількість рухів, оскільки надлишкове деформування мастила може призвести до збільшення встановлених для перемішування 60 ходів плунжера.

 1. Надлишок мастила, що виступає над краями чашки, знімають шпателем, нахиленим під кутом 45одо напрямку руху; зібране мастило зберігають.

Примітка. У разі визначення пенетрації м’яких мастил, залишки мастила, зібрані в процесі вирівнювання поверхні, зберігають, щоб доповнити ними чашку під час повторного визначання пенетрації. Зовнішня сторона чашки повинна бути чиста, щоб мастило, яке під дією конуса пенетрометра витікає за межі чашки, можна було зібрати і повернути для по­вторного випробовування.

  1. Вимірювання пенетрації

   1. Негайно визначають пенетрацію зразка, якзазначено в 6.2 та 6.3.1 — 6.3.3.

   2. Випробовують зразок відповідно до 6.3.4. Негайно проводять ще два додаткових визначення пенетрації цього самого зразка. Спершу повертають у чашку порцію мастила, усунену попередньо шпателем, як вказано в 7.2.3. Потім повторюють операції, зазначені в 7.2, 6.2, 6.3.1 — 6.3.3 і 6.3.4. Записують одержані три значення.

 1. ОПРАЦЬОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

  1. Обчислювання

Розраховують середнє арифметичне значення результатів, одержаних під час випробовування. Заокруглюють одержаний результат до найближчої одиниці (0,1 мм).

 1. Перераховують результати, одержані конусами з половинною або четвертною шкалами, у пенетрацію конусом з повною шкалою.

У разі необхідності значення пенетрації, одержані конусами з половинною та четвертною шкалами, можна перерахувати у значення пенетрації стандартним конусом відповідно за формулами (1) та (2).

 1. Конус із четвертною шкалою:

Р =3,75 р + 24, (1)

де Р — приблизна пенетрація стандартним конусом;

р — пенетрація конусом із четвертною шкалою.

 1. Конус з половинною шкалою:

Р = 2г+5, (2)

де Р — приблизна пенетрація стандартним конусом;

г — пенетрація конусом з половинною шкалою.

 1. ТОЧНІСТЬ

Точність методу, визначена статистичним оброблянням результатів міжлабораторного випробову­вання, наведена нижче:

 1. Збіжність

Різниця між результатами послідовного випробовування, одержаних одним оператором на одному апараті у сталих умовах на ідентичному випробовувальному матеріалі в процесі тривалої роботи за правильного проведення випробовування, може перевищувати покази, вказані в таблиці, лише в од­ному випадку з 20.

 1. Відтворюваність

Різниця міждвома окремими та незалежними результатами, одержаними різними операторами у різних лабораторіях на ідентичному випробовувальному матеріалі в процесі тривалої роботи за пра­вильного проведення випробовування, може перевищувати покази, вказані в таблиці, лише в одному випадку з 20.

Таблиця — Визначання пенетрації мастил конусами з половинною та четвертною шкалами

Тип мастила

Шкала

Збіжність, одиниці

Відтворюваність, одиниці

Неперемішане

Половинна

5 (10)

13 (26)

Перемішане

Половинна

3 (6)

10 (20)

Неперемішане

Четвертна

3 (11)

10 (38)

Перемішане

Четвертна

3 (11)

7 (26)

Примітка. Значення в дужках представляють відповідно перераховані значення пенетрації для стандартного конуса. 1. ПРОТОКОЛ ВИПРОБОВУВАННЯ

Протокол випробовування повинен містити такі дані:

 1. тип та ідентифікація випробовуваного продукту;

 2. посилання на цей стандарт, відповідний розділ, метод (неперемішане або перемішане масти­ло), конус ( половинна або четвертна шкали);

 3. результати випробування;

 4. фіксацію будь-якого відхилу від цього методу за згодою із замовником або за іншими докумен­тами;

 5. дату випробування.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ЗІСТАВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ ЗІ СТРУКТУРОЮ
ЗАСТОСОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ

Таблиця НА

Структура ISO2137:1985

Структура цього стандарту

0 Вступна частина

*)

1 Призначеність і сферазастосування

1 Призначеність і сферазастосування

1.1; 1.3; 1.4

*)

Примітка 1

Примітка до розділу

Примітка 2

*)

2 Визначання

2 Визначання

2.1—2.4

2.1—2.4

2.5; 2.6

*)

3 Суть методу:

3 Суть методу

абзаці 4—6

*)

4 Апаратура

4 Апаратура

4.1 Пенетрометр

4.1 Пенетрометр

4.2 Конуси

4.2 Конуси

4.2.1

*)

4.2.2

4.2.1

4.2.3

4.2.2

4.3 Перемішувачі

4.3 Перемішувачі

4.3.1

*)

4.3.2

4.3.1

4.3.3

4.3.2

4.3.4

*)

4.4 Ніж для мастила

*)

4.5 Водяна баня:

4.4 Водяна баня (4.5)

2-й абзац

*)

4.6 Термометр

4.5 Термометр (4.6)

4.7 Термостат

*)

4.8 Шпатель

4.6 Шпатель (4.8), крім слів «... ширина якого 32 мм», що відноситься до вимірювання пенетрації повним конусом.

4.9 Таймер

4.7 Таймер (4.9)

4.10 Контейнери для зразків петролатума

*)Продовження таблиці НА

Структура ISO2137:1985

Структура цього стандарту

Рисунки:

 • рис. 1

 • рис.2; 3; 6; 9

 • рис. 4

 • рис. 5

 • рис. 7

 • рис 8

Рисунки: — рис. 1 *)

— рис. 2 — рис. 3 — рис. 4 — рис. 5

5 Відбирання проб

5 Відбирання проб

Розділ 1

Методи визначання пенетрації мастил конусами з повною шкалою

6 Визначання пенетрації неперемішаного мастила

 1. Готуваннязразка

Примітки 1, 2

 1. Очищення конуса і осі

 2. Визначання пенетрації

**>

7 Визначання пенетрації перемішаного мастила

 1. Готуваннязразка

7.1.2 Перемішування

Примітка

 1. Готування зразка для випробовування

Примітка

 1. Вимірювання пенетрації

**>

8 Визначання пенетраціїтривало перемішаних мастил

*>

9 Визначання пенетрації брикетованих мастил

*)

Розділ 2

Методи визначення пенетрації мастил конусами з половинною і четвертною шкалами

10 Визначання пенетрації неперемішаного мастила

 1. Готування зразка

 2. Очищення конуса і осі

 3. Вимірювання пенетрації

6 Визначання пенетрації неперемішаного мастила (10)

 1. Готування зразка (10.1.1.; 6.1.2)

 2. Очищення конуса і осі (10.2)

 3. Вимірювання пенетрації(10.3.1; 10.3.2; 10.3.3; 6.3.1

— вилучено останнє речення 1-го абзацу; 6.3.4)

11 Визначання пенетрації перемішаного мастила

 1. Готування зразка

 2. Готування зразка до випробовування

 3. Вимірювання пенетрації

7 Визначання пенетрації перемішаного мастила (11)

 1. Готування зразка (11.1.1; 11.1.2; 7.1.2)

 2. Готування зразка до випробовування (11.2.; 7.2)

 3. Вимірювання пенетрації (11.3)Кінець таблиці НА

Структура ISO2137:1985

Структура цього стандарту

Розділ 3

Визначання пенетрації петролатума

*)

Розділ 4

Опрацьовування результатів, точність і протокол випробовування

13 Опрацьовування результатів

 1. Розраховування

8 Опрацьовування результатів (13)

8.1 Обчислювання (13.1)

14 Точність

 1. Збіжність

 2. Відтворюваність

Таблиці 1; 3

9 Точність (14)

 1. Збіжність (14.1)

 2. Відтворюваність (14.2)

*)

15 Протокол випробовування

10 Протокол випробовування (15)

 1. Цей розділ вилучено, так як викладений в ньому текст стосується визначання пенетрації повним конусом.

 2. * Цей розділ вилучено, але його положення розміщено в інших розділах цього стандарту.

Примітка. Після назв розділів (підрозділів, пунктів) у дужках наведено відповідні номери розділів (підрозділів, пунктів) МС.